03. - Bilag 12.1 - Teamsamarbejde by huangyuarong

VIEWS: 0 PAGES: 3

									Bilag til SB-møde d. 1. november 2012 – pkt. 12.1


Skole/hjem-samarbejde – udarbejdelse af et princip.

Arbejdet vedr. princip for skole/hjem-samarbejdet tænkes ind i følgende ramme:
          1 24. sept.      Prioritering indledt på SB-møde
          2 01. okt.       Igangsætning på PR-lærermøde
                      Herunder
          3 25. okt.       Drøftelser i MED
          3   22. og 29. okt. Drøftelser i afdelingerne
          4 01. nov.       SB-møde med indledende principielle drøftelser. Afsæt for drøftelserne vil ligne det, der anvendes på PR-lærermøde
                      d. 1. okt.
          5 26. nov. & 03.    Drøftelser i afdelingerne og evt. MED mhp materiale, der kan kvalificere SB’s beslutning.
              dec.
           6 12. dec.       SB træffer principiel beslutning på området for skole/hjem-samarbejdet
           Et konstruktivt udbyttet af arbejdet ud fra handleplanen forudsætter at der løbende koordineres i ledelsen, og at den snak, der måtte foregå i
           teamsammenhænge, på læ.væ., i SB, … samles sammen mhp videreformidling via afdelingslederne.

Fra det lokale arbejdsgrundlag:
                 Skolehjemsamarbejdet1 planlægges og afvikles som minimum efter ministeriets bestemmelser 2 mhp at gennemføre det løbende i et omfang, der
                 begrunder.

                 Der gennemføres hjem-besøg i 1. klasse.

                 Der arbejdes i skoleåret 2012/2013 i Skolebestyrelsesregi frem mod en skole/hjem-samarbejdsform, der rummes i begrebet det differentierede
                 skole/hjem-samarbejde    En ikke udtømmende oplistning af opgaver relateret skole/hjem-samarbejdet
    Alfabetiseret:
        Ansvarsfordeling / forventningsafklaring
          Arrangementer – herunder ”åbent hus”
          Elevsamtaler
          Evaluering
             o     ”Den løbende”
             o     Elevplan
             o     Karakterblade
             o     Nationale test - test i det hele taget
             o     Udtalelser
          Forældremøder
          Kommunikation
             o information
             o telefonisk
             o via Intra

1
 Skolebestyrelsen udarbejder i løbet af efteråret princip for skolehjemsamarbejdet
2
 Folkeskolelovens § 13 sammenkædet med Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune: Minimum et forældremøde, en samtale, en
elevplan. Dertil kommer orientering om testresultater, diverse karaktergivninger og udtalelser.
         Kontaktforældre
         Skole/hjem-samtaler
         Skolebestyrelsen

                        Skole/hjem-samarbejdet er omdrejningspunktet …
                             ”Pyh – nu er forældremødet overstået”
                             ”Oh – jeg har skole/hjem-samtaler i dag”

Hvad tænker Skolebestyrelsen?
    Aktive elevplaner
      Gensidige forventinger
      Lokalt minimumskrav
      Sammenhæng 0. – 9. – faseoverleveringer mellem universerne
      SFO – en aktiv del  helhedssyn

Hvad tænker skolen/ledelsen?
    Lærerprofession
      ”Mere af det samme?”
      OK 08 – aftaler i det hele taget
      Ro- og ordenscirkulæret
      Skolen i 2012 – og i fremtiden
      95 %’s-målsætningen

Hvad tænker teamet – pædagogerne/lærerne?
    Klasselærerarbejdet/arbejdet på stuerne
      Mentor?
      Opgavefordeling
      Rollefordeling

Hvad tænker du?
    Begrundet
    Differentieret
      Minimum
      NødvendigtKulturskabende forum
    Det lange seje træk
    Det værdibaserede afsæt
      Ingen må stå alene med en opgave
      Mødes og samtale


Der er intet, der er mere rigtigt eller forkert en andet.

Meningen er, at vi som skole sammen tager afsættet til at give plads til tanker/meninger/holdninger til og drømme
om, hvorledes vi på vores skole ser skole/hjem-samarbejdet udvikle sig.

								
To top