New moon in old night

Document Sample
New moon in old night Powered By Docstoc
					ព  ខ ថកងរព ចស
    សដ រ ងខទ៤

   នពនរ  យ ម ចនបញ
                                     9
   មនសណ ម"យរច#ត%រ&ទស" រ'()យៗក,-ងច%.ខ/-ថ រ%)ខ/-ជន ណ? រ%)ខ/-ចង5បនអ(? រប)ផវ

                )
ត 'ខ/-ចង5រ ) រព'រន#បនន;ងកព<ងរ=(វរ?)យ។ រព'រវលព%ជយB ណស5សមមប5 មន<សDEត ' ង5

      G    ;         G      ;
&កFមបថ បស5ខន នងចង5 ងថខGនជន ណ។ បនសH'5ខនឯងរ?)យ កJមន ងថខGនឯងចង5

បនអ(រKវLញ?

                       )
   សរNងស<រO បស5 ថយន.រQ#ក%5ម%រចSក បស5ខ/- រ=(ឲDUខ/-ភWក5ខGនមពX%ពយ'5សប.ក,-ងមព;ក

                          "
មព';ម Jខ ត 'កព<ងបរYZញ ស[ម\ងៗរ')ផD] =ថ[រទ)បន;ងជ"សជ<' ច។ ខ/-មនតមនជមន<សDEត%មក5

រទ ត 'រ=() រណ) រ') ងវLថ Jមមញ;ករន# ត%ខ/-ជមន<សDEមក5ក,-ងចរណមមន<សDEជរមច)ននក5ត '

                          B
មនទសរ`រផDEងៗគ រbរ')វLថត%ម"យរន#។ រ%)មន<សDEទងរន#កJគ% ចខ/-ត រទ?,e? រ%)រគសH'5

ខGនរគ ថជន ណរគឬរទ? រ%)រគ ;ងថខGនរគចង5បនអ(ឬរទ?,e?

              -
   បg<តន.នយយតមម%ង5រKច<# ខ/មនចB'ច%.អ,កណអងខGនឯងមនអណច រ?)យរ=()អរមសច

               B
ត%ច%.រន#រទ។ គន%រន# សkប5រKQក5 ចជទ<% lនយមបន.ចតមន ត%ឧ%Fមគ%បងHប5ចDoស5រ?)យ គX

មនចង5កDp%5ខGនឯង។ ខ/-កJមករNករq)ញប< សក,-ងឡន ត 'កព<ងខរអ)%រម)'តមទមsប5ខ'ខBច បស5

ប< សទBរKត 'មនឲDU%ដមសស.រOទវLញ។ ប< សតបបរន# ម<ខមកស5ណស5 រម)'បg<រណu#រ?)យ រbត%មន

រជSសរទS% មន វ'5រទ ខ/-កJជ#រចញរKតបកពទសរ`ប< សរន#រK។

   គន%រច#ត%មន ឯក រ=() រណ) រbត%បន. មនយB បg<នvនផងខ/-កJរ=() រណ) '5មក<ម?w<នត 'ខ/-

                       )
រ=()ក ។ មក<ម?w<នរន# គXជមក<ម?w<នម"យត 'ខ/-ចB'រ=(ក បBងបងxស5ក,-ងជវL%បនyប5ពបនបYZប5

មQវLទDz'យដនក%ព(កចZជវL% "ចមក។ ខ/-ជសស.តមន ត%ក ង ត 'ខ/-រ=()រន# តប ជខ<សពសស. ដទ

រKវLញ អចថចតមកបនត%មនតបករទសមមប5មន<សDEសព(ដថ{រន#។

   «ម'ន! រ?)យរមgច បនដថ{រន#ម'នឯងមករ=()ក រ' នរមg#? រគងមន'ក5ពយប5?e? ម<ខ

                e
ឯង Bចជរសកសsងខsងណស5រនSក? មបយ%,ឈXណក[Gយ»

   មងអម គXជប<គ•'កតផ,កអនមយ។ គ%5មនសមDp- មសតអម ម<ខមនសមជ កម€ស5គ%5មន

សBវជខ€ស5 រ?)យកJមនសBវទបត   Bចជខ/-ត ។
   «&e! មង! យប5មញ រគងមន'ក5រស# បនជឥN9វម<ខរសកសsងអស5រ?)យ មងដថ{រន#អ%5

     ) B
យក'<យរKរផ/កន Bចរ'5តខរទឬ?»

   មងអម ញញ;មទងមនញ;សសមសក5 ជម"យសរមƒកប\ក5ជឯកសណ„នប<គ•'កអនមយ

ឯដ កន5អរបសជB%ទ;ក អBសបរណ…) រង)យនយយរម)'ម<ខខ/-បរណ…) ។

   «តន! តខរន#មងចង5សនDEវខ# រម\#ឥN9វរន#កBនៗ បស5មងរគមនក ង រ=()មគប5គ អស5រ?)យ

ន;កថព បឆរទS% មងន;ងយក'<យទងរន# ទ<កមគន5រ Sបចទ<ក   ក5មគ‡ស ឲDUវ។»

   រម\#ត%ជវភពមគ‡ស កBនៗ នងណម"យខGនគ%5ម%ˆវ ងបន-កជរមមយ ត 'បFបនសsប5

                  )
ក'ពជនន5បg<' ព%រន# គ%5កJសរមមចច%.មករ=(ក ជអ,កអនមយរbO,រពញរន#។ គ%5ត%ងត%

ស" ស<ខទ<ក‰ខ/-តបបរន# រស) រ'5មព;ករKរ?)យ។

                  5
   ក,-ងឯកសណ„នឈ<%រŠv សព%5ខម%;មជង•ងច<#រមកមបន.ច នងមនមកណ%5សតថមម"យ

                                 ‹
មសទប5រទS%។ សv ខងសk បស5ខ/-ជប5ជម"យន;ងកបBបយ" ដ ='[ម តO,ក បស5ខ/-ព<បន ដពរម)'ម<ខ

                            ;
គ%5ម%Nប5វLញរន#រទ រម\#អ'យត%រម)'ម<ខត 'រសកសsងបន.ច ត%អចសkប5 ងពសមFរន#។

                  B    )
សkប5រK គ%5គXជមន<សDEគ%គB ស<ខទ<ក‰ '5កនរŒសរមDpមណស5 គ" ឲDUរគ ពគ%5តមន។

       5
   «អB! សkបរKអ%5សរស) មងមនបនរស#។ សH'5មងយB រ?)យ មន ;ងត ថមងជអ,កមស<ក

             5
ណរស#! មងជអ,ករbមស<កណត ? សkប\កDUមងរK Bចជអ,កO,រពញរមgចរទ?»

   «អB! អB! អ%5រទ! មងតន! មង! ជអ,កមស<ក កពង5&មណក[Gយ»

   «អB! Bចមស<កករណ)%មក5ខ/-ត          5
                ត%សkយណស5គ%5បនសsបប%5រKរ?)យ។ ខ/-មនត '

រq)ញម<ខគ%5ផង ឮត%បនយយមបប5។ អB! មង! ខ/- '5រមងចB'ក Lយ'យផង។ អB! តសxករន#

សBមព;ងមងជ"យរ Sបចបនប5ឲDUបន.ចផងណe! អ គ<ណមង!»

   «រអ)! មង ;ងរ?)យ ចB'រ=()ក ច<#ណe!»

   ខ/-'ប5ម<ខរ?)យ ខ/-កJលគ%5ចB'រKក Lយ'យ បស5ខ/- ត 'រbតកDp បនប5ជ%រន# ត%

មបមណ១០ រK ១៥តមgម%បg<រណ‘’#។
   ទ“ រប)ករN)ង នម%.រN)ងនBវសភពពនXមស'ៗដនមព#អទ%DUត 'កព<ងបងxG%រងបញ5ម\%មក

 -      /- -                   )
ក,ងដផបនប5 បស5ខ។ ខ/រ=()ក ត%មក5ឯងរទ ក,-ងបនប5រន# ឯអ,កត 'រ=(ក ជម"យខ/- ដទរទS% គXរគរ=()

     <
ក ម"យ ណក5មនខ/-។ ជ%៣ឆមករ?)យ ត 'ខ/-រ=()ក ក,-ងក Lយ'យរន#។ មនសBវជជប5លប5រទ

រម\#ម%ˆវច<#រម)'ក       "                -
          •នជម"យម%. មក ង ញ;កញប5។ មបក5តខ តខរមកយរន# ខ/ន;ងអចបសង•ប5

         ;
'<យទញ ថយន.ម"យរមប)នងរគរ?)យ។ ទញតបបរន# មនតមនចង5អ"%ថមបក5តខខ/-រមច)នរន#រទ ត%គX

ទញរ               )
   យស ត%រលកប រច#ត%មព‡យប ម—រ=(ក ផ9វឆ˜យរពក ខsចតមកងមនរមគ#ថក5។ រ?)យ

នយយរK តមព%មព;ករន# មB'រ?%<ត 'ខ/-មករ' នរន#មនតមនខ/-រគងមជ<' រណកអរទ តមព%

ខ/-រ Sនរមកកពមព';មឲDUរ?)យ រ )មDpឲDUរbរព'ជ# ថយន.រន# ងយមស"'សមម‡'រព'រវលត 'ស#

ផ9វអផង។

   %<ក! %<ក! សរNងរគ#ទ“ បនបនXរN)ង "ចកJបណ™ ឲDUទ“ម&នចB'មកក,-ង ជម"យន;ងន š

          -
មក5កន5ឯកស ជប5ន;ងដ ក,ងសរមƒកប\ក5ជឯកសណ„នមក<ម?w<ន នងអមមពមជម"យតកវស,ង

តO,កត 'មនសw<មមកស5ខ[;សពណ›រŠv។

   «យ! ន  ! រម#! រមgចរ?)យ ក ង ពមDE'រន#?» ន          "
                          នងខ/- គXជម%. មក ង ន;ងខ/-។ រគ

ជរ'ខបរណ™#អសន,ត 'ខ/-បនអរYœ)ញមក។ ខ/-ស" រKកន5រគជម<ន "ចរគកJ%បវLញតមទមsប5៖

   «តន! ដថ{រន#ឯងមករ' នណស5វš ម<ខន;ង ;ងថមនទន5ញអរ?)យរទ &រKញអជ<គ មFងឮ

           -
រb?» ខ/-ឮសណ តបបរន# ខ/កJ&ប5ញញ;ម "ចន    កJបន.រទS%ថ៖«តន! ក ង ត '   ក5មDE'មញរន#

        )             ;
ឥN9វរគយ'5មពមរ=(តមរយ)ងរ?)យ កDoច5ស ស ទងអស5នងម%ˆវផsស5បF9 ថ[ ត%រគថរគចង5បន

'ក‰ណŸទន5សមយជងរន# ត%ឲDUមន'ក‰ណŸតខ[ បនបន!»

                             ;  )
   «ច<#ណ;ងគមបប5គ%5រ?)យរ%) គ%5មនទន5យ'5 គថមក<ម?w<នរយ)ងគXនងរ=(ជ'ក‰ណŸតខ[

ទរន)បជBនគ%5 ត%គ%5មបតកក ឥN9វណ;ង ត ។» ខ/-រ )យ%បន   វLញ។

      ;
   «អw¡ចង! ដថ{ណ;ងមបត?'រមងប &រចញរKរម)'ក     •នមFងរទS%រKណe រម\#គបន

ណ%5រគរ?)យ។»

         ;
   «អBរខ! អw¡ចងរមងប &រចញរKទងអស5គណe។» ន      ញញ;ម  ក5ខ/- រ?)យរ Sបឯកស ទ<ក
"
ចនងបន.ថ៖

   «តន! យងរមgចរ?)យ សលអង5រគស បស5ឯង? យប5មញ ឮថ     ក5កចZក ឲDUឯង&ស5ដ ត%

        ;           )
មFងរ?)យ។ រលកមគˆណងណ អងត%គ%5មនតមនជអ,ករ=(ក ឲDUឯងរKស រស រ ងផy'5ខGន រ=()

រម)'ត%ឯងន;ងជអ,កនពន'Dpមកពណអw¡ច;ង។» ន    ;
                     ងរ ងរន# មកពយប5មញខ/-បនរ¢រKស"

នងអពរ ងខ#ៗន;ងអ'រ Sបចគន%ស រស ។

   «រ?£)យ! គកJមនយ'5ត ។ សងD¤;មថគ%5មនតមនចង5ឲDUគមនជនញជអ,កនពនម"យរទS%

រKច<#។»

   «Q? Q?! ម%ˆវរ?)យ។ តន! ដថ{រន# គនឯងរKញអ រbកតនងបងមប<សគមFង។ គ%5ជ

អ,ក%<បត%ងQងណ;ងរ  យផy'5ដ ណe! រប)កយB រ?)យ ត%រq)ញឯង វ'5រពក ខZ'រ¢ ឥN9វរម)'

ម<ខឯង Bចជ=<ញមទន5រ?)យ ចង5នឯងរKបF9 ប Lយកសរbណ;ងមFង»

   បងមប<សន  ជអ,ក%<បត%ងនង ចនរទ ត%ជរ យៗ ក'ពរbរ SនមQវLទDz'យ គ%5

ចB'ច%.ថ% Bបរ'ងណស5 ត%តមនតទនរKគ%5ជអ,កឌ?D]ញរKវLញ។ នសDEយមន<សDEគXរម)'មន

ចDoស5រទ Bចច%.មន<សDE Bរ&#ត ។

        ;
   «អBរខ! អw¡ចងកJអw¡ច;ងរK រម\#គខនជ"បរលកបងណ;ងយB មករ?)យ។»

     ;                 "
   «អw¡ចងសរមមចថច;ងរ?)យ។ គរចញរKរ?)យណe! ដថ{ជបគ»

            "
   «អBរខ!» ខ/-ញញ;ម%ប ចកJទមsក5ទ;កម<ខមក=ម[តវLញ។

   ដថ{រន# រងអស5កមsងណស5 រម\# Bចជរមកករ' នជងរ'5 ងរពក មព;កមញរន#។ កចZក

   B
ឥN9វ ចជរមច)នរKៗរ?)យ ឯរព'សមមកកJរខ)ចរKៗ មនមនរព'តស(ងយ'5ពខGនឯងរស#។ រ ង

                                B
ម"យត 'ខ/-រច#ត%ន;កមនយ'5 {'5តងព%Bចមក បមបប5ថមក5សsប5 ត%រ?%<អ(កJគvន បថ%រស#?

រ?)យរ?%<អ គ%5តប ជឲDUខ/-រK ស5រbជម"យរលកយយរKវLញ។ អ%5យ'5! រ%)គ%5លក5ខ/-មន

មបរយជន¦អ? បនត%ឲDUខ/-ស" ខGនឯង ត ៗថរ%)ខGនឯងជន ណណ;ង?

      <    5
   រ?(សបwគឥN9វស˜%រមg# មន Bចពរច#រ'ង បBងរទ។ រន#មបត?'ជមននយថ មន<សDEណ
កJជមន<សDEមនរទSងត ។

   «ស"សFម'ន! ស<ខសបDoយជរទ?»

   ឱ! រលករអ)យ មគន5ត%នយយរ )មកJមនអ,កស" នភsម?,e។

   «&e! ខ/-ស<ខរទ ច<#អ,កវLញ?»

                        )
   «ស<ខរ%)! ឥN9វរន# កព<ងរ=()អត ណ;ង? រbកតនងរ=(ក ឬ?»

         )
   «&e! កតនងរ=(ក ។»

   «អB! ខ/-ចង5មបប5ថ...»

   សរNងទB សពIpone4 បស5ខ/-កJ&ប5ររទ¯រN)ង ក%5ចង“ក5សននតមអកDE បស5ខ/-អស5 'ង។

   «អN9! ជមមបស" »

                   -
   «អN9! អគ មDE'មញរន#ស'5ត%រ Sបចខងក,ងរទS%រទរ?)យរ?)យ។ឯងមនសH'5

មក<ម?w<នរ គ ណរទ ជ"យទក5ទងឲDUផង។»

                      ;
   «អB! &e! សH'5រ%)ពB! ដថ{រន# ខ/-រKជ"បគ%5ណងរ?)យ &រម)'ឲDUគ%5ទក5ទងរKពB!»

   «រអ)! អ គ<ណរមច)ន! ច;ងបនរ?)យណe!»

   «&e! &e! &រម)'ដថ{%ចណពB! ជមមបល!»

      ;
   «រអ)! ងរ?)យ!»

   ជ"បគម"យតO% "ចកJតបកគម"យតO%ត   ជវL%គX វ'5តបបរន#រ?)យ រប)មន វ'5 ជវL%មបត?'ជ

       B                   )
មនមននយរន#រទ។ ចជមនអ ម[ណ¦ថអស5កមsងខsងតមនតទនរ?)យ តមកងរ=(ក បន.មនរក)%ខ/-

កJរ ) រKសមមករbរ')សN-ងពBកម"យ ត 'រ SបចរN)ងរbតកDp រន#សមមប5រO/ƒវម"យមសបក5=។

   ល˜ចរន# ង តបកព=ម[ត ដថ{'ចពណ›មក?ម xនរ°± កព<ងរទ ទបធsក5រស[) ន;ងសមរមទដន

                                B
ត នរជ)ងរមq ទត 'មន<សDEទBរKយ'5ថជទមរន មDUគvនទ<ក‰មព‡យ បស5មន<សDEមគប5 ប។ សរNង

រ?SកៗដនខDU'5បក5 កព<ងផ%5បg#ន;ងច<ងមស'5រ ររមបSបបនន;ងច%.មន<សDEរលកត ' គvនច%.រសv#
សBមDpត%ខGនឯង។ ស,9 ជ"ងមក;មៗ បងx9សសរNងរN)ងពវ%.ម"យរbតកDp រន#។ រម³ពសរNងត 'ស,ទ

                       -
ន;ង=ម[ជ%ម"យរន# សរNងដនមន<សDEចណស5មក5បនបនXរN)ងក,ងប Lយកស Jមរន មDUរន#ថ៖

«ជវL%មន<សDEគXមនរទSងរទ អ(ត 'រទSងគXភពមនរទSងទ%5រន#រ?)យ ចB ឯងរ ) រKតមផ9វម"យត '

ឯងយ'5ថម%ˆវ នងមន<សDE ដទយ'5ថម%ˆវត ច<# រម\#សBមDpត%ឯងថយរKរមកយម"យជQន កJមន

                           B
នយថឯងរ ) រKម<ខម"យជរ?Sនត ។ រព'រវលមន%ដមណស5 ចB ឯងក<ខ%រព' ចមន<សDEរលក

សព(ដថ{។ រជ)ងរមqថ[កព<ង&ឯងរ?)យ! ទរន# ជទអវសន.ដនសណ រផDEងៗ»។

               -
   មនតមនត%សរNងរទត នម%.រN)ងក,ងរសត បស5ខ/- Bបរងន šចណស5មក5 កJមប% lរN)ងជ

     "
មសរម'ក,-ង ងរនមត Jមសពចមសព'រន#ត ។

   «រ%)រលកយយជន ណ? រលកយយមកពណ?...»

   «មនបច5 {'5រមច)នរទ ក ព%ន;ងមបប5ឯងក,-ងរព' Jខ... ម'ន... ម'ន... កBនមសមkយ!

ម'ន...»

   «ម'ន... ម'ន... ម'ន... រមកករN)ង តន! យងរមgចរ?)យ»។

          B
   ងង;%ឈ;ង ត%Qក5 ចជ   នន;ងមព;%.ក ណ¦&ស5ម%ង5ណមDzង។ តO,កខ/-រប)ករN)ង មសប5ត%

រq)ញម<ខន                           ;
      យងចDoស5មកតN%។ ក,-ងកDo' បស5ខ/-តសនឈX Bចរគវយម"យ បងអw¡ចង។

   «ខ/-រbទណ?»

   «យ! ម'ន! រមgចរKច;ងរ?)យ? ឯងរbOfficeណe!! ដថ{រ?)យ! កBនណ;ងរម)'រK ដថ{ជន5

រ?)យ! រ?)យឯងយ'5សប.រq)ញអបនតមសក កមក5ៗ រពញត%ក Lយ'យណ;ង។ រN)ងរផx)' អ,ក

រ=()ក ឯងឯរណ#Oយស;ងអ រមកករN)ង។»

   ឮត%សរNងរទ ឯតO,កខ/-បនបទរKវLញម"យសន-#វLញ "ចកJសរមមចច%.រប)កជថ[។

   «គ! គ! អ%5អរទណe!!!»

       "                  G
   អ,ករ=()ក មគទងអស5ទនងជប ម—ពខ/-ណស5 រq)ញរអ)%តមបងxចរម\ងម\% រម\#ខ/-មន

    ;
ត 'អw¡ចងរN)យ។ ន        -
         កJរ')កខ/-អង•យរN)ង! "ចបនយកទ;ករ³kអw<នៗ ឲDUខ/-ញ។
   សរNងរOង បនបនXរN)ងយង ង។ រព'រន# ខ/-នងន      កព<ងជ# ថយន.រKរភជនយ     •ន

រលក    B បងន  ។ ថយន.ន  ម%ជក5មគន5រប)។ ន  ជអ,ករប)កវ។

   «យងរមgចរ?)យ ម'ន! ឯងអ%5អរទឬ? រ?)យរមgចម<នណ;ង? {'5 '5រ?)យ រច#ត%ថ

អ%5អៗ។»

   ន   Bចជប ម—ពខ/-ណស5 នងជម%.ជ%ស,ទខ/-ក'រbរ SនមQវLទDz'យជ<គ។ ក'រb

រ Sន ព"ករយ)ងឧសD]?¦រ ) ន;ងគណស5។

   «រ?£)យ! តមព%រK គយ'5សប.រq)ញមក5គណe! គមនត 'រq)ញគ%5រស# រq)ញត%

  B
តម បថ%បន.ចបg<រណ‘’#កJប%5 Bបរន#មន ;ងរKណeរស#។»

   «អB! ច;ងរទ?e? ក<គ%រមច)នអ គ%5រbបនស<ក%Oពរ?)យ។ :) គ%5ន;ង&ប5ជ%ថ[ណe

សមsញ5ក<ប ម—អ។»

    «ន  !!!! មបយ%,!!»

    ថយន.ន   &ប5សQ“ងទន5 ក<អមបត?'ជន;ងរ=()ឲDUសស.ចណស5មក5 ប"សមនខន។ ព"ករយ)ង

កJច<#រK មសបគរKរម)'គ%5។ មន<សDEមខឈប5រ&មររមរម)'។ សស.ចណស5រន# គXអ,កមងអម

រស#។

   «អ,កមងអម!!» ន   នងខ/-ភWក5រផx)'យងខsង។

          9   - "
   «...រទ)បមក '5ផវរន# ខ/កJជបន;ងក[Gយទងព រKណe!!!» មងអមពណ›នពមB'រ?%<។

ខណŸរន# អ,កមងអមបនជ# ថយន.ជម"យព"កខ/-ទងព រ      យស ត%បញºម"យរទ)បរ=()ឲDUគ%5 %5មក

 '5ទរន#។

       9
   «មងរ%)ផវណ;ងតមន?» ខ/-ស" មងបញ»ក5។ «បង! ព"កខ/-មបត?'ជរKយX%%ចរ?)យ មបប5

ប<គ•'កក<ទន5អ'រ Sបចអ ខsចម%ជក5មនឆ˜ញ5រទ» ន     រ¢ទB សពរK   BឲDUពនDzរព'ជ"ប។

                                     ;
   «រអ)ស! ផ9វណ;ងរ?)យក[Gយ ត 'រគមបប5មងឲDUមក ង5&!» មងអមមបប5ខ/-ពផ9វត 'គ%5នង

ម%ˆវមកជ"បន;ងកBនមប<សគ%5។ «ច<#មងមនមបប5ថមង វ'5រ=()ក រK» ខ/-%បរKវLញ ឯន   កJជ#រKតម
\កDUបងHប5 បស5ខ/-ត ។«រ?£)យ! សvនត%មងមនបនមបប5ឬ? មងមបប5រ?)យត%រគរbត%មន#! រ=()

រមgចអe!!! ឈប5ម%ង5រន#រ?)យក[Gយ!!! បន.ចរទS% រគន;ងមកជ"បក[Gយ រគថមនកចZក ចង5ព;ង\ក5

ក[Gយ ទ'5ត%ជ"បគផy'5រទ)បQ¼ននយយ! អB! រគថឲDUរយ)ងចB'រK&រគរbQងO?D]រន#!»

         B              )   ;
   ដថ{រន# មងអម ចជចតមកណស5 Oយៗ! យងរមgចរទ ត%រ មDpចង5 ងរ ងព% ខ/-កJរKតម

              -                   "
គ%5។ ចB' '5O?D] ព"ករយ)ងកJអង•យ ង5&!!! ដថ{រន# ស˜%5រO/ƒវណស5 គXមនត%%<ពកខ/-រទ។

   សតមមកម"យបនបនXរN)ង៖ «ជBនព ដថ{ករណ)%! Happy birthday to you!!! Happy

birthday to you!!!» នរខក J=ម"យ ម%ˆវបនប<គ•'កO?D]បg<នvនអ,កកន5យកមក។ ខ/-ភWក5រផx)'

   "           ;
យងខsង ចកJន;ក {'5 រម\#គvនអ,កណ ងពដថ{ករណ)% បស5ខ/-រទ គXសBមDpត%ខ/- នងបខ/-។ បង

ប<គ•'កO?D]បន.ច មសប5ត%រលកបខ/- នងមន<សDEមប<សព បនក5 ស<ទត%\ក5អវស រខ រŠv មន

ក Bមក5ម"យទងអស5។

                     /-
   «ជBនព ដថ{ករណ)%កBនសមsញ5!!!» បនយយមកកន5ខ។ ខ/- Bចជមនយ'5រស# រ?)យកJ

                "
កន5ត%មនយ'5រKរទS%ថមនរ ងរ?%<អ ឬកJពករគរ'ងរស)ចន;ងខ/-រន#រទ?

   «ជBនព ដថ{ករណ)%ណមសរÆ!!» ប< សមក5បនរ\'តបបរន# មកកន5ខ/-ត      រ  យក,-ងដ

           - ;
បស5រគមនក B J=ម"យត ។ ខ/មន ងម%ˆវនយយយងរមgចរទ។

           e         -               -
   «រន#ជក B បស5មក5ណ!!!» អ,កមងអមត 'អង•យតកDp ខ/-រន# កJរ\'តបបរន#ត ។ ខ/យក

ដ កFចថÇ'5ខ/- "ចគ%ថរន# ជយ'5សប.រទឬ?

   «រមgចរ?)យ កBនមសសណព(ច%.ប! ឯងកFចថÇ'5រន# ខsចមនតមនជក ព%ឬ? %ស5! បgង

               5 e
មបថ នងពន%5រទSនសន&បនយយរ ងឲDUសkបណ!»

   បgងអរK! គ%អរK! ខ/-តសន {'5ណស5រនSក ត%ជសណÈមព ខ/-កJរ=()តមព"កគ%5។ ន       រម)'

         B
ម<ខខ/- ទងរង ង {'5 ចគ។ ពន%5រទSនចប5 បកJមនមបសសន¦រN)ងថ៖

                    <           ;
   «កBនព%ជភWក5រផx)'រ?)យ ត 'បមនបនមបប5មនតបបរន#។ តមព% បនងមក5ឯង ងគ

              -
ជ%បប"នឆមករ?)យ។ ក ង ទBរK រbក,ងមក<ម?w<នរន# គXបបនមបគ'5ឲDUមក5ឯងមគប5មគង។ មក5

ឯងនងប បនវរង(ងគយB មករ?)យ រ    យរគបនរK ស5រbស? l កស< ?B%មនម<ខជន"ញម"យ កJ
   )
&ប5រផFមវL'ម%Nប5មក កបរន# ក'ពឆ២០០៤ ?B% '5ឆ២០០៦ ឬ២០០៧រន# រទ)បព"ករយ)ង

                    ;
កគរq)ញ ត%មក5ឯងបនមបប5បថ មនម%ˆវមបប5ឯងឲDU ងរន#រទ។ មក5ឯងចង5ឲDUឯងរ Sន'%5

ខGនឯងឲDUបនរមច)ន រទ)បបនជបត%ងត%ក<?កឯងតបបរន#។ ???! រព'រ'5 ងត 'បនយយ

ពមក5ឯងរ?)យយរន# មនតមនបន;កមក5ឯងរន#រទ គXបនយយក<?កឯងថមក5ឯងសsប5

បg<រណ‘’#។ រន#គXបងមប<សឯងត 'រKរbជម"យមក5ឯងណe!!! បលក5រ ងរន#យB រ?)យ ត%មព;ក

មញរន# បងមប<សឯងរច#ត%អន#អតនងចង5ជប5ម<ខឯង រម\#រគថរគបនជ"បឯងរ') ងផ9វតកDp ផD] ថ[

                         <       B
គXស±%ណស5ឥN9វរន#។ "ចបងមប<សឯងម"យរទS% រគកJសករ'ងរ?(សបwគជម"យឯង នងចង5ជនព

ឯងរទS%ត%រច#ប រbជ%រន#ឃ%5ទន5 ក<អតបកក ប%5។ អស5សរណ)ចតមនមគ‡ស រយ)ង?,e!! ត%

បនជ"បជ<វLញអw¡ច;ងសបDoយណស5។»

                        ) ;
    «ប!! ត%កBន Bចជមនទន5យ'5រស# រ?%<អមក5ម%ˆវរ=(ចងជម"យកBន? កBនមនសបDoយច%.

រទ?»

    ព"ករគមសប5ត%ធsក5ទ;កម<ខទងអស5។ ខ/- ;ងថវសណ ?[ងរÍម"យ ត%ខ/-រbត% {'5 រម\#

     )       ‰ ;        -
គ%5មនបនរ=(ឲDUខ/-បនស<ខទ<កនងភពកក5រ³kពមkយ។ ខ/បន ស5រbកម\រស) ត%\ក5កណ™'ជវL%

                       -
រKរ?)យ។ ខ/-ម%ˆវរគរម)'ងយ រម)'បណថ ជកBនកម\មkយ ខ/ឈX&ប5ណស5។ រ'5រព' ខ/-ព<

ត 'មនបងបx9នឯណ Bចរគ ម%ˆវតចក ‹ត'ករន#រទ គXមនត%ម%.Oក. រព'ខ# រគកJសបDoយច%.ជ"យ

រK រព'ខ#រគកJជ"យទងមនសបDoយច%.រK រ%)រន#ឬជក '%5 ត 'ព"កគ%5ផF'5ឲDUខ/-?

                 ;        5
    ខ/-មននយយអ(រន#រទ ខ/-មគន5ត% ងថខ/-ចង5រbស{ប5ស˜%មក5ឯង។ ខ/-បនបងHប5ន  ឲDUរK

  -
អង•យរbQងបងមប<សនង ក,-ងបនប5ម"យស{ប5ស˜%5។ ក,-ងបនប5 ទ;កតO,កខ/-?B ឥ%ឈប5រន#រទ។

                ¦
ទ;កតO,កខ/-រ³kណស5 រន#បញ»ក5ពអ ម[ណមចបBកមចប'5 សvនមនម%ˆវដនជវL%រbម%ង5រណ#។ ន   រb

                           )
តកDp ខ/-ទ#ខ,ងខ/-ជនចZ។ ម"យសន-#រមកយមក សរNងរគ#ទ“ម"យកJបរង£បរN)ង%ចៗ ជម"យន;ង

សរNងមន<សDEមប<សចណស5មក5៖

    «កBន! បណe! ឲDUបសBមរទសផង! មក5ឯងរb&រម³!»

         "
    «ខ/-មនចង5ជបអ,កណទងអស5» ខ/-តមសកគ?ក5រKវLញទងទ;កតO,ក Qម។
   «បន! បន!! បរb&រម³! ន      ! ឯងជ"យរម)'រគជន"សពBផងណe!» បផkន    !ន  គ

មន ;ងអរទ គរbត%ទ#សvខ/-។

   «&e! រលកអw<Î! &ខ/-រម)'នងឲDU...» ស{ប5បន.ច ន   កJនយយមកកន5ខ/-។

   «ម'ន! ឯង ;ងរទ មន<សDEមនតមន ស5ម"យដថ{រន#រទ គXមន<សDE ស5ម"យជវL%ណe! តមកងឯង

                      ;
ធsប5មបប5ខ/- នងឧសD]?¦ស" ខGនឯងណស5តមនរទ ថឯងចង5 ងថឯងជន ណ? ឯងចង5បនអ(?

រព'រន# ឯង ;ងរ?)យរ%) គXឯងជន    កBនរលកអw<Îមប<ស នងរលកអw<Îមសទងព ត 'មនបងបx9ន៣

          "   ;
នក5។ មន<សDEត 'ឯងចង5ជប ត%មន ងថចង5ជ"បរន# គ%5បនមក '5រ?)យរ%) គXអ,កមក5 បស5

ឯង Dp%រប)ឯងមនត 'បនកក5រ³kន;ងជវL%រពញរ'ញជម"យមគ‡ស កJព%តមន ត%ឯងបនសH'5ខGន

                        e
ឯង ឯងមនអ(មគប5មគន5មកវLញរ?)យ។ ឯងម%ˆវ កD]វឲDUបន'xណ! រព'រវលមន&រយ)ងរទ កន5ត%

មនទទ"'សH'5 រព'រវលកJកន5ត%រ ) រKម<ខរ     យឥ%បនក ត ...។»

   នយយ Jម%;មរន# ខ/-មសប5ត%ន;ករq)ញយ'5សប. Jខពមព;កមញ បស5រលកយយអថ›កបង

ចណស5មក5៖ «... សBមDpត%ឯងថយរKរមកយម"យជQន កJមននយថឯងរ ) រKម<ខម"យជរ?Sន

ត ...»។ រ?%<អ ខ/-តប ជខsចន;ងក ព%រន#រKវLញ?

   «ម'ន! ឯងគXរbត%ជឯង ម'នត 'ជម%.'x បស5ខ/-ណe!! ជB%ទ;កតO,ករចញរK រម#!»

   ន           )
     ជB%ទ;កតO,កខ/- នងរ=(ឲDUខ/- ‹រO)ប ?B% '5ងក5កDo'រ    ;    -
                             យមន ងខGន។ ខ/បនរ ) រចញរK

ជ"បមក5នងប បស5ខ/- រ  យរq)ញទ;កតO,ក បស5មក5ខ/-?B Qមផងត ។ ខ/- %5រKឳបព"កគ%5យង

      -   -
កក5រ³kបផ<%ក,ងជវL%ខ/។ រន#ជរ')កទ១ រ?)យត 'ខ/-សH'5ថខ/-គXជខ/- ខ/-គXជកBន បស5មក5នងប

          -
មន<សDEត 'មនសណងជងរគក,ងរលក។

   «កBនមសលញ5មក5នងប កBនមសឡញ5បងៗ!!!»

   អរណ#%រK ចម{'5ត ' {'5ទងបg<នvនក,-ងជវL% បស5ខ/-កJបន ស%5កsយជស<បនម"យ ត '

                         "
មនម%;មត%អកDE ជប5ន;ងរសSវរÐកណ%5រ?%<ជវL% បស5ខ/- រមកម ងចនដនរម%ថ[បg<រណ‘’# ឯក ព%

                     B
បន ស%5តមរម% រនចអស5រ?)យ។ សBមឲDUមន<សDEមគប5 បរច# មបឈមម<ខន;ងក ព%ត 'ខGន

មន។ កD]ទ<កនBវអ(ត 'ខGនមន នងមនម%ˆវរសកសkយពអ(ត 'ខGនប%5បង5រន#រទ គXម%ˆវត%
រជគជយ!!!

នពនរ  យ ម ចនបញ (សមញញ;ម)

O,រពញ ដថ{ទ០៨ តខកញ ឆ២០១១

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Khmer
Stats:
views:4
posted:4/25/2013
language:
pages:12
Description: New moon in old night