Bao cao tong ket nam hoc 06-07 by BrittanyGibbons

VIEWS: 3,187 PAGES: 7

									PHÒNG GIÁO DỤC TXVL TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN Số : 02/BC-CVA-2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 22 tháng 05 năm 2007

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2006 – 2007
- Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của Ngành Giáo dục TXVL năm học 2006 – 2007 . - Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 – 2007 của trường. Trường Tiểu học Chu Văn An báo cáo kết quả năm học 2006 - 2007 cụ thể như sau : I. KHỐI Một Hai Ba Bốn Năm CỘNG QUI MÔ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƢỜNG : LỚP HS NỮ LỚP 2b/ngày 4 3 2 HS B.trú 90 25 20 Lớp A.Văn Lớp P.văn Lớp tin học 4 2 2 2 10 GHI CHÚ

05 04 02 04 04 19

147 119 77 137 122 602

75 60 42 58 61 296

3 2 1 6

9

135

So với đầu năm : Chuyển đi: 7, chuyển đến: 7 Trong đó: Khối 1: Đi: 3, đến: 3; Khối 2: Đi: 5, đến: 6, Khối 4: Đi: 1, khối 5 : Đến : 1 Không có học sinh bỏ học. II. CƠ SỞ VẬT CHẤT : - Thiết bị dạy học : Khối 5 đã nhận được đủ thiết bị của các môn . Các khối khác được cấp theo danh mục. - Phòng học : 20 phòng : Điểm chính : 18 phòng, điểm phụ 2 phòng. Hiện đang dùng 5 phòng học để làm : Văn phòng : 01, Phòng giáo viên + Y tế : 01, Phòng dạy tin học : 01, Mẫu giáo mượn : 02 - Phòng chức năng : không - Cảnh quan trường, lớp (trang trí…) : Đúng quy định, sạch, đẹp. - Phòng GD đã cấp : + Bàn ghế : 0 + Thiết bị máy móc : 2 tủ hồ sơ, 1 đầu đĩa DVD * Thuận lợi : Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục, Chính quyền địa phương trong việc xây dựng tiếp tục cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu của trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Trường thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, chi tiêu tiết kiệm để tự bổ sung trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. * Khó khăn : Chưa xây dựng kịp thời các phòng chức năng nên chưa hỗ trợ tốt
Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007

1

việc giáo dục toàn diện cho học sinh, tài sản không có chỗ để chứa nên còn bề bộn, không ngăn nắp. III. ĐỘI NGŨ CB, GV, NV : + Tổng số biện chế : 32 (trong bảng lương) (26 nữ) – Có 3 hợp đồng : Hợp đồng trong ngân sách : 02 (1 Kế toán, 1 Văn thư – Thủ quỹ). Hợp đồng ngoài ngân sách : 02 (01 bảo vệ. 01 Giáo viên tin học). + Chất lượng đội ngũ : - Tổng số Đảng viên : 04 / 4 nữ. - BGH : 02/ 0 nữ (Trình độ CM : Hiệu trưởng : Đại học SP, Hiệu phó : 12 + 2 - Giáo viên : 28/23 nữ ĐẠI HỌC SL TL 13 46,4 CĐSP SL 02 THSP SL 13 GIỎI TỈNH SL TL 10 35,7 GIỎI THỊ SL TL 06 21.4

TL 7,1

TL 46.4

- Giáo viên đang theo học ĐH : 01/1 nữ  Nhận xét đánh giá : Giáo viên đạt trên chuẩn cao (53,6%) đáp ứng được với đòi hỏi của Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. – Thuận lợi trong việc tiếp thu kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy. - So với thông tư 35 : cần 1 giáo viên Tin học trong biên chế. IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH, CHUYÊN MÔN : - Thực hiện chương trình : - Thực hiện qui chế chuyên môn : (sinh hoạt chuyên môn) : Thực hiện đúng qui chế chuyên môn. Sinh hoạt chuyên môn Tổ khối tuần 1 lần, Trường tháng 1 lần theo hướng tổ chức hội thảo trao đổi các chuyên đề về kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy cụ thể vào từng bài dạy, môn dạy của chương trình Tiểu học mới. - Tham dự đày đủ các hội thảo, hội giảng do Phòng Giáo dục tổ chức. - Trường đã tổ chức thao giảng 16 tiết, hội thảo 2 buổi về đổi mới phương pháp giảng dạy. 1. Học lực : KHỐI TSHS SL 61 30 22 34 21 168 GIỎI TL 41.5 25.2 28.6 24.8 17.2 27.46 SL 46 32 28 72 56 234 KHÁ TL 31.2 26.9 36.4 52.6 45.9 38.6 TRUNG BÌNH SL TL 40 27.2 57 47.9 26 33.8 29 21.2 39 32 191 32.42 YẾU SL 0 0 1 2 6 9 TL 0 0 1.3 1.4 4.9 1.52

Một 147 Hai 119 Ba 77 Bốn 137 Năm 122 CỘNG 602 Ghi chú : 2. Hạnh kiểm : KHỐI Một Hai

TSHS 147 118 SL 147 118

Đ TL 100 100 SL

CĐ TL

Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007

2

Ba Bốn Năm CỘNG

77 138 122 602

77 138 122 602

100 100 100 100

 NHẬN XÉT : (so với KH năm học đề ra) - Ƣu điểm : + Không co hoc sinh thưc hiên chưa đây đu vê đao đưc ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ + Chât lương lơp 1, 2, 3, 4 tương đôi cao. ́ ̣ ́ ́ + Chât lương cac môn hoc tương đôi đêu nhau. ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ - Tồn tại : + Học sinh lơp 5 chât lương hoc tâp con thâp, sô hoc sinh loai yêu cao. ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́  Phương hướng tới : - Tiếp tục tổ chức học kỳ 3 để rèn luyện tiếp cho học sinh yếu. 3. Các hoạt động khác : + Công đoàn : Công đoàn cơ sở trường đã trở thành tổ ấm cho anh chị em giáo viên và hỗ trợ tích cực cho hoạt động chuyên môn của nhà trường. Trong học kỳ 1 đã cùng với chính quyền nhà trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ – giáo viên để đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học trước và đóng góp cho kế hoạch năm học 2006 – 2007. Công đoàn đã thực hiện tốt việc tham gia xây dựng dân chủ trường học, thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, thanh tra công đoàn. Chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho anh chị em giáo viên như tổ chức mừng sinh nhật giáo viên, tổ chức góp vốn xoay vòng, tín chấp với ngân hàng cho anh chị em giáo viên mua sắm tiện nghi sinh hoạt, sản xuất, thực hiện tủ sách công đoàn, thư viện điện tử… Qua kiểm tra của Công đoàn cấp trên được công nhân Công đoàn vững mạnh xuất sắc. + Liên đội : . Đội Thiếu niên tiền phong của trường là đội xung kích trong xây dựng các phong trào trong nhà trường. Đội đã tổ chức những phong trào trong nhà trường như “Đôi bạn cùng tiến”, “Đề ơn đáp nghĩa”, “Áo ấm tặng bà”, thưc hiên “công trì nh măng non” ̣ ̣ múa hát sân trường. Trong năm học đã tham gia đầy đủ các phong trào do Thị xã và Tỉnh tổ chức . . Tô chưc kêt nap đôi cho 33 đôi viên mơi, nâng tông sô Đôi viên cua trương la 243 ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ em. . Thưc hiên chương trì nh phat thanh măng non hang tuân. ̣ ̣ ́ ̀ ̀ . Tô chưc nuôi heo đât dê xây dưng quy tì nh thương giup đơ ban ngheo hiêu hoc va ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̃ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ thưc hiên cac công trì nh măng non đươc 957.500 đ. Kê hoach nho đươc 383.800 đ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ . Thưc hiên 646 tiêt hoc tôt. ̣ ̣ ́ ̣ ́ . Hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Có 602 học sinh đạt. . Đăng ky “Trò ngoan hiếu thảo – cháu ngoan Bác Hồ” : 455 học sinh. Đạt danh hiệu ́ cháu ngoan Bác Hồ : 32 đội viên . Tô chưc sinh hoat Sao nhi đông. ̉ ́ ̣ ̀ . Vận động quyên góp sách, truyện cho Thư viện được : 642 quyển + Tham gia các hoạt động , hôi thi : ̣
Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007

3

. Tô chưc cho hoc sinh tham gia cac hoat đông giao duc ngoai giơ như câu ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ lạc bộ khám phá, em lam hoa sĩ … ̀ ̣ . Tham gia hôi thi Kê chuyên sach câp Thị. ̣ ̉ ̣ ́ ́ . Thi “Tuôi tre hoc đương tham gia phòng chống ma túy – AIDS” ̉ ̉ ̣ ̀ . Tô chưc thi Hương va tham dư giai Trang Nguyên ơ Hôi thi Đì nh Thiêng ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ Đức. . Thi ve tranh vê bao vê môi trương đât. ̃ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ . Tham dự Hôi thi Ươc mơ ngay mai cấp Thị xã đạt Giải Ba, tham dự vào Đội ̣ ́ ̀ tuyển Thị xã dự Thị cấp Tỉnh đạt giải . Tổ chức câu lạc bộ khám phá, câu lạc bộ em là ai hàng tuần được đông đảo học sinh tích cực tham gia. . Tổ chức hội chợ trao đổi chia sẽ. . Tổ chức cho học sinh tham quan du lịch Bảo tàng Lịch sử Cách mạng và Suối Tiên ở TP Hồ Chí Minh. Kết quả : . Đat giai Ba câp Tỉ nh vê Hội thi “Bảo vệ môi trường đất”. ̣ ̉ ́ ̀ . Giải Nhất cá nhân lớp Ba câp Thị trong hôi thi kê chuyên đao đưc. ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ . Giải Ba cúp bóng đá Hùng Vương mở rộng. . Giải Nhất thi viết chữ đẹp lớp 1 câp Thị . ́ . Giải khuyến khích hội thi viết chữ đẹp cấp Tỉnh. + Trƣờng đã tổ chức các hoạt động để chào mừng các ngày lễ lớn, thƣc ̣ hiên chu điêm, Ngày Hội An toàn giao thông, Nụ cƣời xinh : ̣ ̉ ̉ . Tô chưc hôi thi văn nghê – thê thao chao mưng Ngay Nha giao Viêt Nam. ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ . Có kế hoạch thưc hiên cac chu điêm hang thang. ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ . Tô chưc Ngay Hôi An toan giao thông. ̉ ́ ̀ ̣ ̀  NHẬN XÉT : (so với kế hoạch đề ra) - Ƣu điểm : . Tham gia đây đu cac phong trao do Thị xa va Tỉ nh tô chức. ̀ ̉ ́ ̀ ̃ ̀ ̉ . Tô chưc tôt cac hoat đông ngoai giơ như luyên tâp thê duc thê thao, múa hát ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ sân trương. ̀ . Huy đông đươc phu huynh hoc sinh tham gia vao cac hoat đông cua nha ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ trương như huân luyên bong đa, múa lân cho hoc sinh. ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ - Tồn tại : Năng lưc Tông phu trach chưa cao nên kêt qua cua cac hoat đông con han ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ chê. ́  Phƣơng hƣớng tới : . Thưc hiên hơp đông vơi Trương Nghiêp vu Thê duc thê thao Tỉ nh trong viêc ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ tô chưc giang day cac môn thê thao cho hoc sinh. ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ 4. Việc thực hiện đổi mới GDPT (Thay sách lớp 5) - Thuận lợi : + Giáo viên giảng dạy lớp 5 tâp huân thay sach đây đu, trình độ chuyên môn đa số ̣ ́ ́ ̀ ̉ trên chuân, có kinh nghiệm giảng dạy lớp 5. ̉ + Nhà trường tổ chức khá tốt hội thảo, hôi giang vê đôi mơi phương phap giang ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̉ dạy theo chương trình lớp 5 mơi. ́ Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007 4

+ Trương tô chưc tôt bôi dương va phu đao cho hoc sinh lơp 5. ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ + Trương tô chưc cho giao viên tư lam đô dung day – đô dung hoc khi chưa đươc ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ câp. ́ - Khó khăn : + Chưa đươc cung câp trang thiêt bị phục vụ giảng dạy lớp 5 kịp thời trong đầu ̣ ́ ́ năm học.  Đề xuất, giải pháp : + Đê nghị Phong Giao duc tiêp tuc đê nghị câp trên cung câp trang thiêt bị giang ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ dạy cho lớp 5. + Trương tiêp tuc tô chưc tư lam đô dung day – học. ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ V. CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC :

- Hoạt động của Hội Cha mẹ học sinh : Hội phụ huynh trường đã tài trợ cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, yếu và các hoạt động dạy và học của trường. Huy động các nguồn lực hỗ trợ cho trang bị cơ sở vật chất và giảng dạy học tập của nhà trường - Mức độ hỗ trợ của hội với trường : Hội luôn sẵn lòng đáp ứng những nhu cầu của nhà trường trong tổ chức những hoạt động giáo dục và học tập cho học sinh. - Sự hỗ trợ của Chính quyền địa phƣơng : Có thể khẳng định là Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân Phường 8 đã quan tâm và chăm sóc tốt cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Phường 8 đã tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Hội Khuyến học Phường đã vận động để lo đầy đủ tập vở cho học sinh các lớp phổ cập và học sinh nghèo ngay từ đầu năm học . - Tổng số (Hội, CQĐP) hỗ trợ bao nhiêu : + Tiền : Hôi PHHS : ̣ 15.940.000 đ CQĐP = 1.200.000 đ + Huy động cộng đồng : 15.609.600 đ + Vật chất : (quy ra tiền) : 3740 tâp (7.230.000 đ) ̣ + Ý tưởng : VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG : - Chỉ đạo : Nhà trường đã tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên, phối hợp tốt với các đoàn thể địa phương. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Quán triệt sâu sắc luật PCGDTH-CMC nên đã tập trung mọi nỗ lực chủ quan để thực hiện giáo dục toàn diện, chăm lo đến tất cả đối tượng học sinh. Trong quản lý dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm, không trông chờ ỷ lại cấp trên. Trong chỉ đạo biết phát huy mũi nhọn, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, phát huy dân chủ trong hội đồng sư phạm và động viên được các thành viên trong nhà trường phấn đấu thực hiện.
Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007

5

Xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí cao, chung sức chung lòng vì học sinh. - Xây dựng kế hoạch : Kế hoạch của nhà trường đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tích đã đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế trong năm học trước. Đề ra được chỉ tiêu và các giải pháp khả thi Kế hoạch đã được xây dựng dân chủ từ cơ sở tổ khối, các đoàn thể trong nhà trường, được thông qua công khai cho giáo viên xây dựng, góp ý. - Tổ chức thực hiện : Dựa trên kế hoạch, nhà trường đã phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận, các cá nhân phụ trách. Sơ kết từng giai đoạn và rút kinh nghiệm kịp thời để điều chỉnh phù hợp với thực tế. - Cải cách hành chính (lƣu giữ hồ sơ quản lý, chuyên môn, đề thi, ….), tài chính, … Việc thực hiện công tác hành chính, tài chính nhà trường đã được thực hiện khoa học, hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn, đề thi… đã được lưu giữ theo từng năm, có đầy đủ sổ sách quản lý. Sử dựng tối đa phương tiện của công nghệ thông tin trong công tác hành chính văn thư và quản lý, báo cáo tài chính. - Việc thực hiện “2 Không” trong nhà trƣờng : Nhà trường đã tổ chức phát động hưởng ứng cuộc vận động “2 không” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – đào tạo, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đã ký cam kết thực hiện “2 không”. Dựa trên kế hoạch thực hiện của Sở và Phòng Giáo dục, trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện “2 không” của đơn vị với các biện pháp cụ thể trong tổ chức thi cử và thi đua. Tổ chức tọa đàm, tuyên truyên trong phụ huynh học sinh để có sự đồng thuận trong trách nhiệm giáo dục và giảng dạy cho học sinh. VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG : + Mặt mạnh : * Nhà trường đã thực hiện 100%% kế hoạch đề ra, giữ vững và nâng lên các hoạt động như nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Chất lượng giáo dục được nâng lên so với năm học trước. Đổi mới phương pháp giảng dạy được đẩy mạnh đem lại hiệu quả nâng cao chất lượng khá đồng bộ. Tay nghề giáo viên này càng được nâng lên, lực lượng giáo viên giỏi đạt 100%. Học sinh giỏi ngày càng được nâng lên về chất lượng. * Xã hội hóa giáo dục ngày càng được khẳng định, góp phần hỗ trợ cho hoạt động giáo dục của nhà trường. + Mặt tồn tại : * Cơ sở vật chất của trường dù được quan tâm xây dựng nhưng tiến độ còm chậm, chưa đáp ứng kịp thời với tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia. + Biện pháp tới : * Nhà trường tích cực tham mưu cấp trên để nhanh chóng xây dựng cơ Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007 6

sơ vât chât đap ưng vơi trương chuân quôc gia. Đã thực hiện xong thủ tục và sẽ tiến ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ hành xây dựng các phòng chức năng trong hè 2007. * Tiêp tuc đây manh việc thưc hiên “2 không” trong toan thê can bô, ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ giáo viên , công nhân viên trong nha trương. ̀ ̀ * Tiêp tuc thưc hiên xa hôi hoa giao duc. ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ * Tiêp tuc thưc hiên viêc đôi mơi phương phap giang day trong giao viên ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ * Tăng cương bôi dương hoc sinh đê nâng cao chât lương hoc tâp.của ̀ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ học sinh Tổ chức thực hiện tốt học kỳ 3 để học sinh thi lại đạt kết quả tốt. Hiệu trưởng

Nguyên Ngoc Giêng ̃ ̣

Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007

7


								
To top