Bao cao thang 5 cho UB

Document Sample
Bao cao thang 5 cho UB Powered By Docstoc
					Phoøng GD-ÑT TX Vónh Long VIEÄT NAM Tröôøng Tieåu hoïc Chu Vaên An

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

BAÙO CAÙO THAÙNG 05/ 2004
1. Huy ñoäng hoïc sinh : - Huy ñoäng treû 6 tuoåi vaøo lôùp 1 : 126/126 , Tyû leä : 100%. - Toå chöùc saép xeáp lôùp, hoïc sinh : Khoái 1 : 04 lôùp : 118 hoïc sinh . Coù 2 lôùp hoïc 2 buoåi . Khoái 2 : 04 lôùp : 123 hoïc sinh . Coù 2 lôùp hoïc 2 buoâi. Khoái 3 : 04 lôùp : 95 hoïc sinh Khoái 4 : 04 lôùp : 113 hoïc sinh Khoái 5 : 04 lôùp : 105 hoïc sinh Coù 5 lôùp hoïc 2 buoåi. _____ ___ 20 lôùp 554 hoïc sinh 2. Thöïc hieän chuû ñieåm trong thaùng : - Thöïc hieän chuû ñieåm : “ Xöùng danh chaùu ngoan Baùc Hoà ” : Ñaõ thöïc hieän coâng trình maêng non “Nuoâi heo ñaát laøm ñeïp tröôøng em”. - Toå chöùc Ngaøy hoäi “An toaøn giao thoâng” - Tham gia hoäi traïi “Chieán só nhoû Ñieän Bieân” 3. Hoaït ñoäng chuyeân moân: - Tham gia hoäi thi ñoà duøng daïy hoïc caáp Tænh - Hieäu tröôûng vaø giaùo vieân lôùp 2 tham döï hoäi giaûng “Ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy” caáp Tænh. - Hoïc sinh lôùp 1 ñeán lôùp 4 thi hoïc kyø 2 . Hoïc sinh lôùp 5 thi toát nghieäp Tieåu hoïc vaøo ngaøy 20/5/2003. 4. Coâng taùc khaùc : - Giaùo vieân tham gia coâng taùc baàu cöû HÑND. * Phöông höôùng thaùng 6 : - Chuaån bò taäp huaán thay saùch lôùp 3 Vónh Long, ngaøy 11 thaùng 5 naêm 2004 Hieäu tröôûng

Nguyeãn Ngoïc Gieâng


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:9/23/2008
language:Vietnamese
pages:1