THONG TIN CAN BIET

Document Sample
THONG TIN CAN BIET Powered By Docstoc
					MOÄT SOÁ NOÄI DUNG CAÀN QUAN TAÂM THÖÏC HIEÄN KHI TRÖÔØNG TOÅ CHÖÙC BAÙN TRUÙ Ngoaøi vieäc nghieân cöùu coâng vaên höôùng daãn toå chöùc baùn truù cuûa Phoøng Giaùo duïc, laõnh ñaïo caùc tröôøng caàn löu yù moät soá noäi dung sau: 1/ Thoâng baùo roäng raõi trong giaùo vieân vaø phuï huynh hoïc sinh cuûa tröôøng mình. 2/ Trình UBND Phöôøng maø ñöôïc chaáp thuaän keá hoaïch thì nhôø ñaøi Phaùt thanh cuûa Phöôøng thoâng tin hoä. 3/ Nôi nghæ, nguû cuûa hoïc sinh thì traùnh tieáp xuùc gaàn neàn gaïch ( taàng treät ), neáu taàng treät thì söû duïng vaùn eùp hoaëc keâ baøn maët phaúng. 4/ Caùc khoaûn tieàn caàn döï truø  thu tieàn: + Tieàn mua saém CSVC, trang thieát bò, ñoà duøng phuïc vuï baùn truù. Sau khi döï truø xong thì chia ra cho soá hoïc sinh + Tieàn aên tröa ( thu theo thöïc teá ngaøy aên trong thaùng ñoù) VD: Sau khi thoaû thuaän vôùi PHHS laø 5000ñ/ngaøy thì 5000ñ x 20ngaøy = 100 000ñ ( 1 ) + Tieàn chaêm soùc- trong cuoäc hoïp vöøa qua coù thoáng nhaát laøxin thu 30 000ñ ( 2 )  Tieàn baùn truù thaùng laø ( 1 ) + ( 2 ) : 130 000ñ ( 3 )  Tieàn hoïc phí ( Giaù cuõ ) 20 000ñ ( 4 )  Tieàn hoïc vaø baùn truù cuûa thaùng ñoù laø ( 3 ) + ( 4 ) : 150 000ñ ( thaáp hôn maãu giaùo vaø nhaø treû). + Tieàn chaêm soùc ñeå traû cho caùc ñoái töôïng sau: - Tieàn ngöôøi laøm caáp döôõng. - Tieàn ngöôøi laøm baûo maãu ( giöõ treû töø khi aên ñeán keát thuùc aên xeá ). - Tieàn BGH , ñieän nöôùc, giaáy veä sinh,…


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:121
posted:9/23/2008
language:Vietnamese
pages:1