Docstoc

Act aditional CIM - ITM Dolj

Document Sample
Act aditional CIM - ITM Dolj Powered By Docstoc
					S.C. _________________________________________
Sediul: _______________________________________
Înregistrat la Reg. Comerţului din jud. ______________
Sub nr. __________________________
Cod fiscal ________________________                 ACT ADIŢIONAL


   la contractul individual de muncă încheiat la data de _________________ între
S.C. ____________________________ cu sediul în _________________________,
şi
salariatul ________________________ domiciliat în localitatea _________________
judeţul ______________, legitimat cu BI/CI/paşaport seria _______ nr.__________
şi având cod numeric personal _______________________________.
   Angajatorul   ___________________________________      şi  angajatul
__________________________________ de comun acord am hotărât următoarele:
   Incepând cu data de ________________ se majorează/micşorează salariul de
la ______________________ lei la _____________________ lei.
   Alte modificări ___________________________________________________
____________________________________________________________________


   Prezentul act adiţional se încheie în doua exemplare, câte unul pentru fiecare
parte (salariat si angajator).

          DIRECTOR,                    SALARIAT,

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/22/2013
language:Unknown
pages:1