hoc van lop 1 - DOC by vietthang12

VIEWS: 1,011 PAGES: 7

									CHUYEÂN ÑEÀ PHAÂN MOÂN HOÏC VAÀN LÔÙP MOÄT. I. VÒ TRÍ VAØ NHIEÄM VUÏ; Phaân moät hoïc vaàn lôùp moät coù vò trí heát söùc quan troïng trong quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån kó naêng ñoïc vieát – nghe-noùi cuûa hoïc sinh ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa baâïc tieåu hoïc. Qua caùc tieát muïc vaàn, giuùp hoïc sinh böôùc ñaàu nhaän bieát veà söï töông öùng giöõa aâm vaø chöõ caùi, thanh ñieäu vaø daáu ghi thanh. Nhaän bieát veà aâm, vaàn, tieáng, töø ngöõ, cuïm töø, caâu ngaén, ñoaïn ngaén, caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ, ca giao ….Coù taùc duïng môû roäng söï hieåu bieát veà thieân nhieân, gia ñính, tröôøng hoïc,…Giaùo duïc gìa trò nhaân vaên vaø böôùc ñaàu cung caáp cho caùc em nhöõng hieåu bieát veà cuoäc soáng. II. MUÏC TIEÂU: a. Ñoïc: - Phaùt aâm, ñaùnh vaàn ñuùng aâm, vaàn tieáng môùi. - Ñoïc trôn vaàn, tieáng töø, cuïm töø, caâu, ñoaïn öùng duïng. Bieát nghæ hôi ôû choå coù daáu caâu. - Ñoïc –hieåu ñöôïc nghóa cuûa töø, noäi dung cuûa caâu, ñoaïn vaên. b. Vieát: - Vieát xchöõ ghi aâm, vaàn tieáng môùi theo yeâu caàutöø thaáp ñeán cao. Taäp toâ, taäp vieát baûng con, taäp vieát vôû, nhìn maãu- vieát ñuùng – vieát ñeïp, nhanh tuyø theo ñaëc ñieåm ñoái töôïng hoïc sinh vaø thôøi gian cho pheùp. - Taäp vieát ñuùng tö theá, ñuùng maãu chöõ quy ñònh, hôïp veä sinh. c. Nghe: - Nghe vaø hieåu ñöôïc söï khaùc nhau giöõa aâm, vaàn, tieáng, töø trong baøi. - Nghe- hieåu ñöôïc caâu hoûi, caâu keå ñôn giaûn. - Nghe – hieåu lôøi höôùng daãn hoaëc yeâu caàu. - Nghe- hieåu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän ñôn giaûn. d. Noùi: - Noùi roõ raøng, ñuû nghe. Noùi lieàn maïch caû caâu. - Noùi veà chuû ñeà trong saùch giaùo khoa, chuù yù ñeán caùc töø ngöõ coù aâm, vaàn môùi hoïc. - Coù thaùi ñoä lòch söï, töï nhieân khi noùi. - Bieát traû lôøi ñuùng noäi dung caâu hoûi. - Keå laïi ñöôïc moät ñoaïn hoaëc caû caâu chuyeän coù noäi dung ñôn giaûn.

2. Cung caáp cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc sô giaûn veà tieáng vieät veà töï nhieân, xaõ hoäi, con ngöôøi vaø vaên hoaù Vieät Nam. 3. Boài döôõng tính yeâu tieáng vieät vaø hình thaønh thoùi quen giöõ gìn söï trong saùng, giaøu ñeïp cuûa tieáng vieät. III. NOÂÒ DUNG DAÏY- HOÏC 1. Soá baøi- thôøi löôïng hoïc phaân moân hoïc vaàn. - Phaàn hoïc vaàn goàm coù 103 baøi, moãi tuaàn hoïc töø 4-5 baøi, moãi baøi 2 tieát. Ñöôïc thöïc hieän töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 24. 2. Caùc loaïi baøi: - Coù 3 daïng cô baûn ñoù laø: + Laøm quen vôùi aâm vaø chöõ. + Daïy aâm- vaàn môùi. + OÂân taäp aâm – vaàn. IV. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: (Cho ví duï ñoái vôùi töøng phöông phaùp) 1.Phöông phaùp tröïc quan: -Phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc söû duïng khi giôùi thieäu aâm, vaàn hoaëc tieáng môùi, hoaêch söû duïng ñeå giaûi thích töø öùng duïng, hoaëc hieåu noäi dung caâu öùng duïng, luyeän noùi theo chuû ñeà. Noùi chung ñoà duøng tröïc quan laø phöông tieän daïy hoïc khoâng theå thieáu trong tieát muïc hoïc vaàn. Ví duï. - Khi daïy vaàn ieâu- giaùo vieân giôùi thieäu dieàu saùo cho hoïc sinh quan saùt tröïc quan ñeå hoïc sinh deã nhaän ra ñöôïc dieàu saùo laø loaïi dieàu ñöôïc gaén theâm oáng tre ôû treân thaâu dieàu. Khi dieàu bay cao, gioù thoåi vaøo oáng tre seõ taïo ra aâm thanh nhö tieáng saùo. 2. Phöông phaùp hoûi ñaùp.( ñaøm thoaïi). - Phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng khi phaân tìch aâm, vaàn, tieáng môùi koaëc luyeän noùi theo chuû ñeà… Chuù yù heä thoáng caâu hoûi caàn ngaén goïn, deå hieåu, phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, ñoäc laäp suy nghó cuûa hoïc sinh. Ví duï: Khi daïy baøi eo-ao. Giaùo vieân neâu caâu hoûi – hoïc sinh traû lôøi. Vaàn eo coù maáy aâm gheùp laïi? Ñoù laø nhöõng aâm naøo?.

- Em haõy phaân tích tieânga meøo? - Hoaëc: Trong töø caùi keùo tieáng naøo coù vaàn eo? - Haõy tìm moät töø ngoaøi baøi coù vaàn eo.,…. 3. Phöông phaùp neâu vaán ñeà. Thöôøng ñöôïc söû duïng ôû tieát 2- trong phaàn luyeän noùi. Giaùo vieân coù theå neâu leân moät vaán ñeà lieân quan ñeå giôùi thieäu caâu, ñoaïn öùng duïng hoaëc chuû ñeà phaàn luyeän noùi. Ví duï: Khi daïy luyeän noùi theo chuû ñeà “ Noùi lôøi caûm ôn” – Giaùo vieân neâu. Hoâm nay chuùng ta seõ luyeän noùi theo chuû ñeà “ Noùi lôøi caûm ôn” ñeå chuùng ta bieát ñöôïc vì sao ta phaûi noùi lôøi caûm ôn vaø luùc naøo caàn noùi lôøi caûm ôn. 4. Phöông phaùp giaûng giaûi. - Ñöôïc söû duïng khi giaûi thích moät soá töø ngöõ khoù, noäi dung caâu, ñoaïn, öùng duïng giuùp hoïc sinh hieåu nghóa cuûa töø. Ví duï: Khi daïy caâu tuïc ngöõ: Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm. Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng. Giaùo vieân giaûng giaûi cho hoïc sinh hieåu. Ñaây laø caâu tuïc ngöõ cuûa oâng cha ta ngaøy xöa, muoán neâu leân hieän töôïng thôøi tieát veà naéng, möa. - Thaùng baûy laø thaùng hay coù möa to nhieàu vaø gioù lôùn. - Thaùng taùm laø thaùng thöôøng raát naéng, naéng gay gaét laïi laø muøa coù böôûi, boøng chín neân ñaõ ví nhö vaäy. 5. Phöông phaùp laøm maãu: - ñöôïc söû duïng khi phaùt aâm, ñaùnh vaàn, ñoïc trôn tieáng töø, caâu, ñoaïn öùng duïng trong baøi, luùc höôùng daãn vieát cho hoïc sinh. Ví duï: Khi daïy aâm hoaëc vaàn, Giaùo vieân thöôøng phaùt aâm, ñaùnh vaàn maãu tröôùc, sau ñoù hoïc sinh môùi phaùt aâm ñaùnh vaàn sau. Ñeå ñaït ñöôïc söï chính xaùc tuyeät ñoái. - Khi vieát aâm, vaàn môùi, giaùo vieân phaûi vieát maãu tröôùc. - Höôùng daãn quy trình vieát cho hoïc sinh ñeå hoïc sinh nhìn maãu vieát ñuùng.

6. Phöông phaùp troø chôi. - Phöông phaùp naøy taïo söï höng phaán, thay ñoåi khoâng khí lôùp hoïc giuùp hoïc sinh höùng thuù, yeâu thích moân hoïc. Phuø hôïp vôùi taâm lyù löûa tuoåi” Hoïc maø chôi- chôi maø hoïc”. Ví duï: Khi daïy caùc baøi hoïc vaàn, giaùo vieâncoù theå höôùng daãn hoïc sinh chôi troø chôi nhö sau: - Troø chôi neân thöïc hieän vaøo luùc cuõng coá baøi . Giaùo vieân chuaån bò moät soá taám bìa nhoû, ghi saün caùc aâm hoaëc vaàn, hoaëc töø öùng duïng cuûa tieát hoïc vaø moät vaøi töø ngoaøi bìa. Chia lôùp thaønh 2 nhoùm A vaø B. Theo nhoùm A caàm bìa giô leân, nhoùm B ñoïc ñuùng thì ñöôïc moät ñieåm, neáu nhoùm B ñoïc sai thì nhoùm A ñöôïc moät ñieåm. Ñoäi naøo ñöôïcc 3 ñieåm tröôùc thì ñoäi ñoù thaéng cuoäc. Sau ñoù ñoåi beân vaø tieáp tuïc chôi. 7. Luyeän nghe -noùi . Giaùo vieân döïa vaøo chuû ñeà saùch giaùo khoa, tieán haønh linh hoaït tuyø theo trình ñoä hoïc sinh. Chuù yù noùi theoñònh höôùng, baèng caâu hoûi cuûa giaùo vieân, hoïc sinh coù theå noùi ñöôïc nhöõng caâu ñôn giaûn, coù noäi dung phuø hôïp vôùi chuû ñeà. Ví duï: Khi goïi hoïc sinh ñoïc baøi xong – Giaùo vieân nhaâïn xeùt boå sung hoaëc cho ñieåm ñeå kòp thôøi khích leä hoïc sinh. VI. QUY TRÌNH TIEÙT DAÏY. A. Kieåm tra baøi cuõ: 3-5 phuùt. - Goïi 2-3 em ñoïc aâm, vaàn hoaëc tieáng töø ñaõ hoïc tieát tröôùc. - Goïi 2 em ñoïc caâu öùng duïng SGK. - Caû lôùp vieát baûng con aâm, vaàn hoaëc moät soá töø öùng duïng. - Giaùo vieân nhaän xeùt- ghi ñieåm. B. Baøi môùi: 28-30 phuùt. 1. Giôùi thieäu baøi: - Giôùi thieäu tröïc tieáp hoaëc duøng tranh aûnh, vaät maãu. - Ghi aâm hoaëc vaàn môùi leân baûng. - Hoïc sinh ñoïc theo giaùo vieân. 2. Daïy aâm ( hoaëc vaàn) a. Nhaän dieän aâm ( hoaëc vaàn)

- Hoïc sinh nhaän dieän aâm ( hoaëc vaàn) so saùnh aâm ( hoaëc vaàn môùi). b. Phaùt aâm ( hoaëc ñaùnh vaàn). - Hoïc sinh nhìn baûng, phaùt aâm. Giaùo vien chænh söûa cho hoïc sinh. - Höôùng daãn ñaùnh vaàn: Hoïc sinh ñaùnh vaàn ( ñoàng thanh- nhoùm- caù nhaân) - Phaân tích tieáng khoaù. - Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng, töø ngöõ khoaù. ( Ñoàng thanh- nhoùm- caù nhaân). - Giaùo vieân chænh söûa cho hoïc sinh. c. Vieát: - Giaùo vieân vieát maãu leân baûng lôùn. - Höôùng daãn quy trình vieát. - Hoïc sinh vieát vaøo baûng con aâm ( hoaëc vaàn) tieáng töø khoaù. - Giaùo vieân chænh söûa caùch vieát, tö theá vieát cho hoïc sinh. d. Ñoïc töø ngöõ öùng duïng. - Giaùo vieân vieát baûng töø ngöõ öùng duïng. 2-3 em xung phong ñoïc . Ñoïc caù nhaân – nhoùm- ñoàng thanh. Giaùo vieân giaûi thích caùc töø ngöõ ( hoaëc duøng tranh veõ,maãu vaät) cho hoïc sinh deã hinh dung. 2. Cuõng coá –daën doø: 3 phuùt. - Hoïc sinh nhaéc laïi aâm (hoaëc vaàn) vaø tieáng, töø khoaù vöøa hoïc. - Tìm tieáng ngoaøi baøi coù chöùa aâm( hoaëc vaàn) vöøa hoïc. - Lieân heä – giaùo duïc tö töôûng tình caûm cho caùc em. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Khôûi ñoäng- muùa haùt- giuùp hoïc sinh hoïc toát tieát 2. Löu yù: Caùc baøi hoïc vaàn ñeàu 2 tieát, treân ñaây laø quy trình cuûa tieát moät. VII. CAÙCH TRÌNH BAØY BAÛNG. Thöù…..ngaøy….thaùng….naêm….. Hoïc vaàn Teân baøi ( Ghi aâm, vaàn caàn so saùnh) Noäi dung baøi Luyeän vieát

( Ghi caùc töø ngöõ ngoaøi baøi coù chöùa ( ghi trình töï theo tieán trình baøi hoïc (Giaùo vieân vieát maãu aâm (hoaëc vaàn) aâm vaàn maø hoïc sinh tìm ñöôïc. ñöôïc trình baøy trong SGK tieáng töø môùi.

PHOØNG GIAÙO DUÏC& ÑAØO TAÏO BMT NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG:TH: TOÂ VÓNH DIEÄN

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

DANH SAÙCH CAÙN BOÄ GIAÙO VIEÂN NGHÆ HÖU TRÖÔÙC TUOÅI
Tính ñeán naêm 2011

Stt

Hoï vaø teân

Ngaøythaù ng naêm sinh

Naêm xin nghæ

Trìn Chöù Heä soá HS-PC h ñoä c vuï löông hieän chöùc CM höôûng vuï

PC Thaâm nieân VK 0

Soá naêm ñoùng baûo hieåm 0

Lí do tinh giaûn BC 0

Ghi chu ù

1 2 3 4 5

0

0

0

0

0

0

0

CHUÛ TÒCH COÂNG ÑOAØN

HIEÄU TRÖÔÛNG


								
To top