To trinh

					PHOØNG GIAÙO DUÏC-ÑT TP BMT NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH phuùc

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh

BMT, ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2009

Tôø trình
Veà vieäc ñeà nghò UBND Thaønh phoá khen thöôûng caù nhaân
Caên cöù Luaät thi ñua – khen thöôûng ngaøy 26/11/2003; Caên cöù Nghò ñònh soá 121/2005/NÑ-CP ngaøy 30/9/2005 cuûa Chính phuû höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu Luaät Thi ñua khen thöôûng vaø Luaät söõa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Luaät thi ñua khen thöôûng; Xeùt thaønh tích thöïc hieän nhieäm vuï phaùt trieån, kinh teá, xaõ hoäi vaø ñaûm baûo quoác phoøng an ninh naêm 2008-2009 cuûa caùc caù nhaân. Theo ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng thi ñua khen thöôûng cuûa ñôn vò tröôøng TH Toâ Vónh Dieän kính trình UBND thaønh phoá xeùt khen thöôûng vaø ñeà nghò coâng nhaän chieán só thi ñua caáp cô sôû cho caùc ñoàng chí coù teân sau ( Coù danh saùch keøm theo ) 1. Hình thöùc khen thöôûng, caù nhaân ñeà nghò khen thöôûng ( Coù hoà sô ñeà nghò xeùt khen thöôûng keøm theo) Kính trình UBND thaønh phoá xeùt thöôûng./. Thuû tröôûng cô quan ñôn vò


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:377
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:2