Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

THU VIEN CHUAN TIEU HOC

VIEWS: 1,134 PAGES: 29

									PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN KROÂNG NAÊNG

TRÖÔÛNG TIEÅU HOÏC NGUYEÃN VAÊN TROÃI

BOÅ SUNG VAØO THÖ VIEÄN TRÖÔØNG HOÏC PHUÏC VUÏ NAÊM HOÏC 2007-2008 TT
TEÂN SAÙCH ÑÔN GIAÙ SL ÑAËT THAØNH TIEÀN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Baøi taäp traéc nghieäm toaùn 3 24 Baøi taäp traéc nghieäm toaùn 4

Moân Toaùn Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 1/1 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 1/2 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 2/1 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 2/2 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 3/1 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 3/2 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 4/1 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 4/2 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 5/1 Chuyeân ñeà BD naâng cao toaùn 5/2 Bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 3 - T1 Bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 3 - T2 Bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 4 - T1 Bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 4 - T2 Bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 5 - T1 Bµi tËp tr¾c nghiÖm vµ c¸c ®Ò kiÓm tra To¸n 4 Bµi tËp tr¾c nghiÖm vµ c¸c ®Ò kiÓm tra To¸n 5 Tù luyÖn c©u hái vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 5 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Toaùn 3 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Toaùn 4 Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Toaùn tieåu hoïc 5 Baøi taäp traéc nghieäm toaùn 2

9,600 14,400 12,000 11,000 14,800 9,600 17,000 11,000 16,000 15,500 12,000 12,000 12,000 12,000 10,800 10,000 12,500 13,000 11,000 14,000 13,000 15,000 13,000 11,500

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Trang 1

48,000 72,000 60,000 55,000 74,000 48,000 85,000 55,000 80,000 77,500 60,000 60,000 60,000 60,000 54,000 50,000 62,500 65,000 55,000 70,000 65,000 75,000 65,000 57,500

TT 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 144 145 146 150 151 152 153 154 155 157

TEÂN SAÙCH

ÑÔN GIAÙ SL ÑAËT

THAØNH TIEÀN

Baøi taäp traéc nghieäm toaùn 5 Boä ñeà Toaùn lôùp 5 Båi d-ìng To¸n TiÓu häc 3 Båi d-ìng To¸n TiÓu häc 4 Båi d-ìng To¸n TiÓu häc 5 C¸c d¹ng To¸n c¬ b¶n líp 2 C¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n Líp 3 C¸c d¹ng To¸n c¬ b¶n líp 4 C¸c d¹ng To¸n c¬ b¶n líp 5 C©u hái «n tËp vµ kiÓm tra To¸n 3 C©u hái «n tËp vµ kiÓm tra To¸n 4 C©u hái «n tËp vµ kiÓm tra To¸n 5 Caùc baøi toaùn Phaân soá & tæ soá Caùc Baøi taäp cô baûn naâng cao hình hoïc 4 C¸c d¹ng to¸n båi d-ìng döôõng hoïc häc Caùc daïng Toaùn boàihäc sinh TiÓusinh tieåu hoïc 4 Caùc daïng Toaùn boài döôõng hoïc sinh tieåu hoïc 5baèng nhieàu caùch caùc baøi Toaùn 3 Giaûi Giaûi baèng nhieàu caùch caùc baøi Toaùn 4 Giaûi baèng nhieàu caùch caùc baøi ToaùnSoá Giaûi baèng nhieàu caùch caùc baøi toaùn 5 hoïc 5 TËp lµm v¨n líp 2 TËp lµm v¨n líp 3 TËp lµm v¨n líp 4 Bµi tËp luyÖn viÕt v¨n kÓ chuyÖn ë TiÓu häc Bµi tËp luyÖn viÕt v¨n miªu t¶ ë TiÓu häc- T1 Bµi tËp luyÖn viÕt v¨n miªu t¶ ë TiÓu häc- T2 LuyÖn tËp vÒ c¶m thô v¨n häc ë tiÓu häc Båi d-ìng häc sinh giái tiÕng ViÖt 4 Båi d-ìng häc sinh giái tiÕng ViÖt 5 RÌn kü n¨ng TËp lµm v¨n cho häc sinh líp 5

13,500 12,000 15,000 18,000 18,000 9,000 8,000 14,000 15,000 14,000 19,500 19,500 12,000 11,500 16,000 12,000 16,000 8,000 13,000 18,000 18,000 9,000 9,000 13,500 9,500 10,500 9,700 9,000 12,300 13,400 16,300

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Trang 2

67,500 60,000 75,000 90,000 90,000 45,000 40,000 70,000 75,000 70,000 97,500 97,500 60,000 57,500 80,000 60,000 80,000 40,000 65,000 90,000 90,000 45,000 45,000 67,500 47,500 52,500 48,500 45,000 61,500 67,000 81,500

TT 158 159 160 177 178 179 180

TEÂN SAÙCH

ÑÔN GIAÙ SL ÑAËT

THAØNH TIEÀN

Bµi tËp tr¾c nghiÖm tiÕng ViÖt 3 Bµi tËp tr¾c nghiÖm tiÕng ViÖt 4 Bµi tËp tr¾c nghiÖm TiÕng ViÖt-tieáng vieät Chuyeân ñeà boài döôõng vaên 5 4/1 Chuyeân ñeà boài döôõng vaên -tieáng vieät 4/2 Boài döôõng vaên tieáng vieät 5/1 Boài döôõng vaên tieáng vieät 5/2

15,500 21,000 21,000 21,000 19,000 23,000

5 5 5 5 5 5

77,500 105,000 105,000 105,000 95,000 115,000 -

Trang 3

PHOØNG GIAÙO DUÏC TP BUOÂN MA THUOÄT

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

DANH MUÏC MUA SAÙCH NGHIEÄP VUÏ VAØ THAM KHAÛO
BOÅ SUNG VAØO THÖ VIEÄN TRÖÔØNG HOÏC PHUÏC VUÏ NAÊM HOÏC 2007-2008
TT I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TEÂN SAÙCH SAÙCH NGHIEÄP VUÏ - THAM KHAÛO D¹y tËp viÕt ë TiÓu häc (theo ch-¬ng tr×nh míi) D¹y vµ häc tËp viÕt ë TiÓu häc D¹y häc t¸c phÈm v¨n häc dµnh cho thiÕu nhi - T1 D¹y vµ häc m«n tiÕng ViÖt ë TiÓu häc theo ch-¬ng tr×nh míi Gi¶ng d¹y c¸c yÕu tè H×nh häc ë TiÓu häc Gi¶i bµi to¸n ë TiÓu häc nh- thÕ nµo? H-íng dÉn tù lµm thiÕt bÞ d¹y häc m«n TNXH H-íng dÉn sö dông & tù lµm thiÕt bÞ d¹y häc tiÕng ViÖt TiÓu häc H-íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc to¸n ë TiÓu häc Trß ch¬i häc tËp m«n §¹o ®øc ë TiÓu häc Ho¹t ®éng vui ch¬i gi÷a tiÕt ë tr-êng TiÓu häc-T1 Tæ chøc cho häc sinh tiÓu häc vui ch¬i gi÷a buæi häc 300 t×nh huèng giao tiÕp s- ph¹m CÈm nang cho ng-êi phô tr¸ch §éi TNTPHCM 79 Caâu hoûi ñaùp veà hoaït ñoäng cuûa Baùc 79 caâu hoûi ñaùp veà thôøi nieân thieáu cuûa baùc Hoà Ñôøi hoaït ñoäng cuûa Hoà chuû tòch Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp chuû tòch Hoà Chí Minh Nguyeãn Aùi Quoác treân ñöôøng veà nöôùc Theo Baùc ñi chieán dòch Trong tình thöông cuûa Baùc Vó ñaïi moät con ngöôøi - hoà Chí Minh Vöøa ñi ñöôøng vöøa keå chuyeän Baùc hoà giöõa traùi tim treû thô Baùc Hoà keå chuyeän taây Du Kyù Baùc Hoà ôû Thaùi Lan Baùc hoà thôøi nieân thieáu ôû Hueá BaùcHoà vôùi söï nghieäp troâng ngöôøi Baùc Hoà vieát di chuùc Thôøi thanh nieân cuûa Baùc Hoà Saùng ngôøi taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh Luaät côø vua Luaät boùng ñaù 5 ngöôøi Ñieàu leä quy cheá tröôøng hoïc Nhöõng ñieàu leä môùi nhaát veà Ñaûng, Coâng ñoaøn Cheá ñoä chính saùch môùi veà quaûn lyù taøi chính, thu chi ngaân saùch, mua saém taøi saûn Luaät baûo hieåm xaõ hoäi vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh Luaät giaùo duïc vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh Tìm hieåu quy ñinh phaùp luaät daønh cho caùn boä quaûn lyù 9,000 16,900 7,500 7,700 10,700 6,000 6,000 8,700 5,200 7,400 5,000 4,100 26,700 13,600 19,000 28,500 18,500 11,000 18,000 19,500 22,500 21,000 7,800 9,000 7,000 10,200 12,200 30,200 18,000 19,000 22,000 12,000 15,000 52,000 94,000 28,000 65,000 240,000 68,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Ñôn giaù Soá löôïng ñaët

Trang 4

TT

TEÂN SAÙCH Taøi chính keá toaùn tröôøng hoïc HT Vaên baûn phaùp luaät veà Coâng taùc thanh tra, kieåm tra, khen thöôûng, kyû luaät ngaønh GDÑT (aùp duïng töø naêm 2006) Nhöõng qui ñònh PL môùi nhaát veà vieäc mua saém TB, XD tröôøng hoïc (aùp duïng töø naêm 2006) TËp lµm v¨n líp 2 TËp lµm v¨n líp 3 TËp lµm v¨n líp 4 Bµi tËp luyÖn viÕt v¨n kÓ chuyÖn ë TiÓu häc Bµi tËp luyÖn viÕt v¨n miªu t¶ ë TiÓu häc- T1 Bµi tËp luyÖn viÕt v¨n miªu t¶ ë TiÓu häc- T2 Bµi tËp tr¾c nghiÖm tiÕng ViÖt 3 Bµi tËp tr¾c nghiÖm tiÕng ViÖt 4 Bµi tËp tr¾c nghiÖm TiÕng ViÖt 5 Nhöõng Tình huoáng thöôøng gaëp trong quaûn lyù tröôøng hoïc 500 baøi toaùn choïn loïc tieåu hoïc 3 500 baøi toaùn choïn loïc tieåu hoïc 4 500 baøi toaùn choïn loïc tieåu hoïc 5 500 baøi toaùn cô naûn vaø naâng cao 1 500 baøi toaùn cô naûn vaø naâng cao 2 500 baøi toaùn cô naûn vaø naâng cao 3 500 baøi toaùn cô naûn vaø naâng cao 4 500 baøi toaùn traéc nghieäm tieåu hoïc 2 500 baøi toaùn traéc nghieäm tieåu hoïc 3 500 baøi toaùn traéc nghieäm tieåu hoïc 4 500 baøi toaùn traéc nghieäm tieåu hoïc 5

Ñôn giaù

Soá löôïng ñaët 27,000 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

212,000 220,000 9,000 9,000 13,500 9,500 10,500 9,700 15,500 21,000 21,000 7,700 16,000 17,000 18,000 14,000 16,000 16,000 21,000 12,000 10,000 11,000 14,000

II

THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC Khung hình 14 Khung hình 20 Khung hình 22 Nam chaâm loaïi lôùn Nam chaâm vónh cöõu Maùy tính HL-122-TV Tranh baøn ñoà Vieät Nam Baûng nhoùm Giaùo vieân Baûng phuï Hoïc sinh ngang Baûng phuï Hoïc sinh doïc Phaán maøu Que chæ baûn ñoà Tranh khoái 1 Tranh khoái 2 Tranh khoái 3 Tranh khoái 4 Tranh khoái 5 14,000 20,000 22,000 4,000 28,000 150,000 55,000 22,000 21,000 2,000 30,000 2,305,200 1,573,200 1,905,600 1,530,000 1,052,400 10 10 10 50 10 2 1 21 20 20 5 4 1 1 1 1 1

Toång coäng

Trang 5

TT

TEÂN SAÙCH

Ñôn giaù

Soá löôïng ñaët

BMT, ngaøy 27 thaùng 10 naëm 2007
HIEÄU TRÖÔÛNG

Trang 6

ÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

do - Haïnh phuùc

HAÛO

OÏC 2007-2008
Thaønh tieàn

36,000 67,600 30,000 30,800 42,800 24,000 24,000 34,800 20,800 29,600 10,000 8,200 53,400 27,200 38000 57000 37000 22000 36000 39000 45000 42000 15600 18000 14000 20400 24400 60400 36000 38000 44000 24,000 30,000 52,000 94,000 28,000 65,000 240,000 68,000

Trang 7

Thaønh tieàn 27,000 212,000 220,000 18,000 18,000 27,000 19,000 21,000 19,400 31,000 42,000 42,000 15,400 32,000 34,000 36,000 28,000 32,000 32,000 42,000 24,000 20,000 22,000 28,000 2,668,800 140,000 200,000 220,000 200,000 280,000 300,000 1,155,000 440,000 420,000 10,000 120,000 2,305,200 1,573,200 1,905,600 1,530,000 1,052,400 11,851,400

14,520,200

Trang 8

Thaønh tieàn

øy 27 thaùng 10 naëm 2007

HIEÄU TRÖÔÛNG

Trang 9

TEÂN SAÙCH Nhöõng Tình huoáng thöôøng gaëp trong quaûn lyù tröôøng hoïc Taøi naêng , Quan Nieäm, Nhaän daïng vaø ñaøo taïo Vieät söû giai thoaïi - T2:51 Giai thoaïi thôøi Lyù Vieät söû giai thoaïi - T3:71 Giai thoaïi thôøi Traàn Vieät söû giai thoaïi - T4:36 Giai thoaïi thôøi Traàn Vieät söû giai thoaïi - T5:62 Giai thoaïi thôøi Leâ Vieät söû giai thoaïi - T6:65 Giai thoaïi Theá kæ 16 Vieät söû giai thoaïi - T7:69 Giai thoaïi Theá kæ 18 Vieät söû giai thoaïi - T8:45 Giai thoaïi Theá kæ 19 Thaàn ñoàng xöa cuûa nöôùc ta Theá thöù caùc trieàu vua Vieät Nam Danh töôùng Vieät Nam -T2 Truyeän keå veà caùc nhaø Baùc hoïc sinh hoïc 501 caâu ñoá daønh cho hoïc sinh tieåu hoïc Danh töôùng Vieät Nam -T3 Truyeän keå veà caùc nhaø baùc hoïc vaät lí Nhöõng danh töôùng choáng ngoaïi xaâm ñôøi Traàn Boùng maùt yeâu thöông Traùi ñaát haønh tinh xanh

GIAÙ BÌA 7,700 16,900 6,100 9,500 5,000 9,100 11,000 14,500 8,600 7,300 10,000 13,200 9,400 6,000 21,400 18,500 7,300 5,000 12,500

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 38,500 84,500 30,500 47,500 25,000 45,500 55,000 72,500 43,000 36,500 50,000 66,000 47,000 30,000 107,000 92,500 36,500 25,000 62,500

Trang 10

TEÂN SAÙCH Keå chuyeän Baùc Hoà taäp 1 Nhöõng caâu chuyeän boå ích taäp 1 Nhöõng caâu chuyeän boå ích taäp 2 Truyeän coå tích veà caùc loaøi vaät (Boå trôï…) Galileo Galilei Thomas Edison Loâmoânoâxoáp Benjamin Frnklin James Watt Stephen Hawking Keå chuyeän Baùc Hoà taäp 2 Hoïc vaø laøm theo phaùp luaät -T2 Truyeän keå veà caùc nhaø Baùc hoïc hoùa hoïc Nhöõng maåu chuyeän aâm nhaïc Chuyeän vui daïy hoïc Truyeän ñoïc lôùp 1 Trong nhaø ngoaøi ngoõ (truyeän ñoïc boå trôï moân Ñaïo ñöùc ôû Tieåu Hoïc) TK veà phong tuïc truyeàn thoáng vaên hoùa caùc Daân toäc Vieät Nam Theá giôùi caây xanh quanh ta - T1 Keå chuyeän Baùc Hoà taäp 3 Theá giôùi caây xanh quanh ta - T2 Nhöõng cô sôû an toaøn trong cuoäc soáng (HS THCS) Nhöõng cô sôû an toaøn trong cuoäc soáng (HS THPT) 101 aåu chuyeän veà chöõ nghóa 150 troø chôi thieàu nhi Nhöõng vua chuùa Vieät Nam hay chöõ Baùc Hoà kính yeâu cuûa chuùng em Alibaba vaø 40 teân cöôùp Vieät söû giai thoaïi - T1:40 Giai thoaïi thôøi Huøng Thô Toá Höõu

GIAÙ BÌA 13,100 10,500 10,700 13,700 7,000 7,700 7,300 6,400 6,000 6,800 16,800 4,300 10,500 3,600 5,000 9,000 7,000 10,200 12,200 30,200 10,200 18,000 35,400 16,900 11,600 11,800 7,300 5,200 7,200 42,600

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 65,500 52,500 53,500 68,500 35,000 38,500 36,500 32,000 30,000 34,000 84,000 21,500 52,500 18,000 25,000 45,000 35,000 51,000 61,000 151,000 51,000 90,000 177,000 84,500 58,000 59,000 36,500 26,000 36,000 213,000

Trang 11

TEÂN SAÙCH Muoán vieàt moät baøi vaên hay Thô vaên Hoà Chí Minh (Taùc phaåm choïn loïc duøng trong nhaø tröôøng ) TT truyeän vieát cho thieáu nhi sau CMTT Thaàn thoaïi Hy laïp Nhöõng truyeän ngaén hay vieát cho thieàu nhi - T2 35 taùc phaåm ñöôïc giaûi vieát truyeän Ñieàu öôùc sao baêng Daáu laëng cuûa röøng Traàn Ñaêng Khoa thô tuoåi hoïc troø Haït naéng beù con Con gaùi ngöôøi lính ñaûo Caùnh dieàu ñôïi gioù Truyeän ngaén döï thi cho hoïc sinh, sinh vieân -T1 Truyeän ngaén döï thi cho hoïc sinh, sinh vieân -T2 Truyeän keå veà Thaàn ñoàng theá giôùi -T1 Truyeän keå veà Danh nhaân theá giôùi Tö töôûng Hoà Chí Minh veà boài döôõng theá heä caùch maïng cho ñôøi sau Truyeän ñoïc lôùp 2 Thieát keá hoaït ñoäng tieát 2-Moân ñaïo ñöùc 2 Truyeän ñoïc lôùp 3 Thieát keá daïy hoïc tieát 2 moân ñaïo ñöùc Keå chuyeän ñaïo ñöùc Baùc Hoà Ngaøy em tôùi tröôøng Thô Toá Höõu (daønh cho Thieáu nhi) Baøi ca traùi ñaát Queâ noâi Baø ngoaïi Từ làng Sen Nhật ký trong tù Kể chuyện Bác Hồ

GIAÙ BÌA 12,800 35,500 32,200 28,000 13,700 14,700 7,000 9,000 19,000 7,000 9,000 7,500 12,400 15,000 9,200 12,000 12,700 11,300 6,100 13,500 6,100 6,000 9,000 6,500 6,000 16,500 9,500 12,000 25,000 35,000

SL ÑAËT

THAØNH TIEÀN 5 64,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 177,500 161,000 140,000 68,500 73,500 35,000 45,000 95,000 35,000 45,000 37,500 62,000 75,000 46,000 60,000 63,500 56,500 30,500 67,500 30,500 30,000 45,000 32,500 30,000 82,500 47,500 60,000 125,000 175,000

Trang 12

TEÂN SAÙCH Người ném bóng một mình Hồ Chí Minh - tên người là cả một niềm thơ Lăng Bác Hồ Bác Hồ kính yêu Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ Cờ lau Kể chuyện Quang Trung Chàng trai làng Phù Ủng Đôi bạn chiến đấu Đường chúng ta đi Cuộc chia ly màu đỏ Thời hoa lửa Kim Đồng Kim Đồng (Sách tranh truyện) Phạm Ngọc Đa Dương Văn Nội Đội thiếu niên du kích Đình Bảng Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt Đội thiếu niên du kích thành Huế Người con gái sông Kinh Thầy Những ngày đi lưu động Trần Văn Trà - Gởi người ở lại Vua Minh Mạng Nguyễn Khánh Toàn - Năm tháng cuộc đời Lê Duẩn - Về với miền Nam Tôn Thất Bách - Y đức một đời Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời Lincôn Napôlêông Nôben Niutơn Êđixơn

GIAÙ BÌA 5,000 10,000 11,000 15,000 15,000 20,000 7,000 5,000 4,000 16,000 34,000 15,000 9,000 15,000 12,500 11,000 27,000 12,000 16,000 8,500 10,000 8,500 8,000 10,000 10,500 12,000 33,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 25,000 50,000 55,000 75,000 75,000 100,000 35,000 25,000 20,000 80,000 170,000 75,000 45,000 75,000 62,500 55,000 135,000 60,000 80,000 42,500 50,000 42,500 40,000 50,000 52,500 60,000 165,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

Trang 13

TEÂN SAÙCH Sutơ Anhxtanh Fabrê Hêlen Mari Quyri Đinh Bộ Lĩnh Tô Hiến Thành Lý Thường Kiệt Hai Bà Trưng Ngô Quyền Lê Đại Hành Trần Hưng Đạo Bà Triệu Lý Công Uẩn Người con nuôi hiếu thảo Cứu vật, vật trả ân Ai mua hành tôi Anh học trò và ba con quỷ Bánh chưng bánh dày Bông hoa kỳ lạ Cây tre trăm đốt Con chim khách màu nhiệm Con chó con mèo và anh chàng nghèo khổ Diệt mãng xà Nàng tiên gạo Ông tướng canh đền Sọ Dừa Sự tích chú Cuội cung trăng Sự tích con khỉ Sự tích Công chúa Liễu Hạnh Sự tích Hồ Ba Bể Sự tích núi Ngũ Hành

GIAÙ BÌA 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

Trang 14

TEÂN SAÙCH Viên ngọc ước Vua Heo Âu Cơ và Lạc Long Quân Cây khế Chàng Đăm-bri Chàng Ngốc và gã bợm Chiếc áo tàng hình Chuyện ông Gióng Chuyện Rùa Vàng Chuyện Trê Cóc Con cóc là cậu ông trời Đồng tiền Vạn Lịch Dũng sĩ Đam Dông Hố vàng hố bạc Kiện ngành đa Mụ Lường Năm hũ vàng Nàng tiên hổ Ngôi đền giữa biển Nợ như chúa Chổm Sơn Tinh Thủy Tinh Sự tích Cây nêu ngày Tết Sự tích con Dã Tràng Sự tích con muỗi Sự tích Hồ Gươm Sự tích trầu cau Tấm Cám Thạch Sanh Tìm mẹ Từ Thức gặp tiên Tú Uyên Giáng Kiều Ba vật thần kỳ

GIAÙ BÌA 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

Trang 15

TEÂN SAÙCH Sự tích cái chổi Người vợ thông minh Của thiên trả địa Ông quan thông minh Chàng Ngốc được kiện Cường Bạo chống trời Trí khôn Nói dối như Cuội Đẽo cày giữa đường Anh em mồ côi Hòn Trống Mái Con rùa tham ăn Sự tích cây vú sữa Sự tích cây kim giao Con ngỗng kỳ lạ Bầu tiên và gậy rút Hồn Trương Ba da hàng thịt Chim chích và cây cải Những chàng trai kỳ tài Chàng trai nghèo và nàng công chúa Xử kiện Phân xử tài tình Kén rể Chàng Ngốc gặp may Châu chấu kiện voi To đầu mà dại Con tôm vàng Sự tích cái chân vịt Nàng Bum Viêm Ba chàng dũng sĩ Di Ông lấy mặt trời Cô gái đẹp và hạt gạo

GIAÙ BÌA 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 5,500 5,000 6,500 6,500 6,500 6,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,500 5,500 5,500 5,500 6,500 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 9,000 8,000 10,000 8,000

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 27,500 25,000 32,500 32,500 32,500 32,500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 32,500 27,500 27,500 27,500 32,500 30,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 45,000 40,000 50,000 40,000

Trang 16

TEÂN SAÙCH Chàng Ngốc săn hươu Sự tích bãi tiên Sự tích sáo ôi Con dâu nhà trời Khát sống Những lá thư để lại Ăn năn và khoan dung Chàng dũng sĩ dưới đáy biển Vương quốc các loài hoa Đôi bạn Bạn tốt Bánh nho biếu bà Chó con dũng cảm Chữ lạc Dế mèn, chim gáy, bồ nông Chuyện hoa chuyện quả Thỏ con khoác lác Vượn cộc Chú Đốm côi cút Ký ức của con Vện Vượt bao gập ghềnh Ivan Con Bim trắng tai đen Chuyện kể về chú ngựa đen Taám loøng ngöôøi cha Ñoaù hoàng taëng meï 500 caâu chuyeän ñaïo ñöùc taäp 1: Tình maãu töû 500 caâu chuyeän ñaïo ñöùc taäp 2: Tình cha 500 caâu chuyeän ñaïo ñöùc taäp 3: Gia ñình 500 caâu chuyeän ñaïo ñöùc taäp 4: Tình thaày troø 500 caâu chuyeän ñaïo ñöùc taäp 5: Tình yeâu thöông 100 göông treû toát taäp 1 100 göông treû toát taäp 2

GIAÙ BÌA 9,500 9,000 8,000 10,000 10,500 5,500 3,500 4,500 12,000 4,500 10,000 4,000 3,500 8,500 60,000 40,000 2,500 5,500 18,000 9,000 9,500 7,500 7,500 9,000 15,000 16,000 7,500 7,500 7,500 650 650 9,000 9,000

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 47,500 45,000 40,000 50,000 52,500 27,500 17,500 22,500 60,000 22,500 50,000 20,000 17,500 42,500 300,000 200,000 12,500 27,500 90,000 45,000 47,500 37,500 37,500 45,000 75,000 80,000 37,500 37,500 37,500 3,250 3,250 45,000 45,000

Trang 17

TEÂN SAÙCH 50 göông hieáu thôøi nay Traùi tim ngöôøi meï Traùi tim ngöôøi thaày Trong gia ñình Quaø taëng cuûa cuoäc soáng Traùi tim coù ñieàu kyø dieäu Loøng meï Loøng bieát ôn Loøng thöông ngöôøi

GIAÙ BÌA 9,000 13,000 13,500 4,500 14,000 14,000 7,200 6,500 5,000

SL ÑAËT 5 5 5 5 5 5 5 5 5

THAØNH TIEÀN 45,000 65,000 67,500 22,500 70,000 70,000 36,000 32,500 25,000 12,927,000

Trang 18

TEÂN SAÙCH GIAÙ BÌA 19,000 79 Caâu hoûi ñaùp veà hoaït ñoäng cuûa Baùc 79 caâu hoûi ñaùp veà thôøi nieân thieáu cuûa 28,500 baùc Hoà Ñôøi hoaït ñoäng cuûa Hoà chuû tòch 18,500 Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp chuû tòch Hoà Chí Minh 11,000 Nguyeãn Aùi Quoác treân ñöôøng veà nöôùc 18,000 Theo Baùc ñi chieán dòch 19,500 Trong tình thöông cuûa Baùc 22,500 Vó ñaïi moät con ngöôøi - hoà Chí Minh 21,000 Vöøa ñi ñöôøng vöøa keå chuyeän 7,800 9,000 Baùc hoà giöõa traùi tim treû thô 7,000 Baùc Hoà keå chuyeän taây Du Kyù 10,200 baùc Hoà ôû Thaùi Lan Baùc hoà thôøi nieân thieáu ôû Hueá 12,200 30,200 BaùcHoà vôùi söï nghieäp troâng ngöôøi Baùc Hoà vieát di chuùc 18,000 Thôøi thanh nieân cuûa Baùc Hoà 19,000 Saùng ngôøi taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh 22,000

SL ÑAËT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

THAØNH TIEÀN 57,000 85,500 55,500 33,000 58,500 67,500 63,000 23,400 27,000 21,000 30,600 36,600 90,600

66,000

Trang 19

PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN KROÂNG NAÊNG

TRÖÔØNG THCS TAM GIANG

DANH MUÏC SAÙCH " CHEÁ ÑOÄ CHÍNH SAÙCH PHAÙP LUAÄT TRONG NHAØ TRÖÔØ
BOÅ SUNG VAØO THÖ VIEÄN TRÖÔØNG HOÏC PHUÏC VUÏ NAÊM HOÏC 2007-2008
STT 1 2 3 4 5 6 7 TEÂN SAÙCH HT Vaên baûn phaùp luaät veà Coâng taùc thanh tra, kieåm tra, khen thöôûng, kyû luaät ngaønh GDÑT (aùp duïng töø naêm 2006) Nhöõng qui ñònh PL môùi nhaát veà vieäc mua saém thieát bò, xaây döïng tröôøng hoïc (aùp duïng töø naêm 2006) Ñieàu leä tröôøng trung hoïc naêm 2007 vaø cheá ñoä chính saùch qui ñònh môùi nhaát Heä thoáng cheá ñoä keá toaùn haønh chính söï nghieäp vaø caùc qui ñònh môùi nhaát veà quaûn lyù vaø söû duïng kinh phí Chuaån ngheà nghieäp giaùo vieân tieåu hoïc naêm 2007, cheá ñoä chính saùch Boä luaät lao ñoäng 2007, caùc luaät chính saùch môùi veà lao ñoäng tieàn löông BH Cheá ñoä môùi veà tieàn löông, baûo hieåm xaõ hoäi baûo hieåm y teá Heä thoáng vaên baûn phaùp luaät môùi nhaát veà giaùo duïc, ñaøo taïo daønh cho hieäu tröôûng vaø laõnh ñaïo Heä thoáng vaaên baûn môùi nhaát höôùng daãn coâng taùc toå chöùc, quaûn lyù caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc. ÑÔN GIAÙ SL ÑAËT 212,000 220,000 240,000 199,000 240,000 198,000 200,000 1 1 1 1 1 1 1

8

172,000

1

9 10 Tìm hieåu phaùp luaät , luaät baûo veä moâi tröôøng 11 Baûo hieåm y teá vaø chính saùch khaùm beänh mieãn phí Höôùng daãn quaûn lyù, söû duïng nguoàn kinh phí ngaân saùch nhaø nöôùc 12 theo luaät ngaân saùch nhaø nöôùc 13 14 15 16 17 18 19

275,000 18,000 60,000 350,000 70,000 12,000 15,000 90,000 45,000 172,000 25,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Boä luaät toá tuïng daân söï vaø 328 caâu hoûi ñaùp Luaät côø vua Luaät boùng ñaù 5 ngöôøi Caùc vaên baûn môùi nhaát veà xöû lyù vi phaïm trong giaùo duïc ñaøo taïo Luaät baûo veä moâi tröôøng vaø vaên baûn höôùng daãn thi haønh Caåm nang giaùo duïc ngaønh giaùo duïc ñaøo taïo naêm 2007-2008 Boä luaät hình söï vaø boä luaät toá tuïng haønh söï cuûa nöôùc CHXHCNVN Cheá ñoä chính saùch môùi veà quaûn lyù taøi chính, thu chi ngaân saùch, mua saém Caåm nang 20 taøi saûn quaûn lyù taøi chính keá toaùn, thueá daønh cho caùc ñôn vò haønh 21 chính söï nghieäp 22 Luaät baûo hieåm xaõ hoäi vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh 23 Luaät giaùo duïc vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh 24 Nhöõng quy ñònh môùi nhaát veà ñieàu leä tröôøng THCS - THPT 25 Ñieàu leä quy cheá tröôøng hoïc 26 Nhöõng quy ñònh môùi nhaát veà Ñaûng, Coâng Ñoaøn 27 Tìm hieåu quy ñinh phaùp luaät daønh cho caùn boä quaûn lyù

280,000 198,000 65,000 240,000 82,700 52,000 94,000 68,000

1 1 1 1 1 1 1 1

28 Taøi chính keá toaùn tröôøng hoïc TOÅNG COÄNG

27,000

1

ONG NHAØ TRÖÔØNG"
THAØNH TIEÀN 212,000 220,000 240,000 199,000 240,000 198,000 200,000

OÏC 2007-2008

172,000

275,000 18,000 60,000 350,000 70,000 12,000 15,000 90,000 45,000 172,000 25,000

280,000 198,000 65,000 240,000 82,700 52,000 94,000 68,000

27,000 3,919,700

PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN KROÂNG NAÊNG

TRÖÔÛNG TIEÅU HOÏC NGUYEÃN VAÊN TROÃI

DANH MUÏC SAÙCH TRA CÖÙU ÑAÊNG KYÙ MUA
BOÅ SUNG VAØO THÖ VIEÄN TRÖÔØNG HOÏC PHUÏC VUÏ NAÊM HOÏC 2007-2008
STT TEÂN SAÙCH TAÙC GIAÛ NXB ÑÔN GIAÙ SL ÑAËT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Baùch khoa lòch söû theá giôùi Kho taøng ca dao ngöôøi vieät Kho taøng tuïc ngöõ ngöôøi Vieät Töø dieån Anh Vieät Töø ñieån Danh nhaân theá giôùi taäp 2 Töø Ñieån Anh - Vieät ( Vónh Baù) Töø ñieån Chính taû hoïc sinh Töø Ñieån haùn Vieät töø nguyeân Töø ñieån haùn vieät vaên ngoân daãn chöùng Töø ñieån Tieáng Vieät caên baûn
Töø ñieån Tieáng Vieät thoâng duïng

NXB VHTT Nguyeãn Xuaân Bính NXB VHTT Nguyeãn Xuaân Kính NXB VHTT Vónh Baù NXB Giaùo Duïc Ng. V Khang NXB Giaùo Duïc Vónh Baù NXB Giaùo Duïc Nguyeãn Nhö YÙ NXB Giaùo Duïc Böûu Keá NXB VHTT Nguyeãn Toân Nhan NXB VHTT Nguyeãn Nhö YÙ NXB Giaùo Duïc
Vieän ngoân ngöõ hoïc Hoaøng Vuõ Luaân – Ñinh Gia Khaùnh Giaùo Duïc TÑBK

350,000 550,000 600,000
230,000 56,000

280,000
50,000

380,000 260,000
45,000 95,000 70,000
130,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Töø ñieån Vieät - Anh (150.000 töø) (Bìa cöùng) 13 Töø ñieån Vieät - Haùn 14 Töø ñieån Vieät Anh 245.000 töø lôùn TOÅNG COÄNG

NXB Giaùo Duïc NXB Thoáng Keâ

Hoa Vinh - Gia Huy

90,000

Trang 24

THAØNH TIEÀN

350,000 550,000 600,000 230,000 56,000 280,000 50,000 380,000 260,000 45,000 95,000 70,000 130,000 90,000 3,186,000

Trang 25

PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN KROÂNG NAÊNG

TRÖÔÛNG TIEÅU HOÏC NGUYEÃN VAÊN TROÃI

DANH MUÏC SAÙCH NAÂNG CAO KIEÁN THÖÙC ÑAÊNG KYÙ MUA
BOÅ SUNG VAØO THÖ VIEÄN TRÖÔØNG HOÏC PHUÏC VUÏ NAÊM HOÏC 2007-2008
TT TEÂN SAÙCH ÑÔN GIAÙ SL ÑAËT THAØNH TIEÀN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vò Thaùnh treân buïc giaûng Caùnh ñoàng baát taän Vieát tieáp tuoåi 20(keøm ñóa) Maõi maõi tuoåi 20 Trôû veà trong giaác mô Taøi hoa ra traän Nhaät kyù Ñaëng Thuyø Traâm Ca dao Vieät Nam
Mauø naéng Caù heo con trôû thaønh ngheä só ViÖt sö giai tho¹i-T1:40 giai tho¹i thêi Hïng V-¬ng ViÖt sö giai tho¹i-T2:51 Giai tho¹i thêi Lý ViÖt sö giai tho¹i-T3:71 Giai tho¹i thêi TrÇn ViÖt sö giai tho¹i-T4:36 Giai tho¹i thêi TrÇn ViÖt sö giai tho¹i-T5:62 Giai tho¹i thêi Lª s¬ ViÖt sö giai tho¹i-T6:65 giai tho¹i thÕ kØ 16 ViÖt sö giai tho¹i-T7:69 giai tho¹i thÕ kØ 18 ViÖt sö giai tho¹i-T8:45 giai tho¹i thÕ kØ 19 ThÕ thø c¸c triÒu vua ViÖt Nam Danh t-íng ViÖt Nam- T1 Danh t-íng ViÖt Nam- T2 Danh t-íng ViÖt Nam- T3 Danh t-íng ViÖt Nam- T4 KÓ chuyÖn B¸c Hå - T1 KÓ chuyÖn B¸c Hå - T2 KÓ chuyÖn B¸c Hå - T3 KÓ chuyÖn B¸c Hå - T4 B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng em

11,900 27,000 39,000 25,000 35,000 35,000 43,000 7,500
8,000 8,500 7,200 6,100 9,500 5,000 9,100 11,000 14,500 8,600 10,000 14,800 13,200 21,400 18,700 15,000 16,800 30,200 10,500 7,300

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

23,800 54,000 78,000 50,000 70,000 70,000 86,000 15,000

16,000 17,000
14,400 12,200 19,000 10,000 18,200 22,000 29,000 17,200 20,000 29,600 26,400 42,800 37,400 30,000 33,600 60,400 21,000 14,600

Trang 26

TT

TEÂN SAÙCH

ÑÔN GIAÙ

SL ÑAËT

THAØNH TIEÀN

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

T×m hiÓu c¸c n-íc §«ng nam ¸ (song ng÷ Anh - ViÖt) 11,000 TuyÓn tËp truyÖn viÕt cho thiÕu nhi sau CMT8 32,200 Nh÷ng Vua Chóa ViÖt Nam hay ch÷ 11,800 TruyÖn kÓ vÒ thÇn ®ång thÕ giíi -T1 9,200 TruyÖn kÓ vÒ phong tôc, truyÒn thèng v¨n ho¸ c¸c d©n téc VN - T1 10,200 TruyÖn kÓ vÒ phong tôc c¸c d©n téc ViÖt Nam-T2 14,500 §Þa lÝ c¸c tØnh vµ thµnh phè VN- P1:§ång b»ng s«ng Hång 19,000 §Þa lÝ c¸c tØnh vµ thµnh phè VN-T2:Vïng §«ng b¾c 23,400 §Þa lÝ c¸c tØnh & Thµnh phè-T3:T©y B¾c &B¾c Trung bé 24,600 §Þa lÝ c¸c tØnh & thµnh phè ViÖt Nam - T4:Duyªn h¶i Nam Trung bé vµ T©y nguyªn 31,200 §Þa lÝ c¸c tØnh & thµnh phè ViÖt Nam - T5:Cùc Nam Trung bé vµ §«ng Nam bé 29,800 §Þa lÝ c¸c tØnh & thµnh phè ViÖt Nam - T6:§ång b»ng s«ng Cöu Long43,900 §Þa lÝ §«ng Nam A 12,600 Sæ tay ®Þa danh ViÖt Nam 24,500 Sæ tay ®Þa danh n-íc ngoµi 17,000 Sæ tay c¸c n-íc trªn thÕ giíi (195 quèc gia vµ vïng l·nh thæ) 100,000 Sæ tay thuËt ng÷ ®Þa lÝ 10,200 Thiªn nhiªn ViÖt Nam 38,500 BÇu trêi tuæi th¬ 13,700 T×m hiÓu hÖ mÆt trêi 19,500 Vò trô ®-îc h×nh thµnh nh- thÕ nµo? 7,300 Vò trô quanh em -T4 11,200 BÇu trêi vµ mÆt ®Êt 8,800 T×m hiÓu tr¸i ®Êt thêi tiÒn sö 19,500 T×m hiÓu tr¸i ®Êt 12,400 T×m hiÓu tr¸i ®Êt vµ loµi ng-êi 17,000 T×m hiÓu thiªn tai trªn tr¸i ®Êt 17,000 T×m hiÓu §éng ®Êt vµ Sãng thÇn 9,500 Thiªn v¨n phæ th«ng 5,600 §¹i d-¬ng vµ nh÷ng cuéc sèng k× diÖu 22,300 H·y trë thµnh ng-êi th«ng minh s¸ng t¹o 10,800 Hái ®¸p vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr-êng 15,000 ThÕ giíi quanh ta - T1 85,800 ThÕ giíi quanh ta - T2: Kh¸m ph¸ tù nhiªn 98,800 ThÕ giíi c©y xanh quanh ta - TËp 1 12,200 ThÕ giíi c©y xanh quanh ta - TËp 2 10,200

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22,000 64,400 23,600 18,400 20,400 29,000 38,000 46,800 49,200 62,400 59,600 87,800 25,200 49,000 34,000 200,000 20,400 77,000 27,400 39,000 14,600 22,400 17,600 39,000 24,800 34,000 34,000 19,000 11,200 44,600 21,600 30,000 171,600 197,600 24,400 20,400

Trang 27

TT

TEÂN SAÙCH

ÑÔN GIAÙ

SL ÑAËT

THAØNH TIEÀN

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

T×m hiÓu ®¹i d-¬ng V¨n minh ngoµi tr¸i ®Êt VÒ thÕ giíi c¸c loµi chim Nªn häc to¸n thÕ nµo cho tèt ? C¸c bµi to¸n d©n gian - T1 Nguån gèc loµi ng-êi C¬ thÓ ng-êi - ThÕ giíi k× diÖu vµ bÝ Èn Sù sèng trong ®¹i d-¬ng (THCS) BÊt ngê cña rõng vµ biÓn Hái ®¸p vÒ tËp tÝnh ®éng vËt ThÕ giíi c«n trïng trong lßng ®Êt Hái ®¸p vÒ thÕ giíi vi sinh vËt Hái ®¸p m«i tr-êng vµ sinh th¸i Bµi tËp sinh th¸i häc Kh¸m ph¸ thÕ giíi:C©y cá quanh em - T1:Rªu, H¹t trÇn (THCS) Kh¸m ph¸ thÕ giíi:C©y cá quanh em - T2:H¹t kÝn (THCS) Kh¸m ph¸ thÕ giíi:C©y cá quanh em - T3:H¹t kÝn (THCS) Kh¸m ph¸ thÕ giíi: BÝ Èn sù sèng (THCS) §éng vËt, Thùc vËt quÝ hiÕm ë ViÖt Nam C-êi lµ liÒu thuèc tèt nhÊt (song ng÷ Anh - ViÖt) 101 mÈu chuyÖn vÒ ch÷ nghÜa Alibaba vµ 40 tªn c-íp TruyÖn ng¾n ViÖt Nam (1930 - 1945) Nh÷ng mÈu chuyÖn ©m nh¹c (dïng trong nhµ tr-êng) Tù häc vÏ Nh÷ng bµi mÉu trang trÝ h×nh ch÷ nhËt Nh÷ng bµi mÉu trang trÝ h×nh trßn Nh÷ng bµi mÉu trang trÝ h×nh vu«ng Nh÷ng bµi mÉu trang trÝ ®-êng diÒm Nh÷ng mÉu trang trÝ chän läc - T1 Nh÷ng mÉu trang trÝ chän läc - T2 Baùch khoa thö thieáu nhi theá kyû 21 - taäp 01 Baùch khoa thö thieáu nhi theá kyû 21 - taäp 02 Bí quyeát saùng taïo Caâu hoûi laï luøng coù lôøi giaûi ñaùp Söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi con ngöôøi

11,500 8,500 13,500 8,500 15,800 5,600 21,200 11,500 4,000 8,800 13,000 15,500 8,300 16,800 12,300 12,500 14,000 11,800 14,500 6,700 16,900 5,200 84,500 3,600 15,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 27,000 28,000 15,000 14,500

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

23,000 17,000 27,000 17,000 31,600 11,200 42,400 23,000 8,000 17,600 26,000 31,000 16,600 33,600 24,600 25,000 28,000 23,600 29,000 13,400 33,800 10,400 169,000 7,200 30,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 54,000 56,000 30,000 29,000

Trang 28

TT

TEÂN SAÙCH

ÑÔN GIAÙ

SL ÑAËT

THAØNH TIEÀN

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Caâu hoûi laï luøng coù lôøi giaûi ñaùp - Giao thoâng Caâu hoûi laï luøng coù lôøi giaûi ñaùp - Khaùm phaù vuõ truï Caâu hoûi laï luøng coù lôøi giaûi ñaùp - Ñoäng vaät Chuyeän keå veà haït vaø quaû

25,000 14,500 25,000 13,000

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

50,000 29,000 50,000 26,000 31,000 60,000 110,000 96,000 18,000 20,000 20,000 44,000 24,000 28,000 4,416,000

Hoïc ñieàu chöa bieát - Ñoäng vaät nhoû coù vuù aên thöïc vaät IQ - Chöõ soá vaø hình veõ kyø dieäu IQ - Meâ cung IQ - Ñoäng naõo
Lòch söû Vieät Nam baèng tranh 34 Bao vaây thaønh Ñoâng Quan Lòch söû Vieät Nam baèng tranh 35 - Hoäi theà Ñoâng Quan Lòch söû Vieät Nam baèng tranh 37 - Nguyeãn Traõi

15,500 30,000 55,000 48,000
9,000 10,000 10,000

Ñaù vaø khoaùng vaät Nhöõng caâu chuyeän laï luøng 112 Caù maäp & nhöõng quaùi vaät bieån khôi Nhöõng caâu chuyeän laï luøng 113 Ma quyû töø roàng ñeán ngöôøi soùi
TOÅNG COÄNG

22,000 12,000 14,000

1. Tuû saùch boài döôõng hoïc sinh gioûi 2. Tuû saùch nghieäp vuï sö phaïm 3. Tuû saùch ñaïo ñöùc 4. Tuû saùch Baùc Hoà 5. Tuû saùch phaùp luaät, cheá ñoä, chính saùch trong nhaø tröôøng 6. Tuû saùch tra cöùu 7. Tuû saùch naâng cao kieán thöùc TOÅNG COÄNG

Trang 29


								
To top