Docstoc

THU HUY DONG XAY DUNG CS TRUONG LOP

Document Sample
THU HUY DONG XAY DUNG CS TRUONG LOP Powered By Docstoc
					PHOØNG GIAÙO DUÏC TP BUOÂN MA THUOÄT NAM TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN THU HUY ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG CÔ SÔÛ TRÖÔØNG LÔÙP, MUA SAÉM TRANG THIEÁT BÒ PHUÏC VÒ DAÏY VAØ HOÏC
(Keøm theo Coâng vaên soá 87/CV-PGD ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2007)
S TT I 1 II 1 III 1 2 3 4 5

Loaïi quyõ
Caùc quyõ noäp vaøo ngaân saùch (qua PGD) Thu Xaây döïng theo QÑ 108/QÑ-UBND Caùc quyõ noäp vaøo ngaân saùch (qua UBND Xaõ) Thu theo CV soá 1013/UBND-TCKH (30% XD phoøng hoïc) Caùc quyõ huy ñoäng khaùc Thu huy ñoäng tham gia xaây döïng cô sôû haï taàng taïi tröôøng Quyõ Hoäi phí + Khen thöôûng Quyõ Ñoäi Quyõ mua saém vaät reû tieàn mau hoûng Quyõ baûo veä PH Ñoàng Taâm + Chaêm soùc boàn hoa caây caûnh Quyõ baûo döôõng, queùt doïn nhaø veä sinh, queùt lôùp, lao ñoäng (caû 2 phaân hieäu)

Keá hoaïch thu

Öôùc TH ñeán 31/12

Chuû tröông caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät (phoâ toâ chuû tröông keøm theo)

Ghi chuù

55.500.000 55.500.000

35.000.000 35.000.000

100.000ñ/em/naêm 100.000ñ/em/naêm

16.000.000 5.500.000 15.000.000 6.100.000 12.200.000

8.000.000 3.000.000 8.000.000 3.500.000 8.000.000

26.000ñ/em/naêm 9.000ñ/em/naêm 25.000ñ/em/naêm 10.000ñ/em/naêm 20.000ñ/em/naêm

Ghi chuù: Coù mieãn giaûm theo cheá ñoä, chính saùch. NGÖÔØI LAÄP BIEÅU XAÙC NHAÄN CUÛA CHÍNH QUYEÀN ÑÒA PHÖÔNG HIEÄU TRÖÔÛNG


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:45
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:1