Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PHIEU DANH GIA CONG CHUC-VIEN CHUC _06-07_

VIEWS: 2,043 PAGES: 5

									COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

PHIEÁU ÑAÙNH GIAÙ COÂNG CHÖÙC, VIEÂN CHÖÙC NAÊM HOÏC 2006-2007
Hoï vaø teân coâng chöùc: .......................................................................................................... Chöùc vuï: .................................................... Ngaïch: ................ Baäc: ........... Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng TH Toâ Vónh Dieän, TP Buoân Ma Thuoät, DakLak.
I/ TÖÏ NHAÄN XEÙT KEÁT QUAÛ COÂNG TAÙC, TU DÖÔÕNG REØN LUYEÄN:

1. Chaáp haønh chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2. Keát quaû coâng taùc: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. Tinh thaàn kyû luaät: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 4. Tinh thaàn phoái hôïp trong coâng taùc: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 5. Tính trung thöïc trong coâng taùc: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 6. Loái soáng ñaïo ñöùc: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 7. Tinh thaàn hoïc taäp naâng cao trình ñoä: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 8. Tinh thaàn vaø thaùi ñoä phuïc vuï nhaân daân: ................................................................................................................................... Ngaøy ..... thaùng ..... naêm 200... Ngöôøi töï nhaän xeùt. II/ YÙ KIEÁN CUÛA TAÄP THEÅ ÑÔN VÒ: (kyù teân)

III/ KEÁT QUAÛ TOÅNG HÔÏP ÑEÅ XEÁP LOAÏI COÂNG CHÖÙC:

STT Noäi dung 1 Chaáp haønh chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc.

Xeáp loaïi

Ghi chuù

2 3 4 5 6 7 8

Keát quaû coâng taùc Tinh thaàn kyû luaät Tinh thaàn phoái hôïp trong coâng taùc Tính trung thöïc trong coâng taùc Loái soáng ñaïo ñöùc Tinh thaàn hoïc taäp naâng cao trình ñoä Tinh thaàn vaø thaùi ñoä phuïc vuï nhaân daân

Keát luaän: Coâng chöùc ñaït loaïi: ............................................................................................. Ngaøy ..... thaùng ..... naêm 200... Thuû tröôûng tröïc tieáp ñaùnh giaù. (Ghi roõ hoï vaø teân)

PHOØNG GIAÙO DUÏC TP BUOÂN MA THUOÄT

COÄNG HOAØ XAÕ

HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
BAÛN TÖÏ NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ, XEÁP LOAÏI CUÛA GIAÙO VIEÂN Naêm hoïc 200... - 200...

Hoï vaø teân: ......................................................................................................................... Ñôn vò coâng taùc: ..............................................................................................................

Nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng: ................................................................................................ 1. Phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng: a) Nhaän thöùc tö töôûng, chính trò: .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. b) Chaáp haønh chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. c) Vieäc chaáp haønh quy cheá cuûa ngaønh, quy ñònh cuûa cô quan, ñôn vò, ñaûm baûo soá löôïng, chaát löôïng ngaøy, giôø coâng lao ñoäng: .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. d) Giöõ gìn ñaïo ñöùc, nhaân caùch vaø loái soáng laønh maïnh, trong saùng cuûa giaùo vieân; yù thöùc ñaáu tranh choáng caùc bieåu hieän tieâu cöïc; söï tín nhieäm cuûa ñoàng nghieäp, hoïc sinh vaø nhaân daân: .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ñ) Tinh thaàn ñoaøn keát; tính trung thöïc trong coâng taùc; quan heä ñoàng nghieäp; thaùi ñoä phuïc vuï nhaân daân vaø hoïc sinh: .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. e) Töï xeáp loaïi veà phaåm chaát, ñaïo ñöùc, loái soáng: (Loaïi Toát, Khaù, Trung bình, Keùm): .............................................................................................................................................. 2. Veà chuyeân moân, nghieäp vuï: a) Khoái löôïng, chaát löôïng, hieäu quaû giaûng daïy vaø coâng taùc trong töøng vò trí töøng thôøi gian vaø töøng ñieàu kieän coâng taùc cuï theå: .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. b) Tinh thaàn hoïc taäp naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï; yù thöùc toå chöùc kyû luaät, tinh thaàn traùch nhieäm trong giaûng daïy vaø coâng taùc; tinh thaàn pheâ bình vaø töï pheâ bình: .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. c) Töï xeáp loaïi veà chuyeân moân, nghieäp vuï: (Loaïi Toát, Khaù, Trung bình, Keùm): ..............................................................................................................................................

3. Khaû naêng phaùt trieån ( veà chuyeân moân, nghieäp vuï, naêng löïc quaûn lyù vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi ...): .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 4. Toùm taét öu, khuyeát ñieåm chính veà thöïc hieän chöùc traùch nhieäm vuï: .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 5. Töï ñaùnh giaù, xeáp loaïi chung theo Ñieàu 8 cuûa Quy cheá (Xuaát saêc, Khaù, Trung bình, Keùm): ................................................................................................................................. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù, xeáp loaïi naêm 200.. cuûa toå chuyeân moân.
teân) (kyù teân, ghi roõ chöùc vuï)

....................., ngaøy .... thaùng ....
(ngöôøi töï nhaän xeùt ñaùnh giaù kyù

Toùm taét nhaän xeùt, ñaùnh giaù, xeáp loaïi cuûa Thuû tröôûng ñôn vò cô sôû
(ghi roõ chöùc vuï, kyù teân, ñoùng daáu)

TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN DANH SAÙCH HOÏC SINH REØN LUYEÄN TRONG HEØ LÔ ÙP 1A 1A 1C 1C 1Ñ 1Ñ 1Ñ MOÂN THI - KEÁT QUAÛ T.VIEÄ ÑIEÅ TOAÙ ÑIEÅ T M N M
X X X X X X X X X X X

TT 1 2 3 4 5 6 7

HOÏ TEÂN Leâ Anh Khoa Phan Thanh Tuaán Phaïm Vaên Long Leâ Minh Loäc Traàn Minh Ñoâng Nguyeãn Troïng Nghóa Nguyeãn Leâ Tín

KEÁT QUAÛ

GHI CHUÙ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Buøi Thò Huyeàn Trinh Leâ Minh Vyõ Nguyeãn Quang Linh Leâ Minh Taøi Leâ Vaên Tình Hoà Thò Kieàu Ly Nguyeãn Thò Myõ Haûi Traàn Thò Hieàn Huyønh Thaønh Coâng Nguyeãn Minh Ñöùc Voõ Thò Dieäu Huyeàn Phan Thò Nga Nguyeãn Trung Tieán Nguyeãn Thò Myõ Hoàng Nguyeãn Ngoïc Huøng Leâ Thò Hoàng Giang Voõ Thanh Hoàng Döông Minh Thanh Doaõn Duy Thuaän Nguyeãn Thaûo Vi Phaïm Thò Baûo Phöông Nguyeãn Thò Hoaøi Quyù Traàn Phuùc Khoa Tröông Thò Myõ Quyeân Laâm Thò Thanh Thaûo Nguyeãn Thò Loan Traàn Phuù Duy

1Ñ 1Ñ 2A 2B 2B 2C 2C 2C 2Ñ 2Ñ 3A 3A 3A 3B 3C 3Ñ 3Ñ 3Ñ 3Ñ 3Ñ 3E 3E 4A 4A 4B 4C 4Ñ

X X X X X X X X

X X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


								
To top