Docstoc

BAÛNG CHAÁM THI BAÙO TÖÔØNG

Document Sample
BAÛNG CHAÁM THI BAÙO TÖÔØNG Powered By Docstoc
					LÔÙP

TEÂN BAÙO

ÑAÀU BAÙO (5ñ)

BAÛNG CHAÁM THI BAÙO TÖÔØNG NOÄI DUNG CHÖÕ VIEÁT BOÁ CUÏC (10) (10ñ) (5ñ)

TOÅNG ÑIEÅM

GHI CHUÙ

4A 4B 4C 4Ñ 4E 5A 5B 5C 5Ñ 5E -Ñaàu baùo ñuùng noäi dung cuûa nghaønh , coù huy hieäu ñoäi , chöõ ñeïp , huy hieäu vôùi ñaàu baùo caân ñoái , coù ñöôøng vieàn cho 5ñ, thieáu 1 trong 5 caùi tröø 1 ñieåm . - Noäi dung coù lôøi ngoû , vaên ,thô , ñoá vui , nhaïc, cöôøi , cho 6 ñieåm , lôøi vaên,thô ... mang noäi dung cuûa tröôøng cho 4 ñieåm (theå loaïi ). -Chöõ vieát ñuùng vôùi loaïi chöõ ñang söû duïng cuûa boä giaùo duïc, chöõ cuûa hoïc sinh ( cho 5 ñieåm ), saïch ,ñeïp, roõ raøng (cho 5 ñieåm ). -Boá cuïc cuûa tôø baùo phaûi caân ñoái giöõa teân ñaàu baùo, huy hieäu , nhöõng hình aûnh phuï cho 5 ñieåm .

LÔÙP

TEÂN TRANH , AÛNH

BAÛNG CHAÁM THI BAÙO AÛNH CHÖÕ ÑAÀU AÛNH LOAÏI AÛNH NOÄI DUNG (5Ñ) (10Ñ) AÛNH (5Ñ)

BOÁ CUÏC (5Ñ)

TOÅNG ÑIEÅM

1A 1B 1C 1Ñ 2A 2B 2C 2Ñ 3A 3B 3C -Chöõ vieát cuûa teân ñaàu baùo ñeïp , kích thöôùc phuø hôïp vôøi tôø baùo , roõ raøng saïch ñeïp cho 5 ñieåm . - Loaïi aûnh maøu , roõ raøng , ñeïp cho (coù thuyeát minh aûnh )10 ñieåm , aûnh traéng ñen cho 5 ñieåm . - Noäi dung caùc böùc aûnh coù thôøi nieân , cuoäc ñôøi hoaït ñoäng cuûa Baùc , cho 5 ñieåm . - Boá cuïc cuûa caùc tranh ñeàu nhau veà kích thöôùc , trang trí haøi haøo giöõa caùc aûnh vôùi nhau cho 5 ñieåm .

BAÛNG CHAÁM THI KEÅ CHUYEÄN ÑAÏO ÑÖÙC BAÙC HOÀ
LÔÙP TEÂN CAÂU CHUYEÄN TRANG PHUÏC (5Ñ) ND CAÂU CHUYEÄN (5Ñ) CHAÁT GIOÏNG (10 Ñ) DIEÃN XUAÁT (10 Ñ) TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI (10 Ñ) TOÅNG ÑIEÅM

-Trang phuïc saïch seõ , goïn gaøng , phuø hôïp vôùi noäi dung caâu chuyeän 5 ñieåm . - Noäi dung caâu chuyeän noùi veà ñaïo ñöùc Baùc Hoà , nhöõng maåu chuyeän coù tính giaùo duïc cao 5 Ñ. - Chaát gioïng traàm boång , leân xuoáng theo caâu chuyeän , theo töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän 10 Ñ. - Dieãn xuaát cöû chæ , haønh ñoäng , neùt maët theo noäi dung , nhaân vaät caâu chuyeän (10Ñ). - Traû lôøi caâu ñuùng ñuû theo caâu hoûi ñöa ra cho (10 ñ)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:3