Docstoc

k hoach thang

Document Sample
k hoach thang Powered By Docstoc
					COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC TP BUOÂN MA THUOÄT COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ TOÂ VÓNH DIEÄN

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

KEÁ HOAÏCH THAÙNG … NAÊM HOÏC 2008 – 2009 I.CHUÛ ÑIEÅM:
………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………................................................... II .TÖ TÖÔÛNG TOÅ CHÖÙC: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… III.PHAÙT ÑOÄNG PHONG TRAØO THI ÑUA HAI TOÁT: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… IV. COÂNG TAÙC ÑÔØI SOÁNG: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 1

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… V. COÂNG TAÙC NÖÕ COÂNG: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Hieäu tröôûng Hoaø Khaùnh, ngaøy … thaùng…..naêm 2008 TM/ BCH coâng ñoaøn cô sôû

2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:2