LUONG TVD- T11-2008 by vietthang12

VIEWS: 13 PAGES: 18

									Phoøng Giaùo duïc-Ñaøo taïo TP Buoân Ma Thuoät Tröôøng TH Toâ Vónh Dieän

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 02 NAÊM 2009
STT Hoï vaø teân Heä soá 4.89 4.32 4.06 4.06 4.06 3.66 3.46 3.65 3.33 3.46 3.46 3.33 3.33 3.06 0.203 Heä soá VK P/C KV 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 P/C CV 0.5 P/C TN P/C ÑL 1.887 1.512 1.492 1.421 1.421 1.421 1.211 1.278 1.166 1.211 1.211 1.166 1.166 1.071 1.071 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 0.935 0.935 1.001 Coäng 7.377 5.932 5.855 5.581 5.581 5.581 4.971 5.228 4.596 4.771 4.771 4.896 4.596 4.231 4.231 3.961 3.961 3.961 3.961 4.161 3.705 3.905 3.961 Toång 3,983,310 3,203,280 3,161,700 3,013,740 3,013,740 3,013,740 2,684,340 2,822,850 2,481,570 2,576,340 2,576,340 2,643,570 2,481,570 2,284,740 2,284,740 2,138,940 2,138,940 2,138,940 2,138,940 2,246,940 2,000,430 2,108,430 2,138,940 2,576,340 Nghæ khoâng löông Taêng BHXH BHYT 1% 29,646 23,868 23,560 22,464 22,464 22,464 19,224 20,250 18,522 19,224 0 18,522 18,522 17,064 17,064 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 14,958 14,958 15,984 BHXH 5% 145,530 116,640 115,101 109,620 109,620 109,620 93,420 98,550 89,910 93,420 0 89,910 89,910 82,620 82,620 77,220 77,220 77,220 77,220 77,220 72,090 72,090 77,220

1 Ñaøo Thò Ninh 2 Nguyeãn Thò Kim Cuùc 3 Nguyeãn Thò Mai 4 Nguyeãn Thò Ngoïc Anh 5 Nguyeãn Thò Saâm 6 Nguyeãn Höõu Ñöùc 7 Nguyeãn Thò Thoa 8 Leâ Thò Dung 9 Ñaøo Minh Höôøng 10 Ñinh Thò Kim Chung 11 Leâ Thò Hoàng Traâm 12 Ñaëng Höõu Vöông 13 Traàn Thò Höôøng 14 Ngoâ Thò Aùnh Tuyeát

15 Nguyeãn Thò Hieån 3.06 Nguyeãn Thò Bích Thuaän 2.86 16 17 Nguyeãn Vieát Thaéng 2.86 18 Phaïm Thò Phöông 19 Leâ Thò Nguyeät AÙnh 20 Nguyeãn Thò Hoa Mai 21 Baïch Thò Tuyeát 22 Hoà Thò Thuyù Toaøn 23 Nguyeãn Thò Nhuaàn 2.86 2.86 2.86 2.67 2.67 2.86

24 Nguyeãn Thò Hoàng 25 Ñaøo Thò Toá Nga

2.86 2.72

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.203 3.10 0.90 1.30 0.1 0.1 0.2

1.001 0.952 0.935 0.819 0.735 0.791

3.961 3.772 3.705 3.259 2.935 3.151 2.890 1.9600

2,138,940 2,036,880 2,000,430 1,759,860 1,584,900 1,701,540 1,560,600 1,058,400 73,225,647 961,200 961,200 1,922,400 2,576,340

15,984 15,228 14,958 13,176 11,880 12,744 15,606 10,584 528,838 9,612 9,612 19,224

77,220 73,440 72,090 63,180 56,700 61,020 75,330 50,220 2,563,191 45,360 45,360 90,720

26 Nguyeãn Thò Hoàng Thaûo2.67 27 Ñaäu Thò Lan Höông 2.34 28 Ñoã Thò Nguyeät Lyù 29 Mai Thò Thuyû 30 Phan Thò Quyeát 31 Nguyeãn Thò Haûi Yeán COÄNG BIEÂN CHEÁ 32 Nguyeãn Löïc 33 Ñoã Thò Thu Hieàn COÄNG HÔÏP ÑOÀNG 2.10 2.26 2.79 1.86 97.29 1.68 1.68 3.36

32.81005

135.60305 1.780 1.780 3.56

Ngöôøi laäp bieåu

Hieäu tröôûng

KTLÑTL Duyeät

Tröôûng phoøng

Phan Thò Quyeát

UÛ NGHÓA VIEÄT NAM - Haïnh phuùc

Toång 3,808,134 3,062,772 3,131,039 2,881,656 2,881,656 2,881,656 2,571,696 2,704,050 2,373,138 2,463,696 o 2,535,138 2,373,138 2,185,056 2,185,056 2,045,736 2,045,736 2,045,736 2,045,736 2,153,736 1,913,382 2,021,382 2,045,736

Kyù nhaän

2,045,736 1,948,212 1,913,382 1,683,504 1,516,320 1,627,776 1,469,664 997,596 67,557,278 906,228 906,228 1,812,456

Tröôûng phoøng

PHOØNG GIAÙO DUÏC-ÑAØO TAÏO TP BMT

TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh

BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG 11/ 2008
TT Hoï vaø teân Heä soá Heä soá VK P/C KV P/C CV P/C ÑL Coäng Toång Nghæ khoâng löông Taêng

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nguyeãn Thò Ngoïc Anh 4.06 Nguyeãn Thò Saâm 4.06 Nguyeãn Höõu Ñöùc 3.66 Nguyeãn Thò Thoa 3.46 Leâ Thò Dung 3.65 Ñaøo Minh Höôøng 3.33 Ñinh Thò Kim Chung 3.26 Leâ Thò Hoàng Traâm 3.46 Ñaëng Höõu Vöông 3.33 Traàn Thò Höôøng 3.33 Ngoâ Thò Aùnh Tuyeát 3.06 Nguyeãn Thò Hieån 3.06 Nguyeãn Thò Bích Thuaän2.86 Nguyeãn Vieát Thaéng 2.86 Phaïm Thò Phöông 2.86 Leâ Thò Nguyeät AÙnh 2.86 Nguyeãn Thò Hoa Mai 2.86 Baïch Thò Tuyeát 2.67 Hoà Thò Thuyù Toaøn 2.67 Nguyeãn Thò Nhuaàn 2.86 Nguyeãn Thò Hoàng 2.66

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.4

1.421 1.421 1.421 1.211 1.278 1.166 1.141 1.211 1.166 1.166 1.071 1.071 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 0.935 0.935 1.001 0.931

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2,576,340

#REF! #REF!

25 MAI SA NIEÂ KSERR 3,00 26 Ñaøo Thò Toá Nga 2.72 27 Nguyeãn Thò Hoàng Thaûo 2.67 28 Ñaäu Thò Lan Höông 29 Ñoã Thò Nguyeät Lyù 30 Mai Thò Thuyû 2.34 2.10 2.06 2.79

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.203 0.1 3.20 0.40

1.050 0.952 0.935 0.819 0.735 0.721

4.150 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1.960 138.94305

2.241.000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1,058,400 75,029,247 325,656 865,656 2,576,340

Phan Thò Quyeát 31 Nguyeãn Thò Haûi Yeán 1.86 COÄNG BIEÂN CHEÁ 99.69

33.65005

Phan Thò Quyeát

PHOØNG GIAÙO DUÏC-ÑAØO TAÏO TP BMT

TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG 10/ 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ñaøo Thò Ninh 4.89 Nguyeãn Thò Kim Cuùc 4.32 Nguyeãn Thò Mai 4.06 Nguyeãn Thò Ngoïc Anh 4.06 Nguyeãn Thò Saâm 4.06 Nguyeãn Höõu Ñöùc 3.66 Nguyeãn Thò Thoa 3.46 Leâ Thò Dung 3.65 Ñaøo Minh Höôøng 3.33 Ñinh Thò Kim Chung 3.26 Leâ Thò Hoàng Traâm 3.46 Ñaëng Höõu Vöông 3.33 Traàn Thò Höôøng 3.33 Ngoâ Thò Aùnh Tuyeát 3.06 Nguyeãn Thò Hieån 3.06 Nguyeãn Thò Bích Thuaän2.86 Nguyeãn Vieát Thaéng 2.86 Phaïm Thò Phöông 2.86 Leâ Thò Nguyeät AÙnh 2.86 Nguyeãn Thò Hoa Mai 2.86 Baïch Thò Tuyeát 2.67 Hoà Thò Thuyù Toaøn 2.67 Nguyeãn Thò Nhuaàn 2.86 Nguyeãn Thò Hoàng 2.66 MAI SA NIEÂ KSERR 3,00 Ñaøo Thò Toá Nga 2.72 Nguyeãn Thò Hoàng Thaûo 2.67 Ñaäu Thò Lan Höông 2.34 Ñoã Thò Nguyeät Lyù 2.10 Mai Thò Thuyû 2.06 Ngöôøi laäp bieåu

0.203

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.5

0.4

5.490 4.420 4.363 4.160 4.160 4.160 3.560 3.750 3.430 3.360 3.560 3.430 3.430 3.160 3.160 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.770 2.770 2.960 2.760 #VALUE! 2.820 2.770 2.440 2.200 2.160

2964600 2,386,800 2,356,020 2,246,400 2,246,400 2,246,400 1,922,400 2,025,000 1,852,200 1,814,400 1,922,400 1,852,200 1,852,200 1,706,400 1,706,400 1,598,400 1,598,400 1,598,400 1,598,400 1,598,400 1,495,800 1,495,800 1,598,400 1,490,400 #VALUE! 1,522,800 1,495,800 1,317,600 1,188,000 1,166,400

Hieäu tröôûng

KTLÑTL Duyeät

Phan Thò Quyeát

OÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM do - Haïnh phuùc

1,544,400

BHXH

BHYT 1%

BHXH 5%

Toång

Kyù nhaän

22,464 22,464 22,464 19,224 20,250 18,522 18,144 0 18,522 18,522 17,064 17,064 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 14,958 14,958 15,984 14,904

109,620 109,620 109,620 93,420 98,550 89,910 88,020 0 89,910 89,910 82,620 82,620 0 77,220 77,220 77,220 77,220 72,090 72,090 77,220 71,820

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2,129,382 #REF! #REF!

16.740 15,228 14,958 13,176 11,880 11,664 15,606 1,544,400 13,840 545,594

81.000 73,440 72,090 63,180 56,700 55,620 75,330 65,672 2,566,223

2.143.260 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1,304,544 68,662,346

Phan Thò Quyeát

Tröôûng phoøng


								
To top