Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Nghi quyet Cong doan 08-09

VIEWS: 196 PAGES: 2

									PHOØNG GD –ÑT-TP BUOÂN MA THUOÄT NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN phuùc

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh

NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI CUÛA COÂNG ÑOAØN
Nhieäm kyø : 2009-2012

Naêm hoïc 2009-2010 laø naêm hoïc tieáp tuïc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng : Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh gaén vôùi cuoäc vaän ñoäng “Hai khoâng” vôùi 4 noäi dung: “ Noùi khoâng vôùi tieâu cöïcvaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc, noùi khoâng vôùi vi phaïm ñaoï ñöùc Nhaø giaùo vaø vieäc hoïc sinh khoâng ñuû ñieàu kieän leân lôùp ” vaø cuoäc vaän ñoäng : “ Moãi thaày coâ giaùo laø moät taám göông saùng trong phong traøo hoïc taäp vaø saùng taïo ” vaø phong traøo xaây döïng : “ Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc ” ñeå thöïc hieän toát cuoäc vaân ñoäng treân Coâng ñoaøn tröôøng ñaõ xaây döïng caùc chæ tieâu cuï theå nhö sau: 1/ XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG ÑOAØN: - Coâng ñoaøn ñaït coâng ñoaøn vöõng maïnh xuaát saéc caáp Thaønh phoá. Caùc toå Coâng ñoaøn ñeàu ñaït toå Coâng ñoaøn vöõng maïnh, khoâng coù coâng ñoaøn trung bình hay yeáu keùm, tæ leä Coâng ñoaøn vieân xuaát saéc 90%, ñoaøn vieân xeáp loaïi khaù 10 %. Giôùi thieäu Coâng ñoaøn vieân öu tuù hoïc lôùp ñoái töôïng Ñaûng 1ngöôøi treân 1 naêm. Trong nhieäm kyø giôùi thieäu cho Chi boä xem xeùt keát naïp 2 ñ/c trôû leân 100 % coâng ñoaøn vieân thöïc hieän toát vieäc giöõ gìn ñoaøn keát noäi boä. Coù tinh thaàn xaây döïng taäp theå vöõng maïnh. Toå chöùc coâng ñoaøn vieân sinh hoaït goùp yù cho ñaûng vieân 1 naêm 1 laàn Nghæ 2 ngaøy trôû leân huoûng baûo hieåm xaõ hoäi. 100 % coâng ñoaøn vieân thöïc hieän nghieâm tuùc cheá ñoä sinh hoaït 1 laàn/ 1 thaùng. 2/ THAM GIA CAÙC CUOÄC VAÂN ÑOÄNG: Höôûng öùng 100%: - Caùc cuoäc vaän ñoäng töø thieän . - Xaây döïng gia ñình vaên hoaù. - Xaây döïng gia ñình hieáu hoïc. - Caùn boä giaùo vieân coâng nhaân vieân thöïc hieän toát keá hoaïch hoaù gia ñình. - Thöïc hieän ñuùng luaät an toaøn giao thoâng. 3/ TOÅ CHÖÙC PHONG TRAØO: Höôûng öùng 100% - Tham gia caùc phong traøo do chuyeân moân, coâng ñoaøn tröôøng toå chöùc. - Tham gia caùc cuoäc thi do caáp treân phaùt ñoäng. - Tham gia caùc buoåi hoïc chính trò, nghieäp vuï chuyeân moân.

4/ CAÙC BIEÂN PHAÙP THÖÏC HIEÄN: Ñeå nghò quyeát ñaïi hoäi nhieäm kyø 2009-2012 ñi vaøo hoaït ñoäng ñaït hieäu quaû cao BCH Coâng ñoaøn caàn: - Tranh thuû söï chæ ñaïo cuûa coâng ñoaøn caáp treân, cuûa Chi boä vaø BGH Nhaø tröôøng trong caùc hoaït ñoäng, trong coâng taùc toå chöùc ñeå trieån khai thöïc hieän nghò quyeát. - Xaây döïng vaø thöïc hieän quy cheá laøm vieäc giöõa coâng ñoaøn vaø nhaø tröôøng, nhaèm taïo ra söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc thaønh vieân trong ñôn vò ñeå ñeà ra keá hoaïch cho phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn cuï theå . Trieån khai keá hoaïch ñeán töøng toå coâng ñoaøn moät caùch kòp thôøi . - Taêng cöôøng coâng taùc chæ ñaïo hoaït ñoäng cuûa ban thanh tra , uyû ban kieåm tra coâng ñoaøn nhaèm thöïc hieän quyeàn kieåm tra giaùm saùt , ñaáu tranh ngaên ngöøa caùc bieåu hieän vi phaïm cuûa ñôn vò . - Xaây döïng bieåu ñieåm , quy cheá laøm vieäc cho phuø hôïp nhaèm phaùt huy vai troø traùch nhieäm cuûa caùc ñoaøn vieân trong hoaït ñoäng coâng ñoaøn . - Leân keá hoaïch , phaân coâng traùch nhieäm cho töøng thaønh vieân cuï theå ñeå coù hieäu quaû trong coâng vieäc .
Hoaø Khaùnh, ngaøy 22 thaùng 09 naêm 2009 TMBCH COÂNG ÑOAØN

Nguyeãn Thò Thoa


								
To top