Docstoc

Bien ban kiem phieu

Document Sample
Bien ban kiem phieu Powered By Docstoc
					PHOØNG GD –ÑT-TP BUOÂN MA THUOÄT NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH TOÂ VÓNH DIEÄN
  

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU
Hoâm nay vaøo luùc ........., Ngaøy ..... thaùng 9 naêm 2009 taïi vaên phoøng ñoäi chuùng toâi goàm c 1/ Baïn .................................... Tröôûng ban 2/ Baïn .................................... Phoù ban 3/ Baïn ..................................... Thö kyù . +Sau moät thôøi gian kieåm phieáu khaån tröông ,chính xaùc vaø trung thöïc . Chuùng toâi thu ñöôïc keát quaû nhö sau -Soá phieáu phaùt ra :.........phieáu . -Soá phieáu thu vaøo :........phieáu -Soá phieáu hôïp leä :.........phieáu -Soá phieáu khoâng hôïp leä :.........phieáu . + keát quaû kieåm phieáu :
1/......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 2/.......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 3/ ........................................................ -Ñöôïc ................/ .........phieáu 4/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 5/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 6/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 7/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu + Theo nhö thoáng nhaát töø ban ñaàu 5 baïn coù teân sau ñaây truùng vaøo ban chæ huy lieân ñoäi naêm hoïc 2009- 2010 . 1/............................................. 2/............................................. 3/............................................. 4/............................................. 5/.............................................

Bieân baûn keát thuùc vaøo luùc .....giôø cuøng ngaøy . Hoaø khaùnh, ngaøy .... thaùng 9 naêm 2009 Tröôûng ban Thö kyù


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:122
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:1