; Bien ban hop Phu huynh
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Bien ban hop Phu huynh

VIEWS: 2,995 PAGES: 1

  • pg 1
									Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp-Töï do – Haïnh phuùc

BIEÂN BAÛN HOÏP PHUÏ HUYNH ……….
- Thôøi gian: ……...giôø……….ngaøy 19 thaùng 9 naêm 2009 - Ñòa ñieåm: Taïi phoøng hoïc lôùp ……..., tröôøng Tieåu hoïc Toâ Vónh Dieän. - Thaønh phaàn tham döï : ………/……… Vaéng: …………

- Chuû trì cuoäc hoïp: ……………………………………………

NOÄI DUNG CUOÄC HOÏP: I) Thoâng baùo tình hình tröôøng, lôùp :
1/ Thuaän lôïi: ...................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 2/ Khoù khaên: ...................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... II)Tình hình hoïc taäp ñaàu naêm: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

III)Caùc khoaûn thu:
.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

IV) YÙ kieán phuï huynh:
.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Giaùo vieân chuû nhieäm lôùp Buoân Ma Thuoät, ngaøy 19/09/2009 Thö kyù


								
To top