bao cao cong tac nu cong

Document Sample
bao cao cong tac nu cong Powered By Docstoc
					Ñôn vò: CÑ- GD- TP- BMTCOÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÑCS: Toâ Vónh Dieän Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc Soá......../BC....... Hoaø Khaùnh ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2008 BAÙO CAÙO COÂNG TAÙC NÖÕ COÂNG NAÊM 2008 COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ: Toâ Vónh Dieän I. Tình hình CNVCLÑ, Ñoaøn vieân coâng ñoaøn: - Toång soá CNVCLÑ: 35 ngöôøi; trong ñoù nöõ: 31 ngöôøi - Daân toäc thieåu soá: 02 ngöôøi; trong ñoù nöõ: 02 ngöôøi - Toång soá ñoaøn vieân: 12 Ñ/C; Trong ñoù nöõ: 9 Ñ/C. 2.Ñoaøn vieân coâng ñoaøn: - Toång soá ñoaøn vieân: 35 ngöôøi; trong ñoù nöõ 31 ngöôøi. - Daân toäc thieåu soá: 02 ngöôøi; trong ñoù nöõ 02 ngöôøi. 3. Trình ñoä vaên hoaù: - Toång soá CNVCLÑ coù trình ñoä caáp III coù 35 ngöôøi; trong ñoù nöõ 31 ngöôøi - Toång soá CNVCLÑ coù trình ñoä caáp II coù 0 ngöôøi; trong ñoù nöõ 0 ngöôøi - Toång soá CNVCLÑ coù trình ñoä caáp I coù 0 ngöôøi; trong ñoù nöõ 0 ngöôøi 4. Trình ñoä lyù luaän chính trò: - Sô caáp: 12 ngöôøi; trong ñoù nöõ 9 ngöôøi 5. Trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï - Ñaïi hoïc: coù 20 ngöôøi; trong ñoù nöõ 18 ngöôøi - Trung caáp: coù 12 ngöôøi; trong ñoù nöõ 12 ngöôøi - Sô caáp:coù 02 ngöôøi; trong ñoù nöõ: 02 ngöôøi - Chöa qua ñaøo taïo: 01 ngöôøi; trong ñoù nöõ ....... ngöôøi * Ngoaïi ngöõ:-Toång soá baèng C: ........... trong ñoù nöõ: ...................ngöôøi Toång soá baèng B: ............ trong ñoùnöõ: ....................ngöôøi Toång soá baèng A: 02 trong ñoùnöõ: 02 ..........ngöôøi * Tin hoïc: Toång soá baèng C: ............. trong ñoù nöõ ...................ngöôøi Toång soá baèng B: ............. trong ñoù nöõ: ...................ngöôøi Toång soá baèng A:10 ....... trong ñoù nöõ:08 .............ngöôøi II. Coâng taùc toå chöùc, caùn boä: - Toång soá Ban nöõ coâng cô sôû: 01 ban; Toång soá caùn boä Ban NC: 01 ngöôøi - Toång soá toå nöõ coâng: 06 toå; caùn boä toå nöõ coâng: 06 ngöôøi - Caùn boä Quaûn lyù:Tröôûng phoù phoøng, ban, Giaùm ñoác, Phoù Giaùm ñoác 01 ngöôøi trong ñoù nöõ 01 ngöôøi - Uyû vieân BCHCÑ: 03 ngöôøi, trong ñoù nöõ: 03 ngöôøi - Uyû vieân tham gia BCH Chi boä, Ñaûng boä 02 ngöôøi, trong ñoù nöõ 02 ngöôøi III. Ñôøi soáng vaø thu nhaäp cuûa nöõ coâng CNVCLÑ: - Tieàn löôngbình quaân khu vöïc HCSN: 10000.000ñoàng /ngöôøi/thaùng - Tieàn löông bình quaân khu vöïc SXKD: 0 ñoàng/ngöôøi/ thaùng IV. Keát quaû hoaït ñoäng: 1. Coâng taùc tuyeân truyeàn: - Soá nöõ CNVCLÑ ñöôïc hoïc taäp, tuyeân truyeàn veà phaùp luaät; cheá ñoä chính saùch. Nghò quyeát cuûa Coâng ñoaøn: 35 löôït ngöôøi. - Soá löôït ngöôøi tham gia Hoäi thao: 04 löôït ngöôøi
Maãu A Caáp treân cô sôû

-

Soá löôït ngöôøi tham gia Hoäi thi: 30 löôït ngöôøi Chuû ñeà Hoäi thi: Nöõ Coâng gia chaùnh, chuyeân moân, theå thao Soá nöõ CNVCLÑ ñöôïc hoïc taäp naâng cao trình ñoä: 31 ngöôøi trong ñoù: Chính trò : 15 ngöôøi; chuyeân moân 31 ngöôøi Ngoaïi ngöõ( EÂ ñeâ) 02 ngöôøi; tin hoïc 10 ngöôøi Toång soá caùn boä CÑ ñöôïc taäp huaán: 01 ngöôøi, trong ñoù: nöõ 01 ngöôøi; taäp huaán luaät bình ñaúng giôùi 0 ngöôøi, taäp huaán coâng taùc nöõ coâng 0 ngöôøi - Toång soá CNVCLÑ ñöôïc keát naïp vaøo Ñaûng 07 ngöôøi, trong ñoù: nöõ 07 ngöôøi - Soá CNVCLÑ sinh con thöù 3 trôû leân: 0 ngöôøi 2. Hoaït ñoäng xaõ hoäi: - Quó nöõ CNVCLÑ ngheøo 0 ñoàng; Toång soá ngöôøi vay 0 ngöôøi - Soá nöõ CNVCLÑ vay töø quó ñoaøn keát töông trôï CÑ quaûn lí 0 ngöôøi - Soá tieàn ñöôïc vay 0 ñoàng - Soá ngöôøi vay voán ngaân haøng: 10 ngöôøi soá tieàn 200.000000ñ - Trong ñoù nöõ:10 ngöôøi soá tieàn 200.000000ñ - UÛng hoä bieân giôùi 1800.000ñ, trong ñoù nöõ .........ñ - Uûng hoä xaây döïng “ Maùi aám coâng ñoaøn” 3750.000ñ, trong ñoù nöõ 3750.000ñ - Soá nöõ CNVCLÑ ñöôïc khaùm söùc khoeû ñònh kì 31 chò em, soá tieàn..................ñ - Soá nöõ CNVCLÑ ñöôïc thaêm hoûi 28 chò em, soá tieàn 1860.000ñ Thaùng haønh ñoäng vì treû em( 1/6 vaø trung thu) - Toång soá tieàn chi cho hoaït ñoäng naøy: 1600.000ñ - Trong ñoù: Chi khen thöôûng: 600.000ñ; Soá chaùu ñöôïc thöôûng 38 chaùu. 3. Hoaït ñoäng ngaøy Quoác teá 8/3 vaø 20/10: - Noäi dung hoaït ñoäng: Toaï ñaøm, tham quan - Soá ngöôøi tham gia: 35 ngöôøi - Toång kinh phí chi cho hoaït ñoäng 2400.000ñ 4. Phaân loaïi vaø xeùt danh hieäu thi ñua: - Xeáp loaïi ban nöõ coâng CM khaù .......trung bình......yeáu..... - Soá ngöôøi ñaït chieán só thi ñua: 04 ngöôøi, trong ñoù nöõ 02 ngöôøi - Soá ñeà taøi NCKH 11, trong ñoù nöõ 09 ngöôøi - Toång soá gia ñình tieâu bieåu 29 trong ñoù: Tieâu bieåu xuaát saéc: 10. Nôi nhaän TM.BCH CÑ Cô Sôû - Löu......... - Löu VPCÑ Ñaøo Minh Höôøng

CÑ GD-TP- BMT COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÑ CÔ SÔÛ: TOÂ VÓNH DIEÄN Ñoäc laäp -Töï do- Haïnh phuùc

PHAÀN THÖÙ NHAÁT BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÑOAØN NHIEÄM KÌ 2007-2009.

A. TÌNH HÌNH GIAÙO DUÏC ÑOÄI NGUÕ CAÙN BOÄ GIAÙO VIEÂN

VAØ LAO ÑOÄNG Nhieäm kì 2007-2009 vöøa qua dieãn ra trong böôùc chuyeån bieán lôùn cuûa ngaønh GD. Nhaát laø nhieäm vuï chính trò, thöïc hieän nghò quyeát ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X, ñaïi hoäi Ñaûng boä thaønh phoá laàn thöù XII. Nhöõng naêm baét ñaàu ñöa luaät GD ñi vaøo cuoäc soáng. Ñaëc bieät laø cuoäc vaän ñoäng “ Noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh tìch trong GD”leân moät böôùc môùi. Tieáp tuïc nhieäm vuï hoïc taäp ñeå ñoåi môùi noäi dung chöông trình thay saùch giaùo khoa môùi, toaøn theå caùn boä GV, coâng ñoaøn vieân trong nhaø tröôøng ñaõ tích cöïc hoïc taäp, khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä, CM nghieäp vuï ñeå chaát löôïng GD ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Ñöôïc söï quan taâm cuûa caáp treân trong thôøi gian qua cô sôû vaät chaát Nhaø tröôøng ñöôïc ñaàu tö, söõa chöõa, cung caáp trang thieát bò phuïc vuï coâng taùc giaûng daïy töông ñoái ñaày ñuû taïo ñieâuø kieän thuaän lôïi cho ñoäi nguõ GV laøm toát coâng taùc daïy vaø hoïc, Nhaø tröôøng cuõng ñaõ toå chöùc ñöa vieäc hoïc taêng buoåi ñeå naâng cao chaát löôïng cho HS, traùnh ñöôïc tình traïng hoïc sinh yeáu keùm, ngoài nhaàm lôùp. II. TÌNH HÌNH ÑOÄI NGUÕ CAÙN BOÄ GV VAØ LAO ÑOÄNG. 1. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG. - Toång soá caùn boä giaùo vieân nhaân vieân Nhaø tröôøng: 32 ngöôøi - Nöõ 28 ngöôøi - Ñaûng vieân: 15 ngöôøi, nöõ 13 ngöôøi - Ñoái töôïng ñaûng: 1 ngöôøi - Trình ñoä chuyeân moân. - Ñaïi hoïc: 14 ngöôøi - Cao ñaúng: 6 ngöôøi - Ñang theo hoïc ñaïi hoïc: 4 ngöôøi 2. THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN. a. Thuaän lôïi: Ñöôïc söï quan taâm cuûa coâng ñoaøn GD thaønh phoá Buoân Ma Thuoät, chi boä vaø BGH Nhaø tröôøng ñaõ luoân quan taâm giuùp ñôõ caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ñoaøn. Nhieäm kì 2007-2009. Coâng ñoaøn tröôøng TH Toâ Vónh Dieän ñaõ noå löïc khoâng ngöøng, phaùt huy söùc maïnh cuûa taäp theå ñöa Nhaø tröôøng CÑ ngaøy caøng phaùt trieån vöõng vaøng veà moïi maët, vöôn leân hoaø nhòp cuøng hoaït ñoäng CÑ cuûa ngaønh GD thaønh phoá. Trong thôøi gian qua CÑ luoân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñeà ra, coâng taùc chuyeân moân luoân ñaûm baûo chaát löôïng, coâng taùc chính trò tö töôûng luoân ñöôïc ñeà cao, CÑ vieân luoân an taâm coâng taùc, phong traøo Xanh, Saïch, Ñeïp” luoân ñöôïc duy trí vaø ñöôïc PGD thaønh phoá taëng giaáy khen”

- Veà ñoäi nguõ caùn boä GV, coâng ñoaøn vieân luoân coù tinh thaàn ñoaøn keát, gaén boù vôùi nhau trong chuyeân moân cuõng nhö trong quan heä ñoàng chí, ñoàng nghieäp giuùp ñôõ nhau hoaøn thaønh toát nhieäm vuï chuyeân moân. Caùc hoaït ñoäng phong traøo cuûa CÑ, toaøn theå ñoäi nguõ coù tinh thaàn traùch nhieäm cao trong coâng taùc daïy vaø hoïc, tích cöïc phaán ñaáu, ñaàu tö naâng cao tay ngheà vaø trình ñoä chuyeân moân, nhaèm naém baét kòp noäi dung phöông phaùp cuûa chöông trình ñoåi môùi, qua ñoù thuùc ñaåy phong traøo hoaït ñoäng CÑ dieãn ra maïnh meõ trong caùc ñôït thi ñua. b. KHOÙ KHAÊN: Nhaø tröôøng ñoùng treân ñòa baøn haàu nhö daân cö chuû yeáu laøm noâng nghieäp, trình ñoä daân trí chöa cao neân vieäc quan taâm ñeán hoïc taäp, giaùo duïc con em chöa ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc gaây khoù khaên trong coâng taùc giaûng daïy, giaùo duïc hoïc sinh. - Ban chaáp haønh coâng ñoaøn : Coøn kieâm nhieäm neân moïi hoaït ñoäng coù phaàn haïn cheá. B. NHÖÕNG KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC TRONG NHIEÄM KÌ 2007-2009. - Qua 3 naêm thöïc hieän nghò quyeát ñaïi hoäi nhieäm kì 2007-2009 CÑ tröôøng TH Toâ Vónh Dieän vôùi muïc tieâu ñoåi môùi hoaït ñoäng CÑ, naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quûa thoâng qua caùc chöông trình cuï theå nhö sau: CHÖÔNG TRÌNH 1: - Naâng cao phaåm chaát ñaïo ñöùc, naêng löïc, trình ñoä ngheà nghieäp cuûa ñoäi nguõ caùn boä GV nhaèm ñaùp öùng nhu caàu nhieäm vuï trong giai ñoaïn giaùo duïc hieän nay. - Döïa vaøo chöùc naêng, vai troø, nhieäm vuï cuûa mình CÑ ñaõ phoái hôïp vôùi Nhaø tröôøng xaây döïng phong traøo töï hoïc töï reøn ñeå ñoøan vieân CÑ khoâng ngöøng hoïc taäp naâng cao trình ñoä chuyeân moân veà moïi maët, ñaùp öùng yeâu caàu giaùo duïc trong thôøi kì ñoåi môùi. Haøng naêm 100% GV tham gia caùc lôùp boài döôõng chính trò heø, caùc lôùp hoïc thay saùch, söû duïng ñoà duøng daïy hoïc theo phöông phaùp môùi. Vieäc trau doài ñeå naâng cao trình ñoä ñöôïc CÑ vieân raát coi troïng. Naêm 2007-2009 coù 4 ñ/c toát nghieäp Cao ñaúng, 8 ñ/c toát nghieäp ñaïi hoïc taïi chöùc, hieän coù 4 ñ/c ñang theo hoïc ñaïi hoïc. Trình ñoä chuyeân moân trong nhaø tröôøng ñaït chuaån vaø treân chuaån 100%. - Trong caùc cuoäc thi do CÑ caáp treân phaùt ñoäng, CÑ vieân nhö thi tìm hieåu veà kó naêng hoaït ñoäng CÑ, tìm hieåu veà ATGT, tìm hieåu veà luaät ñaát ñai... - CÑ Nhaø tröôøng ñaõ toå chöùc tuyeân truyeàn vaø phaùt ñoäng cuoäc thi nhö ATGT coù 32 ñ/c tham gia ñaït keát quaû cao. Nhieàu naêm lieàn khoâng coù tröôøng hôïp naøo vi phaïm luaät giao thoâng. Höôûng öùng cuoäc vaän ñoäng hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, xaây döïng tröôøng lôùp thaân thieän hoïc sinh tích cöïc, choáng beänh thaønh tích trong GD, CÑ ñaõ ñoäng vieân caùn

boä GV thöïc hieän toát chuû tröông lôùn cuûa ngaønh. Khaéc phuïc tình traïng HS ngoài nhaàm lôùp moät caùch ñaùng keå. CHÖÔNG TRÌNH 2: Chaêm lo ñôøi soáng, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp chính ñaùng cuûa CB-GV- CNV. Ngay töø sau khi ñaïi hoäi BCH CÑ cuøng BGH Nhaø tröôøng ñaõ xaây döïng quy cheá phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa CÑ vaø Nhaø tröôøng. Caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ñoaøn vieân lao ñoäng ñaõ ñöôïc chuù troïng vaø thöïc hieän kòp thôøi, nhö naâng löông khi ñeán nieân haïn. Caùc cheá ñoä BHYT- BHXH, vieäc xeùt vaø ñeà nghò hoã trôï quyõ ñoàng nghieäp kòp thôøi chính xaùc. Trong nhieäm kì CÑ tieáp tuïc duy trì vieäc ñoùng goùp xaây döïng quyõ giuùp nhau luùc khoù khaên, trong nhieäm kì qua CÑ ñaõ thu ñöôïc moät soá quyõ töï coù töø saûn xuaát ñaâùt maøu, ruoäng nöôùc vôùi toång soá tieàn 8000.000ñ, 8/3 naêm 2007 ñöôïc söï hoã trôï cuûa nhaø tröôøng, CÑ ñaõ toå chöùc cho ñoaøn vieân tham quan Ñaø Laït- Nha Trang. Naêm 2008 toå chöùc cho CÑV tham quan du lòch trong tænh vôùi soá tieøn laø 27.000.000ñ. Trong caùc ngaøy leã teát cuøng vôùi söï hoã trôï cuûa Nhaø tröôøng vaø hoäi cha meï HS, CÑ ñaõ quan taâm ñeán ñôøi soáng vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn cho CB-GV- CNV nhö ngaøy 8/3, ngaøy 20/11 hay teát nguyeân ñaùn, teát trung thu, ngaøy 01/6. Caùc tröôøng hôïp oám ñau, tai naïn, hieáu hæ, ñeàu ñöôïc CÑ quan taâm kòp thôøi thaêm hoûi, ñoäng vieân, caùc CÑV ñaõ xaây döïng quyõ ñoàng nghieäp taïi choå thaêm hoûi moät soá CÑV gaëp khoù khaên, töø naêm 2007-2009 vôùi soá tieàn 8000.000ñ. CHÖÔNG TRÌNH 3: Vaän ñoäng CÑV tích cöïc tham gia caùc phong traøo thi ñua, caùc cuoäc vaän ñoäng mang tính xaõ hoäi roäng lôùn. 1. PHONG TRAØO THI ÑUA “ HAI TOÁT” - CÑ cuøng Nhaø tröôøng ñaõ vaän ñoäng caùn boä GV tham gia soâi noåi phong traøo naøy nhaèm ñaåy maïnh vaø naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc phuø hôïp vôùi chöông trình vaø söï nghieäp ñoåi môùi cuûa ngaønh GD. Caùc ñoaøn vieân ñaõ luoân luoân theå hieän tinh thaàn traùch nhieäm qua vieäc tìm toøi, hoïc hoûi ñeå coù ñöôïc keát quaû cao nhaát trong chuyeân moân. Nhieàu ñoàng chí coù söï saùng taïo, ñoåi môùi trong caùc tieát daïy taïo neân söï höùng thuù cho HS trong caùc giôø hoïc ñaõ ñem laïi chaát löôïng hieäu quaû cao. - Haøng naêm CÑ ñaõ phoái hôïp chuyeân moân toå chöùc cho GV ñaêng kí caùc chæ tieâu: Thao giaûng, döï giôø, laøm ñoà duøng daïy hoïc vieát saùng kieán kinh nghieäm, chuyeân ñeà. CÑV ñeàu hoaøn thaønh toát caùc chæ tieâu ñaõ ñaêng kí. Höôûng öùng toát caùc cuoäc vaän ñoäng nhö xaây döïng tröôøng lôùp thaân thieän, hoïc sinh tìch cöïc, cuoäc vaän ñoäng “ Hai khoâng” cuûa ngaønh GD. Caùc ñ/c ñaõ laáy phöông chaâm” Hoï thöïc chaát, thi thöïc chaát’ laøm chæ tieâu ñaùnh giaùñoái

vôi HS, qua ñoù phaùt hieän tình traïng HS ngoài nhaàm lôùp vaø coù keá hoaïch boài döôõng theâm cho HS trong naêm hoïc vaø trong dòp heø. Keát quaû thöï hieän: Trong nhieäm kì vöøa qua ñaõ coù nhieàu Ñ/C ñaït nhieàu thaønh tích cao trong chuyeân moân cuõng nhö CÑ. + GV gioûi caáp tænh: Ñ/C Dung, Minh Höôøng. + GV daïy gioûi caáp TP: Ñ/C Traàn Höôøng, Höông, Thaûo, Hoa Mai, Phöông, Vöông. + Chieán só thi ñua caáp cô sôû: Ñ/C Ninh, Ñöùc, Vöông, Dung, Traàn Höôøng, Minh Höôøng, Thaûo, Höông, Phöông, Hoa Mai. + Hoaït ñoäng CÑ: Ñ/C Traàn Höôøng,Thoa, Hoa Mai, Dung. + Saùng kieán kinh nghieäm: Ñ/C Ninh, Ñöùc, Vöông, Minh Höôøng, Thaûo, Phöông, Hoa Mai, Traàn Höôøng. + Phong traøo reøn chöõ vieát ñeïp caáp TP Ñ/C Minh Höôøng, Traàn Höôøng, Ngoâ Tuyeát, Toaøn, Hoàng, Thuyû, Dung. + Ñoà duøng daïy hoïc: Ñaït giaûi 3 caáp cuïm, giaûi nhaát toå 3, 5, giaûi Nhì toå 1, giaûi 3 toå 2, giaûi khuyeán khích toå 4. 2. PHONG TRAØO GIOÛI VIEÄC TRÖÔØNG ÑAÛM VIEÄC NHAØ. Ñaây laø phong traøo ñöôïc phaùt ñoäng saâu roäng töø nhieàu naêm nay vaø ñöôïc söï tham gia cuûa ban nöõ coâng. Haøng naêm bình chon vaø xeáp loaïi nöõ coâng” gioûi vieäc tröôøng, ñaûm vieäc nhaø” ñaït 95%. Nhaân caùc ngaøy leã lôùn daønh cho nöõ giôùi nhö 20/10, 8/3 ban nöõ coâng ñaõ coù nhieàu hình thöùc sinh hoat ïtaäp theå phong phuù nhö toaï ñaøm, daõ ngoaïi, thi naáu aên ngon. Qua ñoù giuùp CÑV ngaøy caøng ñoaøn keát gaén boù vôùi nhau hôn. 3. PHONG TRAØO VAÊN HOAÙ, VAÊN NGHEÄ, THEÅ DUÏC THEÅ THAO. Caùc phong traøo naøy luoân ñöôïc caùc ñoaøn vieân tham gia nhieät tình . Naêm 2007 thi boùng chuyeàn giaûi nhaát caáp cuïm, tham gia hoäi dieãn vaên ngheä vôùi hai tieát muïc, ñaït giaûi 3 caáp xaõ. Naêm 2007 thi boùng boùng baøn ñaït giaûi 3 caáp TP. Naêm 2009 thi vaên ngheä ñaït 2 giaûi nhaát, nhì caáp cuïm. 4. CUOÄC VAÄN ÑOÄNG “ DAÂN CHUÛ, KÆ CÖÔNG, TÌNH THÖÔNG, TRAÙCH NHIEÄM” Haøng naêm CÑ ñeàu phaùt ñoäng ñeán toaøn theå CÑV noäi quy caùc cuoäc vaän ñoäng gaén lieàn vôùi coâng taùc chuyeân moân vôùi tình thöông traùch nhieäm, thöïc hieän toát kæ cöông cuûa ngaønh, cuûa tröôøng ñeà ra. Trong nhöõng naêm qua toaøn theå GV ñaõ tham gia hoaøn thaønh toát noäi dung chöông trình boài döôõng thöôøng xuyeân, thay saùch giaùo khoa, taäp huaán veà söû duïng ñoà duøng daïy hoïc, taäp huaán treû hoaø nhaäp.

BCH CÑ ñaõ toå chöùc CÑV thaûo luaän xaây döïng bieåu ñieåm chi tieát cho töøng thaùng, töøng hoïc kì, töøng naêm hoïc ñeå ñaùnh giaù xeáp loaïi thi ñua chính xaùc kòp thôøi. Ngay töø ñaàu nhieäm kì BCH CÑ ñaõ kí cam keát vôùi BGH Nhaø tröôøng veà vieäc phoái hôïp hoaït ñoäng neân ñaõ taïo ñöôïc nhieàu thuaän lôïi cho hoaït ñoäng CÑ veà coâng taùc toå chöùc cuõng nhö hoã trôï kinh phí cho phong traøo lôùn cuûa CÑ. Haøng naêm BCH CÑ ñaõ chæ ñaïo UBKT CÑ, kieåm tra ñònh kì 2 laàn/ 1 naêm veà coâng taùc taøi chính cuõng nhö vieäc thöïc hieän ñieàu leä CÑ. Ban thanh tra nhaân daân cuõng thöïc hieän kieåm tra vieäc thöïc hieän quy cheá chuyeân moân vaø coâng taùc thu chi taøi chính cuûa Nhaø tröôøng theo töøng hoïc kì, töøng naêm hoïc. 5 CAÙC CUOÄC VAÄN ÑOÄNG KHAÙC. a. Trong nhieäm kì : CÑV ñaõ höôûng öùng caùc cuoäc vaän ñoäng töø thieän, nhaân ñaïo keát quaû cuï theå nhö sau: + Quyõ vì ngöôøi ngheøo: 7.200.000ñ + Quyõ uûng hoä baûo luït: 3000.000ñ + Quaø chieán só: 650.000ñ + Xaây nhaø coâng vuï + xaây nhaø cho CBGV vuøng khoù khaên: 7.200.000ñ + Maùi aám Coâng ñoaøn: 5.800.000ñ b. Cuoäc vaän ñoäng xaây döïng moâi tröôøng Xanh- Saïch- Ñeïp taïi cô quan ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân, lieân tuïc haøng naêm troàng môùi boàn hoa caây caûnh nhieàu naêm lieàn nhaø tröôøng ñöôïc PGD ñaùnh giaù toát ñoàng thôøi ñöôïc taëng giaáy khen cho taäp theå vaø caù nhaân. c. Cuoäc vaän ñoäng xaây döïng gia ñình vaên hoaù ñöôïc CÑV thöïc hieän nghieâm tuùc. Soá gia ñình vaên hoaù 90% trong nhieäm kì khoâng coù, CÑV vi phaïm daân soá vaø KHHGÑ. CHÖÔNG TRÌNH 4: COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC VAØ XAÂY DÖÏNG CÑ CÔ SÔÛ VÖÕNG MAÏNH Coâng ñoaøn ñaõ phoái hôïp cuøng chuyeân moân laøm toát coâng taùc thi ñua khen thöôûng. Kòp thôøi naém baét dieãn bieán taâm tö cuûa CÑV goùp phaàn giaûi quyeát khoù khaên, vöôùng maéc, xaây döïng toå chöùc CÑ ngaøy caøng vöõng maïnh. Tham gia caùc lôùp taäp huaán do CÑ ngaønh toå chöùc trong nhieäm kì ñaõ keát naïp ñöôïc 5 ñoaøn vieân CÑ. Giôùi thieäu chi boä keát naïp ñöôïc 10 ñ/c Ñaûng vieân môùi. Haøng naêm CÑ toå chöùc giôùi thieäu quaàn chuùng öu tuù cho chi boä xem xeùt göûi ñi hoïc ñoái töôïng ñaûng. Hai naêm lieàn 2007-2008 ñöôïc thaønh phoá coâng nhaän ñôn vò vaên hoaù.

C. NHÖÕNG ÖU KHUYEÁT ÑIEÅM TOÀN TAÏI VAØ NGUYEÂN NHAÂN 1. ÖU ÑIEÅM: - Noäi dung sinh hoaït CÑ coù nhieàu ñoåi môùi nhöng vaãn coù nhieàu baát caäp do thieáu thoán cô sôû vaät chaât, chöa toå chöùc taäp luyeän theå duïc theå thao thöôøng xuyeân maø chæ theo töøng ñôït khi coù höôùng daãn CÑ caáp treân hoaëc theo chuû ñieåm thaùng. - Vieäc toå chöùc thaêm hoûi, ñoäng vieân ñoaøn vieân coù ñoâi luùc chöa kòp thôøi. - Moät soá ñoaøn vieân chöa maïnh daïn phaùt huy vai troø cuûa mình trong vieäc xaây döïng toå chöùc CÑ vöõng maïnh. 2. NGUYEÂN NHAÂN: BCH CÑ ñaõ coù söï ñoaøn keát nhaát trí, nhöng do kieâm nhieäm neân vaãn coøn nhieàu khoù khaên trong vieäc toå chöùc sinh hoaït CÑ. 3. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: - Töø thöïc teá hoaït ñoâïng CÑ trong nhieäm kì qua BCHCÑ ruùt ra ñöôïc moät soá vaán ñeà sau: - Hoaït ñoäng phaûi coù chöông trình cuï theå phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá taïi ñôn vò, phaûi kieåm tra ñaùnh giaù ñeå ruùt ra kinh nghieäm. - Caàn phoái hôïp chaët cheõ vôùi BGH Nhaø tröôøng trong moïi hoaït ñoäng, tranh thuû yù kieán chæ ñaïo cuûa chi boä vaø söï caàn nhaát laø söï ñoaøn keát nhaát trí cao cuûa ñoaøn vieân CÑ thì môùi hoaøn thaønh ñöôïc keá hoaïch ñaõ ñeà ra. PHAÀN THÖÙ HAI: DÖÏ THAÛO PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÑOAØN NHIEÄM KÌ 2009-2012. Trong nhieäm kì 2009-2012 nhieäm vuï cuûa toå chöùc CÑ laø voâ cuøng quan troïng. Tieáp tuïc thöïc hieän nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X, tieáp tuïc thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng lôùn cuûa ngaønh. Coâng taùc tuyeân truyeàn ngaøy caøng phaûi ñöôïc ñeà cao trong moïi hoaït ñoäng nhieäm vuï cuï theå trong nhieäm kì tôùi nhö sau: 1. Naâng cao phaåm chaát ñaïo ñöùc, naêng löïc vaø trình ñoä ngheà nghieäp cuûa Nhaø giaùo vaø lao ñoäng, ñaùp öùng nhieäm vuï cô baûn cuûa ngaønh “ Chuyeån hoaù, hieän ñaïi hoaù, xaõ hoäi hoaù “ Toå chöùc quaùn trieät caùc chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Caùc quy ñònh cuûa ngaønh cho CÑV bieát vaø thöïc hieän. Taäp trung hôn nöõa cho caùc hình thöùc tuyeân truyeàn cuûa cuoäc vaän ñoäng Hai khoâng vôùi boán noäi dung. Nhaèm choáng laïi caùc bieâuû hieän tieâu cöïc trong nhaø tröôøng vaø caên beänh thaønh tìch, thöïc hieän “ Hoïc thaät- Thi thaät” choáng

caùc bieåu hieän suy thoaùi veà ñaïo ñöùc loái soáng cuûa ngöôøi giaùo vieân, khoâng toå chöùc daïy theâm, hoïc theâm ngoaøi giôø, kieân quyeát khoâng ñeå HS ngoài nhaàm lôùp. - Tieáp tuïc vaän ñoäng tuyeân truyeàn cho CÑV tham gia phong traøo “ Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc HCM, xaây döïng tröôøng lôùp thaân thieän hoïc sinh tìch cöïc”. - Tuyeân truyeàn vaän ñoäng CB-GV thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh veà chuaån ngheà nghieäp GV tieåu hoïc ñeå naâng cao vai troø vò theá nhaø giaùo trong giai ñoaïn môùi. Tieáp tuïc vaän ñoäng GV khaéc phuïc khoù khaên ñeå hoaøn thaønh chöông trình hoïc ñaïi hoïc ñöa trình ñoä chuyeân moân Nhaø tröôøng ngaøy moät naâng cao hôn. - Tham gia hoïc taäp caùc lôùp chính trò, hoïc nghò quyeát ñaày ñuû, göông maãu thöïc hieän caùc nghóa vuï cuûa mình taïi ñòa phöông, xaây döïng gia ñình nhaø giaùo vaên hoaù, gia ñình hieáu hoïc, nuoâi daïy con toát, reøn luyeän veà ñaïo ñöùc lôùi soáng xöùng ñaùng “ Taám göông trong saùng” trong nhaø tröôøng vaø gia ñính. Tham gia caùc cuoäc thi do caáp treân toå chöùc. Thöïc hieän toát coâng taùc xaây döïng Ñaûng. 2. Chaêm lo ñôøi soáng, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp chính ñaùng cuûa Nhaø giaùo vaø lao ñoäng. Coâng ñoaøn keát hôïp cuøng BGH xeùt naâng löông kòp thôøi cho nhöõng giaùo vieân ñeán nieân haïn, tham gia kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng nhö tieàn löông, caùc cheá ñoä BHYT- BHXH. Caùn boä CÑ kòp thôøi naém baét caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan ñeå phoå bieán cho CÑV. Tham gia giaûi quyeát nhöõng vöôùng maéc trong noäi boä khoâng ñeå xaåy ra tình traïng maát ñoaøn keát trong Nhaø tröôøng. Tieáp tuïc tham gia quyõ ñoàng nghieäp caáp treân. Xaây döïng quyõ ñoàng nghieäp taïi choå … Thaêm hoûi ñoäng vieân kòp thôøi caùc tröôøng hôïp oám ñau trong CÑ ñeå ñoäng vieân tinh thaàn cho ngöôøi lao ñoäng. Tieáp tuïc vaän ñoäng xaây döïng quyõ giuùp nhau phaùt trieån kinh teá gia ñình, quyõ tham quan du lòch. 3. Toå chöùc thöïc hieän toát caùc phong traøo thi ñua, caùc cuoäc vaän ñoäng mang tính xaõ hoäi roäng lôùn. Toå chöùc vaän ñoäng vaø kí cam keát veà vieäc choáng tieâu cöïc vaø beänh thaønh tích trong GD ñoái vôùi CB-GV trong Nhaø tröôøng, cuøng vôùi Nhaø tröôøng phaùt ñoäng vaø toå chöùc phong traøo thi ñua “ Hai toát” coù hieäu quaû chaát löôïng. Ban nöõ coâng toå chöùc toát phong traøo “ Gioûi vieäc tröôøng, ñaûm vieäc nhaø” coù toå chöùc toång keát, tuyeân döông khen thöôûng kòp thôøi. Tieáp tuïc toå chöùc tuyeân truyeàn vaø thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “ Daân chuû- kæ cöông- tình thöông- traùch nhieäm” trong nhaø tröôøng vaø thoâng qua töøng chuû ñieåm cuûa töøng thaùng, töøng hoïc kì vaø töøng naêm.

Phoái hôïp vôùi BGH toå chöùc vaän ñoäng xaây döïng moâi tröôøng “ XanhSaïch- Ñeïp” taïo caûnh quan moâi tröôøng sö phaïm phuø hôïp ñoái vôùi Nhaø tröôøng. Tham gia ñaày ñuû caùc cuoäc vaän ñoäng lôùn cuûa ngaønh mang tinh thaàn nhaân ñaïo, töø thieän, uoáng nöôùc nhôù nguoàn, thöïc hieän toát caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà thöïc hieän ATGT, daân soá KHHGÑ. Tieáp tuïc duy trì ñoäi boùng chuyeàn, boùng baøn cuûa tröôøng.Toå chöùc taäp luyeän thöôøng xuyeân ñeå tham gia hoaït ñoäng phong traøo. 4. Xaây döïng toå chöùc CÑ vöõng maïnh. Xaây döïng khoái ñoaøn keát noäi boä, ñaáu tranh goùp yù thaúng thaén treân tinh thaàn giuùp nhau cuøng tieán boä. - Cuøng vôùi Nhaø tröôøng toå chöùc thöïc hieän toát quy cheá daân chuû taïi cô quan. Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng CÑ baèng nhieàu hình thöùc phong phuù ñeå ñoaøn vieân thöïc söï coi tröôøng nhö gia ñình cuûa mình. - Xaây döuïng muïc tieâu hoaït ñoäng cuï theå cho töøng naêm hoïc, töøng hoïc kì vaø töøng thaùng. Phoå bieán kòp thôøi ñeán caùc toå CÑ vaø coâng ñoaøn vieân. Cuoái naêm thöïc hieän toång keát ñaùnh giaù, khen thöôûng kòp thôøi. - Thöïc hieän toát coâng taùc thu chi taøi chính cuûa CÑ, ban nöõ coâng tieáp tuïc toå chöùc cho chò em hoïc taäp 8 chuaån möïc cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam trong thôøi kì môùi. - Chæ ñaïo ban thanh tra nhaân daân, uyû ban kieåm tra CÑ thöïc hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vuï, tieán haønh thanh tra theo ñònh kì, theo keá hoaïch vaø ñoät xuaát khi coù nhöõng vaán ñeà naûy sinh caàn giaûi quyeát toå chöùc cho CÑV ñoùng goùp yù kieán cho Ñaûng vieân trong chi boä theo ñònh kì 6 thaùng moät laàn. Giôùi thieäu caùc quaàn chuùng öu tuù vaø ñeà nghò chi boä xem xeùt göûi ñi hoïc lôùp caûm tình ñaûng.

CAÙC CHÆ TIEÂU CUÏ THEÅ
1. XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG ÑOAØN - CÑ tröôøng ñaït CÑ vöõng maïnh xuaát saéc caáp thaønh phoá. - Caùc toå coâng ñoaøn ñeàu ñaït toå CÑ vöõng maïnh, khoâng coù toå CÑ trung bình hay yeáu, tæ leä ñoaøn vieân ñaït xuaát saéc 90% ñoaøn vieân xeáp loaïi khaù 10% khoâng coù ñoaøn vieân trung bình hay yeáu keùm. - Giôùi thieäu coâng ñoaøn vieân öu tuù hoïc lôùp ñoái töôïng Ñaûng 01 ngöôøi/ 1 naêm. - Trong nhieäm kì giôùi thieäu cho chi boä xem xeùt keát naïp 2 ñ/c. - 100% coâng ñoaøn vieân thöïc hieän toát vieäc giöõ gìn ñoaøn keát noäi boä. Coù tinh thaãnaây döïng taäp theå. - Toå chöùc cho CÑV sinh hoaït goùp yù cho Ñaûng vieân theo nhieäm kì 6 thaùng/ naêm.

100% CÑV thöïc hieän nghieâm tuùc cheá ñoä sinh hoaït 1 laàn/ thaùng. THAM GIA CAÙC CUOÄC VAÄN ÑOÄNG. Caùc cuoäc vaän ñoäng töø thieän 100% Xaây döïng gia ñình vaên hoaù 100% Xaây döïng gia ñình hieáu hoïc 80% CB- GV- CNV khoâng sinh caon thöù 3 100% Thöïc hieän ñuùng luaät giao thoâng 100% Phaán ñaáu xaây döïng tuû saùch coâng ñoaøn. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG PHONG TRAØO. Tham gia caùc phong traøo do chuyeân moân, CÑ tröôøng toå chöùc 100%. Tham gia caùc cuoäc thi do caáp treân phaùt ñoäng 100%. Tham gia caùc buoåi hoïc taäp chính trò, nghieäp vuï chuyeân moân 100%. CAÙC BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN Ñeå nghò quyeát ñaïi hoäinhieäm kì 2009-2012 ñi vaøo hoaït ñoäng vaø ñaït hieäu quaû cao, ban chaáp haønh CÑ caàn: - tranh thuû söï chæ ñaïo caûu CÑ caáp treân, cuûa chi boä caûu BGH Nhaø tröôøng trong caùc hoaït ñoäng, trong coâng taùc toå chöùc ñeå trieån khai thöïc hieän nghò quyeát. - Xaây döïng vaø thöïc hieän toát quy cheá laøm vieäc giöõa CÑ vaø Nhaø tröôøng nhaèm taïo ra söï phaân phoái chaët cheõ giuõa caùc thaønh vieân trong ñôn vò ñeå hoaït ñoäng coù hieäu quaû . - Caên cöù vaøo muïc tieâu, phöông höôùng vaø tình hình thöïc teá cuûa ñôn vò ñeå ñeà ra keá hoaïch cho phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn cuï theå, trieån khai keá hoaïch ñeán töøng toå coâng ñoaøn moät caùch kòp thôøi. - Taêng cöôøng coâng taùc chæ ñaïo hoaït ñoäng cuûa ban thanh tra uyû ban kinh teá CÑ nhaèm thöïc hieän quyeàn kieåm tra giaùm saùt, ñaáu tranh ngaên ngöøa caùc bieåu hieän vi phaïm cuûa ñôn vò. - Xaây döïng bieåu ñieåm, quy cheá laøm vieäc cho phuø hôïp nhaèm phaùt huy vai troø, traùch nhieäm cuûa caùc ñoaøn vieân trong hoaït ñoäng CÑ. - Leân keá hoaïch, phaân coâng traùch nhieäm cho töøng thaønh vieân cuï theå ñeå coù hieäu quaû trong coâng vieäc. T/M BCHCÑ

2. 3. -

TRAÀN THÒ HÖÔØNG

COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC –ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ BUOÂN MA THUOÄT COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ: TOÂ VÓNH DIEÄN ***

BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÑOAØN NHIEÄM KÌ 2007-2009 ***

PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG NHIEÄM KÌ 2009-2012 ***

BMT, ngaøy 5 thaùng 9 naêm 2009

CÑ- GD- ÑT- TP-BMT COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÑ CÔ SÔÛ: TOÂ VÓNH DIEÃN Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ NHIEÄM KÌ 2009-2012
STT Noäi dung coâng vieäc 1 Chaøo côø, tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu 2 Giôùi thieäu ñoaøn chuû tòch, thö kí 3 Ñoaøn chuû tòch chuû trì ñaïi hoäi 4 Thoâng qua chöông trình ñaïi hoäi 5 Bao caùo Hoaït ñoäng nhieäm kì 2007-2009 vaø phöông höôùng nhieäm kì 2009-2012 Ngöôøi thöïc hieän Ñ/C M Höôøng Ñ/C M Höôøng Ñoaøn chuû tòch Ñ/C Traàn Höôøng Ñ/C Traàn Höôøng Ghi chuù

6 7

Ñaïi hoäi thaûo luaän baùo caùo toång keát, phöông höôùng nhieäm kì tôùi. Ñaïi bieåu caáp treân phaùt bieåu chæ ñaïo

Ñoaøn chuû tòch

8 9 10 11 12 13 14 15

Ñoâng, chính quyeàn CÑ caáp treân Thoâng qua bieåu quyeát caùc chæ tieâu cuï theå Ñ/C M. Höôøng BCH nhieäm kì 2006-2009 ñoïc baûn kieåm ñieåm Ñ/C Traàn Höôøng vaø tuyeân boá heát nhieäm kì Baàu BCH nhieäm kì 2009-2012, baàu ban baàu Ñoaøn chuû tòch cöû Coâng boá keát quaû baàu cöû- BCH môùi ra maét Ban baàu cöû ñaïi hoäi Khen thöôûng Traàn Höôøng Thoâng qua Nghò quyeát ñaïi hoäi Thö kí Phaùt bieåu beá maïc ñaïi hoäi Ñ/C Traàn Höôøng Chaøo côø beá maïc Ñ/C M. Höôøng
T/M BCH CÑ

TRAÀN THÒ HÖÔØNG

CÑ- GD- ÑT- TP-BMT COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÑ CÔ SÔÛ: TOÂ VÓNH DIEÃN Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc

TÔØ TRÌNH
( V/v xin toå chöùc ñaïi hoäi coâng ñoaøn cô sôû nhieäm kì 2009-2012)

Kính göûi : - Chi boä tröôøng TH Toâ Vónh Dieän - Coâng ñoaøn- Giaùo duïc- Thaønh phoá- Buoân Ma Thuoät

- Caên cöù khoaûn 2 ñieàu VII chöông II ñieàu leä Coâng Ñoaøn Vieät Nam quy ñònh veà nhieäm kì ñaïi hoäi Coâng Ñoaøn cô sôû.

- Coâng Ñoaøn cô sôû Toâ Vónh Dieän ñaõ heát nhieäm kì 2007-2009. Vaäy toâi xin thay maët cho BCH- CÑ vieát tôø trình xin yù kieán chæ ñaïo cuûa chi Boä cuõng nhö Coâng Ñoaøn ngaønh giaùo duïc Thaønh Phoá Buoân Ma Thuoät, cho pheùp toå chöùc Ñaïi hoäi Coâng Ñoaøn nhieäm kì 2009-2012. Raát mong ñöôïc söï cho pheùp toâi xin chaân thaønh caûm ôn! Hoaø khaùnh, ngaøy 10/9/2009 Ngöôøi vieát TM/BCH CÑ

Ñaøo Minh Höôøng Traàn Thò Höôøng
YÙ kieán cuûa chi Boä.

CÑ- GD- ÑT- TP-BMT COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÑ CÔ SÔÛ: TOÂ VÓNH DIEÃN Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc

DANH SAÙCH ÑEÀ CÖÛ NHAÂN SÖÏ VAØO BAN CHAÁP HAØNH COÂNG ÑOAØN NHIEÄM KÌ 2009-2012

STT 1 2

Hoï Vaø Teân Traàn Thò Höôøng Ñaøo Minh Höôøng

Naêm sinh 1966 1974

Chöùc vuï CT Coâng Ñoaøn UV BCH

Ghi chuù BCH cuõ BCH cuõ

3 4 5

Hoà Thò Thuyù Toaøn Ngoâ Thò Aùnh Tuyeát Nguyeãn Thò Thoa

1973 1970 1962

Coâng ñoaøn vieân Coâng ñoaøn Vieân UV BCH

BCH cuõ

BMT, ngaøy 10/9/2009 TM/ BCH- CÑ

Traàn Thò Höôøng

CÑ- GD- TP- BMT COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÑ CÔ SÔÛ: TOÂ VÓNH DIEÄN Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh Phuùc

BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU
Hoâm nay vaøo luùc 9h 30, Ngaøy 17 thaùng 9 naêm 2009 taïi vaên phoøng chuùng toâi goàm coù : 1/ Nguyeãn Vieát Thaéng Tröôûng ban 2/ Nguyeãn Thò Hoàng Thaûo Phoù ban 3/ Leâ Thò Dung Thö kyù . +Sau moät thôøi gian kieåm phieáu khaån tröông ,chính xaùc vaø trung thöïc . Chuùng toâi thu ñöôïc keát quaû nhö sau -Soá phieáu phaùt ra :30 phieáu . -Soá phieáu thu vaøo :30 phieáu -Soá phieáu hôïp leä :30 phieáu -Soá phieáu khoâng hôïp leä : 0.phieáu . + keát quaû kieåm phieáu :

1/Nguyeãn Thò Thoa . -Ñöôïc ..... 23........../ ..30.......phieáu 2/Hoà Thò Thuyù Toaøn -Ñöôïc .......20........./ 30.........phieáu 3/ Ngoâ Thò Aùnh Tuyeát -Ñöôïc ........18......../ .....30....phieáu 4/ ÑaØo Minh Höôøng -Ñöôïc ........15......../ ...30......phieáu 5/ Traàn Thò Höôøng -Ñöôïc ........14....../ ......30...phieáu Theo keát quaû kieåm phieáu cuûa ban kieåm phieáu coù 3 ñ/c truùng cöû vaøo ban chaáp haønh CÑ nhieäm kì 2009-2012 ñoù laø: 1/ Nguyeãn Thò Thoa 2 Hoà Thò Thuyù Toaøn 3Ngoâ Thò Aùnh Tuyeát Bieân baûn keát thuùc vaøo luùc 10 giôø cuøng ngaøy . Hoaø khaùnh, ngaøy 17 thaùng 9 naêm 2009 Tröôûng ban Thö kí

Nguyeãn Vieát Thaéng

Leâ Thò Dung


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7659
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:17