ke hoach trung thu

Document Sample
ke hoach trung thu Powered By Docstoc
					ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC VUI TRUNG THU 2007 I/ Muïc ñích yeâu caàu :
-Nhaèm giaùo duïc cho hoïc sinh hieåu yù nghóa cuûa ngaøy teát trung thu . -OÂn laïi söï tích ngaøy teát coå truyeàn cuûa ngaøy teát trung thu . - Giuùp caùc em bieát caùch trang trí laøm loàng ñeøn . II/ Hình thöùc toå chöùc : - Lieân ñoäi toå chöùc cho hoïc sinh thi loàng ñeøn . -Toå chöùc cho caùc em xem muùa laân nhaân dòp teát trung thu . - Taäp trung hoïc sinh phaù coã taïi tröôøng . III/ Thôøi gian vaø ñoái töôïng : 1/ Thôøi gian : -Thôøi gian thi loàng ñeøn . -Thôøi gian toå chöùc muùa laân vaø phaù coã chieàu ngaøy 24 thaùng 9 naêm 2007. - Moãi lôùp tham gia laøm 1 chieác loàng ñeøn . 2/ Ñoái töôïng : - Moãi chi ñoäi cöû ra 2 em tham gia laøm loàng ñeøn nhanh ñeïp . -Xem muùa laân vaø phaù coã , toaøn theå hoïc sinh cuûa tröôøng . IV/ Ban giaùm khaûo : 1/ Coâ Ñaøo Thò Ninh Tröôûng ban 2/ Thaày Ñaëng Höõu Vöông Phoù ban 3 / Thaày Nguyeãn Höõu Ñöùc Thaøng vieân 4/ Nguyeãn Thò Hoàng Thaûo Thö kyù . V/ Giaûi thöôûng vaø kinh phí toå chöùc : 1/ Giaûi thöôûng : -Giaûi nhaát : 1giaûi -Giaûi ba : 1giaûi -Giaûi nhì : 1giaûi -Giaûi kk : 6giaûi 2/ Kinh phí toå chöùc : Kinh phí toå chöùc cuûa teát trung thu ñöôïc trích töø quyõ ñoäi . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH MAÊNG NON Naêm hoïc 2008-2009.

I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Giaùo duïc caùc em bieát troàng vaø chaêm soùc boàn hoa caây caûnh cuûa chi ñoäi lôùp mình . -Giaùo duïc caùc em coù yù thöùc xaây döïng coâng trình maêng non coù hieäu quaû vaø chaát löôïng . - Giuùp caùc em coù yù thöùc baûo veä caây xanh , giöõ gìn veä sinh tröôøng lôùp , coâng trình maêng non ñöôïc toát hôn . II/ Teân coâng trình : " Troàng vaø chaêm soùc boàn hoa caây caûnh chaøo möøng ngaøy thaønh laäp ñoäi TNTP Hoà Chí Minh " . III/ Noäi dung vaø hình thöùc : 1/ Noäi dung : -Moãi Ñoäi vieân troàng moät caây caûnh trong boàn hoa , moãi em chaêm soùc moät tuaàn . 2/ Hình thöùc: Troàng vaø chaêm soùc boàn hoa caây caûnh ñaõ ñöôïc phaân coâng IV/ Thôøi gian phaùt ñoäng vaø thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình : 1/Thôøi gian phaùt ñoäng :Töø ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2008 . 2/ Thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình: Heát ngaøy 15 thaùng 5 naêm 2009 . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TAÄP HUAÁN BCH LIEÂN CHI ÑOÄI Naêm hoïc 2006-2007.

I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Giuùp caùc em trong ban chæ huy lieân chi ñoäi naém vöõng kieán thöùc veà caùc quaûn lyù lieân chi ñoäi. - Giuùp caùc em naém vöõng nghi thöùc ñoäi , ñieàu leä ñoäi vaø moät soá hoà sô soå saùch . II/ Noäi dung hình thöùc: 1/ Noäi dung Hình thöùc: - Taäp huaán cho caùc em veà ñieàu leä ñoäi ,nghi thöùc ñoäi . -Taäp huaán veà caùch quaûn lyù chi ñoäi , hoà sô soå saùch . -Taäp huaán veà 3 chuyeân hieäu quy ñònh . 2/ Ñoái töôïng taäp huaán : -Caùc em trong ban chæ huy lieân ñoäi . - Caùc em trong ban chæ huy chi ñoäi . 3/ Thôøi gian -ñòa ñieåm : - Thôøi gian taäp huaán 1 ngaøy vaøo cuoái tuaàn 4 cuûa thaùng 10. -Ñòa ñieåm : taïi hoäi tröôøng cuûa nhaø tröôøng . 4/ Ngöôøi taäp huaán : Thaày toång phuï traùch cuøng 2 em ñi döï taäp huaán thaønh ñoaøn . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän Soá 10 KH/ LÑ. KEÁ HOAÏCH (V/v toå chöùc caùc hoaït ñoäng cho 26-3 ) Kính göûi : - Anh chò phuï traùch chi ñoäi vaø lôùp nhi ñoàng . Ñeå thieát thöïc chaøo möøng 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh vaø caùc ngaøy leã trong thaùng . Lieân ñoäi toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng nhö sau . I/ Muïc ñích yeâu caàu :

- Giuùp hoïc sinh bieát lòch söû cuûa caùc ngaøy leã lôùn nhö 8-3,10-3,26-3 . -Toå chöùc caùc hoaït ñoäng 76naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh - Mít tinh kyû nieäm 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh . II/ Hình thöùc toå chöùc : 1/ Hình thöùc : -Toå chöùc thi nghi thöùc ñoäi khoái 4, 5 . -Kieåm tra coâng nhaän chuyeân hieäu "Höõu nghò quoác teá " . -Keát naïp ñoäi vieân môùi ñôït 2 . -Thi " Hoïa syõ tyù hon " khoái 1,2,3 . 2/ Thôøi gian toå chöùc : - Thi nghi thöùc ñoäi vaø thi veõ vaøo ngaøy 24-3. - Mít tinh kyû nieäm 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn vaøo saùng 24-3. III/ ñòa ñieåm vaø coâng taùc chuaån bò : - Ñòa ñieåm toå chöùc thi nghi thöùc ñoäi vaø mít tinh taïi saân tröôøng . - Thi veõ tranh taïi phoøng hoäi ñoàng . - toång phuï traùch vaø bí thö chi ñoaøn lo chöông trình vaø ban giaùm khaûo . IV / Kinh phí toå chöùc : -Caùc chi ñoäi vaø caùc sao nhi ñoàng chuaån bò con ngöôøi vaø noäi dung ñeå thi . -Lieân ñoäi vaø chi ñoaøn leân chöông trình noäi dung thi vaø chöông trình mít tinh . - TPT leân döï truø kinh phí . V/ Caùc giaûi thöôûng : 1/ Thi nghi thöùc ñoäi : - Giaûi nhaát : 40.000ñ -Giaûi nhì : 30.000ñ -Giaûi ba : 20.000ñ -Giaûi kk : 15. 000ñ 2/ Thi veõ : - Giaûi nhaát : 3 giaûi x 25.000 ñ = 75 .000ñ - Giaûi nhì : 3 giaûi x 20.000ñ = 60.000ñ - Giaûi ba : 3 giaûi x 15.000ñ = 45.000ñ 3/ Boài döôõng ban giaùm khaûo : 7 ngöôøi x 15.000ñ = 105.000ñ Toång coäng :490 .000 ñ

Treân ñaây laø keá hoaïch toå chöùccaùc hoaït ñoäng cho hoaït ñoäng kyû nieäm ngaøy 26-3 .Raát mong caùc anh chò phuï traùch, caùc em trong ban chæ huy chi ñoäi thöïc hieän ñaày ñuû . Hoaø Khaùnh, Ngaøy 1 thaùng 3 naêm 2007 Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC TUAÀN HOÏC TOÁT, NGAØY HOÏC TOÁT NGAØY HOÄI HOÏC TAÄP . I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp hoïc sinh hieåu bieát veà tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát . -Giuùp caùc em thöïc hieän toát thi ñua hoïc taäp trong tuaàn ñaêng kyù cuûa lôùp _ Giuùp caùc chi ñoäi cuøng nhau thi ñua naâng cao chaát löôïng hoïc taäp , ngaøy caøng tieán boä . -Giaùo duïc tinh thaàn nhanh nheïn , saùng taïo khi toå chöùc ngaøy hoäi . II/ Noäi dung hình thöùc : 1/ Noäi dung :

- Caùc lôùp ñaêng kyù tuaàn hoïc toát theo quy ñònh cuûa lieân ñoäi . -Ñaêng kyù hoa ñieåm 10 trong thaùng 11, baùo caùo leân cho toång phuï traùch vaøo cuoái thaùng 11. -Moãi lôùp cöû ra moät ñoäi tham gia traû lôøi kieán thöùc ñaõ hoïc trong ngaøy hoäi hoïc taäp , moãi khoái seõ coù 5 caâu hoûi ñeå traû lôøi nhanh . 2/ Hình thöùc : - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát ôû döôùi côø . -Phaùt ñoäng hoa ñieåm 10 moãi em ít nhaát moät ngaøy phaûi coù moät ñieåm 10 -Trieån khai ngaøy hoäi hoïc taäp ñeán caùc khoái . 3/ Thôøi gian phaùt ñoäng : -Ñôït 1: phaùt ñoäng tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát cuûa thaùng laø ngaøy 3/11. -Ñôït 2 :phaùt ñoäng tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát cuûa thaùng laø ngaøy 1/3. 4/ Thôøi gian sô keát phong traøo : -Ñôït 1: sô keát vaøo ngaøy 30/ 11. -Ñôït 2: sô keát vaøo ngaøy 31/ 12. -Thôøi gian thi ngaøy hoäi hoïc taäp vaøo saùng ngaøy 18/11. Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TRIEÅN KHAI CAÙC CHUYEÂN HIEÄU Naêm hoïc 2006-2007. I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp caùc em reøn luyeän toát chuyeân hieäu : " An toaøn giao thoâng, Vaän ñoäng vieân nhoû tuoåi , Höõu nghò quoác teá " . -Giuùp caùc em hieåu noäi dung caàn reøn luyeän cuûa caùc chuyeân hieäu . -Giuùp caùc em coù moät voán kieán thöùc khi reøn luyeän . II/ Noäi dung ,hình thöùc : 1/ Noäi dung : -Trieån khai ñeán caùc ñoäi vieân trong toaøn lieân ñoäi .

-Noäi dung reøn luyeän trong chuyeân hieäu" An toaøn giao thoâng, Vaän ñoäng vieân nhoû tuoåi , Höõu nghò quoác teá " . -Reøn luyeän haïng 3 daønh cho khoái 4,5. 2/ Hình thöùc : -Chuyeân hieäu" An toaøn giao thoâng, Höõu nghò quoác teá " reøn luyeän vaø laøm vaøo giaáy . -Chuyeân hieäu Vaän ñoäng vieân nhoû tuoåi döïa vaøo ñieåm thi cuûa moân theå duïc trong hoïc kyø I. III/ Thôøi gian treån khai vaø thôøi gian thi coâng nhaän : 1/ Thôøi gian treån khai : - Trieån khai chuyeân hieäu An toaøn giao thoâng vaøo ñaàu thaùng 9 /2006 - Trieån khai chuyeân hieäu vaän ñoäng vieân nhoû tuoåi vaøo ñaàu thaùng 1 / 2007. -Trieån khai chuyeân hieäu höõu nghò quoác teá vaøo ñaàu thaùng3/ 2007. 2/ Thôøi gian thi coâng nhaän : -Thi chuyeân hieäu An toaøn giao thoâng vaøo tuaàn 2 cuûa thaùng 10/2006 -Thi chuyeân hieäu vaän ñoäng vieân nhoû tuoåi vaøo tuaàn 3 cuûa thaùng 1/2007. -Thi chuyeân hieäu höõu nghò quoác teá vaøo tuaàn 4 cuûa thaùng 3/2007. Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TRIEÅN KHAI NUOÂI HEO ÑAÁT Naêm hoïc 2006-2007. I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp caùc em hieåu taùc duïng cuûa vieäc nuoâi heo ñaát taïi lôùp mình . -Giuùp caùc em coù thoùi quen tieát kieäm tieàn ñeå boû heo ñaát . -Giuùp caùc em coù yù thöùc xaây döïng tieàn quyõ ñeå giuùp ñôõ caùc baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên trong tröôøng . II/ Noäi dung ,hình thöùc : 1/ Noäi dung : -Trieån khai ñeán caùc ñoäi vieânvaø nhi ñoàng trong toaøn lieân ñoäi . - Moãi lôùp nuoâi moät con heo ñaát . 2/ Hình thöùc : - Quyeân goùp baèng tieàn maët , moãi em 500ñ III/ Thôøi gian treån khai vaø thôøi gian ñaäp heo ñaát :

1/ Thôøi gian treån khai : - Trieån khai ñeán toaøn theå hoïc sinh trong lieân ñoäi . 2/ Thôøi gian ñaäp heo ñaát : -Caùc lôùp nuoâi heo ñaát trong 8 thaùng töø thaùng 10 ñeán thaùng 5. - Toå chöùc ñaäp heo ñaát vaøo 10 thaùng 4 naêm 2007 Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH XAÂY DÖÏNG VAØ ÑAÊNG KYÙ ÑOÂI BAÏN CUØNG TIEÁN Naêm hoïc 2006-2007. I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp caùc em coù yù thöùc giuùp ñôõ baïn trong hoïc taäp . -Giuùp caùc em hoïc sinh yeáu ngaøy caøng tieán boä ñi leân . -Giaùo duïc caùc em hoïc sinh gioûi vaø caùc em hoïc sinh yeáu thöông yeâu nhau, ñuøm boïc nhau trong hoïc taäp, xaây döïng moái ñoaøn keát trong lôùp, ñöa phong traøo hoïc taäp ñi leân . II/ Noäi dung : -Trieån khai ñeán caùc ñoäi vieânvaø nhi ñoàng töø ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2006. - Thôøi gian kieåm tra coâng nhaän nhöõng ñoâi giuùp ñôõ hoïc taäp laøñaàu thaùng 5 . - Moãi lôùp ñaêng kyù ít nhaát laø 2 "Ñoâi baïn cuøng tieán " ,ôû cuøng baøn , cuøng toå, cuøng thoân xoùm . -Trong thôøi gian ñaêng kyù ñoâi baïn cuøng tieán baïn gioûi phaûi giuùp ñôõ baïn yeáu trong hoïc taäp, giaûng baøi cho baïn yeáu hieåu , kieåm tra baøi cuûa baïn thöôøng xuyeân .

III/ Keát quaû ñaùnh giaù : -Caên cöù vaøo keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc kyø . - Neáu ñoâi baïn naøo maø tieán boä roõ reät thì coâng nhaän ñoâi ñoù . -Cuoái naêm phaân xeáp loaïi ñoâi naøo ñaït thì khen thöôûng , ñoâi naøo chöa ñaït thì xem xeùt nguyeân nhaân vaø ruùt ra kinh nghieäm cho naêm tôùi . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän BIEÂN BAÛN ÑAÄP HEO ÑAÁT Hoâm nay vaøo luùc 7 giôø , ngaøy 9 thaùng 4 naêm 2007 taïi tröôøng tieåu hoïc Toâ Vónh Dieän, ñaõ toå chöùc buoåi leã ñaäp heo ñaát . Thaønh phaàn tham gia goàm : - Coâ Ñaøo Thò Ninh Hieäu tröôûng - Thaâyø Ñaëng Höõu Vöông TPT ñoäi - Caùc anh chò phuï traùch cuûa 22 lôùp - Hoïc sinh toaøn tröôøng . Thaâyø toång phuï traùch ñaõ neâu yù nghiaõ cuûa vieäc nuoâi heo ñaát trong thôì gian vöaø qua, töø thaùng 10 naêm 2006 ñeán thaùng 5 naêm 2007. Caùc lôùp ñaõ tieán haønh ñaäp heo ñaát cuûa chi ñoäi mình vaø ñeám soá tieàn maø chi ñoäi mình thu ñöôïc . Keát quaû thu ñöôïc nhö sau : Lôùp Soá tieàn Lôùp Soá tieàn Kyù nhaän 1A 65 000ñ 3Ñ 80.000ñ 1B 128.000ñ 3E 90.000ñ 1C 80.000ñ 4A 145.000ñ 1Ñ 102.000ñ 4B 152.000ñ 2A 62.000ñ 4C 135.500ñ 2B 61.000ñ 4Ñ 132.000ñ

2C 2Ñ 3A 3B 3C TS Tieàn

37.000ñ 82.000ñ 103.000ñ 82.000ñ

4E 5A 5B 5C 5Ñ TS Tieàn

63.000ñ 140.000ñ 136.000ñ 120.000ñ 132.000ñ

Duyeät cuûa BGH

Thö kyù TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC PHUÏ TRAÙCH SAO GIOÛI I/ Muïc ñích yeâu caàu :
-Nhaèm giaùo duïc cho hoïc sinh hieåu yù nghóa cuûa Sao nhi ñoàng . -Tìm hieåu caùc baøi ca ngôïi veà sao nhi ñoàng . - Giuùp caùc em bieát caùch sinh hoaït sao . II/ Hình thöùc vaø ñoái töôïng : - Lieân ñoäi toå chöùc cho hoïc sinh thi phuï traùch sao gioûi . -Moãi chi ñoäi choïn ra 2 em sinh hoaït sao döï thi . - Thi tìm hieåu kieán thöùc vaø thi thöïc haønh . III/ Thôøi gian vaø ñoái töôïng : 1/ Thôøi gian : -Thôøi gian thi saùng ngaøy 19 thaùng 3 naêm 2006 . 2/ Ban giaùm khaûo : 1/ Coâ Ñaøo Thò Ninh Tröôûng ban 2/ Thaày Ñaëng Höõu Vöông Phoù ban 3 / Thaày Nguyeãn Höõu Ñöùc Thaøng vieân 4/ Nguyeãn Thò Hoàng Thaûo Thö kyù . V/ Giaûi thöôûng vaø kinh phí toå chöùc : 1/ Giaûi thöôûng : -Giaûi nhaát : 1giaûi -Giaûi nhì : 1giaûi -Giaûi ba : 1giaûi 3/ Caâu hoûi thi : a/ Baøi haùt chính thöùc cuûa nhi ñoàng laø gì ? do ai saùng taùc ? b/ Neâu lôøi höùa cuûa nhi ñoàng ?Trong moät sao thì coù bao nhieâu baïn thì thaønh laäp 1 sao? c/ Trong 5 ñieàu Baùc Hoà daïy , Ñieàu naøo theo em laø quan troïng nhaát ?

d/ Ngaøy thaønh laäp ñoäi laø ngayø thaùng naêm naøo ? keå teân 5 ñoäi vieân ñaàu tieân ? ñ/ ngaøy thaønh laäp Ñoaøn laø ngaøy thaùng naêm naøo ? ai laø bí thö trung öông Ñoaøn ñaàu tieân? e/ Neâu caùc böôùc sinh hoaït sao theo thöù töï ? 2/ Kinh phí toå chöùc : Kinh phí toå chöùc do hoäi phuï huynh chi . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän Soá 10 KH/ LÑ. TÔØ TRÌNH (V/v xin kinh phí toå chöùc ñaïi hoäi lieân ñoäi ñaàu naêm ) Kính göûi : - BGH . Ñeå thieát thöïc chaøo möøng 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh vaø caùc ngaøy leã trong thaùng . Lieân ñoäi toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng nhö sau . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Giuùp hoïc sinh bieát lòch söû cuûa caùc ngaøy leã lôùn nhö 8-3,10-3,26-3 . -Toå chöùc caùc hoaït ñoäng 76naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh - Mít tinh kyû nieäm 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh . II/ Hình thöùc toå chöùc : 1/ Hình thöùc : -Toå chöùc thi nghi thöùc ñoäi khoái 4, 5 . -Kieåm tra coâng nhaän chuyeân hieäu "Höõu nghò quoác teá " . -Keát naïp ñoäi vieân môùi ñôït 2 . -Thi " Hoïa syõ tyù hon " khoái 1,2,3 . 2/ Thôøi gian toå chöùc : - Thi nghi thöùc ñoäi vaø thi veõ vaøo ngaøy 24-3. - Mít tinh kyû nieäm 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn vaøo saùng 24-3. III/ ñòa ñieåm vaø coâng taùc chuaån bò : - Ñòa ñieåm toå chöùc thi nghi thöùc ñoäi vaø mít tinh taïi saân tröôøng . - Thi veõ tranh taïi phoøng hoäi ñoàng . - toång phuï traùch vaø bí thö chi ñoaøn lo chöông trình vaø ban giaùm khaûo .

IV / Kinh phí toå chöùc : -Caùc chi ñoäi vaø caùc sao nhi ñoàng chuaån bò con ngöôøi vaø noäi dung ñeå thi . -Lieân ñoäi vaø chi ñoaøn leân chöông trình noäi dung thi vaø chöông trình mít tinh . - TPT leân döï truø kinh phí . V/ Caùc giaûi thöôûng : 1/ Thi nghi thöùc ñoäi : - Giaûi nhaát : 40.000ñ -Giaûi nhì : 30.000ñ -Giaûi ba : 20.000ñ -Giaûi kk : 15. 000ñ 2/ Thi veõ : - Giaûi nhaát : 3 giaûi x 25.000 ñ = 75 .000ñ - Giaûi nhì : 3 giaûi x 20.000ñ = 60.000ñ - Giaûi ba : 3 giaûi x 15.000ñ = 45.000ñ 3/ Boài döôõng ban giaùm khaûo : 7 ngöôøi x 15.000ñ = 105.000ñ Toång coäng :490 .000 ñ Treân ñaây laø keá hoaïch toå chöùccaùc hoaït ñoäng cho hoaït ñoäng kyû nieäm ngaøy 26-3 .Raát mong caùc anh chò phuï traùch, caùc em trong ban chæ huy chi ñoäi thöïc hieän ñaày ñuû . Hoaø Khaùnh, Ngaøy 1 thaùng 3 naêm 2007 Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

Ñaëng höõu vöông


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:91
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:13