Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ke hoach thang11 by vietthang12

VIEWS: 40 PAGES: 9

									ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI TOÂ VÓNH DIEÄN

DANH SAÙCH ÑAÊNG KYÙ ÑOÂI BAÏN CUØNG TIEÁN
Naêm hoïc : 2008-2009 Nhaèm naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cuûa Ñoäi vieân vaø Nhi ñoàng , cuøng nhau taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ trong hoïc taäp , cuoái naêm cuøng tieán boä . Vôùi phong traøo "Ñoâi baïn cuøng tieán ", hoâm nay lieân ñoäi phaùt ñoäng caùc chi ñoäi tham gia thöïc hieän toát phong traøo naøy ,ñeå cuoái naêm caùc ñoâi cuøng tieán boä .
STT HOÏ TEÂN BAÏN GIUÙP ÑÔÕ HOÏ TEÂN BAÏN ÑÖÔÏC GIUÙP ÑÔÕ LÔ ÙP H. LÖÏC Ñ. NAÊM H.LÖÏC H KYØ I H.LÖÏ C H KYØII
CAÛ NAÊM

1. Nguyeãn Troïng Phuùc 2. Phan Vaên Tuaán Anh 3. Nguyeãn Bích Hoaøi 4. Voõ Thanh Huyeàn Trang 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 2008

Nguyeãn Taát Nguyeân Phaïm Phi Tröôøng Buøi Taán Phaùt

2A 2B 2C

Hoaø Khaùnh ,Ngaøy 2 thaùng 10 naêm TPT

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH
LIEÂN ÑOÄI TOÂ VÓNH DIEÄN

CHUÛ ÑIEÅM :

KEÁ HOAÏCH THAÙNG 10 - Chaøo möøng ngaøy Baùc Hoà göûi thö cho ngaønh giaùo duïc
-Kyû nieäm53naêm ngaøy thaønh laäp HLH Thanh nieân vieät

laàn cuoái nam 15/10/1956-15-10-2009. -Kyû nieäm ngaøy phuï nöõ Vieät Nam 20-10 1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy Baùc hoà göûi thö cho ngaønh giaùo duïc, ngaøy thaønh laäp hoäi lieân hieäp thanh nieân vieät nam vaø ngaøy phuï nöõ vieät nam . - OÂn laïi truyeàn thoáng vaø yù nghóa cuûa ngaøy leã lôùn trong thaùng . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát chaøo möøng caùc ngaøy leã. 2/ Hoaït ñoäng troïng taâm : - Thaønh laäp sao nhi ñoàng , ñaët teân sao , keát nghóa sao nhi ñoàng vaø chio ñoäi . -Phaùt ñoäng phong traøo "Nuoâi heo ñaát " . -Phaùt ñoäng xaây döïng coâng trình maêng non troàng vaø chaêm soùc vöôøn thuoác nam trong tröôøng . -Phaùt ñoäng thu gom giaáy vuïn 1 em / 1 kg. - Phaùt ñoäng ñeán toaøn theå ñoäi vieân phong traøo “Noùi lôøi hay vieäc toát “ - Hoïp ban chæ huy lieân ñoäi, baàu chöùc danh . -Phaùt thanh maêng non thaùng 10 . -Sinh hoaït sao nhi ñoàng theo chuû ñieåm thaùng 10. -Duy trì neà neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp, kieåm tra ñoà duøng saùch vôû . - Thaønh laäp caâu laïc boä côø vua . - Phaùt ñoäng moãi chi ñoäi laøm moät cuoán soå “ Nghìn vieäc toát “ Xaùc nhaän cuûa BGH BMT, Ngaøy 1 thaùng 10 naêm 2008 . TPT

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi : Toâ Vónh Dieän .

BAÙO CAÙO THAÙNG 11 - Chaøo möøng ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20-11 1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11. - OÂn laïi truyeàn thoáng vaø yù nghóa cuûa ngaøy teát truyeàn thoáng cuûa ngaønh giaùo duïc . - Phaùt ñoäng trong hoïc sinh bieát leã pheùp vaø vaâng lôøi thaày coâ giaùo . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát, chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam -Toå chöùc ngaøy hoäi hoïc taäp . 2/ Hình thöùc toå chöùc : a/ Coâng taùc toå chöùc : - Mít tinh oân laïi truyeàn thoáng cuûa ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11vaøo 19 /11 . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11 baèng hình thöùc nhö : "Tuaàn hoïc toát , Ngaøy hoïc toát , Giôø hoïc toát , Tieát hoïc toát " .ñöôïc 21 tieát . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua "Hoa ñieåm 9,10" daâng leân thaày coâ giaùo nhaân dòp ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11. -Taäp huaán ban chæ huy lieân ñoäi ngaøy 1vaø 2 / 11. - Trieån khai vaø thi coâng nhaän chuyeân hieäu “ Thaày thuoác nhoû tuoåi ”. -Phaùt ñoäng phong traøo " Ñoâi baïn cuøng tieán " . - Thu gom giaáy vuïn . -Ñöa hoïc sinh ñi thi côø vua caáp thaønh phoá . -Duy trì sinh hoaït chi ñoäi maãu , BCH lieân chi ñoäi , sinh hoaït sao, phaùt thanh maêng non thaùng 11 . -Troàng vaø chaêm soùc boàn hoa caây caûnh . -Veä sinh phong quang tröôøng lôùp .
CHUÛ ÑIEÅM :

Xeùt duyeät cuûa BGH

BMT, Ngaøy 3 thaùng 11 naêm 2008. TPT

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi : Toâ Vónh Dieän .

BAÙO CAÙO ÑOÄI THAÙNG 12

CHUÛ ÑIEÅM :

- KYÛ NIEÄM 64 NAÊM NGAØY THAØNH LAÄP QUAÂN ÑOÄI
NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM (22/12/ 1944- 2008)

1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy thaønh laäp QÑND Vieät Nam . - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh Ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoáclaàn thöÙ 9 . - OÂn laïi truyeàn thoáng vaø yù nghóa cuûa ngaøy Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam . - Phaùt ñoäng trong toaøn ñoäi vieân vaø nhi ñoàng noi göông "Anh boä ñoäi cuï Hoà" . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát, chaøo möøng ngaøy thaønh laäp QÑND Vieät Nam . 2/ Hoaït ñoäng troïng taâm : - Mít tinh , noùi truyeän truyeàn thoáng cuûa ngaøy 22-12 . - Phaùt ñoäng phong traøo: hoïc taäp, noi göông anh boä ñoäi cuï hoà . -Taäp baøi haùt theo chuû ñieåm , taäp nghi thöùc ñoäi , ñieàu leä ñoäi söûa ñoåi . - Phaùt ñoäng vieát thö thaêm hoûi caùc chuù boä ñoäi moãi ñoäi vieân 1 laù thö . - Hoïp BCH lieân chi ñoäi , ñoäi côø ñoû , sinh hoaït chi ñoäi maãu , sao nhi ñoàng . - Toå chöùc cho lieân ñoäi ñi thaêm ñôn vò keát nghóa ñoàn 747 . - Tieáp tuïc duy trì phong traøo "nuoâi heo ñaát " theo keá hoaïch . -Phaùt thanh maêng non thaùng 12 . -Thi coâng nhaän chuyeân hieäu “An toaøn giao thoâng ”. -Kieåm tra neà neáp hoïc sinh . - Oân thi hoïc kyø I, caân giaáy vuïn vaøo ngaøy 13/12. -Duy trì neà neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp, kieåm tra ñoà duøng saùch vôû . - Doïn veä sinh, phong quang tröôøng lôùp , chaêm soùc boàn hoa caây caûnh . Xeùt duyeät cuûa BGH BMT, Ngaøy 1 thaùng 12 naêm 2008. TPT

Ñaëng Höõu Vöông

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi : Toâ Vónh Dieän .

BAÙO CAÙO KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 1
CHUÛ ÑIEÅM :

- KYÛ NIEÄM 9/1 NGAØY HOÏC SINH SINH VIEÂN .

1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy hoïc sinh sinh vieân . - OÂn laïi truyeàn thoáng vaø yù nghóa cuûa ngaøy 9/1 ngaøy hoïc sinh sinh vieân . - Phaùt ñoäng trong toaøn ñoäi vieân vaø nhi ñoàng noi göông "Anh Traàn Vaên Ôn " . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát, chaøo möøng ngaøy hoïc sinh sinh vieân . 2/ Hoaït ñoäng troïng taâm : - Mít tinh , noùi truyeän truyeàn thoáng cuûa ngaøy 9/1 . - Phaùt ñoäng phong traøo: hoïc taäp, noi göông anh Traàn Vaên Ôn . - OÂân vaø thi hoïc kyø I. - Xeùt chi ñoäi vaø sao nhi ñoàng vöõng maïnh hoïc kyø I. - Troàng caây khu vöïc boàn hoa môùi - Hoïp BCH lieân chi ñoäi , ñoäi côø ñoû , sinh hoaït chi ñoäi maãu , sao nhi ñoàng . - Toå chöùc hoïc ñieàu leä ñoäi , nghi thöùc ñoäi cho nhi ñoàng khoái 3 . - Tieáp tuïc duy trì phong traøo "nuoâi heo ñaát " theo keá hoaïch . -Phaùt thanh maêng non thaùng 1 . - Trieån khai chuyeân hieäu " Kheùo tay hay laøm " vaø thi coâng nhaän thi coâng nhaän ñöôïc 265 em . -Kieåm tra neà neáp hoïc sinh . -Duy trì neà neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp, kieåm tra ñoà duøng saùch vôû . - Doïn veä sinh, phong quang tröôøng lôùp , chaêm soùc boàn hoa caây caûnh . Xeùt duyeät cuûa BGH BMT, Ngaøy 29 thaùng 1naêm 2008. TPT

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi : Toâ Vónh Dieän .

BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 2
CHUÛ ÑIEÅM :

- KYÛ NIEÄM 78NAÊM NGAØY THAØNH LAÄP ÑAÛNG COÄNG
SAÛN VIEÄTNAM

( 3-2-1930_ 3-2 - 2008) VAØ MÖØNG XUAÂN MAÄU TYÙ .

1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy thaønh laäp Ñaûng . - OÂn laïi truyeàn thoáng vaø yù nghóa cuûa ngaøy thaønh laäp Ñaûng coäng saûn Vieät Nam . - Phaùt ñoäng trong toaøn ñoäi vieân vaø nhi ñoàng söu taàm tranh aûnh noùi veà caùc laàn ñaïi hoäi Ñaûng . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát, chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Ñaûng . 2/ Hoaït ñoäng troïng taâm : - Mít tinh kyû nieäm ngaøy thaønh laäp ñaûng coäng saûn Vieät Nam . - Phaùt ñoäng phong traøotìm hieåu nhöõng ñaûng vieân öu tuù trong caùc cuoäc khaùng chieán . - Hoïp BCH lieân chi ñoäi , ñoäi côø ñoû , sinh hoaït chi ñoäi maãu , sao nhi ñoàng . - Tieáp tuïc duy trì phong traøo "nuoâi heo ñaát " theo keá hoaïch . -Phaùt thanh maêng non thaùng 2 . -phaùt ñoäng quyeân goùp tuû truyeän cho thieáu nhi vuøng saâu vuøng xa. -Trieån khai chuyeân hieäu "Thaày thuoác nhoû tuoåi "vaø thi coâng nhaän thi coâng nhaän . -Keát naïp ñoäi vieân môùi ñöôïc 66 ñoäi vieân . -Kieåm tra neà neáp hoïc sinh . -Duy trì neà neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp, kieåm tra ñoà duøng saùch vôû . - Doïn veä sinh, phong quang tröôøng lôùp , chaêm soùc boàn hoa caây caûnh . Xeùt duyeät cuûa BGH BMT, Ngaøy 29thaùng 2naêm 2008 . TPT

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi : Toâ Vónh Dieän .

BAÙO CAÙO SÔ KEÁT HOAÏT ÑOÄNG ÑOÄI THAÙNG 3
CHUÛ ÑIEÅM : - KYÛ NIEÄM 78NAÊM NGAØY THAØNH LAÄP ÑOAØN THANH NIEÂN COÄNG SAÛN HOÀ CHÍ MINH ( 26-3-1931_ 26-3 - 2009) . - KYÛ NIEÄM NGAØY 8-3 NGAØY QUOÁC TEÁ PHUÏ NÖÕ .

- KYÛ NIEÄM 37 NAÊM NGAØY GIAÛI PHOÙNG BUOÂN MA THUOÄT .

1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy thaønh laäp Ñoaøn, ngaøy quoác teá phuï nöõ , ngaøy 10/3 . - Mít tinh oân laïi truyeàn thoáng ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh . -Phaùt ñoäng toaøn lieân ñoäi thöïc hieän 5 ñieàu Baùc Hoà daïy . - Phaùt ñoäng trong toaøn ñoäi vieân vaø nhi ñoàng phong traøo thi ñua hoïc toát chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Ñoaøn . 2/ Hoaït ñoäng troïng taâm : - Mít tinh kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Ñoaøn . - Toå chöù c ngaøy hoäi “Thieáu nhi vui khoeû “. -Phaùt thanh maêng non thaùng 3. - Trieån khai chuyeân hieäu " nghi thöùc ñoäi " vaø thi coâng nhaän 225chuyeân hieäu. - Toå chöùc thi caùc moân thi daân gian coå truyeàn ( thi gaép tröùng , thi bòt maét ñaùnh troáng , thineùm boùng . -Kieåm tra neà neáp hoïc sinh . -Duy trì neà neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp, kieåm tra ñoà duøng saùch vôû . - Doïn veä sinh, phong quang tröôøng lôùp , chaêm soùc boàn hoa caây caûnh . Xeùt duyeät cuûa BGH BMT, Ngaøy 30 thaùng 3 naêm 2009. TPT

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi : Toâ Vónh Dieän .

BAÙO CAÙO KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 4
CHUÛ ÑIEÅM : - KYÛ NIEÄM 34 NAÊM NGAØY GIAÛI PHOÙNG HOAØN TOAØN MIEÀN NAM VAØ THOÁNG NHAÁT ÑAÁT NÖÔÙC ( 30-4-1975_ 30-4 2009) . .

1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy giaûi phoùng 30-4. - Mít tinh oân laïi truyeàn thoáng ngaøy 30 -4 ngaøy giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn nam - Phaùt ñoäng trong toaøn ñoäi vieân vaø nhi ñoàng phong traøo thi ñua hoïc toát chaøo möøng ngaøy 30-4 . 2/ Hoaït ñoäng troïng taâm : - Mít tinh kyû nieäm ngaøy giaûi phoùng 30-4 . - Toå chöùc cho caùc lôùp ñaäp heo ñaát ñöôïc 2.500. 000 ñ vaø taëng quaø caùc baïn hoïc sinh ngheøo . - Laøm tôø trình ñeà nghò kyù chuyeân hieäu ñaõ thi trong naêm . - bình xeùt ñaïi bieåu ñi döï chaùu ngoan Baùc Hoà caáp lieân ñoäi . - Laäp danh saùch hoïc sinh ñi sinh hoaït heø 2009. - Keát naïp ñoäi vieân lôùp 3 ñöôïc 53 em vaøo ñoäi . - Hoïp BCH lieân chi ñoäi , ñoäi côø ñoû , sinh hoaït chi ñoäi maãu , sao nhi ñoàng . -Phaùt ñoäng hoïc sinh toaøn lieân ñoäi hoïc taäp theo 5 Ñieàu Baùc Hoà daïy . -Phaùt thanh maêng non thaùng 4. -Kieåm tra neà neáp hoïc sinh . -Duy trì neà neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp, kieåm tra ñoà duøng saùch vôû . - Doïn veä sinh, phong quang tröôøng lôùp , chaêm soùc boàn hoa caây caûnh . Xeùt duyeät cuûa BGH . TPT BMT, Ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2009

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI : Toâ Vónh Dieän

BAÙO CAÙO COÂNG TAÙC ÑOÄI THAÙNG 9 CHUÛ ÑIEÅM : - Chaøo möøng ngaøy 2-9 Ngaøy quoác khaùnh nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
-Chaøo naêm hoïc môùi 2008-2009 -

1/ Coâng taùc giaùo duïc truyeàn thoáng : - Tuyeân truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy Quoác khaùnh nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø ngaøy 5-9.

- OÂn laïi truyeàn thoáng vaø yù nghóa cuûa ngaøy leã lôùn trong thaùng . - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát chaøo möøng caùc ngaøy leã. 2/ Hoaït ñoäng troïng taâm : - Duy trì neà neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp vaø taäp theå duïc ñaàu giôø . - Hoïc tieåu söû Toâ Vónh Dieän vaø chuû ñieåm naêm hoïc . -Kieåm tra neà neáp hoïc sinh . -Taäp troáng chaøo côø , quoác ca , ñoäi ca . -Taäp vaên ngheä khai giaûng naêm hoïc môùi. - Phaùt ñoäng nuoâi heo ñaát . -Cuøng nhaø tröôøng toå chöùc khai giaûng naêm hoïc môùi . -Thaønh laäp ñoäi côø ñoû ñöôïc 14 em . . - Toå chöùc thi kheùo tay caáp thaønh phoá . -Ñaïi hoäi chi ñoäi 8 chi ñoäi, ñaïi hoäi lieân ñoäi ñaàu naêm . - Toå chöùc trung thu phaù coã , xem muùa laân taïi tröôøng chieàu thöù 6. - Veä sinh phong quang tröôøng lôùp . - Kieåm tra ñoà duøng saùch vôû cuûa hoïc sinh . -Quaùn trieät noäi quy ñeán hoïc sinh . Xaùc nhaän cuûa BGH BMT, Ngaøy 2 thaùng 9 naêm 2008 . TPT


								
To top