Docstoc

ke hoach hoat dong

Document Sample
ke hoach hoat dong Powered By Docstoc
					ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH VIEÄT NAM Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän Soá 05 KH/ LÑ 2009

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Buoân Ma Thuoät , Ngaøy 5thaùng 3 naêm

KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC 26-3
Ñeå thieát thöïc chaøo möøng 78 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh (26-3 1931 _ 26-3-2009 ) Lieân ñoäi toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy leã treân vôi caùc noäi dung sau : I/ Muïc ñích -yeâu caàu : -Nhaèm giaùo duïc cho hoïc sinh bieát ngaøy leã treân baèng hình thöùc tuyeân truyeàn mít tinh , oân laïi lòch söû ngaøy thaønh laäp Ñoaøn . -Toå chöùc caùc hoaït ñoäng nhö : thi nghi thöùc ñoäi , caùc troø chôi daân gian , thi veõ tranh veà moâi tröôøng . II/ Thôøi gian vaø ñòa ñieåm : 1/ Thôøi gian :Thi vaø mít tinh vaøo luùc 7 h 30 phuùt ngaøy 26-3-2009. 2/ Ñòa ñieåm : Taïi saân tröôøng Tieåu hoïc Toâ Vónh Dieän . III: Ñoái töôïng :Caùc chi ñoäi, ñoäi vieân trong toaøn tröôøng ñeàu phaûi tham gia . IV/ Noäi dung thi : 1/ Thi rung chuoâng vaøng vaøo chieàu ngaøy 17-3 khoái 4, 5 2/ Thi veõ tranh vaøo chieàu ngaøy 19-3 khoái 1,2,3,4,5 moãi lôùp 1 em . 3/ Thi nghi thöùc ñoâò vaøo saùng 26-3 khoái 4,5 . caû chi ñoäi 4/ Thi ñaùnh troáng ra quaân khoái 3 moãi lôùp cöû 5 em tham gia . 5/ Thi neùm boùng vaøo roå khoái 2 , moãi lôùp 10 em . 6/ Thi gaép hình, khoái 1 moãi lôùp 10 em . 7/ Döï thi vaên ngheä cuïm . V/ Bieän phaùp thöïc hieän : 1/ Ñoái vôùi lieân ñoäi : -Chuaån bò noäi dung thi, trang trí hoäi thi , phaàn thöôûng vaø giaáy khen . - Leân danh saùch ban giaùm khaûo hoäi thi . - Tham möu vôùi ban giaùm hieäu laäp kinh phí toå chöùc . 2/ Ñoái vôùi chi ñoäi , lôùp nhi ñoàng : - Taäp nghi thöùc Ñoäi , choïn ngöôøi tham gia thi, luyeän taäp noäi dung thi . VI / Kinh phí toå chöùc : 1/ Thi veõ tranh : - 1Giaûi nhaát : 20.000ñ - 1Giaûi nhì : 15.000ñ - 2 Giaûi ba : 20. 000ñ 2 giaûi.

2/ Thi nghi thöùc ñoâò : - 1Giaûi nhaát : 50.000ñ - 1Giaûi nhì : 40.000ñ

- 1Giaûi ba : 30. 000ñ - Khuyeán K: 20.000ñ 3/ Thi ñaùnh troáng ra quaân : - 1Giaûi nhaát : 30.000ñ - 1Giaûi nhì : 20.000ñ 4/ Thi neùm boùng vaøo roå : - 1Giaûi nhaát : 30.000ñ - 1Giaûi nhì : 20.000ñ 5/ Thi gaép tröùng tieáp söùc : - 1Giaûi nhaát : 30.000ñ - 1Giaûi nhì : 20.000ñ 6/ Mua ñoà toå chöùc thi : - Giaáy veõ, duïng cuï thi , baêng roân : 75.000 ñ 7/ Ñöa hoïc sinh thi vaên ngheä cuïm : - Tieàn boài döôõng hoïc sinh 15 em x 20.000 ñ/ em = 300.000ñ - Tieàn thueâ ñoà 8 boä x 20.000/ boä = 160.000 ñ 8/ Thi rung chuoâng vaøng TP : 25.000ñ/ em x 3 em = 75.000ñ 9/ Ban giaùm khaûo : 9 ngöôøi x 10.000ñ = 90.000ñ Toång coäng : 1.045.000ñ ( Moät trieäu khoâng traêm boán möôi laêm ngaøn ñoàng ) Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT Ñaëng Höõu Vöông

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH MAÊNG NON Naêm hoïc 2007-2008. I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giaùo duïc caùc em coù yù thöùc xaây döïng coâng trình maêng non coù hieäu quaû vaø chaát löôïng . - Giuùp caùc em coù yù thöùc baûo veä coâng trình maêng non ñöôïc toát hôn . II/ Teân coâng trình : " Coâng trình maêng non chaøo möøng ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn tænh laàn thöù 9" III/ Noäi dung vaø hình thöùc : 1/ Noäi dung : -Moãi Ñoäi vieân goùp 2 kg saùch hoaëc 1 kg vôû . 2/ Hình thöùc: Phaùt ñoäng moãi em moät ñeán 2kg giaáy vuïn ñeå laøm bieån naêm ñieàu Baùc hoà vaø baûng non soâng .veà chi ñoäi moãi chi ñoäi laøm 1 boàn hoa tröôùc cöûa lôùp . IV/ Thôøi gian phaùt ñoäng vaø thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình : 1/Thôøi gian phaùt ñoäng :Töø ngaøy 1 thaùng 9 naêm 2007 . 2/ Thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình: Heát ngaøy 5 thaùng 1 naêm 2008 . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TAÄP HUAÁN BCH LIEÂN CHI ÑOÄI Naêm hoïc 2007-2008. I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Giuùp caùc em trong ban chæ huy lieân chi ñoäi naém vöõng kieán thöùc veà caùc quaûn lyù lieân chi ñoäi. - Giuùp caùc em naém vöõng nghi thöùc ñoäi , ñieàu leä ñoäi vaø moät soá hoà sô soå saùch II/ Noäi dung hình thöùc: 1/ Noäi dung Hình thöùc: - Taäp huaán cho caùc em veà ñieàu leä ñoäi ,nghi thöùc ñoäi . -Taäp huaán veà caùch quaûn lyù chi ñoäi , hoà sô soå saùch . -Taäp huaán veà 3 chuyeân hieäu quy ñònh . 2/ Ñoái töôïng taäp huaán : -Caùc em trong ban chæ huy lieân ñoäi . - Caùc em trong ban chæ huy chi ñoäi . 3/ Thôøi gian -ñòa ñieåm : - Thôøi gian taäp huaán 1 ngaøy vaøo cuoái tuaàn 4 cuûa thaùng 10. -Ñòa ñieåm : taïi hoäi tröôøng cuûa nhaø tröôøng . 4/ Ngöôøi taäp huaán : Thaày toång phuï traùch cuøng 2 em ñi döï taäp huaán thaønh ñoaøn . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän Soá 10 KH/ LÑ. KEÁ HOAÏCH (V/v toå chöùc caùc hoaït ñoäng cho 26-3 ) Kính göûi : - Anh chò phuï traùch chi ñoäi vaø lôùp nhi ñoàng . Ñeå thieát thöïc chaøo möøng 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh vaø caùc ngaøy leã trong thaùng . Lieân ñoäi toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng nhö sau . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Giuùp hoïc sinh bieát lòch söû cuûa caùc ngaøy leã lôùn nhö 8-3,10-3,26-3 . -Toå chöùc caùc hoaït ñoäng 76naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh - Mít tinh kyû nieäm 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh . II/ Hình thöùc toå chöùc : 1/ Hình thöùc : -Toå chöùc thi nghi thöùc ñoäi khoái 4, 5 . -Kieåm tra coâng nhaän chuyeân hieäu "Höõu nghò quoác teá " . -Keát naïp ñoäi vieân môùi ñôït 2 . -Thi " Hoïa syõ tyù hon " khoái 1,2,3 . 2/ Thôøi gian toå chöùc : - Thi nghi thöùc ñoäi vaø thi veõ vaøo ngaøy 24-3. - Mít tinh kyû nieäm 76 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn vaøo saùng 24-3. III/ ñòa ñieåm vaø coâng taùc chuaån bò : - Ñòa ñieåm toå chöùc thi nghi thöùc ñoäi vaø mít tinh taïi saân tröôøng . - Thi veõ tranh taïi phoøng hoäi ñoàng . - toång phuï traùch vaø bí thö chi ñoaøn lo chöông trình vaø ban giaùm khaûo . IV / Kinh phí toå chöùc : -Caùc chi ñoäi vaø caùc sao nhi ñoàng chuaån bò con ngöôøi vaø noäi dung ñeå thi . -Lieân ñoäi vaø chi ñoaøn leân chöông trình noäi dung thi vaø chöông trình mít tinh . - TPT leân döï truø kinh phí .

Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam Ñoäc laäp -töï do - haïnh phuùc BAÛN DÖÏ TRUØ (V/ v leân döï truø giaûi thöôûng 26-3) Kính göûi : Ban giaùm hieäu tröôøng Tieåu hoïc Toâ Vónh Dieän . Ñeå thieát thöïc chaøo möøng kyû nieäm 77 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà chí minh . Nay lieân ñoäi toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy 26-3 vaø leân baûn döï toaùn sau . 1/ Thi nghi thöùc ñoäi : - Giaûi nhaát : 80.000ñ -Giaûi nhì : 60.000ñ -Giaûi ba : 40.000ñ -Giaûi kk : 30. 000ñ 2/ sao nhi ñoàng chaêm ngoan : - Giaûi nhaát : 1 giaûi x 40.000ñ - Giaûi nhì : 1 giaûi x 30.000ñ - Giaûi ba : 1 giaûi x 20.000ñ 3/ Trang trí , baêng roân khaåu hieäu , nöôùc . -60 .000ñ Toång coäng: 360.000ñ (Ba traêm saùu möôi ngaøn ñoàng chaün ) Treân ñaây laø baûn döï toaùn caùc giaûi thöôûng hoaït ñoäng .Raát mong BGH xem xeùt duyeät chi . Hoaø Khaùnh, Ngaøy 23 thaùng 3 naêm 2008 Ngöôøi laäp TPT

Ñaëng höõu vöông

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän

KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC TUAÀN HOÏC TOÁT, NGAØY HOÏC TOÁT NGAØY HOÄI HOÏC TAÄP . I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp hoïc sinh hieåu bieát veà tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát . -Giuùp caùc em thöïc hieän toát thi ñua hoïc taäp trong tuaàn ñaêng kyù cuûa lôùp _ Giuùp caùc chi ñoäi cuøng nhau thi ñua naâng cao chaát löôïng hoïc taäp , ngaøy caøng tieán boä . -Giaùo duïc tinh thaàn nhanh nheïn , saùng taïo khi toå chöùc ngaøy hoäi . II/ Noäi dung hình thöùc : 1/ Noäi dung : - Caùc lôùp ñaêng kyù tuaàn hoïc toát theo quy ñònh cuûa lieân ñoäi . -Ñaêng kyù hoa ñieåm 10 trong thaùng 11, baùo caùo leân cho toång phuï traùch vaøo cuoái thaùng 11. -Moãi lôùp cöû ra moät ñoäi tham gia traû lôøi kieán thöùc ñaõ hoïc trong ngaøy hoäi hoïc taäp , moãi khoái seõ coù 5 caâu hoûi ñeå traû lôøi nhanh . 2/ Hình thöùc : - Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát ôû döôùi côø . -Phaùt ñoäng hoa ñieåm 10 moãi em ít nhaát moät ngaøy phaûi coù moät ñieåm 10 -Trieån khai ngaøy hoäi hoïc taäp ñeán caùc khoái . 3/ Thôøi gian phaùt ñoäng : -Ñôït 1: phaùt ñoäng tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát cuûa thaùng laø ngaøy 3/11. -Ñôït 2 :phaùt ñoäng tuaàn hoïc toát ,giôø hoïc toát cuûa thaùng laø ngaøy 1/3. 4/ Thôøi gian sô keát phong traøo : -Ñôït 1: sô keát vaøo ngaøy 30/ 11. -Ñôït 2: sô keát vaøo ngaøy 31/ 12. -Thôøi gian thi ngaøy hoäi hoïc taäp vaøo saùng ngaøy 19/11. Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH

Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TRIEÅN KHAI CAÙC CHUYEÂN HIEÄU Naêm hoïc 2008-2009. I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp caùc em reøn luyeän toát chuyeân hieäu : "An toaøn giao thoâng , thaày thuoác nhoû tuoåi , Nghi thöùc ñoäi " -Giuùp caùc em hieåu noäi dung caàn reøn luyeän cuûa caùc chuyeân hieäu . -Giuùp caùc em coù moät voán kieán thöùc khi reøn luyeän . II/ Noäi dung ,hình thöùc : 1/ Noäi dung : -Trieån khai ñeán caùc ñoäi vieân trong toaøn lieân ñoäi . -Noäi dung reøn luyeän trong chuyeân hieäu "An toaøn giao thoâng , thaày thuoác nhoû tuoåi , Nghi thöùc ñoäi " -Reøn luyeän haïng 3 daønh cho khoái 4,5. 2/ Hình thöùc : -Chuyeân hieäu" An toaøn giao thoâng ” reøn luyeän vaø laøm vaøo giaáy kieåm tra . -Chuyeân hieäu “Thaày thuoác nhoû tuoåi ”ñöôïcthaäp theå lôùp laøm vaøo tôø roâ ky ñeå chaám ñieåm taäp theå . - Chuyeân hieäu nghi thöùc nhoû tuoåi ñöôïc thi baèng hình thöùc thöïc haønh . III/ Thôøi gian treån khai vaø thôøi gian thi coâng nhaän : 1/ Thôøi gian treån khai : - Trieån khai chuyeân hieäu “An toaøn goâa thoâng ” vaøo ñaàu thaùng 9 /2008 - Trieån khai chuyeân hieäu “Thaày thuoác nhoû tuoåi” vaøo ñaàu thaùng 11 / 2008. -Trieån khai chuyeân hieäu “Nghi thöùc ñoäi” vaøo ñaàu thaùng3/ 2008. 2/ Thôøi gian thi coâng nhaän : - Thôøi gian thi chuyeân hieäu “Thaày thuoác nhoû tuoåi ” vaøo cuoái thaùng 11 /2008 - Thôøi gian thi chuyeân hieäu "An toaøn giao thoâng”vaøo cuoái thaùng 12 / 2008. -Thôøi gian thi chuyeân hieäu "Nghi thöùc ñoäi "vaøo cuoái thaùng3/ 2008. Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TRIEÅN KHAI NUOÂI HEO ÑAÁT Naêm hoïc 2008-2009. I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp caùc em hieåu taùc duïng cuûa vieäc nuoâi heo ñaát taïi lôùp mình . -Giuùp caùc em coù thoùi quen tieát kieäm tieàn ñeå boû heo ñaát . -Giuùp caùc em coù yù thöùc xaây döïng tieàn quyõ ñeå giuùp ñôõ caùc baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên trong tröôøng . II/ Noäi dung ,hình thöùc : 1/ Noäi dung : -Trieån khai ñeán caùc ñoäi vieânvaø nhi ñoàng trong toaøn lieân ñoäi . - Moãi lôùp nuoâi moät con heo ñaát . 2/ Hình thöùc : - Quyeân goùp baèng tieàn maët , moãi em 500ñ III/ Thôøi gian treån khai vaø thôøi gian ñaäp heo ñaát : 1/ Thôøi gian treån khai : - Trieån khai ñeán toaøn theå hoïc sinh trong lieân ñoäi . 2/ Thôøi gian ñaäp heo ñaát : -Caùc lôùp nuoâi heo ñaát trong thaùng töø thaùng 9 ñeán thaùng 5. - Toå chöùc ñaäp heo ñaát vaøo 10 thaùng 4 naêm 2009 Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH XAÂY DÖÏNG VAØ ÑAÊNG KYÙ ÑOÂI BAÏN CUØNG TIEÁN Naêm hoïc 2008-2009.

I/ Muïc ñích yeâu caàu : -Giuùp caùc em coù yù thöùc giuùp ñôõ baïn trong hoïc taäp . -Giuùp caùc em hoïc sinh yeáu ngaøy caøng tieán boä ñi leân . -Giaùo duïc caùc em hoïc sinh gioûi vaø caùc em hoïc sinh yeáu thöông yeâu nhau, ñuøm boïc nhau trong hoïc taäp, xaây döïng moái ñoaøn keát trong lôùp, ñöa phong traøo hoïc taäp ñi leân . II/ Noäi dung : -Trieån khai ñeán caùc ñoäi vieânvaø nhi ñoàng töø ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2008. - Thôøi gian kieåm tra coâng nhaän nhöõng ñoâi giuùp ñôõ hoïc taäp laø ñaàu thaùng 5 . - Moãi lôùp ñaêng kyù ít nhaát laø 2 "Ñoâi baïn cuøng tieán " ,ôû cuøng baøn , cuøng toå, cuøng thoân xoùm . -Trong thôøi gian ñaêng kyù ñoâi baïn cuøng tieán baïn gioûi phaûi giuùp ñôõ baïn yeáu trong hoïc taäp, giaûng baøi cho baïn yeáu hieåu , kieåm tra baøi cuûa baïn thöôøng xuyeân . III/ Keát quaû ñaùnh giaù : -Caên cöù vaøo keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc kyø . - Neáu ñoâi baïn naøo maø tieán boä roõ reät thì coâng nhaän ñoâi ñoù . -Cuoái naêm phaân xeáp loaïi ñoâi naøo ñaït thì khen thöôûng , ñoâi naøo chöa ñaït thì xem xeùt nguyeân nhaân vaø ruùt ra kinh nghieäm cho naêm tôùi . Duyeät cuûa BGH Ngöôøi leân keá hoaïch TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän BIEÂN BAÛN ÑAÄP HEO ÑAÁT
Hoâm nay vaøo luùc 7 giôø , ngaøy 6 thaùng 4 naêm 2009 taïi tröôøng tieåu hoïc Toâ Vónh Dieän, ñaõ toå chöùc buoåi leã ñaäp heo ñaát . Thaønh phaàn tham gia goàm : - Coâ Ñaøo Thò Ninh Hieäu tröôûng - Thaâyø Ñaëng Höõu Vöông TPT ñoäi - Caùc anh chò phuï traùch cuûa 20 lôùp - Hoïc sinh toaøn tröôøng . Thaâyø toång phuï traùch ñaõ neâu yù nghiaõ cuûa vieäc nuoâi heo ñaát trong thôì gian vöaø qua, töø thaùng 10 naêm 2008 ñeán thaùng 4 naêm 2009. Caùc lôùp ñaõ tieán haønh ñaäp heo ñaát cuûa chi ñoäi mình vaø ñeám soá tieàn maø chi ñoäi mình thu ñöôïc . Keát quaû thu ñöôïc nhö sau :

STT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1A 1B 1C 1Ñ 2A 2B 2C 2Ñ 3A 3B 3C 3Ñ 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5Ñ 5E

LÔÙP

SOÁ TIEÀN
100.000 ñoàng 90.000 ñoàng 85.000 ñoàng 171.000 ñoàng 120.000 ñoàng 126.000 ñoàng 117.000 ñoàng 120.000 ñoàng 140.000 ñoàng 120.000 ñoàng 130.000 ñoàng 126.000 ñoàng 140.000 ñoàng 175.000 ñoàng 162.000 ñoàng 112.000 ñoàng 112.000 ñoàng 121.000 ñoàng 94.000 ñoàng 115.000 ñoàng

GHI CHUÙ

Toång soá tieàn : 2.507.000 ñoàng ( hai trieäi naêm traêm leû baåy ngaøn ñoàng ) Duyeät cuûa BGH Thö kyù TPT

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC PHUÏ TRAÙCH SAO GIOÛI I/ Muïc ñích yeâu caàu :
-Nhaèm giaùo duïc cho hoïc sinh hieåu yù nghóa cuûa Sao nhi ñoàng . -Tìm hieåu caùc baøi ca ngôïi veà sao nhi ñoàng . - Giuùp caùc em bieát caùch sinh hoaït sao . II/ Hình thöùc vaø ñoái töôïng : - Lieân ñoäi toå chöùc cho hoïc sinh thi phuï traùch sao gioûi . -Moãi chi ñoäi choïn ra 2 em sinh hoaït sao döï thi . - Thi tìm hieåu kieán thöùc vaø thi thöïc haønh . III/ Thôøi gian vaø ñoái töôïng : 1/ Thôøi gian : -Thôøi gian thi saùng ngaøy 19 thaùng 3 naêm 2006 . 2/ Ban giaùm khaûo : 1/ Coâ Ñaøo Thò Ninh Tröôûng ban 2/ Thaày Ñaëng Höõu Vöông Phoù ban 3 / Thaày Nguyeãn Höõu Ñöùc Thaøng vieân 4/ Nguyeãn Thò Hoàng Thaûo Thö kyù . V/ Giaûi thöôûng vaø kinh phí toå chöùc : 1/ Giaûi thöôûng : -Giaûi nhaát : 1giaûi -Giaûi nhì : 1giaûi -Giaûi ba : 1giaûi 3/ Caâu hoûi thi : a/ Baøi haùt chính thöùc cuûa nhi ñoàng laø gì ? do ai saùng taùc ? b/ Neâu lôøi höùa cuûa nhi ñoàng ?Trong moät sao thì coù bao nhieâu baïn thì thaønh laäp 1 sao? c/ Trong 5 ñieàu Baùc Hoà daïy , Ñieàu naøo theo em laø quan troïng nhaát ? d/ Ngaøy thaønh laäp ñoäi laø ngayø thaùng naêm naøo ? keå teân 5 ñoäi vieân ñaàu tieân ? ñ/ ngaøy thaønh laäp Ñoaøn laø ngaøy thaùng naêm naøo ? ai laø bí thö trung öông Ñoaøn ñaàu tieân? e/ Neâu caùc böôùc sinh hoaït sao theo thöù töï ? 2/ Kinh phí toå chöùc : Kinh phí toå chöùc do hoäi phuï huynh chi .

Duyeät cuûa BGH

Ngöôøi leân keá hoaïch TPT


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:272
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:13