; CT cong tac doi
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CT cong tac doi

VIEWS: 39 PAGES: 11

  • pg 1
									ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi:Toâ Vónh Dieän BMT, Ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2007

PHÖÔNG HÖÔÙNG, NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC ÑOÄI VAØ PHONG TRAØO THIEÁU NHI NAÊM HOÏC : 2007-2008 Naêm hoïc 2007-2008 laø naêm hoïc maø caû nöôùc noâ nöùc chaøo möøng, kyû nieäm caùc ngaøy leã lôùn nhö : - Kyû nieäm 62naêm ngaøy quoác khaùnh nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam . - Kyû nieäm 78 naêm ngaøy thaønh laäp Ñaûng coäng saûn vieät nam . - kyû nieäm 77 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh . - Kyû nieäm 67 naêm ngaøy thaønh laäp ñoäi thieáu nieân tieàn phong Hoà Chí Minh . -Kyû nieäm 60 naêm phong traøo Traàn Quoác Toaûn , thöïc hieän cuoác vaän ñoäng " Thieáu nhi Vieät Nam thi ñua thöïc hieän toát 5 Ñieàu Baùc Hoà daïy".Ñaëc bieät chaøo möøng ñaïi hoäi Ñoaøn caùc caáp, tieán tôùi ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn thöù IX . Cuøng vôùi thieáu nhi Thaønh phoá Buoân Ma Thuoät noùi chung, tröôøng tieåu hoïc Toâ Vónh Dieän noùi rieâng . Lieân ñoäi thöïc hieän theo chuû ñieåm naêm hoïc nhö sau : "Vaâng lôøi Baùc Hoà daïy, Trung thöïc vaø chaêm ngoan . Xaây döïng Ñoäi vöõng maïnh , Cuøng tieán böôùc leân Ñoaøn " CHÖÔNG TRÌNH I:"TIEÁP BÖÔÙC CHA ANH ". -Giaùo duïc thieáu nhi nieàm töï haøo veà truyeàn thoáng, ñaïo ñöùc, loái soáng, neáp soáng; hieåu vaø thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy, giuùp caùc em nuoâi döôõng öôùc mô, hình thaønh nhaân caùch, quyeát taâm phaán ñaáu trôû thaønh con ngoan, troø gioûi, ñoäi vieân Ñoäi thieáu nieân tieàn phong Hoà Chí Minh . - Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, töï haøo vôùi truyeàn thoáng caùch maïng haøo huøng cuûa Ñaûng, cuûa Ñoaøn, cuûa Ñoäi . -Tuyeân truyeàn hoïc sinh thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng " Thieáu nhi Vieät Nam thi ñua thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy . - Toå chöùc caùc hoaït ñoäng veà nguoàn ñeàn ôn ñaùp nghóa, uoáng nöôùc nhôù nguoàn, toå chöùc gaëp maët, noùi chuyeän truyeàn thoáng, toaï ñaøm, dieãn ñaøn hoäi thi. Toå chöùc chaêm soùc gia ñình thöông binh, chính saùch . - Giaùo duïc ñeán ñoäi vieân , nhi ñoàng thöông yeâu vaø giuùp ñôõ caùc baïn trong lieân ñoäi coù hoaøn caûnh khoù khaên . + Chæ tieâu : * 100% Ñoäi vieân, nhi ñoàng thöïc hieän toát "5 ñieàu Baùc Hoà daïy ". * 100% Ñoäi vieân toå chöùc caùc hoaït ñoäng quyeân goùp ñeàn ôn ñaùp nghóa , tham gia thi tìm hieåu veà Baùc Hoà ,queâ höông ñaát nöôùc , veà Ñaûng ,Ñoaøn, Ñoäi .

* 100% Ñoäi vieân , nhi ñoàng tham gia vieát thö taëng quaø caùc chuù boä ñoäi ñôn vò keát nghóa nhaân dòp 22 thaùng 12 vaø gia ñình chính saùch treân ñòa baøn daân cö . * 100% Ñoäi vieân vaø nhi ñoàng tham gia caùc ñôït mít tinh, noùi chuyeän truyeàn thoáng nhaân caùc ngaøy leã lôùn . * 100 % chi ñoäi tham gia cuoäc thi " Chuùng em keå chuyeän Baùc Hoà ". * 100% chi ñoäi toå chöùc taäp caùc baøi haùt truyeàn thoáng caùc ca khuùc theo chuû ñieåm haøng thaùng . CHÖÔNG TRÌNH II : " HOÏC TOÁT CHAÊM NGOAN " - Phaùt ñoäng ñeán ñoäi vieân, nhi ñoàng thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng " Noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc " - Toå chöùc nhieàu phong traøo lôùn cuûa Ñoäi, taïo ra phong traøo thi ñua trong thieáu nhi thoâng qua caùc phong traøo :" Hoa ñieåm 10, tuaàn hoïc toát, giôø hoïc toát", " Ñoâi baïn cuøng tieán" , thoâng qua caùc cuoäc thi ñoá vui, haùi hoa daân chuû, caùc caâu laïc boä hoïc taäp . - Duy trì phong traøo "Voøng tay beø baïn "baèng nhöõng hoaït ñoäng cuï theå nhö : quyeân goùp saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp giuùp ñôõ caùc baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên . - Ñaåy maïnh phong traøo thieáu nhi hoïc taäp ngoaïi ngöõ, tin hoïc , cuoäc thi saùng taïo daønh cho thieáu nieân nhi ñoàng . *100%ñoäi vieân ñaûm baûo ñuùng giôø giaác, thöïc hieän caùc noäi quy cuûa tröôøng. * 100% chi ñoäi vaø lôùp nhi ñoàng tham gia caùc ñôït phaùt ñoäng tuaàn hoïc toát, ngaøy hoïc toát chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn trong naêm . * 100% chi ñoäi , lôùp nhi ñoàng coù ít nhaát 2 caëp "ñoâi baïn cuøng tieán " ngay töø ñaàu naêm hoïc vaø cuoái naêm xeùt coù tieán boä . * 100% ñoäi vieân thöïc hieän toát "5 ñieàu Baùc Hoà daïy ", " Noùi lôøi hay laøm vieäc toát "hoïc gioûi chaêm ngoan, trôû thaønh con ngoan troø gioûi laø chaùu ngoan Baùc Hoà . * 100% ñoäi vieân göông maãu, ñoaøn keát cuøng nhau thi ñua hoïc gioûi cuøng nhau tieán boä trong hoïc taäp . * Cuoái naêm phaán ñaáu ñaït : - Veà Vaên hoaù : Danh hieäu: + Xuaát saéc : 15% +Tieân tieán : 40% + Hoïc sinh thi laïi : 5% - Haïnh kieåm : - Ñuû : 98% -Chöa ñuû : 2% CHÖÔNG TRÌNH III: " VUI KHOÛE - ÑOAØN KEÁT ": -Toå chöùc cho thieáu nhi tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaên ngheä, theå duïc theå thao, goùp phaàn naâng cao söùc khoûe theå chaát vaø ñôøi soáng vaên hoùa tinh thaàn laønh maïnh , giaùo duïc tinh thaàn töông thaân töông aùi, ñoaøn keát trong thieáu nhi . - Xaây döïng caùc ñoäi tuyeân truyeàn maêng non , phaùt thanh maêng non, thaønh laäp caâu laïc boä quyeàn treû em. -Phaùt ñoäng phong traøo gaây quyõ baèng hình thöùc nuoâi heo ñaát ñeå mua baøn taëng hoïc sinh ngheøo vöôït khoù trong lieân ñoäi .

-Giaùo duïc ñoäi vieân nhi ñoàng xaây döïng neáp soáng vaên minh, xaây döïng tröôøng lôùp xanh -saïch -ñeïp , thöïc hieän toát an toaøn giao thoâng, phoøng choáng tai naïn thöông tích , baèng caùc hoaït ñoäng troàng caây xanh , chuû nhaät xanh ... + Chæ tieâu : * 100% ñoäi vieân, nhi ñoàng tham gia toát ñôït phaùt ñoäng nuoâi heo ñaát moãi lôùp 1 con , moãi em cho heo aên 1 thaùng 1laàn 500 ñ. *100% ñoäi vieân vaø nhi ñoàng tham gia caùc cuoäc vaän ñoäng quyeân goùp uûng hoä do lieân ñoäi phaùt ñoäng . *100% ñoäi vieân vaø nhi ñoàng tham gia caùc hoaït ñoäng ôû ñòa phöông . * Duy trì ñoäi phaùt thanh maêng non, ñoäi tuyeân truyeàn maêng non hoaït ñoäng coù chaát löôïng cao . * 100% ñoäi vieân nhi ñoàng tham gia troàng vaø chaêm soùc boàn hoa caây caûnh xung quanh saân tröôøng . Chaáp haønh toát an toaøn giao thoâng . CHÖÔNG TRÌNH III : " XAÂY DÖÏNG ÑOÄI VÖÕNG MAÏNH ". - Thöïc hieän chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân, naâng cao chaát löôïng sinh hoaït taäp theå, naém vöõng lòch söû Ñaûng, Ñoaøn, Ñoäi . - Caûi tieán noäi dung, phöông phaùp hoaït ñoäng ñoäi phuø hôïp vôùi nhu caàu taâm lyù cuûa löùa tuoåi thieáu nieân nhi ñoàng, taïo söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa moäi tröôøng, gia ñình nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi, toå chöùc nhieàu hoaït nhö : hoäi thi nghi thöùc, nghi leã, caùc saân chôi boå ích cho Ñoäi vieân nhi ñoàng tham gia . - Caûi tieán noäi dung phöông phaùp, hoïc ñieàu leä Ñoäi söûa ñoåi, nghi thöùc Ñoäi söûa ñoåi ñeán töøng ñoäi vieân. - Xaây döïng vaø phaùt trieån ñoäi vieân ngaøy caøng chaát löôïng, coùhieäu quaû . -Tieáp tuïc trieån khai coù chaát löôïng chöông trình reøn luyeän Ñoäi vieân ñeán töøng ñoäi vieân . - Nhaèm giuùp caùc em thöïc hieän toát naêm ñieàu Baùc Hoà daïy ,phaán ñaáu trôû thaønh con ngoan troø gioûi, laø ñoäi vieân toát, chaùu ngoan Baùc Hoà, trôû thaønh ñoäi vieân Ñoäi thieáu nieân tieàn phong Hoà Chí Minh . Ngay töø ñaàu naêm hoïc Lieân ñoäi ñöa ra moät soá noäi dung hoaït ñoäng phong phuù nhö : sao ñieåm 10, phong traøo reøn chöõ, luyeän neát, phaùt ñoäng phong traøo noùi lôøi hay laøm vieäc toát trong ñoäi vieân vaø nhi ñoàng . Toå chöùc caùc hoäi thi nhö : "Sao nhi ñoàng chaêm ngoan ,sao nhi ñoàng vui khoeû ", hoäi thi "Buùp maêng xinh , phuï traùch sao gioûi ". - Naâng cao kieán thöùc xaõ hoäi, tìm hieåu lòch söû Ñoäi, giuùp caùc em coù kieán thöùc saâu roäng ñeå caùc em chuaån bò haønh trang böôùc vaøo toå chöùc Ñoäi thieáu nieân tieàn phong Hoà Chí Minh . + Chæ tieâu : * 100% chi ñoäi ñaïi hoäi ñaàu naêm hoïc coù ñaày ñuû hoà sô chi ñoäi goàm : baûn baùo caùo toång keát naêm hoïc 2006-2007, baûn phöông höôùng naêm hoïc 2007-2008, bieân baûn ñaïi hoäi chi ñoäi . * 100% chi ñoäi ñaêng kyù thi ñua chi ñoäi vöõng maïnh ngay töø ñaàu naêm hoïc . * 90% ñoäi vieân ñaït chaùu ngoan Baùc Hoà .

* 100 % ñoäi vieân tham gia chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân vaø 80% ñoäi vieân hoaøn thaønh caùc chuyeân hieäu quy ñònh . * 100% chi ñoäi coù soå chi ñoäi, ghi cheùp ñaày ñuû . * 100% chi ñoäi tham gia toát coâng trình maêng non cuûa tröôøng * 100% chi ñoäi, Lôùp nhi ñoàng tham gia caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa lieân ñoäi. * 100% ñoäi vieân vaø nhi ñoàng tham gia ñoùng Ñoäi phí ñaày ñu û 9000ñ/1 naêm . * 100 % ñoäi vieân vaø nhi ñoàng tham gia caùc ñôït vaän ñoäng cuûa caáp treân phaùt ñoäng . * 100% chi ñoäi tham gia mua ñoïc vaø laøm theo baùo Ñoäi moãi chi ñoäi moät soá . * 100% ñoäi vieân trang bò ñaày ñuû soå tay ñoäi vieân . * 100% Sao nhi ñoàng keát nghóa vôùi caùc chi ñoäi ñeå sinh hoaït sao coù chaát löôïng vaø hieäu quaû . * 100% Nhi ñoàng lôùp 2vaø lôùp 3 coù Soå tay nhi ñoàng . * 100% lôùp nhi ñoàng tham gia caùc ñôït phaùt ñoäng, caùc ñôït quyeân goùp, caùc phong traøo cuûa tröôøng . * 100% lôùp nhi ñoàng tham gia caùc hoäi thi nhö : Sao nhi ñoàng chaêm ngoan, sao nhi ñoàng vui khoeû, buùp maêng xinh ..... * Keát naïp 100% nhi ñoàng ñuû ñoä tuoåi vaøo Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh. * Cuoái naêm phaán ñaáu ñaït : - Chi ñoäi vöõng maïnh : 80% . - Lôùp Nhi ñoàng vöõng maïnh : 80% -80 % ñaït chaùu ngoan Baùc Hoà . 5)MOÄT SOÁ HOAÏT ÑOÄNG LÔÙN TRONG NAÊM : - Thi loàng ñeøn , thi caém hoa ,coâ taám thaûo hieàn . -Toå chöùc thi vaên ngheä . -Toå chöùc thi nghi thöùc ñoäi . -Toå chöùc thi theå thao . -Toå chöùc thi sao nhi ñoàng vui khoeû . -Toå chöùc thi phuï traùch sao gioûi . Treân ñaây laø chöông trình hoaït ñoäng ñoäi cuûa lieân ñoäi naêm hoïc 2007-2008, ñöôïc döïa treân chöông trình hoaït ñoäng cuûa hoäi ñoàng ñoäi TP Buoân Ma Thuoät . Ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2007 Duyeät cuûa BGH TPT

Ñaëng Höõu Vöông

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI : TOÂ VÓNH DIEÄN

BMT Ngaøy 20Thaùng 05 Naêm 2009

BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC ÑOÄI
Naêm hoïc 2008-2009 laø naêm hoïc maø thieáu nhi caû nöôùc noâ nöùc chaøo ñoùn caùc ngaøy leã lôùn troïng theå trong naêm . Cuøng hoaø chung vôùi khoâng khí thi ñua soâi noåi cuûa thieáu nhi caû nöôùc , thieáu nhi lieân ñoäi Toâ Vónh Dieän thöïc hieän theo chuû ñieåm naêm hoïc nhö sau: "Laøm theo lôøi Baùc daïy Thaân thieän vaø yeâu thöông Cuøng giuùp baïn ñeán tröôøng Thaép saùng nhöõng öôùc mô”. CHÖÔNG TRÌNH " NUOÂI DÖÔÕNG TAÂM HOÀN, THAÉP SAÙNG ÖÔÙC MÔ ": -Tuyeân truyeàn, giaùo duïc thieáu nhi hieåu bieát veà caùc ngaøy leã troïng ñaïi cuûa ñaát nöôùc veà truyeàn thoáng cuûa Ñaûng, cuûa daân toäc, cuûa Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh , cuûa Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh thoâng qua hoäi thi hoäi dieãn vaên ngheä, noùi chuyeän truyeàn thoáng , chöông trình phaùt thanh maêng non . - Giaùo duïc thieáu nieân nhi ñoàng thöïc hieän coù hieäu quaû cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Vieät Nam thi ñua thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy “ , chöông trính “ Thaép saùng öôùc mô thieáu nhi Vieät Nam “ . Trieån khai phong traøo “ Nghín vieäc toát “ . - Ñaåy maïnh cuoäc vaän ñoäng “Voøng tay beø baïn “, “ giuùp baïn ñeán tröôøng –cuøng höôùng tôùi töông lai “ , quyeân goùp saùch vôû taëng baïn ngheøo ñöôïc 200 boä saùch cuõ taëng caùc baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên trong lieân ñoäi , trieån khai phong traøo “ Keá hoaïch nhoû “ñöôïc 540 kg giaáy vuïn , xaây döïng “Quyõ ví baïn ngheøo “ , “ Quyõ thieáu nhi ngheøo vöôït khoù “töø nguoàn quyõ heo ñaát ñöôïc 2.551.000 ñ taëng cho 21 em , duy trì phong traøo “ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn “, “Ñeàn ôn ñaùp nghóa “, coâng taùc “ Traàn Quoác Toaûn “ thaêm vaø taëng quaø gia ñình chính saùch taïi ñòa phöông 2 suaát moãi suaát trò giaù 100 .000 ñ. -Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, töï haøo truyeàn thoáng caùch maïng haøo huøng cuûa Ñaûng , Ñoaøn, Ñoäi trong cuoäc ñaáu tranh daønh ñoäc laäp cuûa caùc theá heä cha anh ñi tröôùc . Tham gia caùc buoåi noùi chuyeän veà luaät baûo veä chaêm soùc giaùo duïc treû em , luaät thanh nieân , Ñoäi vieân thieáu nieân nhi ñoàng cuûa lieân ñoäi khoâng vi phaïm phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc . CHÖÔNG TRÌNH:" THAÂN THIEÄN ÑEÁN TRÖÔØNG “ - Thöïc hieän coù hieäu quaû phong traøo “ Giöõ gín tröôøng em xanh, saïch , ñeïp , an toaøn “ . Giaùo duïc caùc em yeâu thieân nhieâ , chaêm soùc vaø baûo veä caây xanh trong tröôøng , troàng vaø chaêm soùc ñöôïc 10 boàn hoa xanh toát quanh naêm , Chöông trính “ Hoïc töø thieân nhieân “ , tìch cöïc xaây döïng moâi tröôøng hoïc ñöôøng saïch ñeïp thaân thieän thoâng qua vieäc troàng , chaêm soùc , baûo veä caây xanh , vöôøn hoa , thaûm coû trong tröôøng hoïc , thu nhaët raùc , khoâng vöùt raùc ôû trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng , tham gia caùc hoaït ñoäng daõ ngoaïi khaùm phaù , tìm hieåu thieân nhieân gaén vôùi caùc moân hoïc cuûa caùc em thoâng qua caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp .

-Phaùt ñoäng phong traøo “ Vöôït khoù hoïc toát “ , caùc phong traøo, “vôû saïch chöõ ñeïp” . - Toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc nhaèm phoøng choáng caùc tai naïn thöông tích, tìm hieåu toát luaät chaêm soùc vaø baûo veä treû em theo coâng öôùc quoác teá . Thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng töï quaûn cuûa chi ñoäi qua chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân . CHÖÔNG TRÌNH: " VUI KHOÛE – CHAÊM NGOAN " -Nhaèm naâng cao chaát löôïng veà vaên theå myõ , caùc phong traøo theå duïc theå thao, goùp phaàn naâng cao söùc khoûe theå chaát vaø ñôøi soáng vaên hoùa tinh thaàn laønh maïnh trong ñoäi vieân vaø nhi ñoàng toå chöùc caùc phong traøo vaên hoaù vaên ngheä theå duïc theå thao . _ Xaây döïng vaø phaùt ñoäng phong traøo hoïc taäp treân toaøn lieân ñoäi, giuùp ñôõ nhau cuøng hoïc taäp , cuøng vui chôi baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau ñeå cuoái naêm cuøng tieán boä nhö ñoâi baïn cuøng tieán ñöôïc 23 ñoâi coù tieán boä , thaønh laäp 2 caâu laïc boä ñoù laø côø vua, vaø quyeàn treû em .phaùt ñoäng phong " Tuaàn hoïc toát , giôø hoïc toát " ñöôïc 8 tuaàn ," Hoa ñieåm 10 "ñöôïc 18 000, "Ngaøy hoäi hoïc taäp". - Trieån khai ñeán 100% ñoäi vieân tham gia chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân vaø ñaõ thi coâng nhaän ñöôïc 49% em ñaït 3 chuyeân hieäu vaø 50 % em ñaït 6 chuyeân hieäu . Thu quyõ ñoäi ñaït 98 %. + Cuoái naêm ñaït : - Hoïc sinh gioûi :25%. -Hoïc sinh tieân tieán :35 %. -Hoïc sinh leân lôùp thaúng : 98% -Haïnh kieåm : thöïc hieän ñuû :100% CHÖÔNG TRÌNH :” ÑOÄI TA VÖÕNG MAÏNH” : -Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng Ñoäi vaø coâng taùc nhi ñoàng , duy trì sinh hoaït sao thöôøng xuyeân , thaønh laäp ñöôïc 40 sao , keát nghóa giöõa chi ñoäi vaø lôùp sao nhi ñoàng . - Naâng cao chaát löôïng ñoäi vieân , caùn boä chæ huy chi ñoäi, phuï traùch sao nhi ñoàng nhaèm goùp phaàn xaây döïng ñoäi vöõng maïnh - 99 % ñoäi vieân, nhi ñoàng ñöôïc coâng nhaän chaùu ngoan Baùc Hoà . - Chi ñoäi vaø lôùp nhi ñoàng vöõng maïnh 90 %. Treân ñaây laø moät soá keát quaû maø lieân ñoäi ñaït ñöôïc trong naêm hoïc 2008-2009 maø thaày vaø troø ñaõ ñaït ñöôïc . Duyeät cuûa BGH Ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2009 TPT

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI : TOÂ VÓNH DIEÄN

PHÖÔNG HÖÔÙNG
COÂNG TAÙC ÑOÄI VAØ PHONG TRAØO THIEÁU NIEÂN NHI ÑOÀNG NAÊM 2009-2010.

Naêm hoïc 2009-2010 laø naêm hoïc maø thaày vaø troø lieân ñoäi thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn : - Chaøo möøng kyû nieäm 80 naêm ngaøy thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam - Kyû nieäm 120 naêm ngaøy sinh chuû tòch Hoà chí Minh . - Kyû nieäm 35 naêm ngaøy chieán thaéng Buoân Ma Thuoät – Giaûi phoùng Tænh Ñaêk Laêk, 105 naêm Buoân Ma Thuoät hình thaønh vaø phaùt trieån . - 40 naêm thöïc hieän di chuùc cuûa Baùc Hoà .Höôùng tôùi kyû nieäm 65 naêm ngaøy quoác khaùnh nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam . 1000 naêm thaêng long Haø Noäi . -Kyû nieäm 79 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh. -Kyû nieäm 69 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoäi thieáu nieân tieàn phong Hoà Chí Minh . Vôùi tinh thaàn thi ñua soâi noåi cuûa thieáu nhi caû nöôùc. Hoäi ñoàng ñoäi ñaõ phaùt ñoängphong traøo thi ñua vôùi chuû ñieåm naêm hoïc : "Laøm theo lôøi Baùc daïy Tieáp haøo khí Thaêng Long Thi ñua nghìn vieäc toát Vöõng böôùc vaøo töông lai”. Vôùi chuû ñieåm cuûa naêm hoïc treân Lieân ñoäi ñöa ra chöông trình hoaït ñoäng Ñoäi cho lôùp nhi ñoàng nhö sau : CHÖÔNG TRÌNH I " MAÊNG NON ÑAÁT NÖÔÙC – TIEÁP BÖÔÙC CHA ANH ": -Toå chöùc cho Ñoäi Vieân , Nhi Ñoàng tham gia caùc buoåi leã mít tinh troïng ñaïi cuûa ñaát nöôùc veà truyeàn thoáng cuûa Ñaûng, cuûa daân toäc, cuûa Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh , cuûa Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh thoâng qua hoäi thi hoäi dieãn vaên ngheä, noùi chuyeän truyeàn thoáng , chöông trình phaùt thanh maêng non nhaân dòp caùc ngaøy leã nhö 9-1, 3-2, 10-3, 26-3, 30-4, 19-5, 15-5…. - Thöïc hieän coù hieäu quaû cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Vieät Nam thi ñua, thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy “ , chöông trính “ Thaép saùng öôùc mô thieáu nhi Vieät Nam “ . Trieån khai phong traøo “ Nghìn vieäc toát “ . - Giaùo duïc caùc em loøng yeâu queâ höông ñaát nöôùc, bieát yeâu thöông vaø chia seû vôùi ñoàng baøo vaø ñaëc bieät laø baïn beø mình thoâng qua vieäc duy trì vaø nhaân roäng phong traøo “ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn “ , “ Ñeàn ôn ñaùp nghóa “ , “ Ñi tìm ñòa chæ ñoû “ , “ Vì ñieåm töïa tieàn tieâu “ , “Aùo luïa taëng baø “ … Tham gia toát coâng taùc “ Traàn Quoác Toaûn “ , toå chöùc cho caùc em thaêm hoûi , taëng quaø caùc gia ñính chình saùch , caùc gia ñình thöông binh , lieät só . -Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, töï haøo truyeàn thoáng caùch maïng haøo huøng cuûa Ñaûng , Ñoaøn Ñoäi trong cuoäc ñaáu tranh daønh ñoäc laäp cuûa caùc theá heä .Tham gia caùc buoåi noùi chuyeän veà luaät baûo veä chaêm soùc giaùo duïc treû em , luaät thanh nieân , Ñoäi vieân thieáu nieân nhi ñoàng cuûa lieân ñoäi khoâng vi phaïm phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc . - Trieån khai roäng khaép phong traøo “ Noùi lôøi hay – laøm vieäc toát “ nhaèm giaùo duïc ñaïo ñöùc , khaû naêng giao tieáp , öùng xöû vaø naâng cao yù thöùc kyû luaät cho thieáu nhi bieát vaâng lôøi ngöôøi lôùn , leã pheùp vôùi oâng baø , cha meï , thaày coâ : khoâng noùi tuïc chöûi theà , khoâng noùi troáng khoâng , goïi baïn xöng teân , nhaët ñöôïc cuûa rôi traû ngöôøi ñaùnh maát , taïo moâi tröôøng vaên hoaù, giuùp thieáu nhi hình thaønh caùc giaù trò nhaân caùch toát

ñeïp , boài döôõng öôùc mô , khaùt voïng vöôn leân trong cuoäc soáng , giaùo duïc thieáu nhi chaäm tieán . - Toå chöùc cho Ñoäi Vieân ,Nhi Ñoàng taäp caùc baøi haùt truyeàn thoáng , caùc ca khuùc theo chuû ñieåm naêm hoïc . * Chæ tieâu : - 100% ñoäi vieân nhi ñoàng tham gia caùc buoåi mít tinh do tröôøng toå chöùc . - 100% chi ñoäi coù soå vaøng ñoäi em laøm theo lôøi Baùc . - 100% ñoäi vieân nhi ñoàng tham gia caùc phong traøo quyeân goùp uûng hoä gia ñình thöông binh , gia ñình coù coâng vôùi nöôùc . - 100% ñoäi vieân tham gia quyeân goùp saùch truyeän . - 100% ñoäi vieân , nhi ñoàng thuoäc caùc baøi haùt quy ñònh . CHÖÔNG TRÌNH II:" HAØNH TRANG TRI THÖÙC – VÖÕNG BÖÔÙC TÖÔNG LAI “ - Ñònh höôùng cho ñoäi vieân nhi ñoàng yù thöùc “ Vöôït khoù hoïc toát “ , “ Hoïc ñeàu , hoïc ñuû , hoïc chaêm “, hoïc ñi ñoâi vôùi haønh , “ hoïc thöïc chaát – thi nghieâm tuùc “ ; khuyeán khích thieáu nhi xaây döïng phöông phaùp hoïc taäp chuû ñoäng saùng taïo ; trieån khai coù hieäu quaû phong traøo “ Vöôït ñieåm 5, qua ñieåm 7, ñaït ñieåm 10 “, “ Hoa ñieåm toát “, “ Vôû saïch chöõ ñeïp “ .. vôùi phöông chaâm hoïc taäp “ Chöa hoïc baøi thuoäc baøi chöa ñi nguû , chöa hoïc baøi ñuû chöa ñi chôi “. - Phaùt huy khaû naêng saùng taïo , böôùc ñaàu tìm hieåu khoa hoïc , laøm quen vôùi caùc moân ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc thoâng qua cuoäc thi “Saùng taïo treû “ , “ Tin hoïc treû “ , “Haønh trình khoa hoïc “ , “ Em yeâu khoa hoïc “, “ Ngaøy hoäi khaùm phaù Inter net “… - Xaây döïng caùc caâu laïc boä ñoäi nhoùm nhö caâu laïc boä toaùn hoïc, caâu laïc boä ngoaïi ngöõ , caâu laïc boä baïn giuùp baïn , nhoùm hoïc taäp , ñoâi baïn cuøng tieán , nhoùm baïn ñeán tröôøng … - Phaùt ñoäng phong traøo “ Voøng tay beø baïn “, “ Giuùp baïn ñeán tröôøng – cuøng höôùng tôùi töông lai “. -Phaùt ñoäng phong traøo “ Vöôït khoù hoïc toát “ , caùc phong traøo “ Hoa ñieåm 10 “, “vôû saïch chöõ ñeïp” . - Toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc nhaèm phoøng choáng caùc tai naïn thöông tích, tìm hieåu toát luaät chaêm soùc vaø baûo veä treû em theo coâng öôùc quoác teá . Thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng töï quaûn cuûa chi ñoäi qua chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân . * Chæ tieâu : + 100% chi ñoäi tham gia caùc caâu laïc boä cuûa tröôøng , moãi chi ñoäi coù ít nhaát moät caâu laïc boä sinh hoaït ñeàu , coù noäi dung phong phuù . + 100% ñoäi vieân tham gia hoïc ngoaïi ngöõ . Höôûng öùng phong traøo “ Hoïc ñeàu, hoïc ñuû , hoïc chaêm “ + 100% Ñoäi vieân nhi ñoàng tham gia toát khaåu hieäu “ Chöa hoïc thuoäc baøi chöa ñi nguû, chöa hoïc baøi ñuû chöa ñi chôi “. + Phaán ñaáu cuoái naêm ñaït : - Hoïc sinh gioûi :25%.

-Hoïc sinh khaù : 50%. -Haïnh kieåm : 98% CHÖÔNG TRÌNH III: " THAÂN THIEÄN ÑEÁN TRÖÔØNG – THAÉP SAÙNG ÖÔÙC MÔ " - Nhaèm naâng cao yù thöùc baûo veä caây xanh, boùng maùt , chaêm soùc boàn hoa caây caûnh , hình thaønh yù thöùc vaø thoùi quen giöõ veä sinh nhaø cöûa , tröôøng lôùp , ñöôøng phoá gaén vôùi chöông trính “ Hoïc töø thieân nhieân “ ; Ñaåy maïnh phong traøo “ Ví maøu xanh queâ höông “, “ Em yeâu bieån ñaûo queâ höông em “ . “ saïch nhaø – saïch phoá – saïch tröôøng “ nhaèm khìch leä thieáu nhi tham gia vôùi tinh thaàn “ Tuoåi nhoû laøm vieäc nhoû “. - Tieáp tuïc trieån khai coù hieäu quaû phong traøo “ Keá hoaïch nhoû “ , “ Xaây döïng tröôøng em xanh- saïch -ñeïp “ nhaèm giaùo duïc thieáu nhi yù thöùc baûo veä vaø chaêm soùc caây xanh , vöôøn hoa, thaûm coû trong tröôøng hoïc ; khoâng vöùt raùc ôû nhöõng nôi coâng coäng . - Duy trí hoaït ñoäng cuûa caùc “ Ñoäi tuyeân truyeàn maêng non ” , “ ñoäi sao ñoû ” , ñoäi thieáu nhi tình nguyeän xanh , trong coâng taùc tuyeân truyeàn baûo veä moâi tröôøng , an toaøn veä sinh thöïc phaåm , yù thöùc chaáp haønh phaùp luaät , phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi vaø giöõ gin traät töï an toaøn giao thoâng ñaëc bieät khu vöïc coång tröôøng vaøo giôø tan hoïc . - Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa ñoäi “ Thieáu nhi tình nguyeän “ Gaén vôùi moâ hính “ Tröôøng lôùp khoâng ma tuyù “ môû caùc hoøm thö “ Ñieàu em muoán noùi “ taïi lieân ñoäi . * Chæ tieâu : + 100% Ñoäi vieân, Nhi ñoàng tham gia giöõ gin veä sinh tröôøng lôùp xanh –saïch –ñeïp . +100% Ñoäi Vieân Nhi Ñoàng khoâng aên quaø vaët trong tröôøng , khoâng beû caây haùi quaû . + 100% Ñoäi Vieân Nhi Ñoàng chaáp haønh toát an toaøn giao thoâng . + 100% Chi ñoäi tham gia toát phoøng choáng ma tuyù hoïc ñöôøng . CHÖÔNG TRÌNH IV :” XAÂY DÖÏNG ÑOÄI VÖÕNG MAÏNH- TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN ” : -Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng Ñoäi vaø coâng taùc nhi ñoàng . - Naâng cao chaát löôïng ñoäi vieân , caùn boä chæ huy chi ñoäi, phuï traùch sao nhi ñoàng nhaèm goùp phaàn xaây döïng ñoäi vöõng maïnh . - Giuùp caùc em ñoäi vieân, nhi ñoøng giao löu , hoïc hoûi coâng taùc ñoäi baèng caùc hình thöùc nhö taäp huaán coâng taùc ñoäi , taäp huaán coâng taùc phuï traùch nhi ñoàng , tham gia chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân . - Naâng cao chaát löôïng chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân vôùi ba chuyeân hieäu quy ñònh “ nhaø söû hoïc nhoû tuoåi , ngheä só nhoû tuoåi , chaêm hoïc ”. - Naâng cao chaát löôïng thöïc haønh Nghi thöùc cho ñoäi vieân nhaèm giaùo duïc thieáu nhi tính kyû luaät , taùc phong chuaån möïc cuûa ngöôøi ñoäi vieân thieáu nieân tieàn phong Hoà Chí Minh . * Chæ tieâu : +100% chi ñoäi keát nghóa vôùi caùc em Nhi ñoàng lôùp 1,2 . +100% Ñoäi vieân xuoáng sinh hoaït thöôøng xuyeân vaø ñôõ ñaàu cho caùc em nhi ñoàng trong moïi hoaït ñoäng vui chôi .

+ 100% Chi ñoäi ñaïi hoäi ñaàu naêm , coù hoà sô ñaày ñuû , ñaêng kyù giao öôùc thi ñua vôùi lieân ñoäi . Tham gia sinh hoaït heø ñaày ñuû . + 100 % nhi ñoàng coù soå tay nhi ñoàng . + 100% Ñoäi Vieân tham gia ñaày ñuû chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân . + 100% Ñoäi Vieân Nhi Ñoàng tham gia phong traøo tieát kieäm nuoâi heo ñaát 500ñ/ 1em / thaùng . tham gia toát phong traøo thu gom giaáy vuïn 1 em / 1kg vôû . + 90 % ñoäi vieân ñöôïc coâng nhaän chaùu ngoan Baùc Hoà . + 100% Ñoäi vieân , Nhi ñoàng tham gia ñoùng quyõ ñoäi 2000 ñoàng /em/thaùng + phaán ñaáu cuoái naêm ñaït 80 % chi ñoäi vaø sao vöõng maïnh .  Moät soá hoaït ñoäng lôùn trong non : -Toå chöùc thi loàng ñeøn ñeïp caáp tröôøng , tham gia thi hoaù trang chuù cuoäi chò haèng . - Tham gia thi tieáng haùt vaønh khuyeân caáp thaønh phoá .- Toå chöùc thi chæ huy gioûi caáp tröôøng , tham gia thi caáp treân. - Thi nhi ñoàng vui khoeû chaêm ngoan , thi caáp TP. - Toå chöùc thi tieáng chieâng ñoàng taây nguyeân vaø thi caáp thaønh phoá . Treân ñaây laø baûn döï thaûo phöông höôùng cho naêm hoïc 2009-2010 . Muoán hoaøn thaønh ñöôïc noäi dung trong baûn phöông höôùng raát mong söï quan taâm cuûa Ban Giaùm Hieäu , caùc anh chò phuï traùch, caùc baïn trong ban chæ huy lieân chi ñoäi cuøng caùc baïn Ñoäi Vieân Nhi Ñoàng trong toaøn lieân ñoäi Xaùc nhaän cuûa BGH 2009 Hoaø Khaùnh ngaøy 20 thaùng 9 naêm TPT

Ñaëng Höõu Vöông


								
To top