Docstoc

bien ban DHLD 2007-2008

Document Sample
bien ban DHLD 2007-2008 Powered By Docstoc
					ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH Lieân ñoäi : Toâ Vónh Dieän

Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh Phuùc

BIEÂN BAÛN ÑAÏI HOÄI LIEÂN ÑOÄI Naêm hoïc : 2009-2010
Hoâm nay vaøo luùc ........., Ngaøy .... thaùng ..... naêm 2009 . Taïi phoøng hoäi ñoàng ,Tröôøng tieåu hoïc Toâ Vónh Dieän , ñaõ dieãn ra ñaïi hoäi ñaàu naêm . Thaønh phaàn ñaïi bieåu goàm : 1/................................................................................................................. 2/................................................................................................................. 3/ ................................................................................................................ 4 coù .......anh chò phuï traùch cuûa .......chi ñoäi vaø .......... lôùp nhi ñoàng cuøng döï .ñaëc bieät veà döï coøn coù ............ em ñaïi bieåu cuûa caùc chi ñoäi vaø sao nhi ñoàng . Ñoaøn chuû tòch ñaïi hoäi goàm : 1/ ................................................................................................................ 2/ ............................................................................................................... 3/ ................................................................................................................ 4/......................................................................................................Thö kyù Dieãn bieán ñaïi hoäi : 1/ Tuyeân boá lyù do, nghi leã chaøo côø, giôùi thieäu ñaïi bieåu 2/ Giôùi thieäu ñoaøn chuû tòch ,thö kyù . - Baïn .........................................leân ñoïc baùo caùo toång keát naêm hoïc 2008-2009. - Baïn ........................................leân ñoïc baûn phöông höôùng ï naêm hoïc 2009-2010 3/ Ñaïi bieåu phaùt bieåu : …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………….. 4/ Thaûo luaän bieåu quyeát chæ tieâu : * Thaûo luaän ,goùp yù bieåu quyeát moät soá chæ tieâu : CHÖÔNG TRÌNH I " MAÊNG NON ÑAÁT NÖÔÙC – TIEÁP BÖÔÙC CHA ANH ": * Chæ tieâu : -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... CHÖÔNG TRÌNH II:" HAØNH TRANG TRI THÖÙC – VÖÕNG BÖÔÙC TÖÔNG LAI “

* Chæ tieâu : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... CHÖÔNG TRÌNH III: " THAÂN THIEÄN ÑEÁN TRÖÔØNG – THAÉP SAÙNG ÖÔÙC MÔ " * Chæ tieâu : -..................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... - Hoïc sinh gioûi tröôøng :.................%. -Hoïc sinh khaù ...............................%. -Hoïc sinh trung bình ......................%. -Hoïc sinh yeáu ..................................%. -Haïnh kieåm : Toát (………….em ) Khaù (…………………..em ) CHÖÔNG TRÌNH IV :” XAÂY DÖÏNG ÑOÄI VÖÕNG MAÏNH- TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN ” : *Chæ Tieâu : -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... -...................................................................................................................................... MOÄT SOÁ HOAÏT ÑOÄNG LÔÙN TRONG NAÊM : -Thi laøm loàng ñeøn ñeïp . - Thi vaên ngheä 20-11. - Thi theå thao . - Thi nghi thöùc ñoäi . - Thi buùp maêng xinh . - Thi sao nhi ñoàng chaêm ngoan . * Baàu ban chæ huy lieân ñoäi . 1/ Baïn ....................................................................................................lôùp…. . 2/ Baïn .................................................................................................lôùp…. 3/ Baïn …………………………………………………………………………………………………… ……………………… lôùp…. 4/ Baïn .....................................................................................................lôùp … 5/ Baïn .....................................................................................................lôùp…. 6/ Ñaêng kyù thi ñua lieân ñoäi maïnh caáp TP . 7/ Ban chæ huy lieân ñoäi môùi ra maét ñaïi hoäi . 8/ Vaên ngheä - beá maïc ñaïi hoäi . Bieân baûn keát thuùc vaøo luùc …………giôø cuøng ngaøy . TM/ ÑOAØN CHUÛ TÒCH TOÅNG PHUÏ TRAÙCH THÖ KYÙ

( Kyù teân )

( Kyù teân )

( Kyù teân )

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

PHIEÁU BAÀU CÖÛ 1/ Buøi Nguyeân Baù 2/ Nguyeãn Vieät Huy 3/ Hoaøng Thò Bích 4/ Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 5/ Nguyeãn Ñaêng Thö 6/ Nguyeãn Thò Thu Phöông 7/ Nguyeãn Ngoïc Aùi Quyønh

ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI TOÂ VÓNH DIEÄN   

BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU
Hoâm nay vaøo luùc ........., Ngaøy ..... thaùng 9 naêm 2009 taïi vaên phoøng ñoäi chuùng toâi goàm coù : 1/ Baïn .................................... Tröôûng ban 2/ Baïn .................................... Phoù ban 3/ Baïn ..................................... Thö kyù . +Sau moät thôøi gian kieåm phieáu khaån tröông ,chính xaùc vaø trung thöïc . Chuùng toâi thu ñöôïc keát quaû nhö sau -Soá phieáu phaùt ra :.........phieáu . -Soá phieáu thu vaøo :........phieáu -Soá phieáu hôïp leä :.........phieáu -Soá phieáu khoâng hôïp leä :.........phieáu . + keát quaû kieåm phieáu :
1/......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 2/.......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 3/ ........................................................ -Ñöôïc ................/ .........phieáu 4/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 5/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 6/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu 7/ ......................................................... -Ñöôïc ................/ .........phieáu + Theo nhö thoáng nhaát töø ban ñaàu 5 baïn coù teân sau ñaây truùng vaøo ban chæ huy lieân ñoäi naêm hoïc 2009- 2010 . 1/............................................. 2/............................................. 3/............................................. 4/............................................. 5/.............................................

Bieân baûn keát thuùc vaøo luùc .....giôø cuøng ngaøy . Hoaø khaùnh, ngaøy .... thaùng 9 naêm 2009 Tröôûng ban Thö kyù


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:4