Docstoc

bao cao chi doi cuoi namc

Document Sample
bao cao chi doi cuoi namc Powered By Docstoc
					ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NHGIAÕ VIEÄT NAM LIEÂN ÑOÄI TOÂ VÓNH DIEÄN Ñoäc laäp - Töï do -Haïnh phuùc BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT HOAÏT ÑOÄNG ÑOÄI Naêm hoïc 2006-2007. CHI ÑOÄI ......... Thöïc hieän theo chuû ñieåm naêm hoïc " Thieáu nhi Vieät Nam Chaêm ngoan hoïc gioûi Laøm nghìn vieäc toát Tieán böôùc leân Ñoaøn ". 1/ Öu ñieåm : - Vieäc thöïc hieän noäi quy :................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... - Veä sinh lao ñoäng : ............................................................................................................................................ -Tham gia caùc hoaït ñoäng taïi lieân ñoäi : .................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... -Tham gia caùc loaïi quyõ vaø heo ñaát :...........................................................................................................................................Coâng taùc sao nhi ñoàng :................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... -Keát quaû hoïc taäp : Gioûi ........./......%, Khaù ............/.........%, Trung bình ........./............%, Yeáu ....../..........%. - Haïnh kieåm : Toát ........../......%, Khaù .............../............%, Trung bình ............./.........%, Yeáu .............% - Chaùu ngoan Baùc Hoà ............./...........% . - Moät soá haïn cheá :........................................................................................................................................... -Keá hoaïch trong heø :........................................................................................................................................... GVCN TRÖÔÛNG (Kyù teân) (Kyù teân) CHI ÑOÄI

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NHGIAÕ VIEÄT NAM LIEÂN ÑOÄI TOÂ VÓNH DIEÄN Ñoäc laäp - Töï do -Haïnh phuùc BIEÂN BAÛN ÑAÏI HOÄI CHAÙU NGOAN BAÙC HOÀ Chi ñoäi ............... 1/ Thôøi gian : Vaøo luùc ........giôø .........Ngaøy .........Thaùng 5 naêm 2007 2/ ñòa ñieåm :................................................................................................................ 3/ Thaønh phaàn : - Ñaïi bieåu ................................................................................................................... Cuøng ..................ñaïi bieåu chính thöùc ( vaéng .............lyù do........................................) 4/ Ñoaøn chuû tòch : - ......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... 5/ Thö kyù ñaïi hoäi : -.......................................................................... * Noäi dung ñaïi hoäi : 1/ baïn .....................................thay maët ñoaøn chuû tòch ñoïc baùo caùo toång keát coâng taùc ñoäi naêm hoïc 2006-2007. 2/ Baïn .................................... leân thoâng qua keá hoaïch sinh hoaït heø 2007. 3/ Baàu danh hieäu chaùu ngoan baùc hoà caáp thaønh phoá : -.................................................................................. -.................................................................................. -.................................................................................. 4/ Baàu ñaïi bieåu ñi döï ñaïi hoäi caáp treân : -................................................................................ -................................................................................ -................................................................................ -................................................................................ -................................................................................ -................................................................................ 5/ Ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán : ............................................................................................................................................ 6/ lieân hoan vaên ngheä Ñaïi hoäi keát thuùc vaøo luùc .................giôø ..............phuùt cuøng ngaøy . T/M CTÑ (Kyù teân) THÖ KYÙ ÑAÏI HOÄI. (Kyù teân)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16
posted:11/9/2009
language:Vietnamese
pages:2