Trung Quoc thoi phong kien

Document Sample
Trung Quoc thoi phong kien Powered By Docstoc
					Së gi¸o dôc ®µo t¹o B¾c giang Tr-êng THPT Th¸i ThuËn

Ch-¬ng III: Trung Quèc thêi phong kiÕn Bµi 5: Trung Quèc thêi Phong kiÕn
(TiÕt 1)

Ng-êi so¹n: §ç ThÞ Kh¸nh
Dung

Ngµy d¹y: 29 – 10 - 2007 Líp d¹y: 10A3

néi dung
1. Trung Quèc thêi TÇn, H¸n 2. Sù ph¸t triÓn cña chÕ ®é phong kiÕn d-íi thêi §-êng 3. Trung Quèc thêi Minh, Thanh 4. V¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn

1. Trung Quèc thêi TÇn , H¸n:
a. Sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn:
Thêi cæ ®¹i trªn l-u vùc s«ng Hoµng Hµ vµ Tr-êng Giang cã nhiÒu quèc gia nhá th-êng xuyªn th«n tÝnh lÉn nhau g©y nªn côc diÖn Xu©n thu- ChiÕn quèc. N¨m 221 TCN, nhµ TÇn ®· tiªu diÖt c¸c n-íc kh¸c, thèng nhÊt Trung Quèc. ChÕ ®é phong kiÕn ®-îc x¸c lËp.

-

- 206 TCN cuéc khëi nghÜa n«ng d©n cña TrÇn Th¾ng, Ng« Qu¶ng ®· lµm sôp ®æ nhµ TÇn.

Ng-êi s¸ng lËp nhµ TÇn – H¸n

TÇn Thuû Hoµng

H¸n cao tæ L-u Bang

c¬ cÊu x· héi phong kiÕn thêi tÇn, h¸n

XH Cæ ®¹i

XH Phong kiÕn

Quý téc ND giµu
N«ng d©n c«ng x·

§Þa chñ

ND nghÌo ND cã Ýt nhiÒu ruéng ®Êt

ND lÜnh canh
ND tù canh

N« lÖ

* C¬ cÊu x· héi phong kiÕn Trung Quèc: 2 giai cÊp
+ §Þa chñ: quan l¹i, n«ng d©n giµu cã, cã nhiÒu ruéng ®Êt

+ N«ng d©n: - N«ng d©n tù canh: cã Ýt nhiÒu ruéng ®Êt, cã nghÜa vô nép thuÕ, ®i lao dÞch cho Nhµ n-íc - N«ng d©n lÜnh canh (t¸ ®iÒn): kh«ng cã ruéng, ph¶i xin ruéng cña ®Þa chñ ®Ó cµy cÊy vµ nép hoa lîi

* Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn: lµ sù bãc lét cña ®Þa chñ víi n«ng d©n lÜnh canh

b. Tæ chøc bé m¸y nhµ n-íc thêi TÇn, H¸n Hoµng ®Õ Thõa t-íng C¸c chøc quan kh¸c Th¸i óy

C¸c quan v¨n

C¸c quan vâ

QuËn (Th¸i thó)

HuyÖn (HuyÖn lÖnh)

b. Tæ chøc bé m¸y nhµ n-íc thêi TÇn, H¸n:
Trung -¬ng: Hoµng ®Õ cã quyÒn tuyÖt ®èi, bªn d-íi cã thõa t-íng, th¸i uý cïng c¸c quan v¨n, vâ §Þa ph-¬ng: Chia thµnh c¸c quËn, huyÖn ®øng ®Çu lµ quan Th¸i thó vµ HuyÖn lÖnh

-

* H×nh thøc tuyÓn dông quan l¹i chñ yÕu lµ tiÕn cö.

* ChÝnh s¸ch bµnh tr-íng: X©m l-îc c¸c vïng xung quanh (TriÒu Tiªn vµ ®Êt ®ai cña ng-êi ViÖt

2. Sù ph¸t triÓn chÕ ®é phong kiÕn d-íi thêi §-êng * Sù thµnh lËp: Chia nhãm:3 nhãm
+ Nhãm 1: T¹i sao nãi kinh tÕ thêi §-êng ph¸t triÓn t-¬ng ®èi toµn diÖn so víi c¸c triÒu ®¹i tr-íc? + Nhãm 2: Bé m¸y nhµ n-íc thêi §-êng cã g× kh¸c so víi c¸c triÒu ®¹i tr-íc? + Nhãm 3:V× sao triÒu ®¹i phong kiÕn nhµ §-êng ph¸t triÓn nh- nh-ng l¹i bÞ sôp ®æ

Thêi gian th¶o luËn: 2 phót

2. Sù ph¸t triÓn chÕ ®é phong kiÕn d-íi thêi §-êng a.VÒ kinh tÕ:
+ N«ng nghiÖp: Thùc hiÖn nhiÒu chÝnh s¸ch tiÕn bé (qu©n ®iÒn, gi¶m t« thuÕ, s­u dÞch…), ¸p dông kü thuËt canh t¸c míi, chän gièng, … lµm t¨ng diÖn tÝch, t¨ng n¨ng suÊt
+ Thñ c«ng nghiÖp vµ th-¬ng nghiÖp ph¸t triÓn thÞnh ®¹t: - cã c¸c x-ëng thñ c«ng (t¸c ph-êng) luyÖn s¾t, ®ãng thuyÒn. Ph¸t triÓn c¸c con ®-êng t¬ lôa

->Kinh tÕ thêi §-êng ph¸t triÓn cao h¬n so víi c¸c

b. VÒ chÝnh trÞ: - Tõng b-íc hoµn thiÖn chÝnh quyÒn tõ trung -¬ng xuèng ®Þa ph-¬ng. - TuyÓn dông quan l¹i b»ng thi cö - Cö con em th©n tÝn xuèng c¸c ®Þa ph-¬ng, cã thªm chøc “TiÕt ®é sø” - QuyÒn lùc tuyÖt ®èi cña Hoµng ®Õ ®-îc t¨ng c-êng - TiÕp tôc chÝnh s¸ch x©m l-îc vµ më réng l·nh thæ.

* Sù sôp ®æ: M©u thuÉn x· héi dÉn ®Õn khëi nghÜa n«ng d©n thÕ kØ X do Hoµng Sµo l·nh ®¹o ®· lËt ®æ nhµ §-êng.

Bµi tËp cñng cè
1. Quan hÖ phong kiÕn Trung Quèc lµ sù bãc lét cña nh÷ng giai cÊp nµo trong x· héi: A. Quý téc ®èi víi n«ng d©n c«ng x· B. §Þa chñ ®èi víi n«ng d©n lÜnh canh C. §Þa chñ ®èi víi n«ng d©n tù canh D. §Þa chñ ®èi víi n« lÖ
2. ChÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc ®-îc x¸c lËp d-íi triÒu ®¹i nµo? • Nhµ Chu C. Nhµ H¸n • Nhµ TÇn D. Nhµ TÇn 3.Nhµ §-êng ®· thi hµnh chÝnh s¸ch g× ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp: A. KhuyÕn khÝch khai hoang ruéng ®Êt B. Ph¸t triÓn ruéng tC. Thùc hiÖn chÕ ®é qu©n ®iÒn

Con ®-êng t¬ lôa (con ®-êng l¹c

L-îc ®å c¸c quèc gia cæ ®¹i


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: thuyet, trinh
Stats:
views:3221
posted:9/23/2008
language:Vietnamese
pages:14