Docstoc

Trung Quoc thoi phong kien1

Document Sample
Trung Quoc thoi phong kien1 Powered By Docstoc
					Kiểm tra bài cũ
Nội dung
Điều kiện tự nhiên
Nền tảng kinh tế

Các quốc gia cổ đại phương Đông

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Thời gian hình thành nhà nước Cơ cấu xã hội

Thể chế chính trị

Kiểm tra bài cũ
Nội dung
Điều kiện tự nhiên

Các quốc gia cổ đại phương Đông
Đồng bằng phù sa rộng lớn, màu mỡ, Mưa đều đặn, khía hậu ấm áp Nông nghiệp, thủ công nghiệp Khoảng TNK IV- III T.CN

Các quốc gia cổ đại phương Tây
Giáp biển, nhiều cảng, đất canh tác ít và không màu mỡ Thủ công nghiệp, thương nghiệp Khoảng TNK I T.CN

Nền tảng kinh tế Thời gian hình thành nhà nước Cơ cấu xã hội

Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ

Chủ nô, bình dân, nô lệ

Thể chế chính trị

Chuyên chế cổ đại

Dân chủ cổ đại

Chương III: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc
2205 T.CN 221 T.CN 206 T.CN 220 618 907 Đường

Các triều đại truyền thuyết

Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc

Tần

Hán

Tam Quốc,
Tây Tấn, TÙy

Tống,

Nguyên, Minh.
Thanh

1. Trung Quốc thời Tần- Hán
a. -

Sự hình thành nhà Tần- Hán Năm 221 T.CN, nhà Tần thống nhất trung Quốc Năm 206 T.CN, Lưu Bang lập ra nhà Hán ( 206 T.CN)
NhàNhà Hán thành lậpTrung Quốc như thế nào? Tần thống nhất từ bao giờ? Tồn tại trong khoảng thời gian nào?độ phong Chế Tại sao nhà Tần có thể thống nhất Trung Quốc? kiến Trung Quốc

được hình thành như thế nào?

b. Xã hội thời Tần- Hán

Quý giai *Nhữngtộc

cấp mới trong Trung Quốc là những giai cấp nào? Địa ND giàu vị xã hội của họ ra sao?
Nông dân công xã ND tự canh ND nghèo Nông dân lĩnh canh

Địa chủ xã hội

1. Trung Quốc thời Tần- Hán
b. Xã hội thời Tần-Hán
-

-

Giai cấp địa chủ: là những quan lại và một số nông dân giàu chiếm hữu nhiều ruộng đất, sống bằng phát canh thu tô, bóc lột nông dân tàn tệ. Giai cấp nông dân bị phân hóa: + Nông dân tự canh: cày cấy trên ruộng đất của mình. + Nông dân lĩnh canh (tá điền): nghèo túng, không có hoặc quá ít ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, phải nộp tô. Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành

1. Trung Quốc thời Tần- Hán
C. Tổ chức bộ máy nhà nước
Hoàng đế

Thừa tướng

Thái úy

Bộ máy chính quyền phong Các quan kiến thời Tần- Hán được Quan võ tổ Quan văn khác chức như thế nào?
Thái thú

Huyện lệnh

1. Trung Quốc thời Tần- Hán
C. Tổ chức bộ máy nhà nước  Bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai  Quan lại được tuyển dụng chủ yếu theo hình thức tiến cử

1. Trung Quốc thời Tần- Hán
d. Chính sách - Đối nội: Nhà Tần- Hán đã thi hành chính sách • Kinh tế: ổn định kinh tế, thống nhất đơn vị đo lường, đối nội, đối ngoại như thế nào? định ra hệ thống tiền chung, mở rộng buôn bán • Đàn áp các cuộc nổi dậy của nông dân - Đối ngoại : tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài ( Mông Cổ, Triều Tiên, lãnh thổ người Việt cổ…)

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
Năm 618, Lý Uyên lật đổ nhà Tùy, lập ra nhà Đường( 618-907 )

Nhà Đường được thành lập như thế nào?

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
*.Năm 618, Lý Uyên lật đổ nhà Tùy, lập ra nhà Đường( 618-907 )


Yêu cầu: Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường?

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
Thảo luận: Nhóm 1: tìm hiểu tình hình kinh tế thời Đường  Nhà Đường đã thi hành những biện pháp nào để phát triển nông nghiệp?  Hãy nêu những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đường? Nhóm 2: Tìm hiểu về bộ máy nhà nước  Bộ máy nhà nước thời Đường có gì khác so với các tiều đại trước?  Sự thay đổi đó nhằm mục đích gì? Nhóm 3: Chính sách cai trị  Các hoàng đế nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược như thế nào?Việt Nam đã từng bị nhà Đường xâm lược chưa? Khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam chống lại nhà Đường?  Đời sống nhân dân dưới thời Đường? Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối triều đại nhà Đường?

Kinh tế - Thi hành nhiều biện pháp để phát triển nông nghiệp: o Thực hiện chế độ quân điền, tô- dung- điệu o Giảm tô thuế, sưu dịch o Sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, cải tiến kĩ thuật sản xuất - Thủ công nghiệp: phát triển thịnh đạt, có các xưởng thủ công ( tác phường) luyện sắt, đón thuyền, in, gốm sứ… - Thương nghiệp: mở rộng buôn bán với nhiều nước châu Âu, hình thành con đường tơ lụa
a.

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường

Kinh tế thời Đường phát triển cao hơn so với các triều đại trước

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
b. Bộ máy nhà nước - Thêm chức tiết độ sứ - Cử người thân tín đi cai quản các địa phương - Mở các khoa thi tuyển chọn quan lại
Tạo điều kiện cho quý tộc tham gia vào bộ máy cai trị, tăng cường quyền lực cho hoàng đế.

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
c. Chính sách - Tiếp tục xâm lược để mở rộng lãnh thổ( Mông Cổ, Tây Vực, An Nam…) - Cuối thời Đường, nhân dân đói khổ, khởi nghĩa khắp nơi. Kết luận: Chế độ phong kiến Trung quốc phát triển cực thịnh dưới thời nhà Đường

Bài tập củng cố.
Chọn câu trả lời đúng nhất? 1. ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc. A. Năm 221. B. Năm 221 T.CN C. Năm 112 T.CN D. Năm 212 T. CN

Bài tập củng cố.
Chọn câu trả lời đúng nhất? 1. ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc. A. S Năm 221. B. Năm 221 T.CN C. Năm 112 T.CN D. Năm 212 T. CN

Bài tập củng cố.
Chọn câu trả lời đúng nhất? 1. ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc. A. Năm 221. B. Năm 221 T.CN Đ C. Năm 112 T.CN D. Năm 212 T. CN

Bài tập củng cố.
Chọn câu trả lời đúng nhất? 1. ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc. A. Năm 221. B. Năm 221 T.CN S C. Năm 112 T.CN D. Năm 212 T. CN

Bài tập củng cố.
Chọn câu trả lời đúng nhất? 1. ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc. A. Năm 221. B. Năm 221 T.CN C. Năm 112 T.CN D. Năm 212 T. CN S

Bài tập củng cố.
2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc? A. Địa chủ B. Địa chủ, nông dân , Quý tộc C. Địa chủ, quan lại, nông dân D. Địa chủ, Nông dân.

Bài tập củng cố.
2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc? A. Địa chủ S B. Địa chủ, nông dân , Quý tộc C. Địa chủ, quan lại, nông dân D. Địa chủ, Nông dân.

Bài tập củng cố.
2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc? A. Địa chủ B. Địa chủ, nông dân , Quý tộc S C. Địa chủ, quan lại, nông dân D. Địa chủ, Nông dân.

Bài tập củng cố.
2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc? A. Địa chủ B. Địa chủ, nông dân , Quý tộc S C. Địa chủ, quan lại, nông dân D. Địa chủ, Nông dân.

Bài tập củng cố.
2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc? A. Địa chủ B. Địa chủ, nông dân , Quý tộc C. Địa chủ, quan lại, nông dân D. Địa chủ, Nông dân. Đ

Bài tập củng cố.
3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào? A. Thời nhà Đường B. Thời nhà Tần- Hán C. Thời Xuân Thu- Chiến Quốc D. Thời Minh- Thanh

Bài tập củng cố.
3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào? A. Thời nhà Đường Đ B. Thời nhà Tần- Hán C. Thời Xuân Thu- Chiến Quốc D. Thời Minh- Thanh

Bài tập củng cố.
3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào? A. Thời nhà Đường B. Thời nhà Tần- Hán S C. Thời Xuân Thu- Chiến Quốc D. Thời Minh- Thanh

Bài tập củng cố.
3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào? A. Thời nhà Đường B. Thời nhà Tần- Hán C. Thời Xuân Thu- Chiến Quốc S D. Thời Minh- Thanh

Bài tập củng cố.
3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào? A. Thời nhà Đường B. Thời nhà Tần- Hán C. Thời Xuân Thu- Chiến Quốc D. Thời Minh- Thanh S

Bài tập củng cố.
4. Ai là người lập ra nhà Đường? A. Tần Thủy Hoàng B. Lưu Bang C. Lý Uyên D. Chu Nguyên Chương

Bài tập củng cố.
4. Ai là người lập ra nhà Đường? A. Tần Thủy Hoàng S B. Lưu Bang C. Lý Uyên D. Chu Nguyên Chương

Bài tập củng cố.
4. Ai là người lập ra nhà Đường? A. Tần Thủy Hoàng B. Lưu Bang S C. Lý Uyên D. Chu Nguyên Chương

Bài tập củng cố.
4. Ai là người lập ra nhà Đường? A. Tần Thủy Hoàng B. Lưu Bang C. Lý Uyên Đ D. Chu Nguyên Chương

Bài tập củng cố.
4. Ai là người lập ra nhà Đường? A. Tần Thủy Hoàng B. Lưu Bang C. Lý Uyên D. Chu Nguyên Chương S

Bài tập củng cố.
5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì? A. Chế độ công điền B. Chế độ tịch điền C. Chế độ lĩnh canh D. Chế độ quân điền

Bài tập củng cố.
5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì? A. Chế độ công điền S B. Chế độ tịch điền C. Chế độ lĩnh canh D. Chế độ quân điền

Bài tập củng cố.
5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì? A. Chế độ công điền B. Chế độ tịch điền S C. Chế độ lĩnh canh D. Chế độ quân điền

Bài tập củng cố.
5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì? A. Chế độ công điền B. Chế độ tịch điền C. Chế độ lĩnh canh S D. Chế độ quân điền

Bài tập củng cố.
5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì? A. Chế độ công điền B. Chế độ tịch điền C. Chế độ lĩnh canh D. Chế độ quân điền Đ


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: thuyet, trinh
Stats:
views:7065
posted:9/23/2008
language:Vietnamese
pages:47