Docstoc

Mua sam II Ap Dan Toc

Document Sample
Mua sam II Ap Dan Toc Powered By Docstoc
					UBND HUYỆN TỊNH BIÊN P. TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________ Số : /TCKH-NSX

_________________________ Tịnh Biên , ngày 20 tháng 09 năm 2007

TỜ TRÌNH
Về việc dự toán mua sắm trang thiết bị cho các ấp có đồng bào dân tộc _________________ Kính gởi : UBND HUYỆN TỊNH BIÊN Được sự phân công của UBND huyện Tịnh Biên, giao phòng Tài chính-Kế hoạch tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị cho các ấp có đồng bào dân tộc tư nguôn kinh phí ̀ ̀ tỉnh hô trơ giai quyêt nhưng vân đê bưc xuc năm 2007 của huyện. ̉ ̣ ̉ ́ ̃ ́ ̀ ́ ́ Căn cư vao tơ trì nh sô 116/TT-UBND ngay 20/07/2007 của UBND huyện ́ ̀ ̀ ́ ̀ Tịnh Biên V/v hô trơ kinh phí thưc hiên dư an phat triên kinh tê , xã hội góp phân ôn ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̉ đị nh chí nh trị vung dân tôc thiêu sô Khơ me năm 2007. ̀ ̣ ̉ ́ Nay phòng Tài chính -Kế hoạch tổng hợp dự trù mua sắm của các âp co ngươi dân ́ ́ ̀ tôc thuôc cac xã, thị trấn như sau: ̣ ̣ ́ I/. Tổng hợp dự toán:
Số TT 1 2 3 Tên tài sản Điện thoại Trơ câp trach nhiêm 99 ̣ ́ ́ ̣ ngươi = 3 CB/ âp ̀ Hô trơ kinh phí hoat ̉ ̣ ̣ đông ̣ Tông công ̉ ̣ Quy cách (kết cấu tài sản) cố định 100.000đ/ngươi/tháng ̀ 300.000đ/ ấp/ tháng số lượng 08 máy 6 tháng 6 tháng Đơn giá 250.000đ 300.000đ 300.000đ Thành tiền 2.000.000đ 59.400.000đ 59.400.000đ 120.800.000đ

II/- Thuyêt minh dƣ toan: ́ ̣ ́ 1)-Dự toán lăp đặt điện thoại: ́ - Tổng số ấp trên địa bàn huyện chưa có điện thoại là 22 ấp. Phòng Tài chính-Kế hoạch đã hợp đồng với Bưu Điện huyện lă p đặt được 08 điện ́ thoại bàn (cố định) vơi tông sô tiên đa chi là 250.000đ*8 = 2.000.000đ (hai triêu đông). ́ ̉ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ Còn lại 14 ấp chưa găn được điện thoại vơi sô tiên 3.500.000đ (ba triêu năm trăm ́ ́ ́ ̀ ̣ ngàn đông). ̀ Lý do: + Chưa có cáp điên thoai đi tơi trụ sở các ấp; ̣ ̣ ́ + Nếu găn điện thoại không dây thì Bưu điện va Cty điên thoai cua điên lưc ch ưa có ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ phủ sóng. Vân đê nay Phong TC KH tiêp tuc liên hê vơi nganh Viên thông nêu co cap hoăc phu ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ sóng đến đâu thì tiếp tục ký hợp đồng trang bị điện thoại đến đó. 2)-Trơ câp trach nhiêm cho Trƣơng, Phó ấp: ̣ ́ ́ ̣ ̉ - Tông sô ấp có người dân tộc là 33 ấp, môi âp co 03 CB gôm 01 Trương và 02 Phó ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ấp. - Chê đô trơ câp môi đ/c la 100.000đ/ tháng, thơi gian tí nh tra trơ câp là 06 tháng của ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ năm 2007, thơi gian băt đâu chi trơ câp la 01/07/2007. ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ - tông kinh phí chi tra la : 33 ấp * 03CB * 100.000đ * 6 tháng = 59.400.000đ (năm ̉ ̉ ̀ mươi chí n triêu bôn trăm ngan đông). ̣ ́ ̀ ̀ 3)- Hô trợ kinh phí hoạt động cho các ấp: ̉ - Tông sô ấp có người dân tộc là 33 ấp. ̉ ́ - Mưc kinh phí hô trơ môi thang la 300.000đ (ba trăm ngan đông)/ ấp. ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ - thơi gian chi hô trơ la 06 tháng cuối năm 2007 (thơi gian chi băt đâu tư 01/07/2007). ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ - Tông kinh phí chi hô trơ hoat đông la : 33ấp * 300.000đ * 06 tháng = 59.400.000đ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ (năm mươi chí n triêu bôn trăm ngan đông). ̣ ́ ̀ ̀ 4)- Cân đôi thƣa, thiêu nguôn kinh phí : ́ ̀ ́ ̀ Tông công 03 khoản chi nêu trên là : 2.000.000đ + 59.400.000đ + 59.400.000đ = ̉ ̣ 120.800.000đ (môt trăm hai mươi triêu tam trăm ngan). ̣ ̣ ́ ̀ Cân đôi lai khoan kinh phí đươc tỉ nh câp la 300.000.000đ thi sô kinh phí con thưa ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ là: 300.000.000đ – 120.800.000đ = 179.200.000đ (môt trăm bay mươi chí n triêu hai trăm ̣ ̉ ̣ ngàn đồng). * Lý do thừa kinh phí: Theo dư toan chi tai tơ trì nh sô 116/TT.UBND ngay 20/07/2007 của UBND huyện ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ Tịnh Biên thì tâp trung cho 04 khoản chi như sau: ̣
2

4.1- Vê chi lăp đăt điên thoai : trong tờ trình xin lắp 33 máy cho 33 ấp vơi gia ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ 1.000.000đ/ máy, tông dư toan la 33.000.000đ (ba mươi ba triêu). ̉ ̣ ́ ̀ ̣ Nhưng thưc tê chỉ co 22 ấp chưa có điện thoại, chênh lêch thưa kinh phí 11 máy. Giá ̣ ́ ́ ̣ ̀ dư toan theo tơ trì nh la 1.000.000đ/ máy, nhưng gia thưc tê lăp đăt la 250.000đ/ máy. Đên ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ nay lăp đươc 08 máy tổng chi là 2.000.000đ (hai triêu đông). ́ ̣ ̣ ̀ Kinh phí thưa la 33.000.000đ - 2.000.000đ = 31.000.000đ (ba mươi môt triêu) ̀ ̀ ́ ̣ 4.2- Vê chi phu câp trach nhiêm : trong tơ trì nh ghi dư toan chi cho 99 trương, Phó ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ấp. Mưc chi la 100.000đ/ ngươi, thơi gian chi la 12 tháng vơi tông kinh phí đươc câp la ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ 99CB * 100.000đ * 12 tháng = 118.800.000đ (môt trăm mươi tam triêu tam trăm ngan ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ đông). ̀ Nhưng kê hoach chi thưc hiên chỉ co ́ ̣ ̣ ̣ ́ 06 tháng nên khoản kinh phí này thừa là 118.800.000đ – 59400.000đ = 59.400.000đ (năm mươi chí n triêu bôn trăm ngan đông). ̣ ́ ̀ ̀ 4.3- Vê chi hô trơ kinh phí hoat đông cho 33 ấp: trong tơ trì nh xin chi 3.000.000đ/ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ấp/ năm, tông kinh phí đươc câp la : 33 ấp * 3.000.000đ = 99.000.000đ (chín mươi chín ̉ ̣ ́ ̀ triêu). ̣ Nhưng kê hoach chi thưc hiên chỉ co 06 tháng và mổi tháng chi 300.000đ/ ấp (cao ́ ̣ ̣ ̣ ́ hơn tơ trì nh 600.000đ/ ấp/ năm) nên khoan kin h phí nay thưa la ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ : 99.000.000đ – 59.400.000đ = 39.600.000đ (ba mươi chí n triêu sau trăm ngan đông). ̣ ́ ̀ ̀ 4.4- Chi khac: theo tơ trì nh thì nguôn chi khac nay xin tỉ nh la 49.200.000đ dung đê ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ chi vao cac muc như: Lăp đăt điên, nươc, mua săm tu va ban ghê lam viêc. ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ Nhưng qua tí nh toan dư kiên trang bị tu hô sơ , bàn, ghê làm việc thì tổng kinh phí ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ cho khoan mua săm nay lên đên 134.750.000đ (môt trăm ba mươi bôn triêu bay trăm năm ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ chục ngàn ) nên Phòng chờ xin y kiên cua UBND huyên chỉ đao xư ly khoan kinh phí ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ này. Vì vậy khoản kinh phí nay vân con tôn la 49.200.000đ (bôn mươi chí n triêu hai trăm ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ngàn đồng). Tổng các khoản kinh phí còn thừa là: 31.000.000đ + 59.400.000đ + 39.600.000đ + 49.200.000đ = 179.200.000đ (môt trăm bay mƣơi chí n triêu hai trăm ngan đông). ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ Trên đây la kê hoach sư dung nguôn kinh phí đăc thu năm 2007 do tỉ nh hô trơ , kính ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ trình UBND huyện xem xét chỉ đạo sử dụng tiếp phần kinh phí còn thừa vào những công viêc phu hơp. ̣ ̀ ̣ TRƢƠNG PHONG ̉ ̀
3


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:181
posted:9/23/2008
language:Vietnamese
pages:3