Docstoc

B.Cáo Truong D X.To

Document Sample
B.Cáo Truong D X.To Powered By Docstoc
					UBND HUYÊN TỊ NH BIÊN ̣ ̣ PHÒNG TÀI CHÍNH – KÊ HOACH ́ ̣ ________________ Sô ́ /BC-TCKH

CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHĨ A VIÊT NAM ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̣ Độc lập – Tư do – hạnh phúc ̣ _______________________ Tịnh Biên, ngày 01 tháng 04 năm 2008

BÁO CAO ́
V/v thƣc hiên công văn sô 134/UBND-KT ngay 28/2/2008 của UBND huyên Tị nh Biên ̣ ̣ ́ ̀ ̣ V/v hoan đôi đât xây dƣng trƣơng Tiêu hoc “D” Xuân Tô ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̣

Kính gởi: UBND huyên Tị nh Biên. ̣ Châp hanh công văn sô 134/UBND-KT ngay 28/2/2008 của UBND huyện , ́ ̀ ́ ̀ Phòng Tài chính – Kê hoach đa phôi hơp vơi cac nganh chưc năng kiêm tra kiêm tra, ́ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ xác định diện tích, loại đất của Trường tiể học “D” Xuân Tô và Cty Sao Mai để phục vụ cho mục đích hoán đổi đất giửa nhà trường và Cty, tình hình thực tế như sau:

1/- Đất của Trƣờng Tiểu học “D” Xuân Tô:
- Loại đất: đât Đô thị . ́ - Mục đích sử dụng: là đất chuyên dùng (như đât ơ). ́ ̉ - Vị trí đất: Vị trí 2. - Tông diên tí ch: 768,6 m2 (gôm 2 thưa liên kê nhau). ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ 2 + Thưa 1: 516 m ̉ + Thưa 2: 252,6 m2 ̉ - Giá đất: 600.000đ / m2 (Vị trí 2 băng 60% vị trí 1). ̀ - Tông gia trị đât: 768,6 m2 x 600.000đ = 461.160.000d (bôn trăm sau mươi ̉ ́ ́ ́ ́ môt triêu, môt trăm sau mươi ngan đông). ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀

2/- Đất của Cty Sao Mai: Tông diện tí ch 835,7 m2 (gôm 2 thưa) ̉ ̀ ̉
a/- Thƣa I: ̉ - Loại đất: đât Nông nghiêp trong đô thị . ́ ̣ - Mục đích sử dụng: đang la đât Nông nghiêp. ̀ ́ ̣ - Vị trí đất: Vị trí 1.

- Tông diên tí ch: 183,8 m2. ̉ ̣ - Giá đất: 80.000đ / m2. - Tông gia trị đât: 183,8 m2 x 80.000đ = 14.704.000d (mươi bôn triêu, bảy ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ trăm le bôn ngan đông). ̉ ́ ̀ ̀ b/- Thƣa II: tông diên tí ch 651,9 m2 (chia lam 2 loại đất). ̉ ̉ ̣ ̀ b.1)- Loại Đất Thổ cư: căp đương Xuân Tô 1 ̣ ̀ - Vị trí đất: Vị trí 1. - Tông diên tí ch: 299,2 m2. ̉ ̣ - Giá đất: 1.000.000đ / m2. - Tông gia trị đât : 299,2 m2 x 1.000.000đ = 299.200.000d (hai trăm chín ̉ ́ ́ mươi chí n triêu, hai trăm ngan đông). ̣ ̀ ̀ b.2)- Loại đất Nông nghiệp trong đô thị: - Vị trí đất: Vị trí 1. - Tông diên tí ch: 352,7 m2. ̉ ̣ - Giá đất: 80.000đ / m2. - Tông gia trị đât: 352,7 m2 x 80.000đ = 28.216.000đ (hai mươi tam triêu , ̉ ́ ́ ́ ̣ hai trăm mươi sau ngan đông). ̀ ́ ̀ ̀ - Tông gia trị cua thƣa II: 299.200.000đ + 28.216.000đ = 327.432.000đ (ba ̉ ́ ̉ ̉ trăm hai mươi bay triêu, bôn trăm ba mươi hai ngan) ̉ ̣ ́ ̀ c)- Tông gia trị cua thưa I + Thưa II : 14.704.000đ + 327.432.000đ = ̉ ́ ̉ ̉ ̉ đ 342.136.000 (ba trăm bôn mươi hai triêu, môt trăm ba mươi sau ngan). ́ ̣ ̣ ́ ̀ Tât ca cach tí nh trên đêu căn cư vao quyêt đị nh sô 80/2007/QĐ-UBND ngay ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ 21/12/2007 của UBND tỉnh Angiang “V/v ban hanh quy đị nh bang gia cac loai đât ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ trên đị a ban tỉ nh Angiang”. ̀
2

3/- Tính hoán đôi theo giá trị nhƣ sau: ̉
- Tổng giá trị đất của Trương TH “D” Xuân Tô = 461.160.000d ̀ - Tổng giá trị đất của Cty Sao mai = 342.136.000đ 119.024.000đ - Trương “D” chênh lêch = + 119.024.000đ (môt trăm mươi chí n triê u, ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ không trăm hai mươi bôn ngan đông). ́ ̀ ̀

4/- Vê thu tuc hoan đôi đât: ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́
- Đê nghị UNBD huyên chỉ đao Phong T ài nguyên Môi trường tiến hành các ̀ ̣ ̣ ̀ thủ tục cần thiết để hoán đổi đất theo đúng luật định. Trên đây la kêt qua thưc hiên theo tinh thân chỉ đao cua UBND huyên tai công ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ văn sô 134/UBND-KT ngay 28/2/2008 của UBND huyện, Phòng TCKH xin báo cáo ́ ̀ UBND huyên xem xet chỉ đao. ̣ ́ ̣ Trân trong kí nh chao. ̣ ̀ TRƢƠNG PHONG ̉ ̀
Nơi nhân: như trên. ̣
- BLĐ Phong. ̀ - Lưu VT.

3


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:9/23/2008
language:English
pages:3