P. TN M.Truong - V.Giao' by Hihoney

VIEWS: 33 PAGES: 1

									UBND HUYÊN TỊ NH BIÊN ̣ PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH ________________ Sô:……/ CV-TCKH ́
V/v kiêm tra nguôn gôc đât ̉ ̀ ́ ́ và điều kiện phân lô, bán nền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Tịnh Biên, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kính gởi: Phòng Tài nguyên Môi trường huyên Tị nh Biên. ̣ Thưc hiên tinh thân công văn sô 27/UBND-KT ngay 14/01/2008 của UBND huyện ̣ ̣ ̀ ́ ̀ Tịnh Biên “V /v xư ly tơ trì nh sô 03/TTr-UBND ngay 31/12/2007 của UBND xã Văn ̉ ́ ̀ ́ ̀ Giáo” Trong đo UBND huyên chỉ đao Phong Tai chí nh Kê hoach phôi hơp cung Phòng ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ Tài nguyên Môi trường huyện Tịnh Biên xác định các nội dung sau: 1/- Nguôn gôc khu đât trong trì nh sô 03/TTr-UBND ngay 31/12/2007 của UBND ̀ ́ ́ ́ ̀ xã Văn Giáo. 2/- Thủ tục khu đất này hiện nay ra sao (có hô sơ đo đac và Đăng ky quyên sư ̀ ̣ ́ ̀ ̉ dụng đất chưa). 3/- Vị trí khu đất. 4/- Giá của khu đất này. 5/- khu đât nay co đu điêu kiên phân lô ban nên không. ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ 6/- Nơi đây co quy hoach sư dung cho viêc gì khac không. ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ Đê phôi hơp, tham mưu tốt cho UBND huyện quyết định chủ trương theo tờ trình ̉ ́ ̣ của UBND xã Văn Giáo , Phòng TCKH đề nghị phòng TNMT cung cấp , xác nhận 06 nôi ̣ dung nêu trên đê Phong TCKH co cơ sơ lâp bao cao UBND huyên . Rât mong sư phôi ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ hơp, hô trơ cua Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tịnh Biên. ̣ ̉ ̣ ̉ Xin trân trong kí nh chao. ̣ ̀ TRƢƠNG PHONG ̉ ̀
Nơi nhân: như trên ̣ - Trương Phong. ̉ ̀ - NS Xa. ̃ - Lưu VT.


								
To top