Don Mat' Giay' To_

Document Sample
Don Mat' Giay' To_ Powered By Docstoc
					CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________

ĐƠN CƠ MÂT GIÂY TƠ ́ ́ ́ ̀
Kính gởi : Công An thị trân Nhà Bàng. ́ - Tôi tên: Lê Văn Em. - Ngày, tháng, năm sinh: 28/ 05/ 1961 - Nơi công tac : Phòng Tài c hính Kế hoạch huyện Tịnh Biên tỉnh ́ An Giang. - Hô khâu thương tru : 122/3 khóm Thới Hoà , thị trấn Nhà Bàng , ̣ ̉ ̀ ́ huyên Tị nh Biên , tỉnh An Giang . ̣ Kính trình Công An thị trấn Nhà Bàng xác nhận việc mất các loại giây tơ tuy thâ n như sau: ́ ̀ ̀ Nguyên vao ngay 20/ 02/ 2008 tôi đươc cơ quan phân công đi ̀ ̀ ̣ công tac vơi đoan Kiêm tra xác định nhiệm vụ kinh tế xã hội năm ́ ́ ̀ ̉ 2008 ở thị trấn Nhà bàng , trong luc chơ đên giơ lam viêc tôi cung Đoan ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ công tac ăn sang ta i quan cua Ba Hô Thị Phân , do quên khoa cưa xe ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̉ nên bị ke trôm lây mât cai căp công tac trong đo gôm co cac loai giây ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ tơ như sau: ̀ 1/- Chưng minh nh ân dân sô : 350597679 do Công An tỉ nh ́ ́ Angiang câp . ́ 2/- Băng lai xe A1 do Công An tỉ nh Angiang câp . ̀ ́ ́ 3/- Băng lai xe B1 do Sơ Giao Thông Angiang câp . ̀ ́ ̉ ́ 4/-Thẻ tín dụng do Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Angiang phát hành. 5/- Thẻ tín dụng ATM do Ngân hàng Ngoại thương vietcombank Angiang phat h ành. ́ 5/- Giây chưng nhân CB cua nganh Tai chí nh câp . ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́

6/- Môt sô công văn , tài liệu chuyên môn và đồ dùng cá nhân ̣ ́ khác. Nay tôi lam đơn nay kí nh xin Công An thị trân Nha bang xac ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ nhân sư viêc mât căp nêu trên cho tôi đê làm cơ sở trình báo với các cơ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ quan chưc năng lam lai cac giây tơ đa mât đê trong sinh hoat va quan ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ hê xa hôi đươc thuân lơi , hơp phap . ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ Trân trong cam ơn . ̣ ̉

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN

Nhà Bàng, ngày 20 tháng 02 năm 2008 Ngươi đưng đơn ̀ ́

LÊ VĂN EM


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:43431
posted:9/23/2008
language:Vietnamese
pages:2