Thơ mời Đ.Bảo KTXH Diễn Tập by Hihoney

VIEWS: 47 PAGES: 2

									UBND HUYÊN TINH BIÊN ̣ ̣ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ________________ Sô:……/TM- TCKH ́

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Tịnh Biên, ngày 01 tháng 08 năm 2008

THƠ MƠI ̀
Căn cư công văn sô 01/BCĐ-DT ngày 30/7/2008 của Ban chỉ đạo diển ́ ́ tâp (BCĐDT) huyên Tị nh Biên “V/v xây dưng kê hoach diên tâp cua huyên ” giao ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ Phòng Tài chính – Kê hoach (TCKH) thưc hiên báo cáo tông hơp Kê hoach bao đam ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ kinh tê – xã hội huyện Tịnh Biên trong tác chiến , phòng thủ năm 2008, để công ́ tác tổng hợp được kịp thời theo chỉ đao cua BCĐDT huyên ̣ ̉ ̣ * Nay phong TCKH trân trong kí nh mơi : ̀ ̣ ̀ - Thủ trưởng hoặc CB được phân công tổng hợp lập kế hoạch diễn tập của c ác đơn vị co tham gia lam kê hoach diên tâp tac chiên , phòng thủ khu vực huyện Tị nh ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ Biên 2008 (theo danh sach đí nh kem). ́ ̀ * Thơi gian: 7 giơ 30 phút, ngày 04/8/2008 (thư Hai). ̀ ̀ ́ * Đị a điêm: Tại Hội trường Phòng TCKH huyện Tịnh Biên. ̉ * Nôi dung: Triên khai nhiêm vu phải thực hiện của từng đơn vị theo mẩu, biêu ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ quy đị nh cua BCĐDT tỉ nh An Giang để Phòng TCKH làm cơ sở tổng hợp thành Kê ̉ ́ hoạch bảo đảm kinh tế – xã hội huyện Tịnh Biên trong tác chiến , phòng thủ năm 2008. Do quy thơi gian không con nhiêu, công tac tông hơp rât kho khăn vì vây Phong ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ TCKH yêu câu cac đơn vị quan tâm đi dư đung thanh phân đê công tac triên khai va ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ nôi dung bao cao và tổng hợp đat chât lương tôt. ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́

TRƢƠNG PHONG ̉ ̀
Nơi nhân : Theo danh sach đí nh kem. ̣ ́ ̀
- BLĐ Phòng. - Lưu VT.

DANH SACH CAC ĐƠN VI ́ ́ ̣ LÂP KÊ HOACH TAC CHIÊN , PHÒNG THỦ ̣ ́ ̣ ́ ́ HUYÊN NĂM 2008 ̣
(Kèm theo Thơ mời số 382/TM-TCKH ngay 01/8/2008 của Phòng TCKH) ̀

1/- Phòng Công thương. 2/- Bênh viên Đa khoa. ̣ ̣ 3/- Phòng Y tế. 4/- Hôi Chư thâp đo. ̣ ̉ ̣ ̉ 5/- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 6/- Phòng Tài nguyên – Môi trương. ̀ 7/- Phòng Giáo dục – Đao tao. ̀ ̣ 8/- Phòng Văn hoá – Thông tin. 9/- Phòng Nội vụ. 10/- Xí nghiệp Điện, nươc. ́ 11/- Bưu điên. ̣ ____________________________ /__________________________

2


								
To top