Bai_Thu Hoach DD HCM by Hihoney

VIEWS: 20,021 PAGES: 9

									HUYỆN ỦY TỊNH BIÊN CHI BỘ TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tịnh Biên, ngày 11 tháng 06 năm 2007


BÀI THU HOẠCH (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ) - Họ tên Đảng viên : Lê văn Em - Nơi sinh hoat Đang : Chi bô Phòng Tài chính Kế hoạch ̣ ̉ ̣ Sau khi tiêp thu cac nôi dung cuôc vân đông “Hoc tâp va lam theo tâm ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ gương đao đưc Hô Chí Minh” do Ban Tuyên giao huyên Uy tô chưc , bản ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ thân tư liên hê va xin viêt bai thu hoach như sau . ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣

1/. Về Nhận Thức: - Vì sao phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ? Đang ta, dân tôc ta co đươc niêm hanh phuc rât lơn la chung ta đa ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̃ có một vị lãnh tụ vĩ đại , vị lãnh tụ đa đê lai cho Đang ta , nhân dân ta ̃ ̉ ̣ ̉ môt sư nghiêp vĩ đai đo la : Giành độc lập dân tộc , thông nhât đât ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ nươc, đưa nươc ta vao ky nguyên mơi . Bác còn để lại cho Đảng và ́ ́ ̀ ̉ ́ nhân dân ta môt di san vô gia ̣ ̉ ́ là tư tưởng Hồ Chí Minh v à tâm ́ gương đao đưc Hô Chí Minh . Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng , ̣ ́ ̉ đây không phai la cuôc vân đông đao đưc chung chung ma la cuôc ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ vân đông hoc va lam theo tâm gương đao đưc Hô Chí Minh ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ . Có nghĩa là chúng ta phải tuyê n truyên , giáo dục tấm gương đạo đức ̀ của Bác, để cho toàn Đảng, toàn dân noi theo và làm theo. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoáhiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, cho nên cuôc vân đông nay không chỉ thưc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ hiên băng biên phap tư tương ma cân phai kêt hơp tư tương vơi tô ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ chưc, kêt hơp tương vơi cai cach hanh chí nh , cải cách tư pháp với ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ cuôc đâu tranh phong chông tham nhung , lãng phí tức là phải thực ̣ ́ ̀ ́ ̃ hiên đông bô cac giai phap vê tư tương ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ , chính trị , kinh tê , hành ́ chính, pháp luật để chúng ta vừa giáo dục vừa tuyên truyền , cô vu , ̉ ̃ đông viên moi ngươi tu dương ren luyên . Thông qua cuôc vân đông ̣ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ làm cho cán bộ Đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những
1

nôi dung cơ ban , giá trị to lớn về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ ̣ ̉ Chí Minh nhằm tạo chuyễn biến mạnh mẻ về ý thức tu dưỡng , rèn luyên lam theo tâm gương đao đưc Hô Chí Minh , nâng cao đao đưc ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ cách mạng cần , kiêm, liêm, chính, chí công , vô tư , đây lui sư suy ̣ ̉ ̀ ̣ thoái về tư tưởng , chính trị , đao đưc , lôi sông va cac tê nan xa hôi ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đang bô va Nghị ̉ ̣ ̀ quyêt Đai hôi X cua Đang. ́ ̣ ̣ ̉ ̉ Cuôc vân đông không chỉ đơn thuân la sư chuyên biên vê đao đưc ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ́ mà phải tạo sự chuyễn biến toàn diện trong Đảng và toàn xã hội , tạo nên tang va đông lưc tinh thân đê thuc đây manh me công cuôc đôi ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ mơi, công nghiêp hoa , hiên đai hoa đât nươc . Làm sao để mổi cán ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ bô, Đang viên va toan thê nhân dân nhân thư đây đu nhưng nôi dung ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̃ ̣ và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hô Chí ̀ Minh; xây dưng tinh thân tư giac , quyêt tâm tu dương , rèn luyện để ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̃ xưng đang vơi Ngươi , xưng đang vơi sư tin cây va ky vong cua nhân ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ dân, vơi danh hiêu cua ngươi Đang viên công san . ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ Cuôc vân đông lân nay đươc tr iên khai va thưc hiên trong luc ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ toàn Đảng, toàn, toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đai hôi X của Đảng; trong bôi canh trong nươc va Quôc ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ tê co nhiêu thuân lơi . Chính vì vậy , chúng ta phải thưc hiên thât tôt ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ cuôc vân đông nay . Đo la trach nhiêm cua chung ta trươc Đang , ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ trươc nhân dân va đât nươc. ́ ̀ ́ ́ - Thực trạng hiện nay về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên ảnh hưởng đến uy tính của Đảng, lòng tin của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Trong tì nh hì nh hiên nay vân đê suy thoai đao đưc cua môt bô ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ phân CB, Đang viên đươc thê hiên chu yêu qua cac dang như sau : ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ - Biêu hiên sư phai nhat ly tương , lơi dung vị trí lanh đao đê thu ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ vén cá nhân , xem nhe lơi í ch tâp thê , công đông; thưc dung, đua đoi ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ xa hoa thí ch xai đô đăt tiên , hiên đai, đơi mơi lam tôn hao ngân sach ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ do nhân dân đong gop; xem nhe cac gia trị tinh thân tôt đep . ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ - Nạn tham nhũng , nhân v à đưa hối lộ diễn ra hầu hết các lỉnh ̣ vưc, các ngành kể cả những ngành được xem là mẩu mực như Y tế , ̣
2

giáo dục hay nhưng nganh bao vê phap luât như Công an , Kiêm sat , ̃ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ Tòa án. - Chính quyền cơ sở thì quan liê u, không năm băt tì nh hì nh ́ ́ KTXH, đơi sông cua dân nơi mì nh lanh đao , vô cam trươc nhưng ̀ ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ́ ̃ khó khăn , bưc xuc va nhưng đoi hoi chí nh đang cua dân ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̉ ́ ̉ , doanh nghiêp hoat đông thì bị cac cơ quan chưc năng lam kho đu chuyên ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ để tư lợi cá nhân… - CB, Đang viên thiêu trung thưc , khai man ly lị ch vơi tô chưc , sư ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ dụng bằng giả để tranh thu chưc quyên…nhưng vân đê nay diên ra ̉ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̉ khá phổ biến. - Nói nhiều làm ít htậm chí không làm , câp trên chỉ đao câp dươi ́ ̣ ́ ́ không châp hành, làm trái Nghị quyết cũa Đảng , phát ngôn tùy tiện , ́ vô nguyên tăc, gây rôi ren nôi bô… ́ ́ ̣ ̣ - Suy thoai đao đưc trong quan hê gia đì nh , quan hê xa hôi , thê ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ hiên lôi sông buông tha , hương thu , tham gia cac tê nan xa hôi , nhâ u ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ nhẹt bê tha… - Đao đưc nghê nghiêp sa sut , mê tí n dị đoan trong CB , Đang ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̉ viên co chiêu hương gia tăng lam anh hương xâu đên thuân phong , ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̀ mỷ tục và trật tự, an toan xa hôi. ̀ ̃ ̣ Nhưng biêu hiên suy thoai nêu trên đa lam giam n ̃ ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ̉ iêm tin cua ̀ ̉ quân chung vao sư lanh đao cua Đang , sư quan ly cua Nha nươc , vì ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ vây Nghị quyết đại hội X của Đảng chỉ rõ “thoái hoá, biến chất về ̣ chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ của cán bộ, Đảng viên diễn ra nghiêm trọng kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một trong nhưng thach thưc lơn đôi vơi sư sông con cua chê đô , làm tổn ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ hại đến uy tín Đảng , Nhà nước ta”. - Qua học tập, đồng chí nhận thức và bày tỏ tình cảm kính trọng đặc biệt gì về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh ?Vì sao?

3

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lảnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, môt chiên sĩ xuât săc , môt nha hoat đông lôi l ạc của phong ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ trào cộng sãn Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc . Ở Hồ Chí Minh, đao đưc đa đat tơi môt sư thông nhât chăt che giưa noi va ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ làm, giưa đơi công va đơi tư , giưa đao đưc cach man g va đao đưc ̃ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ đơi thường, do đo ngươi đa trơ thanh “tinh hoa va khí phach , lương ̀ ́ ̀ ̃ ̉ ̀ ̀ ́ tâm va danh dư” , thành biểu tượng của đạo đức và văn minh , không ̀ ̣ chỉ của Đảng ta , dân tôc ta, mà còn là biểu tượng của đạo đức – văn ̣ minh cua nhân loai . ̉ ̣ Chủ tịch Hô Chí Minh đa hiên dâng ca cuôc đơi va sư nghiêp của ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ mình cho dân tộc và nhân loại . Con ngươi , cuôc đơi va sư nghiêp ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ cách mạng cua Ngươi là một chỉnh thể thống nhất , ở đó có mối liên ̉ ̀ hê hưu cơ không thê tach rơi giư a tư tương va hanh đông , giưa ly ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ̃ ̉ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ luân va thưc tiên , trong suy nghĩ va cach ưng xư . Cả cuộc đời Người ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̉ hành động để cứu dân , cưu nươc, cho nươc nha đươc đôc lâp , đông ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ bào ta được tự do , ai cung co cơm ăn , áo mặc , ai cu ng đươc hoc ̃ ́ ̃ ̣ ̣ hành, mọi người tiến bộ , sông nhân ai, hạnh phúc – đo la le sông cua ́ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̃ Ngươi. ̀ Đao đưc Hô Chí Minh la đao đưc cua môt lanh tu hêt long thương ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ yêu, quý trọng đối với nhân dân , luôn luôn tin tương vao trí tuê va ̉ ̀ ̣ ̀ sưc manh cua nhân dân , cho nên moi cu trương , chính sách đều xuất ́ ̣ ̉ ̣ ̉ phát từ nhu câu va lơi í ch của nhân dân, luôn luôn dưa vao dân , “lây ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ dân lam gôc ”. Ngươi giao duc can bô phai nêu cao tinh thân phuc ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ vụ, tinh thânh trach nh iêm trươc nhân dân , phải chăm lo đơi sông ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ vât chât va tinh thân cua nhân dân, bơi “nêu nươc đôc lâp mà dân ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣ không đươc hương hanh phuc , tư do thì đôc lâp cung không co ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ nghĩa lý gì” . Đao đưc Hô Chí Minh la đao đưc nhân ai , vị tha , khoan dung , ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ nhân hâu hêt mưc , Bác Hồ là “muôn van tình thân yêu” đối với đồng ̣ ́ ̣ ̀ bào, đông chí . Trong tì nh yêu thương đo bác dành tất cả cho mọi ̀ ́ ngươi, không quê , không bo sot môt ai . Đao đưc Hô Chí Minh la ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ đao đưc c hí công vô tư , đơi riêng trong sang , nêp sông gian dị và ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ đưc khiêm tôn phi thương . Cân kiêm , giản dị , ít ham muốn về vật ́ ́ ̀ ̀ ̣ chât, đo la “đưc tí nh, tư cach cua ngươi cach mang” Ngươi đê ra va ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀
4

tư mì nh gương mâu thưc hiên , Người coi hkinh mọi sự xa hoa , ̣ ̃ ̣ ̣ không ưa chuông nhưng nghi thưc trang trong . Môt côt cach gian dị , ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ môt sư gian dị vĩ đai . Đo la cuôc đơi trong sach , suôt đơi thưc hanh ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ cân kiêm, liêm chí nh . Nét nổi bật trong đạo đức Hồ Chí Minh la sư ̀ ̣ ̀ ̣ khiêm tôn phi thương , măc du co công lao rât lơn , Ngươi không đê ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ai sung bai ca nhân mì nh , mà luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của ̀ ́ ́ toàn Đảng , toàn dân, toàn quân ta . Ngươi noi : Quân chung mơi la ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ngươi lam nên lị c h sư va lị ch sư la lị ch sư cua chí nh ho chư không ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ phải của một cá nhân anh hùng nào khác . “Dân tôc ta, nhân dân ta, non sông đât nươc ta, đa sinh ra Hô Chu ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̉ Tịch, Ngươi anh hung dân tôc vĩ đai và chính ngư ời đã làm rạng rở ̀ ̀ ̣ ̣ dân tôc ta , nhân dân ta va non sông đât nươc ta” . Điêu đo đa trơ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̉ thành chân lý làm rung động con tim mỗ i ngươi Viêt Nam khi nhăc ̀ ̣ ́ đến tên Người – Bác Hồ muôn vàn kính yêu . Vây đ ối với mỗi cán bộ, Đảng viên học tập và làm theo tấm ̣ gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục rèn luyện mình xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”. 2/. Về Tự Liên Hệ Bản Thân, Những Ưu Khuyết Điểm Về Phẩm Chất Đạo Đức, Lối Sống: a/ Về ý thức trách nhiệm: * Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng: Là cán bộ lảnh đạo bản thân luôn trao dồi rèn luỵên để ngày càng hoàn thiện về mọi mặt xứng đáng là người cán bộ lãnh đạo quản lý, thường xuyên trao dồi học tập chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách và Nghị quyết của Đảng, pháp lụât của Nhà nước. Về ý thức tổ chức lỷ luật luôn nêu cao tinh thần kỷ cương kỷ lụât chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ lụât của ngành xem việc chấp hành tổ chức kỷ luật là thước đo đạo đức của người cán bộ để thường xuyên nhắc nhở CBCC chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, kỷ cương của ngành cũng như của đơn vị.
5

Tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ của cơ quan phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộ viên chức, thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách trung thực, thẳng thắn trên tinh thần đấu tranh, giúp nhau cùng tiến bộ. * Về phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm , tâm huyêt vơi công ́ ́ viêc đươc giao : ̣ ̣ Có lập trường tư tưởng vững vàng , kiên định với ly tưởng cộng ́ sản, tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, quan điểm đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong công cuộc đổi mới, trên tinh thần quán triệt nội dung chính sách pháp luật nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng như của chi bộ đề ra. Tư tưởng của bản thân luôn thẳng thắng trung thực, báo cáo với cấp trên kịp thời và đúng tình hình thực tế, không làm ít báo cáo nhiều, dấu diếm khuyết điểm tồn tại, mạnh dạn phê và tự phê bình trước tập thể và cấp trên, xử lý công việc của cơ quan trên tinh thần tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và đúng theo chính sách, pháp luật Nhà nước quy định. Luôn thể hiện sự gương mẩu của một CB lãnh đạo cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, ngôn phong tác phong nghiêm túc, lý lụân và hành động luôn đi đôi với nhau, luôn thể hiện ý chí chiến đấu với tinh thần tiến công thực hiện thắng lợi vượt kế hoạch mọi nhiệm vụ do cấp trên giao cho. * Liên hệ về ý thức trong lối sống trong sáng, lành mạnh ở mức độ nào? Luôn thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đơn vị và bản thân nghiêm túc trong việc quản lý công sản và không lợi dụng chức vụ quyền hạn để tổ chức tham nhũng. Trong quản lý chi tiêu của đơn vị cân đối và tiết kịêm, thực hiện chi đúng theo các khoãn mục quy định trên cơ sở thực hiện tốt qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đã được xây dựng, bản thân thực hiện lối sống giản dị
6

lành mạnh không đua đòi xa hoa lãng phí, không lợi dụng vị trí công việc để sách nhiểu,cửa quyền, tiêu cực. b/ Về hành động cụ thể: * Viết bản đăng ký phấn đấu thực hiện của bản thân qua học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: - Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thưc ̣ hiên “cân , kiêm, liêm, chính, chí công , vô tư” theo tâm gương đao ̣ ̀ ̣ ́ ̣ đưc Hô Chí Minh: ́ ̀ Đê chông chu nghĩ a ca nhân , nâng cao đao đưc cach mang chúng ̉ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ta cân phai ra sưc tăng cương giao duc toan Đang vê ly tương công ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ sản chủ nghĩa , vê đương lôi , chính sách của Đảng , vê nhiêm vu va ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ đao đưc cua ngươi Đang viên . Phải thưc hanh phê bì nh va tư phê ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ bình nghiêm chỉnh trong Đảng , hoan nghênh va tao moi điêu kiên ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ cho quân chung tham gia phê bì nh can bô , Đang viê n. Châp hanh ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ nghiêm tuc chê đô sinh hoat đang , đong Đang phí đây đu và chấp ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ hành nghiêm công tac kiêm tra Đang . Bản thân phải đặt lợi ích của ́ ̉ ̉ cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết , trươc hêt. Phải quét ́ ́ sạch chủ nghĩa cá nhân , nâng cao đao đưc cach mang , bôi dương tư ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̃ tương tâp thê , tinh thân đoan kêt , tính tổ chức và tính kỷ luật . Phải ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ sâu sat thưc tê , gân gui quân chung , thât sư tôn trong vả phát huy ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ quyên lam chu tâp thê cua nhân dân ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ . Phải cố gắng học tập , rèn luyên, nâng cao trì nh đô hiêu biêt đê lam tôt moi nhiêm vu mà tổ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ chưc Đang va nhân dân giao pho . ́ ̉ ̀ ́ Đồng thời phải thực hiện đúng theo lời dạy của Người là: cán bộ, Đang viên phai nghiêm tuc thưc hiên “cân , kiêm, liêm, chính, chí ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ công, vô tư” bơi vì đo la chuâ n mực, đao đưc truyên thông trong ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ quan hê và đã trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng , ̣ để thực hiện cho đung chuân mưc nay chung ta cân phai : ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ - Tích cực lao động , học tập, công tac vơi tinh thân lao đông sang ́ ́ ̀ ̣ ́ tạo, có năng suất, chât lương, hiêu qua cao , biêt quy trong công sưc ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ lao đông va tai san cua tâp thê , của nhân dân; không xa hoa lang phí , ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̉ ̃ không phô trương hì nh thưc ; biêt sư dung lao đông , tiên vôn nha ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ nươc môt cach co hiê u qua . Là cán bộ , Đang viên cân loai bo tư ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ tương mưu câu danh vong , đị a vị , giành giật lợi ích cho mình , lạm ̉ ̀ ̣
7

dụng chức vụ , quyên han để trục lợi , thu ven ca nhân , chiêm đoat ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ của công. Phải thẳng thắng , trung thưc bao vệ đường lối, quan điêm ̣ ̉ ̉ của Đảng; thât tha khiêm tôn, không bao che giâu diêm khuyêt điêm . ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ Kiên quyêt chông bênh lươi biêng , lôi sông hương thu , nói không đi ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ đôi vơi lam , không lam dôi noi âu , bòn rút của công. Kiên quyêt đâ u ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ tranh chông tham nhung, lãng phí, tiêu cưc. ́ ̃ ̣ trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới, cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đảng và Nhà nước ta trong mọi hoạt động, đặc biệt là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất đã có rất nhiều cán bộ Đảng viên rất kiên cường anh dũng, gương mẩu đi đầu, không ngại gian khổ, hy sinh đã làm nên thành tích hào hùng, vẻ vang. Đảng và nhân dân ta rất tự hào vì đã có những người con xứng đáng như thế (những người con làm nên lịch sử). - Song bên cạnh những cán bộ, Đảng viên tiêu biểu ấy còn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên bị suy thoái về phẩm chất, đạo đức, họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất, bất chấp kỷ cương, đạo lý, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình trước. Họ đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể, do cá nhân chủ nghĩa mà họ ngại khó khăn, gian khổ, và họ sa vào tham danh trục lợi, xem thường tập thể, khinh rẽ quần chúng, độc đoán chuyên quyền, quan liêu mệnh lệnh, tham ô hữu hóa, tự cao tự đại, họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, lười học tập, họ không có tinh thần có gắng vươn lên. Cũng do tính cách cá nhân mà gây mất đoàn kết nội bộ, xem thường tổ chức kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, nói nhiều làm ít, công của mình tội của người khác, không chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân trong mối quan hệ chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh cho rằng “chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”. Người nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy
8

hiểm khác. Cho nên là cán bộ, Đảng viên chúng ta phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và phải quét sạch nó đi. III. Phương Hướng và Giải Pháp Của Bản Thân Trong Việc Phấn Đấu, Rèn Luyện Tu Dưỡng Đạo Đức, Lối Sống Qua Đợt Học Tập “Tấm Gương Đạo Đức HỒ Chí Minh”: Bản thân là cán bộ, Đảng viên trước hết là thông suốt và quán triệt các chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là giải pháp trong bài “nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: - Thứ nhất: mỗi cán bộ, Đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. - Thứ hai: phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. 1/ Những việc làm cụ thể: Chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, có lối sống lành mạnh, hoà đồng cùng tập thể, không quan liêu mệnh lệnh, hách dịch cửa quyền, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, mỗ người vì mọi người. Đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật trong Đảng và tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Có mối quan hệ gắn bó với nhân dân và chi Đảng bộ nơi cư trú. Bản thân được phân công chuyên quản về khối văn xã và tổng hợp báo cáo thu chi ngân sách trên địa bàn hàng tuần , tháng , quý và năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
Người viết thu hoạch

9


								
To top