; Địa điểm đào tạo khởi nghiệp hàng đầu
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Địa điểm đào tạo khởi nghiệp hàng đầu

VIEWS: 1 PAGES: 4

 • pg 1
									Địa điểm đào tạo khởi nghiệp hàng đầ u – Trung tâ m dạy học khởi ng hiệp c huyê n nghiệp 201 3 : bà i học khởi ng hiệ pbài tậ p khởi nghiệpbáo khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệpbắt đầ u khởi ng hiệp kinh doanhbắt đầu khởi ng hiệ p từ đâ ubí quyết khởi ng hiệpbí quyết khởi nghiệp thành côngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu c huyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi ng hiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễ n đà n khởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệp kinh doanhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành c ông cầ n nhữ ng yếu tố gìdoan h ng hiệp khởi ng hiệ p thà nh công cần yế u tố gìdoa nh nhâ n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệp kinh doa nhdự án khởi ng hiệ p thờifaceboo k khởi ng hiệpfor um khởi nghiệpg ian na n khởi ng hiệpgiao lưu khởi ng hiệ pgiáo trình khởi nghiệpg iới trẻ khởi ng hiệpg iớ i trẻ táo bạo khởi ng hiệ p dù 'khát' vố ngư ơng khởi nghiệpgư ơng sá ng khởi ng hiệphà nh trình khởi nghiệphỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ vay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệp kinh
doa nhhướng khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch khởi ng hiệ pkế hoạch khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch kinh doa nh khởi nghiệpkhó khă n khi khởi nghiệpkhởi ng hiệp bá n hàng online khởi ng hiệ p bán lẻ khởi ng hiệ p bằng các h nào khởi nghiệp bằ ng hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p bằ ng kinh do a nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkh ởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi nghiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi nghiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp c afe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho s inh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ kh ởi ng hiệp công ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi nghiệ p dưới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp e boo kkhởi nghiệp gìkhởi nghiệ p hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế hoạch kinh doa nhkhởi ng hiệ p khi cò n là s inh v iênkhởi ng hiệp khi khô ng có v ốnkhởi ng hiệ p khô ng vố nkhởi ng hiệp kinh doanhkhởi ng hiệp kinh doanh ă n uống khởi nghiệp kinh doa nh cà phê khởi nghiệp kinh doa nh nhà hà ng khởi ng hiệp kinh do anh nhỏ khởi
nghiệp kinh doa nh như t hế nào khởi ng hiệ p kinh doa nh online khởi ng hiệ p kinh doa nh phần mề mkhởi ng hiệp kinh doanh qua mạng khởi nghiệp kinh doa nh quá n ă nkhởi nghiệp kinh doa nh quầ n áo khởi ng hiệp kinh doanh quán cafe khởi nghiệp kinh doa nh thời trang khởi nghiệp kinh doa nh với 10 triệu đồ ng khởi nghiệp kinh doa nh v ới 10 0 triệu đồng khởi nghiệ p là m ănkhởi ng hiệ p là m chủkhởi ng hiệp là m g ìkhởi nghiệp là m già ukhởi ng hiệp lưu ý nhữn g gìkhởi ng hiệ p may mặc khởi ng hiệp mở quá n ă nkhởi ng hiệp mở quá n cafe khởi nghiệ p một mìnhkhởi ng hiệ p nă m 2013 khởi ng hiệ p nă m 30 tuổikhởi ng hiệp nên bắt đầ u từ đâ ukhởi ng hiệp nên kinh doanh g ìkhởi nghiệp ngà nh ma y mặc khởi nghiệp ngà nh x ây dự ng khởi ng hiệ p nghĩa là g ìkhởi ng hiệp nhà hàng khởi ng hiệ p nhỏ khởi ng hiệ p như thế nào khởi ng hiệ p nhữ ng điều cầ n biết khởi ng hiệ p ở nô ng thônkh ởi nghiệp ở tuổ i 30 khởi ng hiệ p ở t uổi 4 0 khởi nghiệp ở tuổ i 50 khởi ng hiệp quá n ă nkhởi nghiệp quá n cafe khởi nghiệp quả ng cáo khởi ng hiệ p sinh viênkhởi nghiệp tại g ia khởi ng hiệp t hà nh cô ng khởi ng hiệp t hất bạikhởi ng hiệp t hế nà o khởi
nghiệp t hời khủng hoả ng khởi ng hiệ p thời lạm phát khởi nghiệp t hương mạ i điện tử khởi nghiệp trên internet khởi ng hiệ p trên inter net và mobile khởi nghiệp từ 2 bà n tay trắng khởi ng hiệ p từ bà n tay trắ ng khởi nghiệp từ đâukhởi nghiệ p từ hai bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ internet khởi nghiệp từ quán ănkhởi ng hiệ p từ quá n cà phê khởi nghiệp từ quá n cafe khởi nghiệ p từ sáchkhởi nghiệp từ số 0 khởi nghiệ p từ số không khởi nghiệp từ số v ốn nhỏ khởi ng hiệp từ tay trắ ng khởi nghiệp v à phát triển doa nh ng hiệ pkhởi nghiệp vă n phò ng phẩ mkhởi nghiệp v iệt na mkhởi ng hiệp vớ i 1 0 triệukhởi ng hiệ p v ới 10 0 triệukhởi nghiệp v ới 20 triệukhởi ng hiệp với 20 triệu đồ ng khởi nghiệp v ới 30 triệukhởi ng hiệp với 50 triệukhởi ng hiệp với 50 triệu đồ ng khởi ng hiệp với ha i bàn tay trắng khởi ng hiệp với internetkhởi ng hiệp v ới quá n cà phê khởi nghiệp v ới quán cafe khởi nghiệp với s ố vố n ít khởi ng hiệp v ới số vố n ít ỏ ikhởi nghiệp v ới số vố n nhỏ khởi ng hiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệp với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi nghiệp v ốn nhỏ khởi nghiệp xâ y dự ng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự do anh nghiệpkhởi sự doanh
nghiệp là gìkhởi tạo do anh nghiệpkhởi tạo do anh nghiệp là gìkinh doa nh khởi nghiệpkinh ng hiệ m khi khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ pkinh nghiệm khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ p thà nh công là m gì để khởi ng hiệplà m gì khi bắt đầ u khởi ng hiệplà m giàu khởi ng hiệplà m sao để khởi ng hiệplà m sao khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng là m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi n ghiệplậ p kế ho ạch khởi ng hiệplời khuyên khi khởi ng hiệplời khuyên khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi nghiệpmuố n khởi nghiệp kinh doa nhngư ời trẻ khởi nghiệpnhữ ng bước đầ u khởi nghiệpnhữ ng cách khởi nghiệpnhữ ng câ u chuyện khởi ng hiệ pnhững điều cầ n biết khi khởi ng hiệpnhững khó khă n khi khởi nghiệpnhữ ng sai lầm khi khởi ng hiệ pphim khởi ng hiệ pphim về khởi ng hiệ pphụ nữ khởi ng hiệ pphư ơng án khởi ng hiệ pphư ơng án kinh do anh khởi ng hiệpphương pháp khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầ u tư khởi nghiệpquỹ hỗ trợ khởi nghiệpquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ
khởi ng hiệpquỹ tha nh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ trợ tha nh niê n khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệ p kinh doa nhr ủi ro khi khởi ng hiệps ách dạy khởi ng hiệpsách khởi ng hiệ psách khởi nghiệ p kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai l ầ m khi khởi ng hiệ psai lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệ ptâm sự khởi ng hiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytrang web khởi nghiệptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpvay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi ng hiệ pviệc cần là m khi khởi nghiệ pviết kế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pvố n để khởi ng hiệpweb khởi ng hiệpwe bsite khởi nghiệpý tư ởng khởi nghiệpy t uo ng khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệ p thà nh công
    YUP INSTITUTE – Nơi đào tạo ra những con người nói “Có”
       với thành công và hạnh phúc của chính mình.

                                                                                                                                                                                                                                   http://yup.edu.vn/
                                                                                                                                                                                                                                                                    Mission

Học viện YUP giúp cho giới trẻ thành công bằng cách trang bị cho họ
thái độ đúng đắn, thói quen hiệu quả, kỹ năng, kiến thức và kinh
nghiệm mang tính thực tiễn, tính chuyên biệt và tính kế thừa cao.

Học viện YUP đào tạo nên những nhà lãnh đạo và những nhà khởi
nghiệp thành công để góp phần xây dựng nên một nét đặc trưng của
văn hóa kinh doanh Việt Nam đó là văn hóa trợ lực lẫn nhau trong kinh
doanh.

Học viện YUP đảm bảo tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho
những thành viên có cùng mục tiêu, từ đó sáng tạo ra những giá trị
mới cho nhà đầu tư và cộng đồng.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Vision                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE
Địa điểm đào tạo khởi nghiệp hàng đầ u – Trung tâ m dạy học khởi ng hiệp c huyê n nghiệp 201 3 : bà i học khởi ng hiệ pbài tậ p khởi nghiệpbáo khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệpbắt đầ u khởi ng hiệp kinh doanhbắt đầu khởi ng hiệ p từ đâ ubí quyết khởi ng hiệpbí quyết khởi nghiệp thành côngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu c huyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi ng hiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễ n đà n khởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệp kinh doanhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành c ông cầ n nhữ ng yếu tố gìdoan h ng hiệp khởi ng hiệ p thà nh công cần yế u tố gìdoa nh nhâ n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệp kinh doa nhdự án khởi ng hiệ p thờifaceboo k khởi ng hiệpfor um khởi nghiệpg ian na n khởi ng hiệpgiao lưu khởi ng hiệ pgiáo trình khởi nghiệpg iới trẻ khởi ng hiệpg iớ i trẻ táo bạo khởi ng hiệ p dù 'khát' vố ngư ơng khởi nghiệpgư ơng sá ng khởi ng hiệphà nh trình khởi nghiệphỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ vay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệp kinh
doa nhhướng khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch khởi ng hiệ pkế hoạch khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch kinh doa nh khởi nghiệpkhó khă n khi khởi nghiệpkhởi ng hiệp bá n hàng online khởi ng hiệ p bán lẻ khởi ng hiệ p bằng các h nào khởi nghiệp bằ ng hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p bằ ng kinh do a nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkh ởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi nghiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi nghiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp c afe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho s inh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ kh ởi ng hiệp công ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi nghiệ p dưới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp e boo kkhởi nghiệp gìkhởi nghiệ p hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế hoạch kinh doa nhkhởi ng hiệ p khi cò n là s inh v iênkhởi ng hiệp khi khô ng có v ốnkhởi ng hiệ p khô ng vố nkhởi ng hiệp kinh doanhkhởi ng hiệp kinh doanh ă n uống khởi nghiệp kinh doa nh cà phê khởi nghiệp kinh doa nh nhà hà ng khởi ng hiệp kinh do anh nhỏ khởi
nghiệp kinh doa nh như t hế nào khởi ng hiệ p kinh doa nh online khởi ng hiệ p kinh doa nh phần mề mkhởi ng hiệp kinh doanh qua mạng khởi nghiệp kinh doa nh quá n ă nkhởi nghiệp kinh doa nh quầ n áo khởi ng hiệp kinh doanh quán cafe khởi nghiệp kinh doa nh thời trang khởi nghiệp kinh doa nh với 10 triệu đồ ng khởi nghiệp kinh doa nh v ới 10 0 triệu đồng khởi nghiệ p là m ănkhởi ng hiệ p là m chủkhởi ng hiệp là m g ìkhởi nghiệp là m già ukhởi ng hiệp lưu ý nhữn g gìkhởi ng hiệ p may mặc khởi ng hiệp mở quá n ă nkhởi ng hiệp mở quá n cafe khởi nghiệ p một mìnhkhởi ng hiệ p nă m 2013 khởi ng hiệ p nă m 30 tuổikhởi ng hiệp nên bắt đầ u từ đâ ukhởi ng hiệp nên kinh doanh g ìkhởi nghiệp ngà nh ma y mặc khởi nghiệp ngà nh x ây dự ng khởi ng hiệ p nghĩa là g ìkhởi ng hiệp nhà hàng khởi ng hiệ p nhỏ khởi ng hiệ p như thế nào khởi ng hiệ p nhữ ng điều cầ n biết khởi ng hiệ p ở nô ng thônkh ởi nghiệp ở tuổ i 30 khởi ng hiệ p ở t uổi 4 0 khởi nghiệp ở tuổ i 50 khởi ng hiệp quá n ă nkhởi nghiệp quá n cafe khởi nghiệp quả ng cáo khởi ng hiệ p sinh viênkhởi nghiệp tại g ia khởi ng hiệp t hà nh cô ng khởi ng hiệp t hất bạikhởi ng hiệp t hế nà o khởi
nghiệp t hời khủng hoả ng khởi ng hiệ p thời lạm phát khởi nghiệp t hương mạ i điện tử khởi nghiệp trên internet khởi ng hiệ p trên inter net và mobile khởi nghiệp từ 2 bà n tay trắng khởi ng hiệ p từ bà n tay trắ ng khởi nghiệp từ đâukhởi nghiệ p từ hai bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ internet khởi nghiệp từ quán ănkhởi ng hiệ p từ quá n cà phê khởi nghiệp từ quá n cafe khởi nghiệ p từ sáchkhởi nghiệp từ số 0 khởi nghiệ p từ số không khởi nghiệp từ số v ốn nhỏ khởi ng hiệp từ tay trắ ng khởi nghiệp v à phát triển doa nh ng hiệ pkhởi nghiệp vă n phò ng phẩ mkhởi nghiệp v iệt na mkhởi ng hiệp vớ i 1 0 triệukhởi ng hiệ p v ới 10 0 triệukhởi nghiệp v ới 20 triệukhởi ng hiệp với 20 triệu đồ ng khởi nghiệp v ới 30 triệukhởi ng hiệp với 50 triệukhởi ng hiệp với 50 triệu đồ ng khởi ng hiệp với ha i bàn tay trắng khởi ng hiệp với internetkhởi ng hiệp v ới quá n cà phê khởi nghiệp v ới quán cafe khởi nghiệp với s ố vố n ít khởi ng hiệp v ới số vố n ít ỏ ikhởi nghiệp v ới số vố n nhỏ khởi ng hiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệp với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi nghiệp v ốn nhỏ khởi nghiệp xâ y dự ng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự do anh nghiệpkhởi sự doanh
nghiệp là gìkhởi tạo do anh nghiệpkhởi tạo do anh nghiệp là gìkinh doa nh khởi nghiệpkinh ng hiệ m khi khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ pkinh nghiệm khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ p thà nh công là m gì để khởi ng hiệplà m gì khi bắt đầ u khởi ng hiệplà m giàu khởi ng hiệplà m sao để khởi ng hiệplà m sao khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng là m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi n ghiệplậ p kế ho ạch khởi ng hiệplời khuyên khi khởi ng hiệplời khuyên khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi nghiệpmuố n khởi nghiệp kinh doa nhngư ời trẻ khởi nghiệpnhữ ng bước đầ u khởi nghiệpnhữ ng cách khởi nghiệpnhữ ng câ u chuyện khởi ng hiệ pnhững điều cầ n biết khi khởi ng hiệpnhững khó khă n khi khởi nghiệpnhữ ng sai lầm khi khởi ng hiệ pphim khởi ng hiệ pphim về khởi ng hiệ pphụ nữ khởi ng hiệ pphư ơng án khởi ng hiệ pphư ơng án kinh do anh khởi ng hiệpphương pháp khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầ u tư khởi nghiệpquỹ hỗ trợ khởi nghiệpquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ
khởi ng hiệpquỹ tha nh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ trợ tha nh niê n khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệ p kinh doa nhr ủi ro khi khởi ng hiệps ách dạy khởi ng hiệpsách khởi ng hiệ psách khởi nghiệ p kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai l ầ m khi khởi ng hiệ psai lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệ ptâm sự khởi ng hiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytrang web khởi nghiệptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpvay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi ng hiệ pviệc cần là m khi khởi nghiệ pviết kế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pvố n để khởi ng hiệpweb khởi ng hiệpwe bsite khởi nghiệpý tư ởng khởi nghiệpy t uo ng khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệ p thà nh công
Học viện YUP trở thành tổ chức hàng đầu Châu Á về đào tạo Khởi
nghiệp & Lãnh đạo cho giới trẻ.

                       http://yup.edu.vn/                                                                                                                                                                                                                                                   Core Values

Phát triển bản thân không ngừng nghỉ.

Gia tăng giá trị cho người khác.

Khát vọng lớn, sống hết mình, tích cực, đam mê và dấn thân.

Sống với những cam kết của bản thân. Hành động cũng như lời nói.

Yêu thương & Chính trực.

Định hướng vào Con người, Khách hàng, Hành động và Kết quả.

                                                                                                                                                                                                                              Ban Giảng Viên

Giảng viên Nguyễn Tuấn Quỳnh
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh khi còn là sinh viên Đại Học Kinh Tế đã đạt nhiều thành
công trong học tập và nghiên cứu khoa học. Mọi thứ bắt đầu với anh khi gia nhập
Saigon Petro với vị trí nhân viên bộ phận xuất nhập khẩu. Từ vị trí ấy cùng với sự
nỗ lực và khả năng nhạy ... Read More »

Giảng viên Lý Trường Chiến
                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE
Địa điểm đào tạo khởi nghiệp hàng đầ u – Trung tâ m dạy học khởi ng hiệp c huyê n nghiệp 201 3 : bà i học khởi ng hiệ pbài tậ p khởi nghiệpbáo khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệpbắt đầ u khởi ng hiệp kinh doanhbắt đầu khởi ng hiệ p từ đâ ubí quyết khởi ng hiệpbí quyết khởi nghiệp thành côngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu c huyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi ng hiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễ n đà n khởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệp kinh doanhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành c ông cầ n nhữ ng yếu tố gìdoan h ng hiệp khởi ng hiệ p thà nh công cần yế u tố gìdoa nh nhâ n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệp kinh doa nhdự án khởi ng hiệ p thờifaceboo k khởi ng hiệpfor um khởi nghiệpg ian na n khởi ng hiệpgiao lưu khởi ng hiệ pgiáo trình khởi nghiệpg iới trẻ khởi ng hiệpg iớ i trẻ táo bạo khởi ng hiệ p dù 'khát' vố ngư ơng khởi nghiệpgư ơng sá ng khởi ng hiệphà nh trình khởi nghiệphỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ vay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệp kinh
doa nhhướng khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch khởi ng hiệ pkế hoạch khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch kinh doa nh khởi nghiệpkhó khă n khi khởi nghiệpkhởi ng hiệp bá n hàng online khởi ng hiệ p bán lẻ khởi ng hiệ p bằng các h nào khởi nghiệp bằ ng hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p bằ ng kinh do a nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkh ởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi nghiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi nghiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp c afe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho s inh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ kh ởi ng hiệp công ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi nghiệ p dưới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp e boo kkhởi nghiệp gìkhởi nghiệ p hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế hoạch kinh doa nhkhởi ng hiệ p khi cò n là s inh v iênkhởi ng hiệp khi khô ng có v ốnkhởi ng hiệ p khô ng vố nkhởi ng hiệp kinh doanhkhởi ng hiệp kinh doanh ă n uống khởi nghiệp kinh doa nh cà phê khởi nghiệp kinh doa nh nhà hà ng khởi ng hiệp kinh do anh nhỏ khởi
nghiệp kinh doa nh như t hế nào khởi ng hiệ p kinh doa nh online khởi ng hiệ p kinh doa nh phần mề mkhởi ng hiệp kinh doanh qua mạng khởi nghiệp kinh doa nh quá n ă nkhởi nghiệp kinh doa nh quầ n áo khởi ng hiệp kinh doanh quán cafe khởi nghiệp kinh doa nh thời trang khởi nghiệp kinh doa nh với 10 triệu đồ ng khởi nghiệp kinh doa nh v ới 10 0 triệu đồng khởi nghiệ p là m ănkhởi ng hiệ p là m chủkhởi ng hiệp là m g ìkhởi nghiệp là m già ukhởi ng hiệp lưu ý nhữn g gìkhởi ng hiệ p may mặc khởi ng hiệp mở quá n ă nkhởi ng hiệp mở quá n cafe khởi nghiệ p một mìnhkhởi ng hiệ p nă m 2013 khởi ng hiệ p nă m 30 tuổikhởi ng hiệp nên bắt đầ u từ đâ ukhởi ng hiệp nên kinh doanh g ìkhởi nghiệp ngà nh ma y mặc khởi nghiệp ngà nh x ây dự ng khởi ng hiệ p nghĩa là g ìkhởi ng hiệp nhà hàng khởi ng hiệ p nhỏ khởi ng hiệ p như thế nào khởi ng hiệ p nhữ ng điều cầ n biết khởi ng hiệ p ở nô ng thônkh ởi nghiệp ở tuổ i 30 khởi ng hiệ p ở t uổi 4 0 khởi nghiệp ở tuổ i 50 khởi ng hiệp quá n ă nkhởi nghiệp quá n cafe khởi nghiệp quả ng cáo khởi ng hiệ p sinh viênkhởi nghiệp tại g ia khởi ng hiệp t hà nh cô ng khởi ng hiệp t hất bạikhởi ng hiệp t hế nà o khởi
nghiệp t hời khủng hoả ng khởi ng hiệ p thời lạm phát khởi nghiệp t hương mạ i điện tử khởi nghiệp trên internet khởi ng hiệ p trên inter net và mobile khởi nghiệp từ 2 bà n tay trắng khởi ng hiệ p từ bà n tay trắ ng khởi nghiệp từ đâukhởi nghiệ p từ hai bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ internet khởi nghiệp từ quán ănkhởi ng hiệ p từ quá n cà phê khởi nghiệp từ quá n cafe khởi nghiệ p từ sáchkhởi nghiệp từ số 0 khởi nghiệ p từ số không khởi nghiệp từ số v ốn nhỏ khởi ng hiệp từ tay trắ ng khởi nghiệp v à phát triển doa nh ng hiệ pkhởi nghiệp vă n phò ng phẩ mkhởi nghiệp v iệt na mkhởi ng hiệp vớ i 1 0 triệukhởi ng hiệ p v ới 10 0 triệukhởi nghiệp v ới 20 triệukhởi ng hiệp với 20 triệu đồ ng khởi nghiệp v ới 30 triệukhởi ng hiệp với 50 triệukhởi ng hiệp với 50 triệu đồ ng khởi ng hiệp với ha i bàn tay trắng khởi ng hiệp với internetkhởi ng hiệp v ới quá n cà phê khởi nghiệp v ới quán cafe khởi nghiệp với s ố vố n ít khởi ng hiệp v ới số vố n ít ỏ ikhởi nghiệp v ới số vố n nhỏ khởi ng hiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệp với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi nghiệp v ốn nhỏ khởi nghiệp xâ y dự ng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự do anh nghiệpkhởi sự doanh
nghiệp là gìkhởi tạo do anh nghiệpkhởi tạo do anh nghiệp là gìkinh doa nh khởi nghiệpkinh ng hiệ m khi khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ pkinh nghiệm khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ p thà nh công là m gì để khởi ng hiệplà m gì khi bắt đầ u khởi ng hiệplà m giàu khởi ng hiệplà m sao để khởi ng hiệplà m sao khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng là m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi n ghiệplậ p kế ho ạch khởi ng hiệplời khuyên khi khởi ng hiệplời khuyên khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi nghiệpmuố n khởi nghiệp kinh doa nhngư ời trẻ khởi nghiệpnhữ ng bước đầ u khởi nghiệpnhữ ng cách khởi nghiệpnhữ ng câ u chuyện khởi ng hiệ pnhững điều cầ n biết khi khởi ng hiệpnhững khó khă n khi khởi nghiệpnhữ ng sai lầm khi khởi ng hiệ pphim khởi ng hiệ pphim về khởi ng hiệ pphụ nữ khởi ng hiệ pphư ơng án khởi ng hiệ pphư ơng án kinh do anh khởi ng hiệpphương pháp khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầ u tư khởi nghiệpquỹ hỗ trợ khởi nghiệpquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ
khởi ng hiệpquỹ tha nh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ trợ tha nh niê n khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệ p kinh doa nhr ủi ro khi khởi ng hiệps ách dạy khởi ng hiệpsách khởi ng hiệ psách khởi nghiệ p kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai l ầ m khi khởi ng hiệ psai lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệ ptâm sự khởi ng hiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytrang web khởi nghiệptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpvay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi ng hiệ pviệc cần là m khi khởi nghiệ pviết kế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pvố n để khởi ng hiệpweb khởi ng hiệpwe bsite khởi nghiệpý tư ởng khởi nghiệpy t uo ng khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệ p thà nh công
Người ta thường gọi ông với 2 biệt danh đáng yêu là ông già Noel hay Hồng Thất
Công bởi tính tình vui vẻ, hòa nhã và cực yêu trẻ. Vả lại, ông cũng giản dị trong
cách ăn mặc thường ngày nhưng lại là người nói là làm, hay làm việc “nghĩa hiệp”.
Ông cho rằng: “Tôi hiểu rằng ... Read More »

Giảng viên Quách Kim Cương
Anh Quách Kim Cương đã nhận bằng Thạc sĩ từ Đại học Aalborg của Đan Mạch.
Hiện anh đang giữ vị trí Giám Đốc Kinh Doanh tại Ericsson Viet Nam. Ở vị trí một
nhà kinh doanh, tư vấn quản lý và huấn luyện, ông Cương đã có thâm hơn 10 năm
kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, Quản ... Read More »

Giảng viên Tạ Minh Tuấn
GIẢNG VIÊN TẠ MINH TUẤN Entrepreneurship & Leadership Coach “Hãy trở thành
người nhạc trưởng của chính cuộc đời bạn. Đừng sống vô nghĩa để rồi chết đi và
mang theo xuống mồ bản nhạc có ý nghĩa nhất của đời người, chưa bao giờ được
cất lên” – Tạ Minh Tuấn – Bắt đầu khởi nghiệp từ rất ... Read More »

Giảng viên Christopher Quang Zobrist                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE
Địa điểm đào tạo khởi nghiệp hàng đầ u – Trung tâ m dạy học khởi ng hiệp c huyê n nghiệp 201 3 : bà i học khởi ng hiệ pbài tậ p khởi nghiệpbáo khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệpbắt đầ u khởi ng hiệp kinh doanhbắt đầu khởi ng hiệ p từ đâ ubí quyết khởi ng hiệpbí quyết khởi nghiệp thành côngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu c huyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi ng hiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễ n đà n khởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệp kinh doanhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành c ông cầ n nhữ ng yếu tố gìdoan h ng hiệp khởi ng hiệ p thà nh công cần yế u tố gìdoa nh nhâ n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệpdự á n khởi nghiệp kinh doa nhdự án khởi ng hiệ p thờifaceboo k khởi ng hiệpfor um khởi nghiệpg ian na n khởi ng hiệpgiao lưu khởi ng hiệ pgiáo trình khởi nghiệpg iới trẻ khởi ng hiệpg iớ i trẻ táo bạo khởi ng hiệ p dù 'khát' vố ngư ơng khởi nghiệpgư ơng sá ng khởi ng hiệphà nh trình khởi nghiệphỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ vay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệphư ớng dẫ n khởi ng hiệp kinh
doa nhhướng khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch khởi ng hiệ pkế hoạch khởi ng hiệ p kinh doa nhkế hoạch kinh doa nh khởi nghiệpkhó khă n khi khởi nghiệpkhởi ng hiệp bá n hàng online khởi ng hiệ p bán lẻ khởi ng hiệ p bằng các h nào khởi nghiệp bằ ng hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p bằ ng kinh do a nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkh ởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi nghiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi nghiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp c afe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho s inh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ kh ởi ng hiệp công ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi nghiệ p dưới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp e boo kkhởi nghiệp gìkhởi nghiệ p hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế hoạch kinh doa nhkhởi ng hiệ p khi cò n là s inh v iênkhởi ng hiệp khi khô ng có v ốnkhởi ng hiệ p khô ng vố nkhởi ng hiệp kinh doanhkhởi ng hiệp kinh doanh ă n uống khởi nghiệp kinh doa nh cà phê khởi nghiệp kinh doa nh nhà hà ng khởi ng hiệp kinh do anh nhỏ khởi
nghiệp kinh doa nh như t hế nào khởi ng hiệ p kinh doa nh online khởi ng hiệ p kinh doa nh phần mề mkhởi ng hiệp kinh doanh qua mạng khởi nghiệp kinh doa nh quá n ă nkhởi nghiệp kinh doa nh quầ n áo khởi ng hiệp kinh doanh quán cafe khởi nghiệp kinh doa nh thời trang khởi nghiệp kinh doa nh với 10 triệu đồ ng khởi nghiệp kinh doa nh v ới 10 0 triệu đồng khởi nghiệ p là m ănkhởi ng hiệ p là m chủkhởi ng hiệp là m g ìkhởi nghiệp là m già ukhởi ng hiệp lưu ý nhữn g gìkhởi ng hiệ p may mặc khởi ng hiệp mở quá n ă nkhởi ng hiệp mở quá n cafe khởi nghiệ p một mìnhkhởi ng hiệ p nă m 2013 khởi ng hiệ p nă m 30 tuổikhởi ng hiệp nên bắt đầ u từ đâ ukhởi ng hiệp nên kinh doanh g ìkhởi nghiệp ngà nh ma y mặc khởi nghiệp ngà nh x ây dự ng khởi ng hiệ p nghĩa là g ìkhởi ng hiệp nhà hàng khởi ng hiệ p nhỏ khởi ng hiệ p như thế nào khởi ng hiệ p nhữ ng điều cầ n biết khởi ng hiệ p ở nô ng thônkh ởi nghiệp ở tuổ i 30 khởi ng hiệ p ở t uổi 4 0 khởi nghiệp ở tuổ i 50 khởi ng hiệp quá n ă nkhởi nghiệp quá n cafe khởi nghiệp quả ng cáo khởi ng hiệ p sinh viênkhởi nghiệp tại g ia khởi ng hiệp t hà nh cô ng khởi ng hiệp t hất bạikhởi ng hiệp t hế nà o khởi
nghiệp t hời khủng hoả ng khởi ng hiệ p thời lạm phát khởi nghiệp t hương mạ i điện tử khởi nghiệp trên internet khởi ng hiệ p trên inter net và mobile khởi nghiệp từ 2 bà n tay trắng khởi ng hiệ p từ bà n tay trắ ng khởi nghiệp từ đâukhởi nghiệ p từ hai bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ internet khởi nghiệp từ quán ănkhởi ng hiệ p từ quá n cà phê khởi nghiệp từ quá n cafe khởi nghiệ p từ sáchkhởi nghiệp từ số 0 khởi nghiệ p từ số không khởi nghiệp từ số v ốn nhỏ khởi ng hiệp từ tay trắ ng khởi nghiệp v à phát triển doa nh ng hiệ pkhởi nghiệp vă n phò ng phẩ mkhởi nghiệp v iệt na mkhởi ng hiệp vớ i 1 0 triệukhởi ng hiệ p v ới 10 0 triệukhởi nghiệp v ới 20 triệukhởi ng hiệp với 20 triệu đồ ng khởi nghiệp v ới 30 triệukhởi ng hiệp với 50 triệukhởi ng hiệp với 50 triệu đồ ng khởi ng hiệp với ha i bàn tay trắng khởi ng hiệp với internetkhởi ng hiệp v ới quá n cà phê khởi nghiệp v ới quán cafe khởi nghiệp với s ố vố n ít khởi ng hiệp v ới số vố n ít ỏ ikhởi nghiệp v ới số vố n nhỏ khởi ng hiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệp với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi nghiệp v ốn nhỏ khởi nghiệp xâ y dự ng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự do anh nghiệpkhởi sự doanh
nghiệp là gìkhởi tạo do anh nghiệpkhởi tạo do anh nghiệp là gìkinh doa nh khởi nghiệpkinh ng hiệ m khi khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ pkinh nghiệm khởi nghiệp kinh doa nhkinh nghiệm khởi ng hiệ p thà nh công là m gì để khởi ng hiệplà m gì khi bắt đầ u khởi ng hiệplà m giàu khởi ng hiệplà m sao để khởi ng hiệplà m sao khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng là m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi n ghiệplậ p kế ho ạch khởi ng hiệplời khuyên khi khởi ng hiệplời khuyên khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi nghiệpmuố n khởi nghiệp kinh doa nhngư ời trẻ khởi nghiệpnhữ ng bước đầ u khởi nghiệpnhữ ng cách khởi nghiệpnhữ ng câ u chuyện khởi ng hiệ pnhững điều cầ n biết khi khởi ng hiệpnhững khó khă n khi khởi nghiệpnhữ ng sai lầm khi khởi ng hiệ pphim khởi ng hiệ pphim về khởi ng hiệ pphụ nữ khởi ng hiệ pphư ơng án khởi ng hiệ pphư ơng án kinh do anh khởi ng hiệpphương pháp khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầ u tư khởi nghiệpquỹ hỗ trợ khởi nghiệpquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ
khởi ng hiệpquỹ tha nh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ trợ tha nh niê n khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệ p kinh doa nhr ủi ro khi khởi ng hiệps ách dạy khởi ng hiệpsách khởi ng hiệ psách khởi nghiệ p kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai l ầ m khi khởi ng hiệ psai lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệ ptâm sự khởi ng hiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytrang web khởi nghiệptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpvay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi ng hiệ pviệc cần là m khi khởi nghiệ pviết kế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pvố n để khởi ng hiệpweb khởi ng hiệpwe bsite khởi nghiệpý tư ởng khởi nghiệpy t uo ng khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệ p thà nh công
Christopher Quang Zobrist is an entrepreneur, angel investor, and educator based
in Ho Chi Minh City. He is the Deputy Director of JVN’s Innovation, Leadership, and
Entrepreneurship Programs. He has been a practicing entrepreneur and educator in
the areas of leadership and entrepreneurship for over ten years, and has taught
courses at UC Berkeley, RMIT Vietnam, Vietnam National University’s International
... Read More »

  YUP INSTITUTE nơi cung cấp những Khóa học khởi nghiệp đáng tin cậy cho
                  bạn.
         Thông tin tham khảo: http://yup.edu.vn/
                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE

								
To top