Địa điểm lớp dạy khởi nghiệp hàng đầu

Document Sample
Địa điểm lớp dạy khởi nghiệp hàng đầu Powered By Docstoc
					Địa điểm lớp dạy khởi ng hiệp hà ng đầ u – Tr ung tâ m học khởi ng hiệ p kinh doa nh 2 013 : bài học khởi nghiệpbài tậ p khởi ng hiệpbáo khởi ng hiệ pbắt đầ u khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệ p kinh doa nhbắt đầ u khởi nghiệp từ đâubí quyết khởi ng hiệ pbí quyết khởi ng hiệp t hành cô ngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu chuyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi nghiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễn đà n kh ởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệ p kinh doa nhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành công cần nhữ ng yế u tố gìdoa nh ng hiệ p khởi ng hiệp t hành cô ng cần yếu tố g ìdo anh nhâ n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệp kinh doanhdự á n khởi nghiệp t hờifaceboo k khởi nghiệpforum khởi ng hiệ pgia n nan khởi nghiệ pgia o lư u khởi nghiệpg iáo trình khởi ng hiệ pgiới trẻ khởi ng hiệ pgiới trẻ táo bạo khởi ng hiệp dù 'khát' vố ngương khởi ng hiệ pgư ơng sáng khởi nghiệphà nh trình khởi ng hiệ phỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ v ay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệp kinh do anhhướng
khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h khởi ng hiệpkế ho ạch khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pkhó khăn khi khởi ng hiệpkhởi nghiệp bán hà ng o nline khởi ng hiệp bá n lẻ khởi ng hiệp bằ ng cách nào khởi ng hiệ p bằng ha i bà n tay trắ ng khởi ng hiệp bằ ng kinh doa nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkhởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi ng hiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi ng hiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp cafe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho sinh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ khởi ng hiệp cô ng ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi ng hiệ p dư ới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp eboo kkhởi nghiệ p gìkhởi ng hiệ p hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế ho ạch kinh doa nhkhởi nghiệp khi c òn là sinh viênkhởi ng hiệ p khi khô ng có vố nkhởi nghiệp không vốnkhởi nghiệp kinh doa nhkhởi nghiệp kinh doa nh ăn uố ng khởi ng hiệp kinh doanh cà phê khởi ng hiệp kinh doanh nhà hà ng khởi ng hiệ p kinh doa nh nhỏ khởi nghiệp kinh
doa nh như thế nào khởi ng hiệp kinh do anh o nline khởi nghiệp kinh doa nh phầ n mề mkhởi nghiệp kinh doa nh qua mạ ng khởi ng hiệp kinh doanh quán ă nkhởi ng hiệp kinh doanh quần á o khởi nghiệp kinh doa nh quá n cafe khởi ng hiệ p kinh doa nh t hời trang khởi ng hiệ p kinh doa nh v ới 10 triệu đồng khởi ng hiệ p kinh doa nh với 100 triệu đồ ng khởi ng hiệp là m ă nkhởi nghiệp là m chủkhởi nghiệp là m gìkhởi ng hiệp là m g iàukhởi ng hiệ p lư u ý nhữ ng g ìkhởi nghiệp may mặc khởi ng hiệ p mở quá n ănkhởi ng hiệ p mở quá n cafe khởi ng hiệp một mìnhkhởi ng hiệp nă m 2 013 khởi ng hiệp nă m 30 t uổikhởi ng hiệ p nê n bắt đầ u từ đâukhởi ng hiệ p nê n kinh doa nh gìkhởi ng hiệp ngà nh may mặc khởi ng hiệp ngà nh xây dự ng khởi nghiệp ng hĩa là gìkhởi ng hiệ p nhà hà ng khởi nghiệp nhỏ khởi nghiệp như t hế nà o khởi nghiệp nhữ ng điề u cần biết khởi nghiệp ở nông t hô nkhởi nghiệp ở tuổi 30 khởi ng hiệp ở tuổi 40 khởi ng hiệ p ở tuổi 50 khởi ng hiệp quán ănkhởi ng hiệ p quá n cafe khởi ng hiệ p quả ng cáo khởi ng hiệp sinh viê nkhởi ng hiệ p tại gia khởi nghiệp thành cô ng khởi nghiệp t hất bạ ikhởi nghiệp t hế nào khởi ng hiệ p thời
khủng hoảng khởi nghiệp thời lạ m phát khởi ng hiệ p thư ơng mại điện tử khởi ng hiệ p trên internet khởi nghiệp trên internet và mo bile khởi ng hiệp từ 2 bà n tay trắng khởi nghiệp từ bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ đâ ukhởi ng hiệp từ hai bà n tay trắng khởi nghiệp từ internet khởi ng hiệp từ quán ănkhởi ng hiệp từ quán cà phê khởi ng hiệ p từ quá n cafe khởi ng hiệp từ sáchkhởi ng hiệp từ số 0 khởi ng hiệp từ số khô ng khởi ng hiệp từ số vố n nhỏ khởi ng hiệ p từ tay trắng khởi ng hiệ p và phát triển do anh nghiệpkhởi ng hiệp vă n phò ng phẩ mkhởi ng hiệ p việt na mkhởi nghiệp v ới 1 0 triệukhởi nghiệp v ới 100 triệukhởi ng hiệp với 20 triệukhởi ng hiệ p với 20 triệu đồ ng khởi ng hiệp với 30 triệukhởi ng hiệ p v ới 50 triệukhởi nghiệ p v ới 50 triệ u đồng khởi ng hiệ p v ới hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p v ới internet khởi ng hiệ p với quá n cà phê khởi ng hiệp v ới quá n cafe khởi ng hiệp với số vố n ít khởi ng hiệp với số vố n ít ỏikhởi ng hiệp v ới số vố n nhỏ khởi nghiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệ p với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi ng hiệp vốn nhỏ khởi ng hiệp xây dựng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự doanh ng hiệpkhởi sự doa nh ng hiệp là gìkhởi
tạo doa nh ng hiệ pkhởi tạo doa nh ng hiệp là g ìkinh doa nh khởi ng hiệ pkinh nghiệm khi khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi ng hiệpkinh ng hiệ m khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi nghiệp t hành cô nglà m g ì để khởi ng hiệ plà m g ì khi bắt đầ u khởi nghiệplà m già u khởi ng hiệplà m s ao để khởi ng hiệplà m sao khởi ng hiệ p từ 2 bàn ta y trắnglà m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi nghiệ plậ p kế hoạc h khởi ng hiệplời khuyên khi khởi nghiệplời khuyê n khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi ng hiệ pmuố n khởi ng hiệp kinh doanhngười trẻ khởi ng hiệpnhững bư ớc đầ u khởi ng hiệ pnhững cách khởi ng hiệpnhững câ u chuyệ n khởi nghiệpnhữ ng điều cần biết khi khởi ng hiệ pnhữ ng khó khăn khi khởi ng hiệ pnhững sai lầ m khi khởi nghiệpphim khởi nghiệpphim về khởi nghiệpphụ nữ khởi ng hiệ pphương á n khởi ng hiệ pphương á n kinh doa nh khởi ng hiệpphư ơng phá p khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầu tư khởi nghiệ pquỹ hỗ trợ khởi ng hiệ pquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ khởi ngh iệpquỹ
thanh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ tr ợ tha nh niên khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệp kinh doa n hrủi ro khi khởi ng hiệpsách dạy khởi ng hiệ psách khởi ng hiệ psách khởi nghiệp kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai lầ m khi khởi ng hiệ psa i lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệptâ m sự khởi nghiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytra ng web khởi nghiệ ptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpv ay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi nghiệpviệc cần là m khi khởi ng hiệ pviết kế hoạch kinh do anh khởi ng hiệpvốn để khởi ng hiệpwe b khởi nghiệpwebsite khởi nghiệpý tư ởng khởi ng hiệ py tuong khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệp thà nh cô ng
    YUP INSTITUTE – Nơi đào tạo ra những con người nói “Có”
       với thành công và hạnh phúc của chính mình.

                                                                                                                                                                                                                                      http://yup.edu.vn/
                                                                                                                                                                                                                                                                       Mission

Học viện YUP giúp cho giới trẻ thành công bằng cách trang bị cho họ
thái độ đúng đắn, thói quen hiệu quả, kỹ năng, kiến thức và kinh
nghiệm mang tính thực tiễn, tính chuyên biệt và tính kế thừa cao.

Học viện YUP đào tạo nên những nhà lãnh đạo và những nhà khởi
nghiệp thành công để góp phần xây dựng nên một nét đặc trưng của
văn hóa kinh doanh Việt Nam đó là văn hóa trợ lực lẫn nhau trong kinh
doanh.

Học viện YUP đảm bảo tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho
những thành viên có cùng mục tiêu, từ đó sáng tạo ra những giá trị
mới cho nhà đầu tư và cộng đồng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Vision                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE
Địa điểm lớp dạy khởi ng hiệp hà ng đầ u – Tr ung tâ m học khởi ng hiệ p kinh doa nh 2 013 : bài học khởi nghiệpbài tậ p khởi ng hiệpbáo khởi ng hiệ pbắt đầ u khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệ p kinh doa nhbắt đầ u khởi nghiệp từ đâubí quyết khởi ng hiệ pbí quyết khởi ng hiệp t hành cô ngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu chuyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi nghiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễn đà n kh ởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệ p kinh doa nhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành công cần nhữ ng yế u tố gìdoa nh ng hiệ p khởi ng hiệp t hành cô ng cần yếu tố g ìdo anh nhâ n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệp kinh doanhdự á n khởi nghiệp t hờifaceboo k khởi nghiệpforum khởi ng hiệ pgia n nan khởi nghiệ pgia o lư u khởi nghiệpg iáo trình khởi ng hiệ pgiới trẻ khởi ng hiệ pgiới trẻ táo bạo khởi ng hiệp dù 'khát' vố ngương khởi ng hiệ pgư ơng sáng khởi nghiệphà nh trình khởi ng hiệ phỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ v ay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệp kinh do anhhướng
khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h khởi ng hiệpkế ho ạch khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pkhó khăn khi khởi ng hiệpkhởi nghiệp bán hà ng o nline khởi ng hiệp bá n lẻ khởi ng hiệp bằ ng cách nào khởi ng hiệ p bằng ha i bà n tay trắ ng khởi ng hiệp bằ ng kinh doa nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkhởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi ng hiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi ng hiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp cafe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho sinh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ khởi ng hiệp cô ng ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi ng hiệ p dư ới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp eboo kkhởi nghiệ p gìkhởi ng hiệ p hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế ho ạch kinh doa nhkhởi nghiệp khi c òn là sinh viênkhởi ng hiệ p khi khô ng có vố nkhởi nghiệp không vốnkhởi nghiệp kinh doa nhkhởi nghiệp kinh doa nh ăn uố ng khởi ng hiệp kinh doanh cà phê khởi ng hiệp kinh doanh nhà hà ng khởi ng hiệ p kinh doa nh nhỏ khởi nghiệp kinh
doa nh như thế nào khởi ng hiệp kinh do anh o nline khởi nghiệp kinh doa nh phầ n mề mkhởi nghiệp kinh doa nh qua mạ ng khởi ng hiệp kinh doanh quán ă nkhởi ng hiệp kinh doanh quần á o khởi nghiệp kinh doa nh quá n cafe khởi ng hiệ p kinh doa nh t hời trang khởi ng hiệ p kinh doa nh v ới 10 triệu đồng khởi ng hiệ p kinh doa nh với 100 triệu đồ ng khởi ng hiệp là m ă nkhởi nghiệp là m chủkhởi nghiệp là m gìkhởi ng hiệp là m g iàukhởi ng hiệ p lư u ý nhữ ng g ìkhởi nghiệp may mặc khởi ng hiệ p mở quá n ănkhởi ng hiệ p mở quá n cafe khởi ng hiệp một mìnhkhởi ng hiệp nă m 2 013 khởi ng hiệp nă m 30 t uổikhởi ng hiệ p nê n bắt đầ u từ đâukhởi ng hiệ p nê n kinh doa nh gìkhởi ng hiệp ngà nh may mặc khởi ng hiệp ngà nh xây dự ng khởi nghiệp ng hĩa là gìkhởi ng hiệ p nhà hà ng khởi nghiệp nhỏ khởi nghiệp như t hế nà o khởi nghiệp nhữ ng điề u cần biết khởi nghiệp ở nông t hô nkhởi nghiệp ở tuổi 30 khởi ng hiệp ở tuổi 40 khởi ng hiệ p ở tuổi 50 khởi ng hiệp quán ănkhởi ng hiệ p quá n cafe khởi ng hiệ p quả ng cáo khởi ng hiệp sinh viê nkhởi ng hiệ p tại gia khởi nghiệp thành cô ng khởi nghiệp t hất bạ ikhởi nghiệp t hế nào khởi ng hiệ p thời
khủng hoảng khởi nghiệp thời lạ m phát khởi ng hiệ p thư ơng mại điện tử khởi ng hiệ p trên internet khởi nghiệp trên internet và mo bile khởi ng hiệp từ 2 bà n tay trắng khởi nghiệp từ bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ đâ ukhởi ng hiệp từ hai bà n tay trắng khởi nghiệp từ internet khởi ng hiệp từ quán ănkhởi ng hiệp từ quán cà phê khởi ng hiệ p từ quá n cafe khởi ng hiệp từ sáchkhởi ng hiệp từ số 0 khởi ng hiệp từ số khô ng khởi ng hiệp từ số vố n nhỏ khởi ng hiệ p từ tay trắng khởi ng hiệ p và phát triển do anh nghiệpkhởi ng hiệp vă n phò ng phẩ mkhởi ng hiệ p việt na mkhởi nghiệp v ới 1 0 triệukhởi nghiệp v ới 100 triệukhởi ng hiệp với 20 triệukhởi ng hiệ p với 20 triệu đồ ng khởi ng hiệp với 30 triệukhởi ng hiệ p v ới 50 triệukhởi nghiệ p v ới 50 triệ u đồng khởi ng hiệ p v ới hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p v ới internet khởi ng hiệ p với quá n cà phê khởi ng hiệp v ới quá n cafe khởi ng hiệp với số vố n ít khởi ng hiệp với số vố n ít ỏikhởi ng hiệp v ới số vố n nhỏ khởi nghiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệ p với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi ng hiệp vốn nhỏ khởi ng hiệp xây dựng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự doanh ng hiệpkhởi sự doa nh ng hiệp là gìkhởi
tạo doa nh ng hiệ pkhởi tạo doa nh ng hiệp là g ìkinh doa nh khởi ng hiệ pkinh nghiệm khi khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi ng hiệpkinh ng hiệ m khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi nghiệp t hành cô nglà m g ì để khởi ng hiệ plà m g ì khi bắt đầ u khởi nghiệplà m già u khởi ng hiệplà m s ao để khởi ng hiệplà m sao khởi ng hiệ p từ 2 bàn ta y trắnglà m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi nghiệ plậ p kế hoạc h khởi ng hiệplời khuyên khi khởi nghiệplời khuyê n khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi ng hiệ pmuố n khởi ng hiệp kinh doanhngười trẻ khởi ng hiệpnhững bư ớc đầ u khởi ng hiệ pnhững cách khởi ng hiệpnhững câ u chuyệ n khởi nghiệpnhữ ng điều cần biết khi khởi ng hiệ pnhữ ng khó khăn khi khởi ng hiệ pnhững sai lầ m khi khởi nghiệpphim khởi nghiệpphim về khởi nghiệpphụ nữ khởi ng hiệ pphương á n khởi ng hiệ pphương á n kinh doa nh khởi ng hiệpphư ơng phá p khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầu tư khởi nghiệ pquỹ hỗ trợ khởi ng hiệ pquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ khởi ngh iệpquỹ
thanh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ tr ợ tha nh niên khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệp kinh doa n hrủi ro khi khởi ng hiệpsách dạy khởi ng hiệ psách khởi ng hiệ psách khởi nghiệp kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai lầ m khi khởi ng hiệ psa i lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệptâ m sự khởi nghiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytra ng web khởi nghiệ ptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpv ay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi nghiệpviệc cần là m khi khởi ng hiệ pviết kế hoạch kinh do anh khởi ng hiệpvốn để khởi ng hiệpwe b khởi nghiệpwebsite khởi nghiệpý tư ởng khởi ng hiệ py tuong khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệp thà nh cô ng
Học viện YUP trở thành tổ chức hàng đầu Châu Á về đào tạo Khởi
nghiệp & Lãnh đạo cho giới trẻ.

                        http://yup.edu.vn/                                                                                                                                                                                                                                                     Core Values

Phát triển bản thân không ngừng nghỉ.

Gia tăng giá trị cho người khác.

Khát vọng lớn, sống hết mình, tích cực, đam mê và dấn thân.

Sống với những cam kết của bản thân. Hành động cũng như lời nói.

Yêu thương & Chính trực.

Định hướng vào Con người, Khách hàng, Hành động và Kết quả.

                                                                                                                                                                                                                                Ban Giảng Viên

Giảng viên Nguyễn Tuấn Quỳnh
Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh khi còn là sinh viên Đại Học Kinh Tế đã đạt nhiều thành
công trong học tập và nghiên cứu khoa học. Mọi thứ bắt đầu với anh khi gia nhập
Saigon Petro với vị trí nhân viên bộ phận xuất nhập khẩu. Từ vị trí ấy cùng với sự
nỗ lực và khả năng nhạy ... Read More »

Giảng viên Lý Trường Chiến
                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE
Địa điểm lớp dạy khởi ng hiệp hà ng đầ u – Tr ung tâ m học khởi ng hiệ p kinh doa nh 2 013 : bài học khởi nghiệpbài tậ p khởi ng hiệpbáo khởi ng hiệ pbắt đầ u khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệ p kinh doa nhbắt đầ u khởi nghiệp từ đâubí quyết khởi ng hiệ pbí quyết khởi ng hiệp t hành cô ngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu chuyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi nghiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễn đà n kh ởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệ p kinh doa nhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành công cần nhữ ng yế u tố gìdoa nh ng hiệ p khởi ng hiệp t hành cô ng cần yếu tố g ìdo anh nhâ n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệp kinh doanhdự á n khởi nghiệp t hờifaceboo k khởi nghiệpforum khởi ng hiệ pgia n nan khởi nghiệ pgia o lư u khởi nghiệpg iáo trình khởi ng hiệ pgiới trẻ khởi ng hiệ pgiới trẻ táo bạo khởi ng hiệp dù 'khát' vố ngương khởi ng hiệ pgư ơng sáng khởi nghiệphà nh trình khởi ng hiệ phỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ v ay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệp kinh do anhhướng
khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h khởi ng hiệpkế ho ạch khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pkhó khăn khi khởi ng hiệpkhởi nghiệp bán hà ng o nline khởi ng hiệp bá n lẻ khởi ng hiệp bằ ng cách nào khởi ng hiệ p bằng ha i bà n tay trắ ng khởi ng hiệp bằ ng kinh doa nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkhởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi ng hiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi ng hiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp cafe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho sinh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ khởi ng hiệp cô ng ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi ng hiệ p dư ới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp eboo kkhởi nghiệ p gìkhởi ng hiệ p hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế ho ạch kinh doa nhkhởi nghiệp khi c òn là sinh viênkhởi ng hiệ p khi khô ng có vố nkhởi nghiệp không vốnkhởi nghiệp kinh doa nhkhởi nghiệp kinh doa nh ăn uố ng khởi ng hiệp kinh doanh cà phê khởi ng hiệp kinh doanh nhà hà ng khởi ng hiệ p kinh doa nh nhỏ khởi nghiệp kinh
doa nh như thế nào khởi ng hiệp kinh do anh o nline khởi nghiệp kinh doa nh phầ n mề mkhởi nghiệp kinh doa nh qua mạ ng khởi ng hiệp kinh doanh quán ă nkhởi ng hiệp kinh doanh quần á o khởi nghiệp kinh doa nh quá n cafe khởi ng hiệ p kinh doa nh t hời trang khởi ng hiệ p kinh doa nh v ới 10 triệu đồng khởi ng hiệ p kinh doa nh với 100 triệu đồ ng khởi ng hiệp là m ă nkhởi nghiệp là m chủkhởi nghiệp là m gìkhởi ng hiệp là m g iàukhởi ng hiệ p lư u ý nhữ ng g ìkhởi nghiệp may mặc khởi ng hiệ p mở quá n ănkhởi ng hiệ p mở quá n cafe khởi ng hiệp một mìnhkhởi ng hiệp nă m 2 013 khởi ng hiệp nă m 30 t uổikhởi ng hiệ p nê n bắt đầ u từ đâukhởi ng hiệ p nê n kinh doa nh gìkhởi ng hiệp ngà nh may mặc khởi ng hiệp ngà nh xây dự ng khởi nghiệp ng hĩa là gìkhởi ng hiệ p nhà hà ng khởi nghiệp nhỏ khởi nghiệp như t hế nà o khởi nghiệp nhữ ng điề u cần biết khởi nghiệp ở nông t hô nkhởi nghiệp ở tuổi 30 khởi ng hiệp ở tuổi 40 khởi ng hiệ p ở tuổi 50 khởi ng hiệp quán ănkhởi ng hiệ p quá n cafe khởi ng hiệ p quả ng cáo khởi ng hiệp sinh viê nkhởi ng hiệ p tại gia khởi nghiệp thành cô ng khởi nghiệp t hất bạ ikhởi nghiệp t hế nào khởi ng hiệ p thời
khủng hoảng khởi nghiệp thời lạ m phát khởi ng hiệ p thư ơng mại điện tử khởi ng hiệ p trên internet khởi nghiệp trên internet và mo bile khởi ng hiệp từ 2 bà n tay trắng khởi nghiệp từ bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ đâ ukhởi ng hiệp từ hai bà n tay trắng khởi nghiệp từ internet khởi ng hiệp từ quán ănkhởi ng hiệp từ quán cà phê khởi ng hiệ p từ quá n cafe khởi ng hiệp từ sáchkhởi ng hiệp từ số 0 khởi ng hiệp từ số khô ng khởi ng hiệp từ số vố n nhỏ khởi ng hiệ p từ tay trắng khởi ng hiệ p và phát triển do anh nghiệpkhởi ng hiệp vă n phò ng phẩ mkhởi ng hiệ p việt na mkhởi nghiệp v ới 1 0 triệukhởi nghiệp v ới 100 triệukhởi ng hiệp với 20 triệukhởi ng hiệ p với 20 triệu đồ ng khởi ng hiệp với 30 triệukhởi ng hiệ p v ới 50 triệukhởi nghiệ p v ới 50 triệ u đồng khởi ng hiệ p v ới hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p v ới internet khởi ng hiệ p với quá n cà phê khởi ng hiệp v ới quá n cafe khởi ng hiệp với số vố n ít khởi ng hiệp với số vố n ít ỏikhởi ng hiệp v ới số vố n nhỏ khởi nghiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệ p với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi ng hiệp vốn nhỏ khởi ng hiệp xây dựng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự doanh ng hiệpkhởi sự doa nh ng hiệp là gìkhởi
tạo doa nh ng hiệ pkhởi tạo doa nh ng hiệp là g ìkinh doa nh khởi ng hiệ pkinh nghiệm khi khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi ng hiệpkinh ng hiệ m khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi nghiệp t hành cô nglà m g ì để khởi ng hiệ plà m g ì khi bắt đầ u khởi nghiệplà m già u khởi ng hiệplà m s ao để khởi ng hiệplà m sao khởi ng hiệ p từ 2 bàn ta y trắnglà m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi nghiệ plậ p kế hoạc h khởi ng hiệplời khuyên khi khởi nghiệplời khuyê n khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi ng hiệ pmuố n khởi ng hiệp kinh doanhngười trẻ khởi ng hiệpnhững bư ớc đầ u khởi ng hiệ pnhững cách khởi ng hiệpnhững câ u chuyệ n khởi nghiệpnhữ ng điều cần biết khi khởi ng hiệ pnhữ ng khó khăn khi khởi ng hiệ pnhững sai lầ m khi khởi nghiệpphim khởi nghiệpphim về khởi nghiệpphụ nữ khởi ng hiệ pphương á n khởi ng hiệ pphương á n kinh doa nh khởi ng hiệpphư ơng phá p khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầu tư khởi nghiệ pquỹ hỗ trợ khởi ng hiệ pquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ khởi ngh iệpquỹ
thanh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ tr ợ tha nh niên khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệp kinh doa n hrủi ro khi khởi ng hiệpsách dạy khởi ng hiệ psách khởi ng hiệ psách khởi nghiệp kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai lầ m khi khởi ng hiệ psa i lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệptâ m sự khởi nghiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytra ng web khởi nghiệ ptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpv ay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi nghiệpviệc cần là m khi khởi ng hiệ pviết kế hoạch kinh do anh khởi ng hiệpvốn để khởi ng hiệpwe b khởi nghiệpwebsite khởi nghiệpý tư ởng khởi ng hiệ py tuong khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệp thà nh cô ng
Người ta thường gọi ông với 2 biệt danh đáng yêu là ông già Noel hay Hồng Thất
Công bởi tính tình vui vẻ, hòa nhã và cực yêu trẻ. Vả lại, ông cũng giản dị trong
cách ăn mặc thường ngày nhưng lại là người nói là làm, hay làm việc “nghĩa hiệp”.
Ông cho rằng: “Tôi hiểu rằng ... Read More »

Giảng viên Quách Kim Cương
Anh Quách Kim Cương đã nhận bằng Thạc sĩ từ Đại học Aalborg của Đan Mạch.
Hiện anh đang giữ vị trí Giám Đốc Kinh Doanh tại Ericsson Viet Nam. Ở vị trí một
nhà kinh doanh, tư vấn quản lý và huấn luyện, ông Cương đã có thâm hơn 10 năm
kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, Quản ... Read More »

Giảng viên Tạ Minh Tuấn
GIẢNG VIÊN TẠ MINH TUẤN Entrepreneurship & Leadership Coach “Hãy trở thành
người nhạc trưởng của chính cuộc đời bạn. Đừng sống vô nghĩa để rồi chết đi và
mang theo xuống mồ bản nhạc có ý nghĩa nhất của đời người, chưa bao giờ được
cất lên” – Tạ Minh Tuấn – Bắt đầu khởi nghiệp từ rất ... Read More »

Giảng viên Christopher Quang Zobrist                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE
Địa điểm lớp dạy khởi ng hiệp hà ng đầ u – Tr ung tâ m học khởi ng hiệ p kinh doa nh 2 013 : bài học khởi nghiệpbài tậ p khởi ng hiệpbáo khởi ng hiệ pbắt đầ u khởi ng hiệpbắt đầu khởi nghiệ p kinh doa nhbắt đầ u khởi nghiệp từ đâubí quyết khởi ng hiệ pbí quyết khởi ng hiệp t hành cô ngbư ớc đầu khởi ng hiệ pcác ý tưởng khởi ng hiệpcách khởi nghiệpcâu chuyện doa nh nhân khởi nghiệpcâu lạc bộ khởi nghiệpchi phí khởi nghiệ pclb khởi nghiệpcông ty khởi nghiệpdiễn đà n kh ởi ng hiệpdiễ n đà n khởi ng hiệ p kinh doa nhdoa nh ng hiệ p khởi nghiệpdoa nh ng hiệp khởi nghiệp thành công cần nhữ ng yế u tố gìdoa nh ng hiệ p khởi ng hiệp t hành cô ng cần yếu tố g ìdo anh nhâ n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệpdự á n khởi ng hiệp kinh doanhdự á n khởi nghiệp t hờifaceboo k khởi nghiệpforum khởi ng hiệ pgia n nan khởi nghiệ pgia o lư u khởi nghiệpg iáo trình khởi ng hiệ pgiới trẻ khởi ng hiệ pgiới trẻ táo bạo khởi ng hiệp dù 'khát' vố ngương khởi ng hiệ pgư ơng sáng khởi nghiệphà nh trình khởi ng hiệ phỗ trợ khởi ng hiệphỗ trợ v ay vố n khởi ng hiệphọc khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệphướng dẫ n khởi ng hiệp kinh do anhhướng
khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h khởi ng hiệpkế ho ạch khởi ng hiệp kinh doanhkế hoạc h kinh doa nh khởi ng hiệ pkhó khăn khi khởi ng hiệpkhởi nghiệp bán hà ng o nline khởi ng hiệp bá n lẻ khởi ng hiệp bằ ng cách nào khởi ng hiệ p bằng ha i bà n tay trắ ng khởi ng hiệp bằ ng kinh doa nh gia đìnhkhởi ng hiệ p bằng ng hề gìkhởi ng hiệ p bằ ng we bsite khởi nghiệp bartender khởi ng hiệp bắt đầu từ đâ ukhởi nghiệp buôn bá nkhởi ng hiệp buôn bá n lẻ khởi ng hiệp cafe khởi nghiệp cầ n gìkhởi ng hiệ p cho sinh v iênkhởi ng hiệp c ho s inh viê n mới ra trường khởi nghiệp chứ ng khoá nkhởi nghiệp cô ng nghệ khởi ng hiệp cô ng ng hệ thô ng tinkhởi nghiệp cô ng ty xây dự ng khởi ng hiệp c ủa các tỷ phúkhởi nghiệp doa nh ng hiệpkhởi ng hiệ p dư ới 10 triệu đồ ng khởi nghiệp eboo kkhởi nghiệ p gìkhởi ng hiệ p hai bàn tay trắng khởi ng hiệ p ít vố nkhởi ng hiệp kế ho ạch kinh doa nhkhởi nghiệp khi c òn là sinh viênkhởi ng hiệ p khi khô ng có vố nkhởi nghiệp không vốnkhởi nghiệp kinh doa nhkhởi nghiệp kinh doa nh ăn uố ng khởi ng hiệp kinh doanh cà phê khởi ng hiệp kinh doanh nhà hà ng khởi ng hiệ p kinh doa nh nhỏ khởi nghiệp kinh
doa nh như thế nào khởi ng hiệp kinh do anh o nline khởi nghiệp kinh doa nh phầ n mề mkhởi nghiệp kinh doa nh qua mạ ng khởi ng hiệp kinh doanh quán ă nkhởi ng hiệp kinh doanh quần á o khởi nghiệp kinh doa nh quá n cafe khởi ng hiệ p kinh doa nh t hời trang khởi ng hiệ p kinh doa nh v ới 10 triệu đồng khởi ng hiệ p kinh doa nh với 100 triệu đồ ng khởi ng hiệp là m ă nkhởi nghiệp là m chủkhởi nghiệp là m gìkhởi ng hiệp là m g iàukhởi ng hiệ p lư u ý nhữ ng g ìkhởi nghiệp may mặc khởi ng hiệ p mở quá n ănkhởi ng hiệ p mở quá n cafe khởi ng hiệp một mìnhkhởi ng hiệp nă m 2 013 khởi ng hiệp nă m 30 t uổikhởi ng hiệ p nê n bắt đầ u từ đâukhởi ng hiệ p nê n kinh doa nh gìkhởi ng hiệp ngà nh may mặc khởi ng hiệp ngà nh xây dự ng khởi nghiệp ng hĩa là gìkhởi ng hiệ p nhà hà ng khởi nghiệp nhỏ khởi nghiệp như t hế nà o khởi nghiệp nhữ ng điề u cần biết khởi nghiệp ở nông t hô nkhởi nghiệp ở tuổi 30 khởi ng hiệp ở tuổi 40 khởi ng hiệ p ở tuổi 50 khởi ng hiệp quán ănkhởi ng hiệ p quá n cafe khởi ng hiệ p quả ng cáo khởi ng hiệp sinh viê nkhởi ng hiệ p tại gia khởi nghiệp thành cô ng khởi nghiệp t hất bạ ikhởi nghiệp t hế nào khởi ng hiệ p thời
khủng hoảng khởi nghiệp thời lạ m phát khởi ng hiệ p thư ơng mại điện tử khởi ng hiệ p trên internet khởi nghiệp trên internet và mo bile khởi ng hiệp từ 2 bà n tay trắng khởi nghiệp từ bàn ta y trắng khởi ng hiệp từ đâ ukhởi ng hiệp từ hai bà n tay trắng khởi nghiệp từ internet khởi ng hiệp từ quán ănkhởi ng hiệp từ quán cà phê khởi ng hiệ p từ quá n cafe khởi ng hiệp từ sáchkhởi ng hiệp từ số 0 khởi ng hiệp từ số khô ng khởi ng hiệp từ số vố n nhỏ khởi ng hiệ p từ tay trắng khởi ng hiệ p và phát triển do anh nghiệpkhởi ng hiệp vă n phò ng phẩ mkhởi ng hiệ p việt na mkhởi nghiệp v ới 1 0 triệukhởi nghiệp v ới 100 triệukhởi ng hiệp với 20 triệukhởi ng hiệ p với 20 triệu đồ ng khởi ng hiệp với 30 triệukhởi ng hiệ p v ới 50 triệukhởi nghiệ p v ới 50 triệ u đồng khởi ng hiệ p v ới hai bà n tay trắng khởi ng hiệ p v ới internet khởi ng hiệ p với quá n cà phê khởi ng hiệp v ới quá n cafe khởi ng hiệp với số vố n ít khởi ng hiệp với số vố n ít ỏikhởi ng hiệp v ới số vố n nhỏ khởi nghiệ p v ới vố n ít khởi ng hiệ p với vố n nhỏ khởi ng hiệ p vố n ít khởi ng hiệp vốn nhỏ khởi ng hiệp xây dựng khởi ng hiệ p ý tưởng khởi sự doanh ng hiệpkhởi sự doa nh ng hiệp là gìkhởi
tạo doa nh ng hiệ pkhởi tạo doa nh ng hiệp là g ìkinh doa nh khởi ng hiệ pkinh nghiệm khi khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi ng hiệpkinh ng hiệ m khởi ng hiệp kinh doanhkinh ng hiệ m khởi nghiệp t hành cô nglà m g ì để khởi ng hiệ plà m g ì khi bắt đầ u khởi nghiệplà m già u khởi ng hiệplà m s ao để khởi ng hiệplà m sao khởi ng hiệ p từ 2 bàn ta y trắnglà m thế nào để khởi ng hiệ plậ p dự án khởi nghiệ plậ p kế hoạc h khởi ng hiệplời khuyên khi khởi nghiệplời khuyê n khởi ng hiệpmạ ng c huyê n gia khởi nghiệpmạ ng lư ới khởi ng hiệ p trẻ việt na mmar keting khởi ng hiệpmô hình khởi nghiệpmô n khởi ng hiệ pmuố n khởi ng hiệp kinh doanhngười trẻ khởi ng hiệpnhững bư ớc đầ u khởi ng hiệ pnhững cách khởi ng hiệpnhững câ u chuyệ n khởi nghiệpnhữ ng điều cần biết khi khởi ng hiệ pnhữ ng khó khăn khi khởi ng hiệ pnhững sai lầ m khi khởi nghiệpphim khởi nghiệpphim về khởi nghiệpphụ nữ khởi ng hiệ pphương á n khởi ng hiệ pphương á n kinh doa nh khởi ng hiệpphư ơng phá p khởi ng hiệ pquá trình khởi ng hiệ pquỹ đầu tư khởi nghiệ pquỹ hỗ trợ khởi ng hiệ pquỹ hỗ trợ t ha nh niê n khởi nghiệpquỹ khởi ngh iệpquỹ
thanh niên khởi ng hiệ pquy trình khởi ng hiệ pra mắt trung tâm hỗ tr ợ tha nh niên khởi ng hiệpra quyết định khởi nghiệp kinh doa n hrủi ro khi khởi ng hiệpsách dạy khởi ng hiệ psách khởi ng hiệ psách khởi nghiệp kinh doa nhsách khởi ng hiệ p thà nh công sai lầ m khi khởi ng hiệ psa i lầ m khởi ng hiệpsinh v iên khởi ng hiệptâ m sự khởi nghiệptay trắ ng khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệptinh thầ n khởi ng hiệp là g ìtội nghiệp khởi mytra ng web khởi nghiệ ptư vấ n khởi nghiệptư vấ n khởi ng hiệp miễn phívấ n đề khởi ng hiệ pvấ n đề tài c hính c ho khởi ng hiệpv ay vố n khởi ng hiệpv ideo khởi nghiệpviệc cần là m khi khởi ng hiệ pviết kế hoạch kinh do anh khởi ng hiệpvốn để khởi ng hiệpwe b khởi nghiệpwebsite khởi nghiệpý tư ởng khởi ng hiệ py tuong khởi nghiệp kinh doa nhyếu tố khởi ng hiệp thà nh cô ng
Christopher Quang Zobrist is an entrepreneur, angel investor, and educator based
in Ho Chi Minh City. He is the Deputy Director of JVN’s Innovation, Leadership, and
Entrepreneurship Programs. He has been a practicing entrepreneur and educator in
the areas of leadership and entrepreneurship for over ten years, and has taught
courses at UC Berkeley, RMIT Vietnam, Vietnam National University’s International
... Read More »

  YUP INSTITUTE nơi cung cấp những Khóa học khởi nghiệp đáng tin cậy cho
                  bạn.
         Thông tin tham khảo: http://yup.edu.vn/
                  c  i
Học viện đào tạo kỹ năng và kiến thứ khở nghiệp YUP INSTITUTE

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/20/2013
language:Vietnamese
pages:4
Digi Tran Digi Tran All For You http://idichthuat.com
About Free Style