European Union - Screening of the acquis by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 17

									Sortna lista in semenarstvo za
   ekološko pridelavo

       Jože ILERŠIČ
   MKGP, Fitosanitarna uprava RS

  45. mednarodni kmetijsko-živilski sejem,
       Gornja Radgona
       28. avgust 2007


   MKGP, Fitosanitarna uprava RS      1
Sortna lista
 Razširjenost starejših sort ter krajevnih populacij
(domače in udomačene sorte) v ekološki pridelavi
 Obvezna sortna lista za poljščine in zelenjadnice v
EU
 Koncept ‘ohranjevalne sorte’ v EU
 Omogočiti vpis v sortno listo sortam, ki imajo za
pridelavo poseben pomen, ne izpolnjujejo vseh
zahtev ter jim grozi genska erozija (ohranjanje
biotske raznovrstnosti)
      MKGP, Fitosanitarna uprava RS       2
Predpisi EU
 Predlog Direktive Komisije za vpis v sortno listo
krajevnih populacij in sort poljščin (ohranjevalne
sorte)
 Možnost pridelave in trženja semenskega
materiala ohranjevalnih sort, tudi če ne izpolnjujejo
splošnih zahtev za vpis v sortno listo oz.
predpisanih zahtev za trženje (brez uradne
potrditve semena)
 Rok za prenos v nacionalni pravni red 30. junij
2008 (direktiva sprejeta na stalnem odboru, še ni
objavljena v UL)

       MKGP, Fitosanitarna uprava RS       3
Predpisi EU
 Odstop od zahtev za vpis sort v sortno listo:
 razločljivost in nespremenljivost (vsaj lastnosti iz
tehničnega vprašalnika),
 izenačenost 90 %,
 vpis brez uradnega preizkušanja sort (opis
vzdrževalca, rezultati neuradnih testov, znanje
pridobljeno iz praktičnih izkušenj med
pridelovanjem)

       MKGP, Fitosanitarna uprava RS        4
Predpisi EU
 Omejitve za vpis ohranjevalnih sort v sortno
listo:
 že vpisana v skupni katalog sort,
 zavarovana


 Določi se regija porekla sorte, vzdrževanje sorte in
trženje semena sorte v njeni regiji porekla


       MKGP, Fitosanitarna uprava RS       5
 Predpisi EU
 Odstop od zahtev za trženje semenskega
 materiala:
 ni obvezno uradno certificiranje semenskega
 materiala,
 odstop od predpisane sortne čistote,
 odstop od predpisane velikosti gomoljev pri
 semenskem krompirju.


      MKGP, Fitosanitarna uprava RS    6
 Predpisi EU
 Omejitve pri trženju semenskega materiala:
 pridelovanje le v regiji porekla, izjemoma v
 dodatnih regijah (regija pridelovanja mora biti
 določena),
 trženje samo v regiji porekla,
 Količinske omejitve:
 največ 0,5 % semena iste vrste na leto ali
 količina potrebna za 100 ha (velja večja količ.),
 skupna količina semena ohranjevalnih sort ne
 sme presegati 10 % semena te vrste

       MKGP, Fitosanitarna uprava RS      7
Predpisi EU
Pakiranja semenskega materiala so zaprta in
opremljena z dobaviteljevo etiketo, navedba
“ohranjevalna sorta”
Semenski material je predmet uradne naknadne
kontrole
Dobavitelji poročajo o obsegu pridelave in
trženju
Odgovorni organ lahko odloči, da se obseg
pridelave semena posamezne sorte zmanjša, če
so presežene količinske omejitve

     MKGP, Fitosanitarna uprava RS     8
 Predpisi EU
 Pri zelenjadnicah sta predvideni dve direktivi za
 ohranjevalne sorte in vrtičkarske sorte (‘amateur
 varieties’) prva za seme in druga za sadike
 Enake zahteve kot pri poljščinah
 Vrtičkarske sorte
 sorta namenjena vrtičkarjem in drugim
 nepoklicnim pridelovalcem,
 ni omejitve vzdrževanja sorte, pridelovanja
 semena in trženja na regijo izvora,
 količinske omejitve


       MKGP, Fitosanitarna uprava RS      9
Nacionalni predpisi
ZSMKR omogoča vpis ohranjevalnih sort
Domače (avtohtone) sorte in populacije:
 nastale iz avtohtonega genskega materiala
 brez načrtnega žlahtnjenja,
 požlahtnjene sorte pred več kot 15 leti
 oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah pred
 več kot 30 leti


     MKGP, Fitosanitarna uprava RS      10
Udomačene (tradicionalne) sorte
 starejše sorte tujega porekla, v Sloveniji se
 pridelujejo več kot 15 let, sadne vrste več kot
 50 let,
 dobro prilagojene na rastne razmere
     MKGP, Fitosanitarna uprava RS       11
Trenutne zahteve za ohranjevalne
 sorte
  sorta je razločljiva in nespremenljiva (RN),
  sorta ima primerno vrednost za pridelavo in
  uporabo (VPU),
  sorta ima ustrezno ime,
  zagotovljeno vzdrževanje sorte      MKGP, Fitosanitarna uprava RS      12
Postopek vpisa v sortno listo
  lastnosti sort (VPU in RN) se lahko ugotovi
  brez uradnega preizkušanja sorte (podatki
  pridobljeni pri pridelavi ali razmnoževanju
  semenskega materiala),
  prijavitelj lahko sam priloži opis sorte,
  podatke o VPU,
  vzorec semena se ob vpisu v sortno listo
  shrani v genski banki

      MKGP, Fitosanitarna uprava RS     13
Stanje ohranjevalnih sort
 V slovensko sortno listo je vpisanih 10
 ohranjevalnih sort, 5 sort poljščin in 5 sort
 zelenjadnic.
 V postopku vpisa je 24 ohranjevalnih sort, 23
 sort zelenjadnic in 1 sorta pri poljščinah.
     MKGP, Fitosanitarna uprava RS      14
Uskladitev predpisov z EU
  Prenos določb EU s spremembo pravilnika o
  postopku vpisa sort v sortno listo
  Dopolniti podatke o izenačenosti sort
  Uvesti register pridelave in trženja
  semenskega materiala ohranjevalnih sort
  Obveščanje Evropske komisije, vključitev
  ohranjevalnih sort v skupni katalog sort
  možnost pridelave necertificiranega semena

     MKGP, Fitosanitarna uprava RS     15
Semenarstvo
 Seme mora, ne glede na status sorte,
 izpolnjevati vse zahteve po ZSMKR in
 posebne zahteve po predpisih o ekološki
 pridelavi kmetijskih rastlin
 Označeno v skladu s predpisi o ekološki
 pridelavi    MKGP, Fitosanitarna uprava RS    16
Semenarstvo
 Trženje majhne količine semena
 končnemu potrošniku
 Izjema glede homogenosti partije semena,
   pakiranja, zapiranja in označevanja (14.a
   člen ZSMKR)
 Največja dovoljena količina na sorto/leto
   predpisana v Pravilniku o količinah
   semenskega materiala... (UL RS št.
   102/05)
    MKGP, Fitosanitarna uprava RS       17

								
To top