ESF2013_dos_nl by babbian

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Internationale netwerkvorming met de federale
  wetenschappelijke instellingen (FWI's)     OPROEP TOT VOORSTELLEN 2013
      INFORMATIEDOSSIER

      DEADLINE: 26.04.2013 om 15u.
        Louizalaan, 231 B-1050 Brussel
           URL : www.belspo.be
  Gelieve dit document aandachtig te lezen voor u een voorstel
               indient

OPROEP TOT VOORSTELLEN VOOR INTERNATIONALE NETWERKVORMING
MET DE FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN (FWI'S)
Inleiding
Overeenkomstig de beslissing van het directiecomité van 24.11.2011, kunnen de FWI's
voorstellen indienen om projecten te financieren op het gebied van internationale
netwerkvorming. Die financiering kan niet worden aangevraagd voor onderzoeksactiviteiten. De
voorgestelde activiteit moet worden gezien als een stap op weg naar structurele samenwerking
tussen de betrokken instellingen.
De oproep staat open voor de FWI’s, universiteiten en onderzoekscentra van de non-profit-
sector van de doellanden (zie verder). Het is de bedoeling om de expertise van de FWI’s te
ontwikkelen en een kader aan te reiken voor structurele samenwerking met het/de doelland(en).
Doellanden in het kader van de oproep
Alle landen mogen aan de oproep deelnemen, behalve:
  de EU-lidstaten;
  de landen die betrokken zijn bij het 7e kaderprogramma, te weten Zwitserland, Israël,
  Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije, Kroatië, Macedonië, Servië, Albanië,
  Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Moldavië;
  en de volgende landen, te weten Qatar, Singapore, Brunei, de Verenigde Arabische
  Emiraten, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Koeweit, Taiwan, Japan, de Bahama's,
  Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Bahrein, Oman, de Seychellen, Barbados en Saoedi-Arabië.
Netwerken en looptijd van de voorstellen
Elk voorstel dient ten minste 2 partners uit 2 verschillende instellingen (waaronder een van een
instelling uit een doelland) en niet meer dan 5 (coördinator inbegrepen) te omvatten. De
coördinator dient bij een FWI aangesloten zijn. De deelname van vrouwen en jonge
onderzoekers aan de netwerken wordt aangemoedigd.
De in het kader van deze oproep gefinancierde projecten mogen niet langer dan 3 jaar lopen en
moeten rond oktober 2013 van start gaan.
De meerwaarde van het netwerk en de manier waarop het zal worden beheerd, worden in het
voorstel beschreven.Informatiedossier           Bladzijde 2 van 4             Oproep FWI's 2013
Rekening houdende met de doelstellingen van de oproep, wordt van de indienende instelling via
het indieningsformulier ook de roadmap "internationale samenwerking" gevraagd.
Elke FWI mag meerdere projecten indienen.
De voorstellen die betrekking hebben op al gestructureerde en/of in werking zijnde netwerken,
worden van de oproep uitgesloten.
Budget en contract
Het richtbudget van de oproep bedraagt 250 000 euro. Bij elk voorstel mag aan BELSPO een
financiering van ten hoogste 40 000 euro worden gevraagd. Dat bedrag dient enkel voor
netwerkingsactiviteiten. Deze oproep dekt de onderzoekskosten niet.
Het gevraagde budget moet noodzakelijkerwijs de gedane uitgaven en/of de geleverde
prestaties dekken die terugbetaald worden na overlegging van originele bewijsstukken.
Voor elk voor financiering in aanmerking komend voorstel wordt een contract opgesteld tussen
de coördinator van het voorstel en BELSPO. Een aanvraag voor een voorschot kan worden
ingediend nadat de dienst “Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie” van BELSPO
daarmee heeft ingestemd. Het bedrag van dat voorschot mag niet hoger zijn dan 40% van het
totale toegekende budget. Het saldo wordt betaald na ontvangst en goedkeuring van het
eindrapport.
Het budget van het voorstel moet integraal besteed worden aan activiteiten van het project. Het
mag dus gewone uitgaven omvatten die verbonden zijn aan de uitvoering van de netwerking
(zoals organisatie van seminaries, workshops of expertbezoeken, per diem, kosten voor
verplaatsingen en verblijven in België en in het buitenland ...), maar ook overheads om de
kosten voor administratie, telefoon, post, onderhouds, verwarming, verlichting, elektriciteit,
verzekering... te dekken, op voorwaarde dat die kosten niet meer bedragen dan 5% van het
gevraagde totaalbudget.
Indiening van de voorstellen
De uiterste indieningsdatum is 26 april 2013 om 15 u.

Een ontvangstbewijs wordt per mail naar de coördinator verstuurd binnen de 48 werkingsuren
na de sluiting van de oproep.
De voorstellen moeten elektronisch worden ingediend door de coördinator (van een FWI) op het
adres secr.coord@belspo.be aan de hand van het gepaste formulier, beschikbaar in het
Nederlands en in het Frans. Zo nodig kan dat formulier ook in het Duits of Engels worden
ingevuld. Bijlagen bij het indieningsformulier worden niet in aanmerking genomen.
Ontvankelijkheid en selectie
Na de controle van de ontvankelijkheidscriteria (zie « Check list »), worden de ontvankelijke
voorstellen door een panel van experts van BELSPO geëvalueerd.

Informatiedossier           Bladzijde 3 van 4            Oproep FWI's 2013
De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van de volgende criteria:
  -  Overeenstemming met de inhoud en de doelstellingen van de oproep;
  -  Kwaliteit van de uiteenzetting van het voorstel (presentatie van de doelstellingen en van
     wat er op het spel, verantwoording van het budget...)
  -  Nieuwheid van het netwerk;
  -  Potentiële impact en haalbaarheid.
Het selectievoorstel wordt opgesteld op basis van de resultaten van de evaluatie en het
beschikbare budget.
BELSPO informeert de coördinatoren van het resultaat van hun voorstel(len).
Rapportering
Elk geselecteerd netwerk verbindt zich om:
-  BELSPO te informeren over elk product van het netwerk gemaakt tijdens de duur van de
   financiering en tot één jaar na de afloop ervan;
-  De steun van BELSPO te vermelden;
-  Een eindverslag te leveren in het Frans en het Nederlands van maximaal anderhalve
   bladzijde voor de website van BELSPO;
-  Minstens één vergadering te houden met de dienst "Federale, Interfederale en
   Internationale Coördinatie" van BELSPO over de voortgang van het netwerk. Die
   vergadering dient uiterlijk aan het einde van de eerste helft van de looptijd van de
   financiering plaats te vinden.
Klachtenbehandeling
BELSPO hecht veel belang aan een kwalitatieve dienstverlening. Een formulier voor de
behandeling van eventuele klachten werd gecreëerd. Dat formulier alsook alle informatie over
de klachtenbehandeling vindt u op de volgende pagina:
www.belspo.be/belspo/organisation/complaints_nl.stm
Er wordt geen gevolg gegeven aan anonieme of beledigende klachten.
Contact
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de dienst
"Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie" via secr.coord@belspo.be of te bellen
naar 02 238 34 89.
Informatiedossier            Bladzijde 4 van 4             Oproep FWI's 2013

								
To top