Ontwerp leerplan alfa NT2 � versie 15 april 2009 by JenniferBarnes301

VIEWS: 0 PAGES: 288

									Inhoudsopgave ontwerp leerplan Alfa NT2 - R1 AO BE 004

1. Inleiding                                         4
   1.1. Hoe is het leerplan (LP) tot stand gekomen?                     4
   1.2. Wie werkte er aan mee?                               6

2.   Het leergebied Alfabetisering NT2.                          6

   2.1. Doelstelling van het leergebied                           6

    2.1.1. Visie van het leergebied                            7

     2.1.1.1. Alfabetiseren NT2 versus alfabetiseren in de eigen taal           7
     2.1.1.2. Dé analfabeet bestaat niet                         7
     2.1.1.3. Volwassen anderstaligen versus Nederlandstalige kinderen          7
     2.1.1.4. Hét alfatraject bestaat niet                        9
     2.1.1.5. Belang van taaltransfer                           9
     2.1.1.6. De alfacursist in zijn totaliteit                     11

    2.1.2. Algemene doelstellingen van het leergebied                   11

     2.1.2.1. Basis – of Breakthrough – niveau Alfa NT2 R 1.1.              11
     2.1.2.2. Overleving – of Waystage – niveau Alfa NT2 1.2.              12

    2.1.3. Beschrijvingskader                               12

     2.1.3.1. Kenmerken                                 12
     2.1.3.2. Bouwstenen van de basiscompetenties                    14
     2.1.3.3 Ondersteunende elementen                          15
     2.1.3.4 Attitudes                                  16
     2.1.3.5. Sleutelcompetenties                            16

    2.1.4. Specifieke kenmerken van het alfatraject.                   16

     2.1.4.1. Aandacht voor lees – en schrijfvoorwaarden                 16
     2.1.4.2. De technische lees – en schrijfmodules Alfa NT2 Breakthrough module 5 en
     Waystage module 12.                                 19

      A. Module 5                                   21
      B. Module 12                                   24

     2.1.4.3. Vooruitblik op flexibilisering van het alfatraject             27

   2.2. Organisatie                                    27

    2.2.1. Studieduur                                   27
    2.2.2. Onderwijsvorm                                 27
    2.2.3. Modules (overzicht)                              28
    2.2.4. Leertraject (schema)                              29

3.    Didactische wenken                                 30

   3.1 Cyclische opbouw                                  31
   3.2 Het taalverwervingsproces                              32
   3.3.    Open Leer Centrum                              33
   3.4. Differentiëren in de alfaklas                           33
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                            1
  3.4.1. Uitgangspunt.                                  33
  3.4.2. Hoe differentiëren in de les ?                         34
  3.4.3. Differentiëren en zelfstandig werken : hand in hand               34

 3.5. Een kader voor leer – en studievaardigheden voor Alfa NT2 – cursisten        35

  3.5.1. De vlag dekt verschillende ladingen.                      35
  3.5.2. Over leergedrag en leerhouding.                         35
  3.5.3. Over concentratie en geheugen.                         36
  3.5.4. Over informatieverwerving en – verwerking.                   36
  3.5.5. Procesbewaking en – evaluatie.                         37

 3.6. Feuerstein                                     37

 3.7. Belang van taaltransfer: buitenschoolse opdrachten en taalstages          40

 3.8. Belang van Leesplezier                               42

 3.9.. Belang van het stimuleren van een krachtige leeromgeving :    10 actiepunten  42

4. Overzicht modules                                    46
 4.1. Beschrijving module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau Start ( M BE 055)  46
  4.1.1. Situering module                                46
  4.1.2. Instapvereisten                                 47
  4.1.3. Moduleoverzicht                                 47
 4.2. Beschrijving Module NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1 (M BE 056)     62
  4.2.1. Situering module                                62
  4.2.2. Instapvereisten                                 62
  4.2.3. Moduleoverzicht                                 63

 4.3. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. / Breakthrough / Basisniveau 2 (M BE 057)  74
  4.3.1. Situering module                                74
  4.3.2. Instapvereisten                                 75
  4.3.3. Moduleoverzicht                                 75

 4.4. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. / Breakthrough / basisniveau3 (M BE 058)   87
  4.4.1. Situering module                                87
  4.4.2. Instapvereisten                                 88
  4.4.3. Moduleoverzicht                                 88

 4.5. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough / Basisniveau 4 (M BE O59)   96
  4.5.1. Situering module                                96
  4.5.2. Instapvereisten                                 97
  4.5.3. Moduleoverzicht                                 97

 4.6. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough / Basisniveau 5 (M BE O60)   108
  4.6.1. Situering module                                108
  4.6.2. Instapvereisten                                 109
  4.6.3. Moduleoverzicht                                 109
 4.7. Module NT2 Alfa R1 – 1.1 Breakthrough/Basisniveau 6 (M BE 061)           125
  4.7.1. Situering module                                125
  4.7.2. Instapvereisten                                 125
  4.7.3. Moduleoverzicht                                 126

 4.8. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough / Basisniveau 7 (M BE O62)   132
  4.8.1. Situering module                                132
  4.8.2. Instapvereisten                                 133
  4.8.3. Moduleoverzicht                                 133
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                           2
 4.9. Beschrijving module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 8 (M BE O63)  144
  4.9.1. Situering module                              144
  4.9.2. Instapvereisten                              144
  4.9.3. Moduleoverzicht                              145

 4.10. Beschrijving module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 9 (M BE 064)  153
  4.10.1. Situering module                             153
  4.10.2. Instapvereisten                              153
  4.10.3. Moduleoverzicht                              154

 4.11. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 10 (M BE 069)         162
  4.11.1. Situering module                             162
  4.11.2. Instapvereisten                              163
  4.11.3. Moduleoverzicht                              164

 4.12. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 11 (M BE 070)         176
  4.12.1. Situering module                             176
  4.12.2. Instapvereisten                              177
  4.12.3. Moduleoverzicht                              178
 4.13. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 12 (M BE 071)         189
  4.13.1. Situering module                             189
  4.13.2. Instapvereisten                              190
  4.13.3. Moduleoverzicht                              191

 4.8. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 13 (M BE 072)          199
  4.14.1. Situering module                             199
  4.14.2. Instapvereisten                              200
  4.14.3. Moduleoverzicht                              201

 4.15. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 14 (M BE 073)         209
  4.15.1. Situering module                             209
  4.15.2. Instapvereisten                              210
  4.15.3. Moduleoverzicht                              211

 4.16. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 15 (M BE 074)         221
  4.16.1. Situering module                             221
  4.16.2. Instapvereisten                              222
  4.16.3. Moduleoverzicht                              223

 4.17. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 16 (M BE 075)         239
  4.17.1. Situering module                             239
  4.17.2. Instapvereisten                              240
  4.17.3. Moduleoverzicht                              241

5. Evaluatie leerinhoud

6. Sleutelcompetenties                                249

7. Minimale materiële vereisten                            257

8. Bibliografie:                                   258

9. Bijlagen                                      261

 9.1. Raamwerk Alfa NT2 – Technische vaardigheden                  262

 9.2. Raamwerk alfa NT2 Functionele vaardigheden                   268

 9.3. Cyclische opbouw mondelinge vaardigheden Alfa NT2 R1.1.            273

 9.4. Cyclische opbouw schriftelijke modules Alfa NT2 R1.1.             277

 9.5. Schema sleutelcompetenties uit ‘Taalstages, iets voor u?’           279Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                         3
 9.6. Portfolio als evaluatie-instrument       282

 9.7. Vergelijking contexten basiseducatie – CVO   286
1. Inleiding


  1.1. Hoe is het leerplan (LP) tot stand gekomen?


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013         4
Als men een leerplan wil ontwerpen, dan bepaalt dit eigenlijk de hele leeromgeving binnen een
bepaald leergebied. Het is daarom van het grootste belang dat men bij het ontwikkelen van
leerplannen kan uitgaan van een gemeenschappelijke visie op het onderwijsleerproces. In die zin is
het voor de werkgroep leerplanontwikkeling (LPO) Alfa NT2 nuttig geweest om te kunnen steunen op
de in de sector basiseducatie breed gedragen visietekst “Alfabetisering in het Nederlands als tweede
taal” (VOCB, november 2002, zie verder).

Voor de ontwikkeling van dit leerplan zijn de centra basiseducatie zelf verantwoordelijk. Het steunt op
het door de overheid (DVO of nu Entiteit Curriculum) verstrekte opleidingsprofiel voor het Leergebied
ALFABETISERING NEDERLANDS TWEEDE TAAL Modulaire opleiding NT2 Alfa – R1 AO BE 004
              1
(versie september 2007).
Dit staat ook in het nieuwe decreet op het Volwassenenonderwijs (juni 2007):

Art. 14.

§ 1. Met inachtneming van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen beschikt elk
centrumbestuur over de vrijheid om de leerplannen vast te stellen en kiest het vrij zijn agogische methodes.

§ 2. De leerplannen bevatten de doelen die het centrumbestuur uitdrukkelijk formuleert voor haar cursisten
vanuit het eigen agogische project in het algemeen of de eigen visie op de opleiding in het bijzonder. In de
leerplannen worden de eindtermen, de specifieke eindtermen of de basiscompetenties op herkenbare wijze
opgenomen.
Het leerplan moet voldoende ruimte laten voor de inbreng van centra, leraren, lerarenteams of cursisten.

§ 3. Met het oog op het waarborgen van het studiepeil keurt de Vlaamse Regering de leerplannen goed volgens
de vooraf door haar bepaalde criteria.

(uit: “ Decreet betreffende het Volwassenenonderwijs”, goedgekeurd op 15 juni 2007, zie ook:
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ )
Nog even samengevat de meest relevante doelen van leerplanontwikkeling:

     uitwerken van een visie
     vastleggen van afspraken, uitgangspunten en doelstellingen
     verantwoording van gemaakte en te maken keuzes
     onderlinge afstemming van uitgangspunten en doelen
     onderling op de hoogte zijn van elkaars werk zodanig dat je makkelijk kunt doorverwijzen
     structurering van de programma’s
     gebruik maken van elkaars deskundigheid
     nadenken over beleid van instelling en zo nodig invloed op uitoefenen
     hulpmiddel / houvast bij het lesgeven

Voor de werkgroep leerplanontwikkeling alfa NT2 blijkt vooral het laatste doel het meest relevant,
hoewel men ook graag wil gebruik maken van elkaars werk en ervaringen. Maar men wil dus vooral
een service instrument ontwerpen voor de (nieuwe) educatieve werkers.

Via een leerplan kan je dus doelgerichter werken.
Het aanbod en de programma’s kunnen gemakkelijker beoordeeld en bijgesteld worden. De centra
basiseducatie kunnen hun werk beter verantwoorden naar derden toe. Het is een hulp voor cursist –
en trajectbegeleiding. Een gerichte verwijzing van cursisten wordt duidelijker. De vervanging van
docenten verloopt efficiënter.


1
 Alle opleidingsprofielen die door Entiteit Curriculum (vroeger: DVO) voor de basiseducatie werden ontwikkeld vindt men
via http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/inhouden/basiseducatie/index.htm


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          5
Tenslotte nog even dit: dit leerplan is een ‘lijvig’ naslagwerk geworden, mede dankzij het feit dat de
leden van de werkgroep leerplanontwikkeling enorm veel hebben kunnen putten uit het ‘oude’ leerplan
voor alfa NT2 richtgraad 1.1. (VOCB 2005) en het geconcretiseerde OP Alfa NT2 R1 (versie
september 2007). Maar daarnaast heeft de werkgroep toch ook veel nieuwe elementen willen
toevoegen aan dit leerplan, vandaar nog eens de omvangrijkheid van dit werk.

  1.2. Wie werkte er aan mee?

Leden van de werkgroep leerplanontwikkeling Alfa NT2, zowel actief meewerkend of eerder ‘op
afstand’:

Tine Bryssinck          CBE Halle – Vilvoorde
Lieve Corneillie         CBE Antwerpen
Mieke De Middeleir        CBE Zuid – Oost – Vlaanderen
Veerle Dehaene          CBE Brusselleer
Tania Menten           CBE Limburg – Zuid
Ellen Prikken          CBE Limburg – Midden – Noord
Véronique Van Droogenbroeck   CBE Halle – Vilvoorde
Leen Verdonck          CBE Brugge – Westhoek - Oostende
Bea Verscheure          CBE Leuven – Hageland
Mimine Vleminckx         CBE Open School Mechelen – WillebroekCoördinatie en eindredactie:

Dirk Eggermont          Vocvo, Mechelen en ook voor CBE Gent – Meetjesland – Leieland.
  2. Het leergebied Alfabetisering NT2.

  2.1. Doelstelling van het leergebiedOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               6
  2.1.1. Visie van het leergebied

    2.1.1.1. Alfabetiseren NT2 versus alfabetiseren in de eigen taal

Leren lezen en schrijven in de moedertaal gaat ongetwijfeld veel gemakkelijker en sneller dan in een
tweede, of voor sommigen zelfs derde taal. Toch hebben wij het in dit leerplan het enkel over
alfabetiseren in het Nederlands. Om anderstaligen in hun moedertaal te alfabetiseren moet je immers
eerst nagaan of er voldoende cursisten zijn per ‘taalgroep’ om hiervoor in aanmerking te komen. Ook
moet je het alfabet uit die moedertaal in beschouwing nemen: enkel als dit schrift sterk overeenkomt
met ons Latijns alfabet, is de stap naar lezen en schrijven in het Nederlands gemakkelijker. Tenslotte
zijn de doelen, leerinhoud, lesmateriaal en didactiek uit de alfabetiseringscursussen in eigen taal, niet
altijd vanuit een vergelijkbare visie bedacht als voor Alfa NT2.

    2.1.1.2. Dé analfabeet bestaat niet

Analfabete volwassenen zijn al jaren zelfredzaam op sociaal, en soms zelfs op professioneel vlak. En
dit zonder voldoende geletterd te zijn.
Het is de taak van het onderwijs aan anderstalige analfabeten, en in de eerste plaats van de
alfabegeleider, om de reeds aanwezige en verworven kennis en vaardigheden bij de cursisten te
herkennen als sterke stimuli om verder te leren. Op die manier kunnen we aansluitend alfacursisten
een voor hen nieuwe redzaamheid aanreiken, namelijk het schriftelijke taalgebruik.

Maar zoals gezegd kan je onmogelijk spreken van dé anderstalige analfabete cursist:

    Volledig analfabete cursisten zijn nooit of weinig naar school geweest. Ze zijn zeer laag
    geletterd, ook in hun moedertaal. Dit zegt op zich niets over hun leerbaarheid. Sommige
    cursisten hebben nooit de kans gehad om naar school te gaan, hoewel ze normale of zelfs
    hoge leermogelijkheden bezitten. Doordat in hun zogenaamde ‘gevoelige (taal)periode’ geen
    beroep is gedaan op bepaalde vaardigheden, kunnen we wel veronderstellen dat het
    leerproces bij hen wat trager zal verlopen.

    Semi – analfabeten zijn weinig naar school geweest. Ze hebben een basis van technisch
    lezen en schrijven in hun moedertaal, maar op gebied van functionele lees – en
    schrijfvaardigheid zijn ze zeer laaggeletterd.

    Andersalfabeten hebben leren lezen en schrijven in hun eigen taal, maar dat schrift verschilt
    enorm van het Latijns alfabet. Denken we maar aan het Arabisch of het Chinees. Omdat ze
    vaak over voldoende schoolse vaardigheden beschikken, en ook omdat zij het systeem van
    klank – letterkoppeling vanuit hun eigen taal kennen, leren zij op relatief korte tijd lezen en
    schrijven in het Nederlands.

    Sommige zeer laag geschoolde cursisten leren zeer traag, of kampen met één of ander
    leerprobleem. Het komt ook voor dat zij stagneren in hun leerproces.

Volwassen anderstaligen doorlopen niet dezelfde leerprocessen als kinderen die in hun moedertaal
leren lezen en schrijven. We mogen van volwassenen ook niet dezelfde verwachtingen koesteren als
bij kinderen. Graag zetten we hieronder enkele verschilpunten tussen beide groepen op een rijtje.
  2.1.1.3. Volwassen anderstaligen versus Nederlandstalige kinderen

          Kinderen                      Volwassenen

  -  Kinderen zijn mondeling al heel          -  Anderstalige volwassenen beheersen deOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   7
    taalvaardig vooraleer ze beginnen met        mondelinge tweede taal heel slecht,
    leren lezen en schrijven.              vooraleer ze beginnen met lezen en
                               schrijven.

  -  Op die manier krijgen ze vooraf al heel     -  Daardoor kennen ze ook onvoldoende
    wat instructietaal aangereikt            instructietaal.

  -  Kinderen hebben op een bepaalde         -  De ‘gevoelige periode’ om een taal te
    leeftijd een veel beter ‘taalgevoel’ en       leren is voorbij. Van volwassenen wordt
    grotere leerbaarheid                 verwacht dat zij direct kunnen
                               functioneren in het schriftelijke
                               taalverkeer.

  -  Al van in de kleuterklas verwerven zij leer   -  Volwassenen hebben minder leer – en
    – en studievaardigheden               studievaardigheden verworven.

  -  Zij hebben een andere, meestal          -  Zij hebben doorgaans een grotere kennis
    beperktere kennis van de wereld           van de wereld dan kinderen.

  -  Kinderen worden van thuis uit          -  Vaak zijn alfacursussen niet intensief
    ondergedompeld in de taal die ze later        genoeg. In hun omgeving treffen ze maar
    leren lezen en schrijven.              weinig leerstimuli aan, thuis genieten ze
                               vaak niet de nodige steun.

  -  Zij leren eerder impliciet, maar dat hangt    -  Impliciet leren lukt vaak alleen als zij
    eerder af van hun leermogelijkheden.         andersalfabeet zijn. Ze krijgen de klank –
                               letterkoppeling alleen onder de knie als
                               er expliciet en uitgebreid aan gewerkt
                               wordt. Wel kunnen ze na een tijd
                               zelfstandig en zelfontdekkend leren
                               werken.


Het alfatraject verschilt sterk van dat van de collega’s in het NT2 - spoor, omdat ze een aantal
vaardigheden en attitudes missen. Ook hiervan een beperkte opsomming:

  1. Met betrekking tot leerhouding zijn de alfacursisten niet of nauwelijks vertrouwd met:

  -  zelfstandig werken, samenwerken in groep
  -  systematisch en gestructureerd leren, bijvoorbeeld door een map bij te houden of door iets op
    te zoeken in een tekst
  -  het nieuwe beeld van de leraar als ‘coach’, ze zijn eerder docent – afhankelijk
  -  het kritisch reflecteren op hun eigen taalleerproces
  -  het omgaan met fouten
  -  het belang van individueel werken
  -  kritisch lezen en schrijven, afstand kunnen nemen van een tekst

  2. Met betrekking tot tekstbegrip zijn de alfacursisten niet of nauwelijks vertrouwd met:

  -  de ondersteunende rol van schriftelijke taal bij het leren
  -  tekstsoorten
  -  abstractie maken van het hier en nu, van de eigen persoonlijke situatie
  -  allerlei methodieken en oefenvormen  3. Met betrekking tot cognitieve vaardigheden zijn de alfacursisten niet of nauwelijks vertrouwd
    met:
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  8
    -  nauwkeurig waarnemen, vergelijken, selecteren, ordenen, concluderen, samenvatten,
      oriënteren in tijd en ruimte

    4. Met betrekking tot opzoekvaardigheid zijn de alfacursisten niet of nauwelijks vertrouwd met:

    -  het raadplegen van plattegronden, internet, naslagwerken en alfabetisch geordende indexen
    -  praktische vaardigheden als klok lezen, raadplegen van kalenders, maten en gewichten, geld
      etc.

    We komen hier later nog op terug bij de didactiek van leer – en studievaardigheden.

2.1.1.4. Hét alfatraject bestaat niet

        Naargelang de leerwensen, de leermogelijkheden en het perspectief van de cursist, zal de
         invulling van het traject verschillend zijn. In elk geval moet men zo vlug mogelijk de link
         leggen met het domein waarin de cursist later wil functioneren. Voor velen zal dat
         maatschappelijke redzaamheid betekenen, maar omdat het steeds vaker gaat om een
         jongere cursistenpopulatie, willen deze mensen zo snel mogelijk aan de slag op de
         arbeidsmarkt.
        Omwille van het specifieke karakter van de doelgroep is het noodzakelijk dat het traject
         gescheiden blijft van de opleiding voor gealfabetiseerde NT2 – cursisten, zolang het
         alfabetiseringsproces niet voltooid is.

        En tenslotte nog dit: het alfatraject omvat een opeenvolging van te bereiken doelen. Lang
         niet iedere cursist zal even ver geraken, maar het volledige aanbod moet er wel zijn.

2.1.1.5. Belang van taaltransfer

    Taalstages

        We willen hier graag een pleidooi houden voor transfer in de zogenaamde ‘taalstages’.
         Overigens willen we hier ook benadrukken dat de transfer zich niet alleen beperkt tot deze
         taalstages, er is ook heel wat zinvol werk verricht binnen het Equal – project in het kader
         van tewerkstelling van alfacursisten, binnen ouderprojecten en NT2 – “taalcontact” -
         projecten zoals Leereiland (CBE Zuid – Oost – Vlaanderen), Ministad (CBE Brusselleer)
         ,Stad in de school (CBE Gent) en zo meer …(zie verder).

        Het is duidelijk dat het ‘one size fits all’ – denken steeds meer wordt verlaten, men streeft
         nu eerder naar geïndividualiseerde projecten. Centra basiseducatie moeten steeds meer
         op zoek gaan naar flexibele systemen met variabele leerroutes.
         Succesfactor blijkt vaak de koppeling van taaltrajecten aan de eindtermen of
         basiscompetenties van specifieke taal uit de werk - , woon – en schoolpraktijk in de
         taallessen. Dat kan gaan over een ouderproject op de school van de kinderen, of het met
         de cursisten vastleggen van geschreven taal in de onmiddellijke omgeving van de school.
         Ofwel kiest men voor taalstages.

      
                                                      2
         In de opdracht van de basiseducatie staat klaar en duidelijk omschreven :…’De
         basiseducatie omvat een samenhangend geheel van educatieve activiteiten gericht op het
         aanleren en het verbeteren van de vereiste basiscompetenties om te functioneren in de
         brede leef- en maatschappelijke wereld’.

        Als men deze opdracht vertaalt naar het doelpubliek van laaggeschoolde cursisten, dan
         moet men wel functioneel taalonderwijs aanbieden dat gericht is op transfer.
         De ervaring leert dat een schoolse aanpak in het Nt2-onderwijs voor analfabeten,
         laaggeschoolden niet altijd werkt. Bovendien is gebleken uit onderzoeken en ervaringen
         dat ‘laagopgeleide cursisten veel sneller vloeiend Nederlands leren door te oefenen in
         alledaagse taalcontacten dan de geprogrammeerde en de beperkte oefening in de klas’3.

2
  geciteerd uit: Dossier basiseducatie Vlaanderen – Brussel, Gids sociaal-cultureel en educatief werk, afl.38, december 2003
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                             9
         Er zijn de laatste jaren veel meer mogelijkheden ontstaan om het taalonderwijs
         levensechter en functioneler te maken. De lesgever moet blijven zoeken naar een zinvolle
         ondersteuning van de natuurlijke taalverwerving waarbij de cursist wordt voorbereid om
         zelf veel te oefenen in eigen taalgebruiksituaties.


Taal en werkstages in de beroepsopleiding of op de school van het kind: geïntegreerd
onderwijs en duale trajecten

      Zoals gezegd neemt taaltransfer ook een heel belangrijke plaats in bij duale trajecten als
                                      3
      bijvoorbeeld “Analfabeten, ingeburgerd aan het werk” (‘EQUAL’ ) , een samenwerking tussen
      Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, CBE Mechelen, Onthaalbureau Prisma Levanto ( ex –
      Vitamine W) en VDAB Mechelen. Dit project kwam tot stand na een onderzoeksrapport van
      het Centrum voor Taal en Migratie. De onderzoekers vergeleken het onderwijsaanbod in
      Vlaanderen met dat van andere landen. De conclusie luidde dat de alfabetiseringstrajecten in
      Vlaanderen, aangeboden door de centra voor basiseducatie, zich vooral concentreren op
      algemene taalvaardigheid en meestal weinig intensief zijn. Daardoor duurt het lang vooraleer
      een analfabete cursist een zeker niveau van taalvaardigheid bereikt. Veel cursisten haken
      voortijdig af en stromen niet door naar een vervolgopleiding.

      Binnen het project wordt Alfa NT2 gecombineerd met maatschappelijke oriëntatie, intensieve
      trajectbegeleiding, loopbaanoriëntatie en beroepsopleiding. Omwille van de grote vraag op de
      arbeidsmarkt, wordt er gekozen voor de schoonmaaksector. Poetsen is een beroep dat kan
      aangeleerd worden met een minimum aan geschreven lesmateriaal. Bovendien hebben
      cursisten daarin al heel wat thuiservaring. Samengevat kan men stellen dat de deelnemende
      alfacursisten op de werkvloer zowel de rol vervullen van nieuwe werknemer als van
      anderstalige taalleerder.
      Werkstages maken een groot deel uit van het project, zo krijgen de cursisten de kans om hun
      technische verworvenheden te toetsen aan de dagelijkse poetspraktijk van een heuse
      werkplaats. Deze stages stellen de cursisten ook in staat om een vollediger beeld van zichzelf
      als werknemer te krijgen. Daarna is het de beurt aan de eerste stappen naar het vinden van
      ‘echt’ werk via arbeidsbemiddeling en sollicitatietraining. Hoewel de gebrekkige kennis van net
      Nederlands een in het oog springend probleem blijft, kunnen analfabete anderstaligen
      klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt, mits de juiste begeleiding wel te verstaan.

      Geïntegreerd onderwijs kan dus ook op de school van het kind: allochtone (alfa) cursisten en
      basisscholen worden op die manier dichter bij elkaar gebracht.
      Naast taalvaardigheid werkt men er ook aan relevante MO – doelen. De lesinhoud wordt er
      mede bepaald door het authentieke materiaal op de school van het kind en ook door de
                       4
      leervragen van de cursisten zelf.

Buitenschools leren

        Uiteraard hoeft men niet altijd projecten zoals hierboven vermeld op poten te zetten, om
         aan buitenschools leren te doen. Alfacursisten moeten ook de mogelijkheid krijgen om
         voldoende taalcontact te onderhouden via opdrachten buiten de ‘traditionele’ taallessen.

        Via buitenschoolse opdrachten krijgen de cursisten niet alleen de kans om Nederlands te
         oefenen in taalgebruiksituaties die al aan bod kwamen in de les, “ ze leren ook bewuster
         luisteren naar gesproken Nederlands op straat, in de winkel … en zelfs thuis, ook la
         spreekt daar niemand Nederlands. Ze nemen er wel de telefoon op of ze kijken misschien
                        5
         naar Vlaamse TV – zenders.”
3
 Meer informatie bijvoorbeeld via http://taalunieversum.org/onderwijs/nt2-beginnersdoelen/analfabeten_ingeburgerd en ook via
artikel “Ingeburgerd aan het werk, een bijzonder Vlaams traject voor analfabeten, gericht op werk” Els Maton, in LES nr. 145 ,
jg. 25 , februari 2007
4
   Zie artikel ‘Taallokaal in profiel, ouderparticipatie in CBE Genk’ Dirk Eggermont, in LES 147, jg. 25 ,juni 2007
5
  ‘Buitenschools leren in Alfa NT2,” Hilde Simoens (CBE Gent), eindwerk VOBE KdG Hogeschool Antwerpen, 2004, p.5Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                           10
                6
Taalcontact – projecten

Soms betekenen buitenschoolse opdrachten of taalstages een te hoge drempel voor laaggeschoolde
cursisten. Laagdrempelige projecten als ‘Leereiland’ in CBE Zuid – Oost – Vlaanderen, ‘Ministad’ in
CBE Brusselleer en ‘Stad in de school’ in CBE Gent, proberen dagdagelijkse taalgebruiksituaties
dichterbij de taalklas of lesplaats te halen. Leslokalen in de school worden voor één dag omgetoverd
tot ‘taalstad’ met als settings diverse maatschappelijke diensten zoals de VDAB , de gemeente of de
Post. De betrokken ambtenaren en loketbedienden van deze diensten leren zich ook op die manier
aan te passen aan de noden en behoeften van de (alfa)cursisten.

2.1.1.6. De alfacursist in zijn totaliteit

Talige doelen kunnen voorwaardelijk zijn voor het bereiken van sociaal – contextgerichte doelen te
bereiken. Cursussen alfa NT2 worden steeds gezien binnen een context en hebben dus ook een
emanciperend doel. Emancipatorisch werken is mogelijk op twee niveaus:

1. op het niveau van groepen: maatschappelijk, educatief
2. op het persoonlijk niveau: redzaamheid, weerbaarheid

Emancipatorisch werken betekent dat je het individu, in ons geval de alfacursist, met zijn ontplooiing
       7
centraal zet.

2.1.2. Algemene doelstellingen van het leergebied

Dit leergebied bevat twee trajecten. Het basisniveau of Breakthrough wordt aangeduid als 1.1. en het
overlevingsniveau of Waystage als 1.2. De term ‘opleiding’ of ‘het leergebied’ verwijst naar beide
trajecten samen.

2.1.2.1. Basis – of Breakthrough – niveau Alfa NT2 R 1.1.

Het traject 'NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau’ hoort thuis in de Basiseducatie.
NT2-opleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet volwassenenonderwijs
'richtgraad' genoemd.
Een richtgraad is "een specifieke graad binnen het secundair onderwijs voor sociale promotie voor
studiegebieden die niet in graden, overeenstemmend met die van het secundair onderwijs, ingedeeld
kunnen worden." (art. 3,42°)
Met het traject 'NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau ’ bestaat een NT2-aanbod voor
anderstalige cursisten die ongeletterd zijn of zeer laaggeschoold en die bijgevolg de trajecten van R1,
niveau A1, niveau 1.1 van de Basiseducatie niet kunnen doorlopen.
Het traject werkt aan twee facetten van geletterdheid m.n. PROZAGELETTERDHEID en
DOCUMENTGELETTERDHEID.
Na het traject heeft de cursist een alfabetiseringsniveau bereikt dat zich situeert op het Didactisch
                   8
IJkpunt van het Geletterdheidskader van de Nederlandse Taalunie.
De taalgebruiker kan dan communiceren in een anderstalige samenleving met zeer beperkte talige
middelen om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving, d.w.z. dat
hij/zij vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen kan gebruiken. Hij/zij kan
zichzelf of iemand anders voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot
persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.
De taalgebruiker is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de
gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.
‘De taalleerder heeft ook de technische beginselen van het lezen en schrijven onder de knie. Hij/zij
kan bijvoorbeeld (ver)eenvoudig(d)e teksten lezen en beheerst het beginnend schrijven. Hij heeft ook
inzicht in functies en gebruik van geschreven taal. Hij/zij herkent bijvoorbeeld belangrijke documenten
en kan zich een idee vormen van de inhoud van informatieve teksten. Het Didactisch IJkpunt biedt de
taalleerder binnen het maatschappelijk – persoonlijk domein een persoonlijk perspectief.
6
 Zie artikel ‘Spreek Nederlands tegen mij, a.u.b.!’ NT2 buiten het leslokaal, voorbeelden uit Vlaanderen, Dirk Eggermont, in
LES 151, jg. 26 , februari 2008
7
  Zie “Visie op Educatie”, Tania Menten, interne teamnota, CBE Zuid – Limburg, 2002
8
  BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen-Hoge Prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004.Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                             11
Meer concreet kan de taalleerder na het volgen van het traject 'NT2 Alfa R1 -
1.1/Breakthrough/Basisniveau’ o.a. volgende leeshandelingen uitvoeren:
   hij/zij leest eigen naam en adres;
   hij/zij herkent belangrijke documenten en formulieren (brieven, kaarten, rijbewijs,
    betalingsdocumenten);
   hij/zij begrijpt vertrouwde woorden, zeer eenvoudige zinnen en een kort, eenvoudig voor
    hem/haar geschreven bericht;
   hij/zij kan letterlijk gevraagde informatie halen uit standaardteksten;
   hij/zij kan zich een idee vormen van de inhoud van niet voor hem/haar geschreven
    informatieve teksten mede op basis van illustraties, koppen en bekende woorden.

Wat de schrijfhandelingen betreft, kan de cursist op dit niveau o.a.
   eigen personalia invullen in een formulier;
   een kaartje schrijven;
   een bericht of informatieve tekst schrijven van een paar eenvoudige zinnen;
   gegevens in trefwoorden noteren.

2.1.2.2. Overleving – of Waystage – niveau Alfa NT2 1.2.

Het niveau Waystage wordt door de Raad van Europa als volgt beschreven:
Een taalgebruiker ‘kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot onmiddellijk relevante
domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en
tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een
eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan
in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en
                               9
onderwerpen die van persoonlijk belang zijn’. RVE, 1996,131)

De koppeling van taalverwerving aan alfabetisering brengt met zich mee dat voor de cursisten
NT2 Alfa R1 de taaltaken moeilijker zijn dan voor andere NT2-cursisten. Bijgevolg kan dat het
leerresultaat van een individuele cursist beïnvloeden. Een minimale interpretatie van niveau, taaltaken
en tekstkenmerken is wenselijk.
Grosso modo kan de taalgebruiker na de opleiding NT2 Alfa Richtgraad 1 o.a. volgende
leeshandelingen uitvoeren :

      hij begrijpt binnenkomende post, zoals brieven, uitnodigingen en reclame;
      hij zoekt en vindt informatie in alledaagse teksten zoals folders, advertenties, telefoonboeken
      en dienstregelingen;
      hij begrijpt eenvoudige instructies of mededelingen;
      hij achterhaalt de hoofdgedachte in een artikel uit een krant of tijdschrift.

Wat de schrijfhandelingen betreft kan de taalgebruiker o.a. het volgende:

      hij vult formulieren in;
      hij noteert gegevens bij een gesprek;
      hij schrijft brieven en kaarten aan bekenden;
      hij schrijft eenvoudige formele brieven;
      hij geeft informatie in een boodschap of mededeling;
      hij schrijft een korte beschrijvende tekst over zichzelf, een gebeurtenis of eigen
      leefomstandigheden.2.1.3. Beschrijvingskader

2.1.3.1. Kenmerken


9
  Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: NT2 R1 Versie 1.0 BVR p. 18Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  12
De leerplanwerkgroep heeft zich dus gebaseerd op het Opleidingsprofiel NT2 Alfa R 1. Voor het
uittekenen van het opleidingsprofiel werden volgende referentiekaders gebruikt:
                                                   10
1. De Opleidingsprofielen Moderne Talen van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling ;
2. Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen: leren, onderwijzen, beoordelen van
           11
de Raad van Europa waarop de Opleidingsprofielen Moderne Talen zijn geënt;
                    12
3. Het opleidingsprofiel Latijns Schrift gebruikt in de Centra voor Volwassenenonderwijs;
                             13
4. Het Geletterdheidkader van de Nederlandse Taalunie ;
5. De niveaus van geletterdheid van de International Adult Literacy Survey van de Organisatie voor
                      14
Europese Samenwerking en Ontwikkeling waar het Geletterdheidkader van de Nederlandse
Taalunie naar verwijst en gebruik van maakt.

Daarnaast werd ook rekening gehouden met de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs en de
eindtermen uit het lager onderwijs. De belangrijkste - d. w. z. de voor de volwassen doelgroep meest
relevante - eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs, zijn gedekt door de
ontwikkelingsdoelen voor de alfabetisering op niveau 1.1 (A1) via het Nederlands als tweede taal
(NT2) van analfabete of zeer laaggeschoolde anderstalige volwassenen.

We staan hier ook even stil bij een terminologische kwestie: volgens de bepalingen van het Decreet
op het Volwassenenonderwijs (juni 2007) kan men de term ‘basiscompetentie’ (BC) gebruiken bij de
beschrijving van de einddoelen, in plaats van ‘eindterm’ (ET) zoals bij andere leergebieden uit de
basiseducatie zoals NT1, Wiskunde of MO. Als het gaat om een leergebied zoals Alfa NT2 of NT2 dat
geen equivalent heeft in het basis – of secundair onderwijs, dan formuleert men dus
basiscompetenties voor de einddoelen. Voor NT1 (Moedertaal) of Wiskunde gelden eindtermen omdat
men deze leergebieden ook terugvindt in het aanbod van bvb. de lagere school. Men dient hierbij wel
niet te vergeten dat basiscompetenties, net zoals eindtermen, een resultaatsverplichting inhouden.
Dat was vroeger niet het geval bij de ontwikkelingsdoelen voor dit leergebied, dan ging het nog om
een inspanningsverplichting.

Het uitgangspunt voor het formuleren van doelen is dat ze voldoen aan de vereisten van
communicatief taalgebruik. Hoofddoel is dat cursisten taal leren gebruiken in diverse
communicatiesituaties en daarbij de juiste attitudes hanteren. Om de basiscompetenties van alfa NT2
te omschrijven is dan ook gekozen voor een beschrijvingsmodel dat uitgaat van dit principe.

Dit beschrijvingssysteem heeft zijn degelijkheid al bewezen bij het formuleren van de doelen
Nederlands in het regulier onderwijs en in het Onderwijs Sociale Promotie.
                                  15
Het door de werkgroep gehanteerde beschrijvingsmodel is analytisch. Dit betekent dat een aantal
talige communicatieve vaardigheden los van elkaar worden beschreven. Dat kan verwondering
wekken, aangezien reële communicatiesituaties meestal een mix van taalvaardigheden bevatten. Wil
men echter de doelgerichtheid van de opleiding waarborgen, dan moet men de verschillende
componenten kunnen onderscheiden, trainen en evalueren.
Uiteraard worden de vaardigheden op meso – vlak (onderwijsinstelling) zoveel mogelijk geïntegreerd
aangeboden.

De basiscompetenties zijn gegroepeerd op basis van 4 vaardigheidsdomeinen : spreken, schrijven,
luisteren en lezen. De eerste twee zijn de zogenaamde productieve vaardigheden, de laatste twee zijn
de zogenaamde receptieve vaardigheden.

In elke basiscompetentie vindt men zes deelaspecten of bouwstenen terug met name de taaltaak, de
tekst, het publiek, het verwerkingsniveau, de tekstkenmerken en de context. Deze bouwstenen

10
  Brussel, juli 2001, maart 2003 verbeterde versie: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/index.htm
11
  Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment, Council of Europe,
http://www.coe.int/T/E/Cultural Cooperation/education/Languages/
12
  Zie website Dienst voor onderwijsontwikkeling:
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/inhouden/sosp/NT2/latijnsschrift/indexlatijnsschrift.htm
13
  BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen-Hoge Prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004.
14
  Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, the Minister of Industry, Canada, 2000.
15
  we verwijzen naar de formulering van het beschrijvingskader van de Opleidingsprofielen Moderne Talen van de Dienst Voor
Onderwijsontwikkeling (DVO)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         13
beschrijven wat een taalgebruiker moet kunnen. Ze dienen ook als parameters om de graad van
moeilijkheid van een taaltaak te vatten. De vaardigheid tot communiceren staat centraal maar om het
einddoel te realiseren kan de taalleerder een beroep doen op een aantal ondersteunende elementen,
met name kennis, leer- en communicatiestrategieën , taalbeschouwing en attitudes. Ook deze
gegevens worden geëxpliciteerd.

Op het eerste gezicht kunnen de voorliggende doelen de indruk wekken vrij algemeen, zo niet vaag te
zijn. Nochtans garandeert juist de combinatie van bouwstenen een genuanceerd beeld van wat men
van een taalgebruiker op een gegeven beheersingsniveau verwacht. Uiteraard moeten deze
vastgelegde doelen door de aanbieders verder in specifieke leerdoelen worden omgezet. In dit
leerplan zijn dus ook moduleoverzichten opgenomen. Daarin worden ook concretiseringen en
voorbeelden vermeld. Indien gewenst kan men die gebruiken om concrete lesdoelen te formuleren
voor de alfaklas.

2.1.3.2. Bouwstenen van de basiscompetenties

Taaltaak
Van een taalgebruiker wordt verwacht dat hij talig kan functioneren binnen bepaalde communicatieve
situaties die voor hem relevant zijn. Met taaltaak bedoelen we datgene wat een taalgebruiker doet met
taal. De kern van een taaltaak is derhalve een operationeel werkwoord bijvoorbeeld gegevens
noteren, informatie vragen, een instructie formuleren.

Tekst en tekstcluster
Tekst is elke boodschap die door de taalgebruiker productief (in geval van spreken en schrijven) of
receptief (in geval van lezen en luistern) verwerkt wordt. Het begrip tekst verwijst dus zowel naar
geschreven als gesproken boodschappen.

Teksten kunnen op grond van inhoudelijke verwantschap worden gegroepeerd tot tekstclusters. We
kunnen vijf types onderscheiden : informatieve, prescriptieve, narratieve, persuasieve en artistieke
teksten. Deze tekstclusters worden gedefinieerd op basis van hun meest dominante kenmerk.

    informatieve teksten mikken op het overbrengen van informatie bv. formulier, schema,
    uitnodiging, afspraak, mededeling, voorstel, verslag, mening, brief

    prescriptieve teksten willen het gedrag van de ontvanger rechtstreeks sturen bv. een
    handleiding, een instructie, opdracht

    narratieve teksten leggen de klemtoon op het verhalend weergeven van gebeurtenissen bv.
    de beschrijving van een gebeurtenis of een ervaring, een verhaal

    persuasieve teksten proberen de ontvanger van iets te overtuigen bv. reclameboodschap,
    advies,oproep,verzoek

    artistieke teksten bevatten een esthetische component bv. een roman, een chanson. Deze
    laatste tekstsoort is niet opgenomen in het leergebied alfa NT2.

De groepering van teksten in tekstclusters heeft voordelen. In een basiscompetentie kan je aangeven
dat een bepaalde opsomming van teksten niet dwingend is of exhaustief; er is wel een inhoudelijke
verwantschap tussen de genoemde teksten. De teksten die opgesomd worden , moeten dus als
prototypische teksten voor een bepaald niveau geïnterpreteerd worden.

Publiek
Bij de omschrijving van een basiscompetentie geeft men aan voor wie een bepaalde tekst bedoeld is.
Het publiek is mede een parameter voor de complexiteit van een taaltaak : naargelang de
taalgebruiker bijvoorbeeld iets opschrijft voor bekenden of onbekenden zijn de eisen van correctheid,
vorm enz. verschillend.
Men onderscheidt drie types publiek, met name de taalgebruiker zelf, de bekende en de onbekende
taalgebruiker.
Een bekende taalgebruiker is een persoon met wie men geregeld communiceert bijvoorbeeld een
familielid, een vriend, de juf van je kind, een collega op het werk.Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                14
Een onbekende taalgebruiker is en persoon die men niet of nauwelijks kent bijvoorbeeld de
loketbediende in het station, de ambtenaar van het gemeentehuis.

Verwerkingswijze
De verwerkingswijze is de mate waarin een taalgebruiker een te produceren of te ontvangen tekst
beheerst. De verwerkingswijzen zijn gesitueerd op een continuüm gaande van eenvoudig naar
complex.

  1. De kopiërende wijze (KW) is het laagste verwerkingsniveau. De taalgebruiker beperkt zich tot
    het letterlijk nazeggen of overschrijven van een tekst. Dit niveau zal voorkomen in de fase van
    de alfabetisering.

  2. De beschrijvende wijze (BW) houdt in dat de taalgebruiker de aangeleverde informatie in zich
    opneemt zoals ze wordt aangeboden of de informatie weergeeft zoals ze zich bij hem heeft
    aangediend. In de informatie wordt geen transformatie aangebracht.

  3. De structurerende wijze (SW) houdt in dat de taalgebruiker een actieve inbreng heeft in de
    wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of zelf informatie presenteert.
    Naargelang zijn luister- of leesdoel selecteert hij bepaalde elementen uit een geheel, brengt
    hij een nieuwe ordening aan of geeft het geheel in verkorte vorm weer. Naargelang zijn
    spreek- of schrijfdoel zal hij aan zijn tekst een persoonlijke ordening meegeven.

  4. In de evaluerende wijze (EW) confronteert de taalgebruiker de aangeboden informatie met
    een andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of met zijn eigen kennis van de wereld.
    Zo formuleert hij een standpunt dat hij met argumenten onderbouwt of vormt hij zich een
    gefundeerde mening over een aangeboden tekst. Dit verwerkingsniveau komt niet in Alfa NT2
    voor.

Tekstkenmerken
De teksten die de taalgebruiker aangeboden krijgt of zelf produceert vertonen intrinsieke kenmerken.
De tekstkenmerken gaan over inhoudelijke kenmerken (de onderwerpen), formele kenmerken
(tekstsamenhang, zinsstructuur), taalgebruik (woordenschat) en vormgeving (visuele ondersteuning
en lay-out).

Context
Elke taaltaak is ingebed in een concrete taalgebruiksituatie met andere woorden in een context. De
cursist heeft op het basisniveau vooreerst behoefte aan een brede waaier van relevante contexten die
inspelen op wat de taalgebruiker nodig heeft . Ook contexten afgeleid van individuele behoeften van
de cursisten krijgen hun plaats.


2.1.3.3 Ondersteunende elementen

Taalvaardigheiddoelen (productdoelen) verwijzen naar wat een cursist moet kunnen. Binnen Alfa NT2
zijn dit dus de basiscompetenties die dus door de cursisten moeten worden bereikt, vermits er een
resultaatsverplichting aan vast hangt. De ondersteunende elementen (procesdoelen) geven aan wat
een taalgebruiker aan kennis en strategieën moet verwerven om de taalvaardigheiddoelen te
realiseren. Beide (productdoelen en procesdoelen) zijn van elkaar te onderscheiden maar niet te
scheiden.

Toch blijven deze procesdoelen in de basiseducatie wegens de specificiteit van de doelgroep een
optioneel hulpmiddel. Dit wordt aangegeven door de term 'desgewenst'. De taalleerder doet een
beroep op deze procesdoelen als hij dit kan. De lesgever moet nagaan wanneer en voor welke
cursisten het expliciteren van de ondersteunende elementen zinvol is. Men kan hier dus uit afleiden
dat deze ondersteunende elementen zelfs geen inspanningsverplichting inhouden, ze hebben een
puur optioneel karakter binnen dit leergebied.

Kennis
Kennis heeft betrekking op woordenschat en grammatica, spelling en interpunctie, uitspraak en
intonatie, taalregister, socio – culturele elementen en taalreflectie.Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                15
Van al deze elementen heeft de werkgroep geen opsommende lijst gegeven. Immers in
communicatief taalonderwijs is de beheersing van de ondersteunende elementen een
hulpmiddel en geen doel op zich. Deze werkwijze heeft consequenties : de formulering in het
geraadpleegde opleidingsprofiel blijft algemeen en biedt weinig houvast aan de educatieve
medewerkers. In het leerplan worden enkele handvatten (zie concretisering in moduleoverzichten)
aangereikt en wordt aangegeven op welke manier de einddoelen kunnen nagestreefd worden.


Strategieën
In het beschrijvingskader worden twee soorten onderscheiden namelijk leerstrategieën en
communicatiestrategieën.

Leerstrategieën betreffen het leren in brede zin en het reflecteren over het eigen leren.

Communicatiestrategieën hebben betrekking op het sturen van de taaltaak. Ze stellen de cursist in
staat om de communicatie tot stand te brengen, te onderhouden, recht te zetten of om een taaldeficit
te compenseren (de zogenaamde compenserende strategieën).


2.1.3.4 Attitudes

Bij de uitvoering van de taaltaak zijn bepaalde attitudes onmisbaar. De opleiding moet de cursisten de
kans bieden om deze attitudes te oefenen en te ontwikkelen. Voorbeelden zijn spreekdurf, zich
inleven in de tekst, openstaan voor suggesties ten aanzien van het eigen taalgebruik, bereidheid tot
gebruik van het geleerde, kritische ingesteldheid.

2.1.3.5. Sleutelcompetenties

Om het plaatje van de parameters volledig te maken worden deze elementen hier nog even
vernoemd. In de moduleoverzichten en in een speciaal aan hen gewijd hoofdstuk (6) verdienen ze
terecht onze aandacht. Zoals zo vaak herhaald maken de sleutelcompetenties de ‘eigenheid’ uit van
de basiseducatie.

2.1.4. Specifieke kenmerken van het alfatraject.
In dit deel willen we aandacht vragen voor enkele typische aspecten van het alfatraject: de aandacht
voor lees – en schrijfvoorwaarden en de technische lees – en schrijfmodules 5 en 12.
Tenslotte willen we ook even vooruitblikken op de flexibilisering van het huidige opleidingsprofiel met
een aantal voorstellen tot wijziging van het traject, op basis van een bevraging van de centra
basiseducatie in het najaar van 2007.

                                   16
2.1.4.1. Aandacht voor lees – en schrijfvoorwaarden
                                              e
Het proces van aanvankelijk lezen en schrijven bij kinderen start in het 1 leerjaar niet vanaf een
nulpunt. Van jongs af aan en doorheen de kleuterschool worden de basisvaardigheden en –
voorwaarden voor dit proces verworven. Het gaat daarbij zowel om meer “technische” voorwaarden,
zoals nauwkeurige visuele en auditieve waarneming, maar ook om meer algemene vaardigheden en
attitudes zoals leren omgaan met schriftelijk materiaal en de functie van geschreven boodschappen :
kinderen leren bv om ’s morgens hun aanwezigheid in de klas te symboliseren door hun kaartje om te
draaien op de aanwezigheidskalender, leren werken met een dag- en weekkalender enz… Al vanaf de
peutertijd zijn boekjes en allerlei schriftelijke ‘boodschappen’ in de omgeving van het kind
voorhanden; daarnaast verwerven kleuters fijne motoriek door scheuren, knippen en tekenen…

Volwassen anderstalige cursisten die nooit of nauwelijks hebben school gelopen , hebben deze
vaardigheden niet op een systematische manier kunnen verwerven. Die zijn nochtans onmisbaar om
met succes te leren lezen en schrijven.


16
   Bron: Curriculum Schoolrijpheid deel 2A ‘ Auditieve training’, H.M.Th. In den Kleef (Malmberg, Den Bosch 1974)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                        16
In de startmodule voor alfa kan aan deze voorwaarden gewerkt worden; maar het is niet realistisch om
een echt ‘preschool’ traject in te lassen in de leerweg voor volwassen cursisten, die immers zo snel
mogelijk moeten kunnen functioneren in de maatschappelijke context. De ‘voorwaarden’ zullen dus
grotendeels in het alfatraject verweven zijn.

Het blijft echter noodzakelijk dat de educatieven zich bewust zijn van het belang van deze lees- en
schrijfvoorwaarden en van het feit dat deze vaardigheden, voor ons zo evident, bij de “echte”
analfabeten compleet ontbreken.


Technische voorwaarden voor lezen en schrijven :
auditieve, visuele en motorische vaardigheden, nodig bij het proces van aanvankelijk lezen en
schrijven


1. auditieve vaardigheden :

  auditieve identificatie:
  herkennen van een klank of van een woord in een reeks;
  identificatie van de klank of het woord tov andere klanken / woorden ;
  vb. ‘Tik als je ‘ oe’ hoor’t; ‘Tik als je het woord ‘naam’ hoort.’

  auditieve discriminatie :
   het onderscheiden van de ene klank / van het
  ene woord ten opzichte van de andere; ‘Hoor je ‘ie’ of ‘ee’ ?”
  Bij anderstalige beginnende lezers kan het auditieve aspect nooit teveel aandacht krijgen.
   Wanneer men de klanken niet correct ‘waarneemt’, wordt een correcte
   klank/tekenkoppeling moeilijk. Vooral bepaalde middenklanken leveren hier problemen op.
   Klanken die moeilijk onderscheiden worden zijn bv. de ‘e’ en de ‘a’ ( bel/bal), de ‘uu’ en de
   ‘oe’ ( (buur/ boer), de ‘i’, ‘ie’, ‘ee’, en ‘ij’. Dit komt onder andere doordat in de eigen taal van de
   cursist sommige Nederlandse klanken ofwel niet bestaan ofwel geen betekenisonderscheid
   dragen.
   Bij auditieve training vertrekt men van het leren horen van grote verschillen tussen klanken
   zoals tussen /aa/ en /ie/ . Het leren onderscheiden van kleine verschillen zoals bij oo /oe/ uu
   komt pas later aan bod. Hiervoor dient men de klanken te situeren op de klankendriehoek,
   voor de opbouw in auditieve oefeningen.

   auditieve analyse :
    een woord analyseren in zijn samenstellende fonemen
    bv. “Welke klanken hoor je in het woord ‘ b – ee – n ? “


  auditieve synthese :
  verschillende opeenvolgende fonemen
  samenvoegen tot een woord, bv. “ Ik zeg :‘ r–aa–m ‘: welk woord hoor je ?”

   temporele ordening en klankpositie bepalen :
   “ Wat hoor je eerst / op het einde / van dit woord ? “
   Klankpositie bepalen : Waar hoor je ‘r’ ? Vooraan ?
   Achteraan ? In het midden ?

   auditief geheugen : reeksen klanken / woorden / een zin
   vasthouden in het geheugen en nazeggen.2. visuele vaardigheden :

   visuele identificatie en discriminatie :
   een letter( of cluster van letters)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  17
   herkennen. vb. zoek de ‘sch’ van ‘school’; zoek het woord ‘ Adres’;
     zoek ‘ oe’ en omcirkel.
    . visuele analyse : een woord analyseren in zijn samenstellende tekens.
    . visuele synthese : de verschillende tekens samenvoegen tot een woord.
    . spatiële ordening en letterpositie bepalen : welke letter zie je eerst ?
    In het midden ? Achteraan ?
   . visueel geheugen : bv bij visueel dictee : reeksen van tekens correct kunnen
     onthouden


3 schrijfvoorwaarden :
Schrijfrichting, schrijfmotoriek, schrijfhouding, pengreep…
De cursist moet de juiste schrijfhouding verwerven, leren in welke richting er geschreven wordt ( niet
vanzelfsprekend voor mensen die notie hebben van een ander alfabet); de correcte pengreep moet
een soepel bewegen van pen op papier toelaten en de fijne motoriek en oog/hand coördinatie dienen
voldoende ontwikkeld te zijn.


Overkoepelende voorwaarden


Naast deze meer technische voorwaarden zijn er nog ‘overkoepelende zaken, zoals :
taalvaardigheid, geheugen, oriëntatie in tijd en ruimte, …
Daarnaast zijn er nog voorwaarden die eerder horen bij de ‘rekenvoorwaarden’ in ruime zin (
getalbegrip, getalvolgorde, rekentaal,…).

4. mondelinge taalvaardigheid :
In het proces van aanvankelijk lezen en schrijven wordt er frequent gebruikt gemaakt van specifieke
instructies en begrippen zoals : eerste, laatste,
begin, midden, einde, vooraan, achteraan, omcirkel, kruis aan, onderlijn, …
De anderstalige cursist dient deze termen te verwerven. Voor een beginnende analfabeet is dit niet
vanzelfsprekend, aangezien de eerste woorden en uitdrukkingen doorgaans te maken hebben met de
onmiddellijke noden van de cursist ( winkel, dokter, …) en niet meteen met dgl abstracte begrippen.

Daarnaast komt er in dit proces ook veel metataal aan bod zoals : letter, klank, zin, woord,tekst,
titel,….

5. studievaardigheden en leerstrategieën ( zie 3.5.)
Omdat lezen steeds een proces is van betekenis geven, moet de lezer, ook de beginnende lezer, al
zijn ‘bagage’, zijn kennis van de wereld, zijn strategieën, inzetten om de boodschap te kunnen
begrijpen en te beoordelen.
De educatieve dient hem hierbij op weg te helpen.

 Vandaar het belang om in de les ook bij aanvankelijk technisch lezen ook meteen het begrijpend
 lezen in te brengen, zelfs op het beginnerniveau.


 zoveel mogelijk de ‘kennis van de wereld ‘ op te roepen; cursisten ook leren om deze kennis actief
 in te zetten door vraagstelling,

 voldoende ondersteuning door illustraties en authentiek materiaal : de cursisten (her)kennen
 veel van deze authentieke materialen ( kassaticket, oproep van VDAB, opschriften, brief van de
 school,….. omdat ze er in hun dagelijks leven mee geconfronteerd worden).

Lees- en schrijfvoorwaarden : consequenties voor de lespraktijk


Ook een anderstalige analfabeet vertrekt niet van ‘nul’ bij het leren lezen en schrijven.
De cursist beschikt doorgaans over een ‘kennis van de wereld’, aangezien hij als volwassene op zijn
eigen manier functioneert in onze maatschappij. Hij kent en herkent heel wat schriftelijke materialen


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 18
en heeft eigen strategieën ontwikkeld om daarmee om te gaan..
Daarnaast is hij ook bekend met de functie van lezen en schrijven.
Tot zover de positieve kant van de balans.

De ondersteunende auditieve, visuele en motorische vaardigheden heeft de analfabete cursist
echter niet verworven. Daar moet dus aan gewerkt worden in het leertraject. Expliciet. De educatieve
mag niet veronderstellen dat deze deelvaardigheden, voor ons zo evident, bij de cursist aanwezig zijn.
Naar lespraktijk toe houdt dit in : de schriftelijke taaltaken herbekijken op de voorwaarden en
deelvaardigheden die daarin verondersteld worden. Expliciet en stapsgewijs werken aan de
deelvaardigheden die nodig zijn om de taaltaak tot een goed einde te brengen. Dit betekent ook :
afstand nemen van ons eigen ( geschoold, gealfabetiseerd) perspectief en zich kunnen inleven in de
denkwereld van de alfa cursist. Heel systematisch de nodige vaardigheden inbouwen in de lessen.
Doelen expliciteren, deelstappen ontwikkelen, werken aan visuele, auditieve en motorische
vaardigheden en heldere structuren inbouwen : onmisbaar in de alfa klas.

2.1.4.2. De technische lees – en schrijfmodules Alfa NT2 Breakthrough module 5 en Waystage
     module 12.

Module 5 en module 12 in relatie tot de andere modules

Module 5 en 12 hebben een ondersteunende functie ten overstaan van alle andere modules. De
inhouden van deze ‘technische’ modules staan niet los van de lees- en schrijfvoorwaarden van de
mondelinge modules noch van de functionele doelen uit de schriftelijke modules.
Over de grens tussen de technische modules 5 en 12 is men binnen basiseducatie zeker nog lang niet
uitgepraat. Algemeen neemt men wel aan dat module 5 eerder gaat over ‘aanvankelijk lezen’, het
verwerven van inzicht in het alfabetisch principe, terwijl module 12 eerder het ‘begrijpend lezen’
benadrukt. Sommigen zien module 12 nog ruimer, dan beschouwen zij ‘voortgezet lezen’ als
hoofddoel voor deze module. Dit werd ondermeer besloten op de derde Rondetafelconferentie voor
                 17
NT2 (Brussel, december 2008)
Er zijn waarschijnlijk heel wat gelijkenissen tussen het leer - leesproces van kinderen en (anderstalige
) volwassen. We kunnen heel wat expertise halen uit het reguliere onderwijs. Er is nog steeds weinig
onderzoek naar het leerproces van analfabete anderstalige volwassenen. Maar we zullen steeds
rekening moeten houden met volgende feiten :
    We werken met volwassenen
    We werken met anderstaligen
    We werken met groepen volwassenen met een verschillende voorkennis
    We werken met volwassenen zonder of met beperkte schoolervaringen.


We zouden hier een warm pleidooi willen houden voor een overleg tussen de aanbodverstrekkers van
het alfaspoor in de BE, zodat men gemakkelijker afspraken kan maken over “wat nu thuishoort in
module 5 en wat in module 12”. Een belangrijk referentie – en ijkinginstrument kan het Nederlandse
Raamwerk Alfabetisering NT2 zijn.

Het loont daarom de moeite om over het ‘muurtje’’ te kijken naar bvb. Nederland waar men , binnen
          18
de Portfolio ANT2 , een Raamwerk Alfabetisering NT2 heeft ontwikkeld: een beschrijving van
schriftelijke vaardigheden, zowel op functioneel als op technisch vlak. Net zoals bij ons in Vlaanderen
ervaren onze noorderburen de nood aan ijkpunten om vorderingen in het leerproces van alfacursisten
te meten. In die zin is het Raamwerk dus een bewerking van het Europees Referentie Kader (ERK) of
Common European Framework of Reference for Languages .

In onderstaand schema heeft men de globale kenmerken van deze drie alfaniveaus ondergebracht.

  Kenmerken               Alfa A             Alfa B            Alfa C
Complexiteit           Leest en schrijft de      Leest en schrijft      Leest en schrijft alle
woorden              aangeleerde          aangeleerde         woorden behalve dan
                 globaalwoorden, mkm      globaalwoorden, alle     lange en inhoudelijk

R
 Raadpleeg hiervoor: http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/files/1215-NT2-platformtekst.pdf
18
   “Portfolio Alfabetisering NT2, Willemijn Stockman / Kaatje Daalderop, Cito Arnhem 2005Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                        19
                 – woordjes,           korte woorden en         onbekende woorden
                 klankzuivere woorden      langere bekende
                 en woorden met         woorden met alle
                 tweetekenplanken        tekencombinaties.
                                 Deze woorden
                                 bevatten
                                 medeklinkerclusters en
                                 morfologische
                                 toevoegingen

Zelfstandigheid          Alle lees – en         Bekende of geleerde       Nieuwe taken worden
                 schriftaken gebeuren      taken worden           zelfstandig uitgevoerd,
                 via begeleiding en/of      zelfstandig uitgevoerd      transfer is mogelijk
                 voorbeelden                           naar zaken in andere
                                                  contexten aangeleerd

Vloeiendheid           Schrijft letter voor letter   Spelt en schrijft in       Analyseert en
                 en leest spellend        clusters             synthetiseert in stilte,
                                                  alleen lange
                                                  onbekende woorden
                                                  kunnen problemen
                                                  opleveren. Herkent
                                                  bekende woorden
                                                  direct en schrijft
                                                  woorden als geheel op

Tekstkenmerken          Zeer kort en met        Speciaal uitgezochte       Korte en eenvoudige
                 bekende inhoud         teksten, kort en over      teksten over concrete
                 Duidelijk lettertype en     bekende onderwerpen.       en vertrouwde
                 met veel wit in de tekst    Concrete en bekende       alledaagse situaties.
                 Hoofdletters en         woorden.             Hoogfrequente
                 leestekens komen        Variërende lettertypes.     woorden en korte,
                 voor, maar ze zijn niet     Handschrift wordt        eenvoudige zinnen.
                 relevant voor begrip      herkend             Visuele ondersteuning.
                                                  Duidelijk lettertype.
                                                  Hoofdletters, punten en
                                                  komma’s vormen een
                                                  bron van informatie


De manier waarop het alfabetiseringsproces doorlopen wordt, is voor elke cursist verschillend.
Daarom doet men er goed aan om hiermee rekening te houden in de didactiek. Ook het kiezen voor
een structuurmethode ( cf. 7/43) of een globaalmethode ( cf. Malmberg Alfa Leerlijn) hangt hier nauw
                                 19
mee samen. We hernemen het standpunt van de alfa visietekst van 2002: géén enkele methode is
alleenzaligmakend. Een evenwichtige mix van functioneel/technisch en structuur/globaalmethode
garandeert beter dat je inspeelt op de verschillende leerstijlen van de cursisten: wat voor de één
werkt, werkt voor de andere niet; wat voor de ene het ideale moment is om iets op te nemen, is dit
voor de andere niet.
De vraag wanneer de module moet aangeboden worden in het traject, kan dus niet vastgelegd
worden.
Zoals we al eerder aanstipten mag men de leerwens en de leercapaciteit van de cursist niet uit het
oog verliezen. Als de cursist geen behoefte heeft om het technische lezen en schrijven te leren, dan is
het niet zinvol om dit na te streven. Toch kan men de maatschappelijke redzaamheid van de cursist
verhogen door hem of haar te trainen in het uitvoeren van functionele lees- en schrijftaken zonder het
volledig beheersen van de klank – letterkoppeling maar met behulp van compenserende strategieën.
Zo kan men een cursist leren belangrijke post te onderscheiden, de afzender en het doel van een brief
te achterhalen, eigen persoonsgegevens in te vullen op een formulier enzovoort. Andere cursisten


19
   Visie basiseducatie: Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal- VOCB, Mechelen, 2002Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          20
hebben wel degelijk behoefte en ook de cognitieve mogelijkheden om zelfstandige lezers te worden.
Ook dat moet dus in ons aanbod voorzien worden.

Er is niet één maatstaf voor dé alfa cursist. De lat moet niet even hoog liggen voor elke individuele
cursist. Cursisten kunnen de functionele modules doorlopen zonder dat ze de doelstellingen van
module 5 volledig beheersen. Op die manier vermijd je dat cursisten vastlopen in het traject omdat ze
de klank –letterkoppeling niet onder de knie krijgen. Het voorliggende traject met de
nevenschakelende functie van de modules 5 en 12 laat dit ook toe en dat is een sterk punt.

A. Module 5

We verwijzen hier even naar het moduleoverzicht van module 5 met de leerinhouden op gebied van
technisch lezen en schrijven op pp. 117 – 123. De lees- en schrijfvoorwaarden uit het schema van
module 5 komen reeds grotendeels aan bod in de mondelinge modules maar zullen ongetwijfeld nog
doorlopen in niveau 1.2 Waystage en dus ook in module 12. Het schema koppelt ook het technische
aan het functionele. Bijvoorbeeld het kunnen noteren van een telefoonnummer of een tijdstip voor een
afspraak of het invullen van een formulier zijn functionele taken die buiten de module 5 en ervoor of
erna in module 12 kunnen aangeboden en ingeoefend worden.

Dit schema toont de einddoelen van module 5:

                 Leesvaardigheid          Schrijfvaardigheid

Algemeen doel:           de nodige informatie        zelfstandig schrijven van
                   kunnen halen uit          gekende, klankzuivere
                   eenvoudige teksten in       woorden en korte,
                   veel voorkomende          eenvoudige zinnen met
                   situaties uit het dagelijks    bekende, voorspelbare
                   leven, daarbij gebruik       inhoud
                   makend van de nodige
                   kennis van de wereld

Subdoelen             – overweg kunnen met        – kunnen noteren van een
                   hoofdletters en          telefoonnummer
                   leestekens            – kunnen noteren van een
                  – het kunnen lezen van        tijdstip voor een
                   bekende              afspraak
                   meerlettergrepige en       – alle letters zelfstandig
                   samengestelde woorden       kunnen schrijven
                  (hoewel dit ook in module     – schrijfhandelingen in het
                   12 kan worden           dagelijks leven
                   verdergezet)            (bv. kattebelletjes) aan
                                    de hand van een model
                                   – beginnend gebruik van
                                    schrijven in de
                                    onderwijssituatie als
                                    -ondersteuning bij de
                                    andere vaardigheden
                                   - een eenvoudige
                                    boodschap op een
                                    kaartje of een
                                    eenvoudige reactie op
                                    post aan de hand van
                                    een model

Technisch lezen en schrijven    woorden waarvan de         woorden waarvan de


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               21
(klank – letterkoppeling)      betekenis bekend is,     betekenis bekend is,
                  kunnen lezen (bekende,    kunnen lezen (bekende,
                  korte klankzuivere      korte klankzuivere
                  woorden of bekende      woorden of bekende
                  globaalwoorden) kunnen    globaalwoorden) kunnen
                  lezen (ook met        schrijven
                  tweelettertekens en
                  ‘sjwa’)          korte zinnen met deze
                                 woorden kunnen
                 korte zinnen met deze     schrijven
                  woorden

                 korte teksten, vertrouwde
                  inhoud, nog veel visuele
                  ondersteuning


Situaties en tekstsoorten      • beginnend gebruik    – kort briefje of kaartje
                    van lezen in de     – gebruik van schrijven in
                    onderwijssituatie als   de onderwijssituatie als
                    ondersteuning van de   ondersteuning bij de
                    andere vaardigheden    andere vaardigheden
                    (bv. verbinden van    (bv. om beter te
                    een woord met een     onthouden, zichtbaar
                    foto of tekening)     maken van het
                 Naar:             geleerde)
                 – alledaagse situaties met
                  volgende tekstsoorten:
                  • eenvoudige
                    mededeling
                  • eenvoudig formulier
                  • veel voorkomende
                    verkeersborden
                  • naamborden en
                    opschriften
                  • rekeningen, kastickets
                  • kalender, agenda,
                    uurrooster
                  • eenvoudige
                    authentieke teksten

Tekstkenmerken          geselecteerde, speciaal   teksten bestaande uit
                  samengestelde teksten    losse bekende woorden
                  of eenvoudige        of korte zinnen
                  authentieke teksten, met  – er worden nog veel
                  veel illustraties      spelfouten gemaakt, er
                 – eenvoudige structuur     wordt nog fonetisch
                  (hoofdzin met maximaal    geschreven
                  één bijzin)        Naar:
                 – vooral gedrukte teksten,  – er worden schrijffouten
                  maar ook beperkt       gemaakt maar voor het
                  handgeschreven teksten    verbeteren wordt hulp
                 – bekende woorden       gevraagd


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                           22
                   kunnen vlot gelezen       – eenvoudige
                   worden, nieuw te lezen      woordenschat
                   woorden nog aan een       – weinig variatie in de stijl
                   laag tempo gelezen

Condities t.a.v. het onderwijs   – veel aandacht aan de      – sterk gestuurde en op
                   introductie van een        reproductie gerichte
                   tekst: onderwerp         methodieken
                   schetsen, voorkennis en     – veelvuldig gebruik van
                   achtergrondkennis         ondersteunend
                   oproepen             beeldmateriaal
                  – gevarieerde vormen van     – vaak voorschrijven bij
                   lezen aanbieden:         het oefenen van
                   • hardop lezen om        lettervormen
                    uitspraak en begrip te
                    controleren
                   • tempoverhogend
                    lezen om de
                    leestechniek te
                    oefenen
                   • globaal radend lezen
                    (bv. bij authentieke
                    teksten)
                   • informatief lezen (om
                    functionaliteit te
                    benadrukken)
                   • ontspannend lezen

Studievaardigheden         – toetsen van tekstbegrip:    – het schrift kunnen
                   kunnen omgaan met         gebruiken ter
                   vraag- en             ondersteuning (bv. om
                   opdrachtvormen,          te onthouden, om info te
                   meerkeuze, open          geven, vragen)
                   vragen
                  – instructietaal: hoe
                   formuleer je een
                   opdracht
                  – kritisch kunnen lezen,
                   bv. klopt het wat er in de
                   tekst staat (juist/fout)

Attitudes             combinatie van visuele,      combineren van visuele,
                   auditieve en motorische      auditieve en motorische
                   activiteit bij het        vaardigheden bij het
                   analyseren en           analyseren en
                   synthetiseren           synthetiserenEr is niet één ideaal moment om module 5 aan te bieden. Vast staat wel dat de alfacursisten eerst
enige mondelinge taalbagage moeten bezitten vooraleer zij met technisch lezen en schrijven
beginnen. In de praktijk gebeurt dit zeker na de startmodule en meestal nog na module 1.
Ten eerste zijn en blijven de onderwijskundige opvattingen over de vraag ‘moet technisch lezen en
schrijven voorafgaan aan functioneel lezen en schrijven?’ uiteenlopend. De ene vindt dat hetOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               23
doorgronden van de klank - letterkoppeling zo vroeg mogelijk in het leerproces moet komen omdat dit
het aanleren van de functionele (schriftelijke, maar ook mondelinge) vaardigheden vergemakkelijkt.
Een argument dat tegenstanders van deze visie vaak aanhalen is dat het moeilijk is om cursisten de
klank - letterkoppeling aan te leren op basis van woorden waarvan ze de betekenis niet vatten (want
hun woordenschat is nog te beperkt). De andere visie is dus dat men beter eerst een stevige focus
legt op luisteren en spreken om daarna in te gaan op de klank - letterkoppeling. In het voorliggend alfa
traject zal dus het tijdstip waarop module 5 wordt aangeboden nauw samenhangen met de visie die
het centrum hieromtrent onderschrijft.
Maar er is méér. Het tijdstip waarop een cursist meest ‘vatbaar’ is voor het ‘kraken’ van de code (de
klank - letterkoppeling) is voor elke cursist anders. Het proces dat de ene cursist moet doorlopen om
het systeem te kraken zal langer of korter duren dan het proces van de andere cursist.

Veel hangt ook af van de leermogelijkheden en – vragen van de cursisten.
De ervaring leert ons dat heel wat alfacursisten nooit tot zelfstandig lezen en schrijven zullen komen.
Deze cursisten zullen eerder behoefte hebben aan de mondelinge modules op 1.1. en 1.2. – niveau.
Ze zullen slechts op een heel elementair niveau korte, eenvoudige en heel frequent voorkomende
schriftelijke teksten kunnen herkennen en interpreteren.
Aan de andere kant weten we ook dat heel wat cursisten – denken we maar aan de vele jonge en
snelle inburgeraars – de techniek van klank – letterkoppeling wél onder de knie krijgen. In de
Waystage – modules treft men veel cursisten aan met de expliciete vraag naar zelfstandig kunnen
lezen en schrijven.

Module 5 kan vroeger of later in het traject gepland worden, al dan niet parallel met andere modules.
Voor andersalfabeten kan het interessant zijn om module 5 intensief aan te bieden terwijl het voor
andere doelgroepen nuttig kan zijn om de module minder intensief dus langer te laten lopen. Daarvoor
bestaat ook het ‘speciaal’ voor deze doelgroep ontworpen opleidingsprofiel (voor de modulaire
opleiding Latijns schrift – R 1 BE AO BE 015).


B. Module 12

Hiervoor verwijzen we nog maar eens naar het Raamwerk voor Alfa NT2 uit Nederland. Alle
vaardigheden worden er zoals al eerder aangegeven beschreven op 3 niveaus: Alfa A, B en C. Na
Alfa A gaat men ervan uit dat de cursist het alfabetisch principe beheerst. Na Alfa B lezen en schrijven
de cursisten effectiever omdat men clusters en morfemen nu als één geheel kan lezen en schrijven.
En na Alfa C is het lezen en schrijven geautomatiseerd en zouden er ook geen stagnaties in het lees –
en schrijfproces mogen voorkomen.

Grosso modo kan men zeggen, zeker als men het raamwerk in detail bekijkt, dat de doelen voor eind
module 5 ergens liggen tussen het eind van alfa A en het ‘midden’ van alfa B. Daarmee willen we
zeggen: we nemen Alfa A als ‘minimaal ijkpunt’ voor de grens tussen 5 en 12 en alfa B als ‘maximale
begrenzer’. Module 12 start dan in de helft van alfa B tot eind alfa C, hoewel men wel kan vaststellen
dat men redelijk ambitieus is geweest qua einddoelen: zeker als men bedenkt dat de drie alfadelen A,
B en C gesitueerd zijn op A1 (Breakthrough) niveau! In Vlaanderen leggen wij de lat lager: volgens
ons loopt alfabetisering nog door op hoger niveau > eindniveau alfabetisering moedertaal (zie hogere
modules 51 tot 54 van NT1) de Lees – en Schrijflijn, leerlijn Spelling / Begrijpend lezen …) Met andere
woorden: volgens ons ligt het eind van alfa C bij het eind van module 54 van het leergebied NT1.
Men mag dus niet de fout maken te beweren dat een cursist op het einde van module 12 alles
zelfstandig kan lezen en schrijven.

Graag willen we hierbij ook voor alle duidelijkheid de einddoelen van niveau alfa C beschrijven, de
volledige schema’s van zowel alfa A, alfa B en alfa C vindt men in bijlage:                FUNCTIONEEL LEZEN

Correspondentie lezen       Begrijpt korte, eenvoudige berichten op een ansichtkaartje of
                  memo
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                24
                 Kan de post selecteren en eenvoudige zendingen zelf lezen

Oriënterend / zoekend lezen   Herkent bekende namen, woorden en standaardzinnetjes in
                 eenvoudige mededelingen in veel voorkomende situaties


Lezen om informatie op te    Kan gedachtegang volgen in eenvoudig infomateriaal en
doen               beschrijvingen met visuele ondersteuning

                 Leest verhaal speciaal geschreven op dit niveau

Instructies lezen        Volgt eenvoudige geschreven aanwijzingen op               FUNCTIONEEL SCHRIJVEN

Correspondentie          Welke boodschappen bij welke situaties? Boodschap op kaartje
                 schrijven, afzender vermelden en kaart adresseren

                 Meest elementaire briefconventies

Aantekeningen, berichten ,    Formulieren met personalia invullen (ook nationaliteit en
formulieren            burgerlijke staat), weet ook waarvoor hij moet tekenen

                 Conventies toepassen m.b.t. doorhalen, aankruisen, omcirkelen,
                 in vakjes schrijven, in blokletters …
                 Korte notities in eigen agenda


Vrij schrijven          Eenvoudige frasen of zinnetjes over zichzelf of denkbeeldige
                 personen, over waar ze wonen of wat ze doen               TECHNISCH LEZEN

Letters en klanken        Klank – letterkoppeling bij alle letters.

                 Moeilijke klinker/medeklinkercombinaties vormen geen probleem
                 meer, maar ze kunnen nog wel spellend gelezen worden.

                 Herkent tweetekenklanken

                 Herkent moeilijk uit te spreken lettercombinaties

                 Kent de principes van alfabetisch opzoeken

                 Herkent hoofd – en kleine letters en handgeschreven letters

                 Hoogfrequente medeklinkerclusters zijn geautomatiseerd
Woorden              Alle geleerde en veel voorkomende woorden worden vloeiend
                 gelezen

                 Samengestelde, onbekende en niet – klankzuivere woorden
                 worden soms nog geanalyseerd en gesynthetiseerd

                 Bezit een groot repertoire frequente en bekende woorden met
                 directe herkenning woordbeeld
Zinnen              Leest en begrijpt langere zinnen met onbekende woorden


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              25
Teksten              Kan een tekst lezen met een enkel onbekend woord erin, over
                 bekende onderwerpen

                 Kent de functie van leestekens in een tekst
Leestempo en vloeiendheid     Leest alleen bij lange zinnen en moeilijke woorden spellend

                 Leest vloeiend, maar nog wel in een rustig tempo, wel nog
                 problemen bij langere, onbekende woorden

                 Analyseert en synthetiseert meestal in stilte en in clusters

                 Herkent bekende woorden direct

Principes van geletterdheid    Leest visueel materiaal, en begrijpt dat een plattegrond een platte
                 weergave is van een stad

                 Kent het verschijnsel ‘legende’

                 Kan alfabetisch gerangschikte woorden opzoeken

                 Weet dat ongrammaticale en inhoudelijk ‘foute’ zinnen op papier
                 kunnen staan

                TECHNISCH SCHRIJVEN

Letters en klanken        Klank – letterkoppeling bij alle klinkers en medeklinkers

                 Schrijft vloeiend hoogfrequente medeklinkerclusters

                 Schrijft vloeiend morfemen met sjwa (voor – of achtervoegsels),
                 maakt analogie in de trant van ‘brief’ > ‘briefje’

Woorden              Schrijft de met nadruk aangeboden functionele woorden
                 automatisch en zonder problemen

                 Schrijft hoogfrequente woorden vanuit een woordbeeld en moet
                 niet meer spellen

                 Schrijft mkm – woorden automatisch en analyseert en
                 synthetiseert in stilte (verklankt in stilte)

                 Schrijft hoogfrequente medeklinkerclusters en open lettergrepen
                 vlot

                 Schrijft langere woorden met voor – of achtervoegsels
                 automatisch
Zinnen              Gebruikt correct meest voorkomende leestekens

                 Schrijft begrijpelijke korte zinnen met soms eens een moeilijk
                 woord
Teksten              Schrijft zelfstandig een kort tekstje over eigen persoon / situatie

Schrijftempo en vloeiendheid   Schrijft korte zinnen in één keer over, bij langere woorden wordt
                 nog eens extra gekeken

                 Schrijft bekende, frequente woorden vanuit hun woordbeeld

                 Schrijft in een rustig tempo, maar wel vloeiend

Principes van geletterdheid    Kan herkenbare structuur aanbrengen in cijfers, bvb. eenOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 26
(geschreven taal is een       postcode
neerslag van gesproken woord
                  Weet dat een tekst uit zinnen bestaat

                  Weet dat ongrammaticale zinnen en inhoudelijk ‘foute’ zinnen ook
                  kunnen worden opgeschreven


Zoals gezegd zal men zich binnen de sector basiseducatie dringend moeten positioneren tegenover
het Raamwerk Alfabetisering Alfa NT2, wat betreft de technische en functionele schriftelijke
vaardigheden. De bewering van “Module 5 = “aanvankelijk lezen” en module 12 = “voortgezet lezen”
moet dus in Vlaanderen meer verfijnd en genuanceerd worden.

2.1.4.3. Vooruitblik op flexibilisering van het alfatraject


Hier willen we kort ingaan op enkele voorstellen (november 2007) vanuit de sector BE bij de
flexibilisering van het alfaspoor. Dit moet verder behandeld en besproken worden door de betrokken
partijen uit de basiseducatie en het volwassenenonderwijs, de inspectie en de Vlaamse overheid. Het
is gewoon bedoeld als ‘geheugensteun’ voor alle betrokkenen:


Wat men algemeen als positief ervaart en dus wil behouden:

    De startmodule
    De opsplitsing mondelinge/schriftelijke modules
    Doelen van startmodule op kopiërende wijze
    Technisch lezen en schrijven versus functioneel lezen en schrijven
    Mogelijkheid om moeilijke en tragere taalleerders (uit NT2) vanuit dit traject een aangepast
    aanbod te geven (wel te verstaan zonder dat men dit traject dan gelijk stelt met het alfatraject)


Wat men dan voorstelt:

   administratieve vereenvoudiging van het alfatraject
   voor de module 5: een verdubbeling van duur (60 X 2 = 120), een opsplitsing in 2 modules
  (module 5A en 5B) waarbij men de inhoud wil herbekijken en uitsplitsen
   geen volgorderelatie tussen startmodule en module 5
   volgorderelatie tussen de modules moet verdwijnen: “alle pijlen weg”, alleen de startmodule is
    voorwaardelijk voor elke module (behalve dus voor module 5)
2.2. Organisatie

2.2.1. Studieduur

600 lestijden voor Breakthrough (1.1.) + 360 lestijden voor Waystage (1.2.), met optioneel nog een 60
lestijden.

2.2.2. Onderwijsvorm


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                27
Basiseducatie.
2.2.3. Modules (overzicht)

  a. Voor alfa NT2 1.1. Breakthrough

    Naam module             Code   Lestijden

NT2 Alfa -                M BE 055    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
Start

NT2 Alfa -                M BE 056    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
1

NT2 Alfa -                M BE 057    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
2

NT2 Alfa -                M BE 058    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
3

NT2 Alfa -                M BE 059    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
4

NT2 Alfa -                M BE 060    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
5
NT2 Alfa -                M BE 061    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
6
NT2 Alfa -                M BE 062    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
7
NT2 Alfa -                M BE 063    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
8
NT2 Alfa -                M BE 064    60
1.1/Breakthrough/Basis-niveau
9


  b. Voor alfa NT2 1.2. Waystage

    Naam module            Code   Leertijden


 NT2 Alfa R1 – 1.2./ Waystage       M BE 069   60
       10
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013              28
 NT2 Alfa R1 – 1.2./ Waystage       M BE 070  60
       11

 NT2 Alfa R1 – 1.2./ Waystage       M BE 071  60
       12

 NT2 Alfa R1 – 1.2./ Waystage       M BE 072  60
       13

 NT2 Alfa R1 – 1.2./ Waystage       M BE 073  60
       14

 NT2 Alfa R1 – 1.2./ Waystage       M BE 074  60
       15

 NT2 Alfa R1 – 1.2./ Waystage       M BE 075  60
       16
2.2.4. Leertraject (schema)


    Alfa NT2 R1
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013          29
  3. Didactische wenkenOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013  30
Sleutelwoorden bij de didactiek in dit leerplan zijn volgens ons: zo cursistgericht mogelijke
programma’s met mogelijkheid voor educatief maatwerk, voor geïntegreerde en duale trajecten, voor
meer gedifferentieerde opleidingen. Aansluitend willen we de evaluatie van de leerinhoud zo breed
mogelijk houden, zonder één of andere evaluatievorm uit te sluiten. Dat wil dus niet zeggen dat we het
‘klassieke’ lesgeven daarom definitief moeten verlaten, maar dat we voorstellen om ook eens iets
anders te proberen, en vooral om zoveel mogelijk in te gaan op de leervragen van de alfacursisten.

3.1 Cyclische opbouw20
Een belangrijk didactisch uitgangspunt is de cyclische opbouw. De doelen moeten allemaal veelvuldig
herhaald worden en in verschillende contexten voorkomen. In bijlage vind je een voorstel voor een
mogelijk cyclische structuur binnen Alfa NT2 niveau 1.1. (voor de mondelinge en schriftelijke
functionele modules wel te verstaan).

Daartoe zal bij het aanbieden van taken en opdrachten een zorgvuldige opbouw dienen gehanteerd te
worden waarbij de moeilijkheidsgraad zeer geleidelijk toeneemt met betrekking tot bijvoorbeeld:

-het verwerkingsniveau:
het laagste beheersingsniveau is het kopiërende of reproducerend niveau. Hier worden de minste
eisen gesteld aan de actieve verwerking van informatie. De taalgebruiker beperkt zich tot het letterlijk
nazeggen of overschrijven van een tekst.

De startmodule plaatst de vaardigheid spreken op kopiërend niveau. In die zin is dat deel van de
startmodule een aanzet naar het latere en hogere verwerkingsniveau van de teksten dat nodig is om
het niveau 1.1 of basisniveau aan het einde van het traject NT2 Alfa R1 te verwerven.
Omwille van de zeldzaamheid van zijn aanwezigheid in de andere taal - en NT2 -opleidingsprofielen is
het belangrijk dit niveau nader te omschrijven. Dit kan echter niet zonder ook het didactisch terrein
erbij te betrekken.

Spreken wordt op kopiërend niveau verwerkt of beheerst maar toch mag deze vaardigheid zich niet
beperken tot het louter zinloos nazeggen van taaluitingen. Naar het einde van de startmodule zit de
gemiddelde cursist voor het verwerkingsniveau dicht bij het ‘beschrijvend niveau’ maar dan ook weer
net niet op dat niveau. Het is zo dat de cursist zich spiegelt aan het model van de leerkracht of aan het
voorbeeld waarmee de leerkracht de cursist stuurt.

Voor de lesgever is het belangrijk te weten dat het niveau en de taaltaken die hierbij worden
voorgesteld mikken op een zo laag mogelijke interpretatie van het beschrijvend niveau. “Het
beschrijvend niveau houdt in dat de taalgebruiker de aangeleverde informatie in zich opneemt zoals
ze wordt aangeboden, of de informatie weergeeft zoals ze zich bij hem heeft aangediend; in de
informatie als zodanig wordt geen ‘transformatie’ aangebracht. Dat is bijvoorbeeld het geval als men
iemand mondeling uitnodigt en daarbij stereotiepe formules gebruikt of wanneer men een eenvoudige
instructie begrijpt.
De verwachtingen mogen zeker niet te hoog zijn.

-het publiek:
een evolutie van bekende naar onbekende: van medecursist naar meerdere medecursisten; van eigen
lesgever naar andere lesgevers of medewerkers op school; van dichte collega naar meestergast of
meerdere; van ouder van vriendinnetje naar andere ouders enz.

Van één gekende gesprekspartner naar meerdere gekende gesprekspartners; van één gekende naar
een minder bekende gesprekspartner; van één naar verschillende minder gekende of onbekende
gesprekspartners enzovoort-de gevraagde taalhandelingen20
   Heel wat punten over didactiek vindt men terug in het eerste leerplan voor Alfa NT2 (VOCB, Mechelen 2005)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                     31
Van 1-woord antwoorden naar enkele eenvoudige, aangeleerde woorden; van 1-zin (aangeleerde)
dialoogjes naar dialoogjes bestaande uit 2 of 3 (aangeleerde) zinnetjes enz

Van het overschrijven van vertrouwde woorden in de klassituatie (bijvoorbeeld personalia) naar het
overschrijven van vertrouwde woorden in een reële situatie; van het overschrijven van vertrouwde
woorden naar het zonder ondersteuning schrijven van deze woorden

3.2 Het taalverwervingsproces
Zeker in het begin van het taalverwervingsproces (en deze beginperiode kan erg lang duren) ligt de
nadruk op de betekenis en niet op de vorm. De taalleerder is bezig met wat hij hoort en veel minder
met hoe het gezegd wordt. Dit geldt ook als hij zelf iets gaat zeggen; hij zal vooral bezig zijn met wat
hij wil zeggen en pas in tweede instantie met hoe hij het zal zeggen.

Hypothesevorming

Cursisten moeten daarom ook de kans krijgen om hypotheses te vormen over het beluisterde. Op
basis van deze hypotheses komen zij na verloop van tijd tot productie. Op deze productie komt
vervolgens feedback waardoor zij opnieuw hypotheses gaan vormen. Het is juist in de fase van de
hypothesevorming waar het vaak mis gaat. Cursisten worden dikwijls te vroeg tot spreken aangezet
terwijl zij niet voldoende begrijpen wat ze zeggen. Zowel in de klas als in de buitenwereld worden
cursisten snel, en dit ten onrechte, op hun productie beoordeeld.

Receptie komt voor productie
                                                         21
Er is een "stille" periode waarin het globaal begrijpen centraal staat. Trainen van luistervaardigheid
is voor analfabete cursisten zeer belangrijk aangezien ze in hun leerproces niet kunnen terugvallen op
de schriftelijke ondersteuning. Ze moeten voortdurend luisteren en onthouden.
Het is dan ook van cruciaal belang voor tweede taalleerders in het algemeen en voor analfabete
tweede taalleerders in het bijzonder dat de begeleider voldoende tijd geeft om alles receptief te
verwerken.

Begeleiders moeten zich er ook van bewust zijn dat er een verschil is in tijd die mensen nodig hebben
om een en ander receptief te verwerken; respecteer dit verschil in tijd en verwacht niet dat iedereen
bijvoorbeeld op hetzelfde moment begint te spreken.
In eerste instantie mogen begeleiders hun deelnemers daarom niet aanzetten tot productie; als de tijd
rijp is, komen ze hier zelf wel toe.
Bovendien is het aldus vanzelfsprekend dat de mate van begrip niet afgemeten kan worden van
(correcte) taalproductie.
Fouten zijn in deze beginperiode geen fouten, maar probeersels in het taalverwervingsproces.
Deelnemers zijn in de fase van de hypothesevorming.
Feedback is zeer belangrijk en moet op betekenis gericht zijn, maar in een correcte vorm worden
aangeboden. Op deze manier kan een taalleerder zijn hypotheses bijstellen.

Impliciet - expliciet

Een en ander brengt met zich mee dat men meer impliciet gaat werken (bijvoorbeeld geen expliciete
grammaticale regels aanbrengen). Uit de praktijk blijkt echter dat impliciet werken niet altijd volstaat
en/of niet altijd tegemoetkomt aan de vraag van de cursisten. Expliciet werken aan de klank -
letterkoppeling is voor de meeste cursisten bijvoorbeeld nodig om tot lezen te komen; vereenvoudigde
teksten, aangepaste teksten met klankzuivere woorden helpen om het leesproces door te komen enz.
We hebben ook reeds benadrukt dat alfa cursisten zo veel andere vaardigheden missen bijvoorbeeld
cognitieve. Zonder daaraan expliciet en veelvuldig te werken, komt men niet vooruit. Ook hier willen
we ervoor pleiten dat expliciet werken en impliciet werken complementair kunnen (moeten) zijn, dat


21
 Zie ook in: SCHUURMANS I, VAN HOETEGHEM L. Curriculum alfabetisering in de tweede taal. Mechelen: VOCB, 2003.
Didactische werkvormen voor luisteren p. 151-153
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                      32
noch het ene noch het andere alleenzaligmakend is. Variatie in methodes, werkvormen en materialen
zijn noodzakelijk en een belangrijke sleutel tot succes voor de cursisten.


   3.3. Open Leer Centrum
Als men spreekt over een Open Leer Centrum dan denkt men in de eerste plaats aan het werken met
computers, maar de mogelijkheden van een dergelijke ‘leerwerkplaats’ liggen wel ruimer: zo kunnen
analfabeten, of ruimer nog: zwakke lezers, naar (meelees) cassettes luisteren, naar educatieve video
of DVD – reeksen kijken, werkbladen met auto – correctieve sleutel invullen, of gewoon ook werken
aan hun schrijfmotoriek en schrijftempo.
De PC biedt ook voor beginnende analfabeten veel meer mogelijkheden dan op het eerste gezicht
lijkt. De ervaring leert dat analfabete cursisten heel enthousiast zijn om de PC te gebruiken en dat er
goede resultaten mee bereikt worden. Dit kan gaan over bijvoorbeeld oefenen van de klank -
letterkoppeling, uitbreiden van woordenschat, begrijpend lezen, opdrijven van het leestempo.
Ook hier zijn weer enkele kritische reflecties op hun plaats. Efficiënt werken in een OLC vergt een
zekere graad van zelfstandige handelingsbekwaamheid, aanspreekbaarheid en verstaanbaarheid .
Deze vereisten zijn voor een analfabeet zeker niet evident.
Nog iets anders: om een goede communicatie en informatie – doorstroom tussen alfalesgever en
OLC – begeleider te bewerkstelligen moet het mogelijk zijn om goede afspraken te maken over de
frequentie van OLC – bezoek, de te gebruiken software, het gepaste niveau van de cursist, de manier
van begeleiding en feedback (ook naar de cursist toe).

Daarnaast speelt de computer uiteraard een rol in het gedifferentieerd werken in de klas.

3.4. Differentiëren in de alfaklas
3.4.1. Uitgangspunt.

Alfagroepen zijn doorgaans erg heterogeen. De cursisten verschillen niet alleen op het vlak van
leertempo. Ook hun sociale en schoolse achtergrond, hun motivatie om Nederlands te leren, de
leertijd die ze kunnen uittrekken, … zijn erg uiteenlopend. Om te kunnen inspelen op de verschillende
leervragen en leerbehoeften, om de motivatie warm te houden is een gedifferentieerde aanpak dus
noodzakelijk.

Bij Dijkman vonden we de volgende definitie van interne differentiatie : ‘onderwijs met een
organisatievorm waarbij binnen een heterogene groep de didactische componenten zodanig worden
gevarieerd dat zowel recht gedaan wordt aan de optimale ontplooiing van het individu als aan
                               22
optimale ontwikkeling van sociale vorming tussen individuen’.

Dijkman onderscheidt volgende didactische componenten :
1. De leerdoelen : Stellen we voor alle cursisten dezelfde leerdoelen ? Wat zijn de
gemeenschappelijke doelen en welke kunnen verschillen naar gelang het niveau, het leertempo en de
interesse van de cursisten ?
2. De leerstof : Krijgen alle cursisten dezelfde leerstof aangeboden ? Maken we een onderscheid
tussen basisstof en uitbreiding ? Op welke manier kunnen we hierbij rekening houden met het
niveau, het leertempo, de leerstijl en de motivatie van de cursisten ?
3. Tempo : Niet alle cursisten leren even snel of werken op hetzelfde tempo een opdracht af. Hoe
kunnen we daarmee rekening houden in de les ? Kan een opdeling in kleinere groepjes op basis van
het tempo hier een oplossing bieden ?
4. Beginsituatie : Binnen een bepaalde groep hebben een aantal cursisten misschien al voorkennis
opgebouwd. Hun ‘beginsituatie’ verschilt van de andere cursisten. Hoe kan daarmee rekening
gehouden worden ?
5. Didactische werkvormen : Alle cursisten hebben een eigen leerstijl. Die manier van leren bepaalt
sterk welke werkvormen een cursist meer aanspreken en betere resultaten opleveren. Hoe kunnen
we daarop inspelen bij het uitwerken van opdrachten ?
22
     Dijkman, W .M., Didactiek en lerende volwassenen. Leren professionaliseren, Spruyt, Van Mantgem &De Does bv,
Leiden, 1993Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                       33
6. Instructiewijze : Hebben alle cursisten evenveel instructies nodig ? Onder welke vorm zijn de
instructies voor de cursisten het duidelijkst ?
7. Verwerking : Cursisten verwerken de leerstof op hun eigen manier. Bij de ene lukt dat beter in
groep, bij de ander individueel of in duo-werk met een medecursist.
8. Evaluatie/toetsing : Welke criteria hanteren we : letten we meer op het produkt of het proces ?
Kunnen de criteria verschillen naargelang het niveau en het leertempo van de cursist ?
9. Begeleiding : De ene cursist kan snel zelfstandig aan de slag, de andere vraagt om extra
begeleiding, ondersteuning en bevestiging van de docent. Hoe kan daarop in de lespraktijk een
antwoord geboden worden.

Op basis van het groepsprofiel zal de educatieve bepalen naar welke van deze componenten
differentiatie noodzakelijk is.

3.4.2. Hoe differentiëren in de les ?
De vaststelling op welke vlakken zich differentiatie opdringt vormt een eerste stap. Daarna stelt zich
de vraag hoe dat praktisch kan georganiseerd worden in de les. Zonder volledig te willen zijn geven
we hieronder een overzicht van een aantal mogelijke organisatievormen.

Klassikaal werken

Klassikaal werken sluit differentiatie niet uit. Binnen een gezamenlijke opdracht kan je differentiëren
zowel op het vlak van de input als van de output.

Cursisten kunnen dezelfde opdracht krijgen met verschillende ‘hulpmiddelen’. Bij een dictee verwacht
je bijvoorbeeld van de sterke ‘spellers’ dat ze de voorgelezen woorden noteren. Zwakkere cursisten
krijgen een blad waarop de woorden uit het dictee genoteerd zijn. Hier en daar is echter een letter
weggelaten. Die moeten ze aanvullen.

Ook zonder hulpmiddelen kunnen je verwachtingen naar de verschillende cursisten toe variëren. Bij
een praatoefening rond fotomateriaal eis je van sterkere cursisten dat ze vertellen wat ze zien met
volledige zinnen. Voor zwakkere cursisten volstaat een woord.


Het sandwich model

Bij deze werkvorm worden klassikaal werk en gedifferentieerd werken in groepjes of individueel
afgewisseld. Een lesmoment bestaat uit 3 blokken. Het eerste gedeelte van de les werkt de groep
klassikaal bv. rond uitspraak en auditieve discriminatie. Daarna volgt een luik waarin cursisten
individueel of in groepjes aan de slag gaan om bepaalde zaken in te oefenen. Tot slot verzamelen
alle cursisten opnieuw voor een gezamenlijk activiteitenblok.


Circuitmodel of hoekenwerk

Op verschillende plaatsen (‘hoeken’) in het lokaal krijgen de cursisten specifieke opdrachten
aangeboden. Gedurende een bepaalde tijd werken ze individueel of in kleine groepjes aan de
voorgestelde opdracht. Daarna schuiven ze door naar een volgende ‘hoek’. In het circuit kunnen
uiteenlopende werkvormen, vaardigheden en leermiddelen aan bod komen. Ook binnen een
bepaalde hoek kan er gedifferentieerd worden : voor zwakkere cursisten is een vereenvoudigde
versie van de werkbladen voor handen, zwakkere cursisten krijgen extra hulpmiddelen, voor sterkere
cursisten is een extra leestekst voorzien,…

Bij hoekenwerk kan de lesgever instructie geven in 1 bepaalde groep waar de oefenvorm directere
begeleiding vereist. Hij kan er ook voor opteren alle groepen zelfstandig te laten werken en te
circuleren tussen de verschillende ‘hoeken’.

3.4.3. Differentiëren en zelfstandig werken : hand in handOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  34
Zodra we afstappen van differentiëren binnen het klassikale lesgebeuren wordt zelfstandig leren een
noodzakelijke voorwaarde om gedifferentieerd werken mogelijk te maken. Zelfstandig werken beidt
immers ruimte voor individuele verschillen.
Omdat de meeste alfacursisten niet of nauwelijks naar school zijn geweest kan je niet verwachten dat
ze dit meteen onder de knie hebben. Stapsgewijs moeten ze vertrouwd gemaakt worden met een
aantal studievaardigheden, reflectieve vaardigheden, leerstrategieën, werkvormen en
werkinstrumenten (bvb. Cd-speler, een leerkaart of studiewijzer (cf. 7/43 extra). Stukje bij beetje
wordt de cursist medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.

Het zelfstandig werken van de cursist impliceert ook een nieuwe rol voor de ‘docent’. Hij gaat niet
langer het hele lesgebeuren sturen maar stelt zich op als coacht : hij observeert, begeleidt en helpt de
cursisten om hun competenties te realiseren. De lesgever moet zijn cursisten een stuk ‘loslaten’. Dit
betekent echter niet hetzelfde als ‘aan hun lot overlaten’. Tijdens het leerproces kan de cursist bij de
educatieve terecht met vragen en de educatieve spoort deelnemers aan hun tijd nuttig te gebruiken.

3.5. Een kader voor leer – en studievaardigheden voor Alfa NT2 –
cursisten

 3.5.1. De vlag dekt verschillende ladingen23.
Wat men precies bedoelt met leer – en studievaardigheden, hangt af van de invalshoek van waaruit
men het leerproces van een alfacursist bekijkt. Kiest men bijvoorbeeld voor de invalshoek ‘soort
redzaamheid’, dan kan men volgende indeling maken:

   1. Studievaardigheden om de les te kunnen volgen, om mondeling en schriftelijk voldoende
    vaardig te worden, om gealfabetiseerd te worden. Ook de lees – en schrijfvoorwaarden zitten
    hierin vervat.
   2. Studievaardigheden voor in het dagelijkse leven.
   3. Studievaardigheden voor op het werk.
   4. Studievaardigheden voor vervolgopleidingen, voor interne doorstroming naar een
    gealfabetiseerde NT2 – groep, of voor externe doorstroming naar andere opleidingen.

Wat wij hier wil voorstellen is een meer inhoudelijke indeling van studievaardigheden, een
categorisering die ook algemeen gangbaar is in andere opleidingen zoals Maatschappelijke Oriëntatie
(MO).
Men zal merken dat sommige elementen sterk gelieerd zijn aan leerattitudes, strategieën of zelfs
sleutelcompetenties. Veel zaken passen ook in het plaatje van ‘mediëren in de taalklas bij Feuerstein’.

3.5.2. Over leergedrag en leerhouding.
Hier bestaat de taak van de docent erin om de leerdoelen duidelijk te maken voor de cursisten.
Bijvoorbeeld waarom zelfstandig aan een opdracht werken zo belangrijk is, of waarom het goed is om
zoveel mogelijk Nederlands buiten de les te gebruiken. Deze attitude heeft ook met zelfkennis te
maken: de cursist hoort zich af te vragen waarom hij Nederlands wil leren lezen of schrijven. Hij moet
ook weten welke praktische schikkingen het leren soepeler kunnen doen verlopen. Van bij het begin
van een cursus of module moeten cursisten leren om te verwittigen als ze niet naar de les kunnen
komen.
Ook leren ze hun tijd zodanig te plannen dat ze elke les op tijd kunnen komen. Wanneer sta ik op?
Wanneer neem ik de bus? Hoeveel tijd heb ik om mijn kinderen naar school te brengen? Maar ook: ik
maak mijn huistaak aan een lege tafel, zonder TV.
Het emotionele aspect is hier ook aan de orde. Met welke strategieën kan je stress, faalangst of een
negatief zelfbeeld de baas? Heb je genoeg doorzettingsvermogen om je taak af te maken, hoe
moeilijk die ook is? Eerst aan die gemakkelijke oefening beginnen, de rest doe ik later wel. Cursisten
kunnen in een soort ‘studiewijzer’ aanduiden wat ze al gedaan hebben, wat ze nog moeten doen, en
of ze dit moeilijk of gemakkelijk vonden. Achteraf kan de docent dit met hen bespreken.


23
 Zie artikel “Allemaal een beetje hetzelfde? Leer – en studievaardigheden, sleutelvaardigheden en leerattitudes voor ANT2 –
cursisten” Dirk Eggermont, in LES nr. 153, jg. 26, juni 2008.Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          35
Al van bij de intake in het centrum voor basiseducatie zou het voor een cursist duidelijk moeten zijn
dat leren nu eenmaal een serieus engagement inhoudt. De cursist moet dus leren hoe hij zich beter
kan organiseren. Hoe kan je alles bijhouden in een handige map? Kan ik mijn materiaal efficiënt
opbergen, bijvoorbeeld in een rek in de ‘alfakast’ van het klaslokaal? Cursisten leren ook hoe zij een
zekere systematiek kunnen aanbrengen in het lesmateriaal: het ordenen of pagineren van de
werkbladen, of zaken aanvinken of doorstrepen als je ze al gebruikt of gemaakt hebt.

Ten slotte vermelden we hier ook nog ‘samenwerken’ als vaardigheid. Hoewel laaggeschoolde
cursisten vaak een enorm ‘docentafhankelijke’ leerstijl er op nahouden, moeten zij leren hoe je in
groep van elkaar kunt leren.

Zelfstandig werken lukt vaak na veel bloed, zweet en tranen. Een zo schoolse taak als ‘dictee’ wordt
helemaal anders als de cursisten de woorden of zinnen vooraf in groepjes mogen voorbereiden. De
ene cursist dicteert de woordjes aan de andere, en die schrijft ze dan op. De cursisten worden docent
voor elkaar, en leren het leerproces in eigen handen te nemen. In dit geval leren ze bijvoorbeeld ook
dat ze de woorden zo correct mogelijk moeten uitspreken, zodat hun collega die zo nauwkeurig
mogelijk kunnen neerpennen op papier.

3.5.3. Over concentratie en geheugen.
Cursisten leren opdrachten aandachtig uit te voeren door zich te concentreren op de instructies.
Ervaren docenten weten bijvoorbeeld hoe moeilijk het is om de cursisten iets letterlijk te laten
herhalen, zoals een idioom uit een zopas beluisterde dialoog op CD. Bij een gewone ‘Zeg na’ oefening
vergeten ze vaak die woordjes die geen betekenis dragen, lidwoorden zoals ‘de’ of ‘het’ of ook
voorzetsels.

Zij horen relevante informatie op te slaan in hun geheugen. Zij moeten ook leren gebruik maken van
hun voorkennis. Wat weet ik over dit onderwerp? Heb ik dat al in het journaal gehoord?

3.5.4. Over informatieverwerving en – verwerking.
Hier maken de cursisten kennis met de wereld van het geschreven woord. Zij leren hierbij kritisch te
staan tegenover schriftelijke informatie. Niet alles in een tekst is per definitie juist, wat men daarover
ook mag beweren vanuit de eigen cultuur.
Cursisten moeten ook een passende leesstrategie ontwikkelen om gericht informatie op te zoeken, om
een tekst te ‘bevragen’ en nauwkeurig waar te nemen. Zij leren ook hoe zij mondelinge inzichtvragen
over de tekst kunnen beantwoorden, hoe zij kunnen omgaan met de oefenvorm of de instructietaal.
Elke instructie heeft immers een eigen systematiek.
Als men in een tekst heel gericht wil zoeken naar bepaalde gegevens, dan leest men best eerst de
instructie, en dan pas de tekst. Maar als je dan een globaal beeld wil krijgen van een tekst, dan moet
men misschien beter eerst de tekst goed bekijken, en daarna pas de opdrachten.

Leggen ze daarbij voldoende abstractievermogen aan de dag? Zij moeten zich losmaken van de eigen
situatie, want een vraag over een bepaalde tekst gaat niet noodzakelijk over henzelf. Bovendien
moeten zij voldoende cognitieve vaardigheden bezitten om correcte verbanden te kunnen leggen met
al gekende woorden en begrippen. Nauwkeurig leren waarnemen is hier de boodschap:
woordbeelden, letters, cijfers …
Soms kan het al helpen om de veelheid aan tekst voor de cursist te beperken. Heeft hij problemen
met het opzoeken van gegevens in een rekeningformulier van de energiemaatschappij, dan kan je
een deel van het document eenvoudigweg bedekken, en hem vragen of hij nu wel het te betalen
bedrag vindt of de uiterste datum van betaling.
Foto’s, tekeningen of pictogrammen kan je eigenlijk ook zien als een soort ‘tekst’. Zij moeten weten
dat een tekening de werkelijkheid slechts fragmentarisch weergeeft. Een foto van een woonkamer
geeft niet alles weer, alles wordt gezien uit één bepaalde invalshoek.
Tabellen of schema’s hebben een extra drempel voor de laaggeschoolde lezer: deze tekstvorm ordent
informatie op twee assen, horizontaal en verticaal.

Om informatie beter te verwerken leren de cursisten strategieën hanteren om gegevens te sorteren of
te ordenen. De docent kan daarbij helpen door een bepaalde tekst wat transparanter te maken door
zinnen te nummeren, woorden aan te duiden of te arceren. Uiteraard kan je ook aan de cursisten


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 36
vragen om vooraf bepaalde ‘sleutelwoorden’ te omcirkelen. Zij moeten immers zoveel mogelijk kunnen
vertrekken vanuit de al gekende materie. Docenten kunnen daarbij weer lijstjes aanleggen van de te
leren woorden, of ze inlezen op CD. Dan kan de cursist ze thuis voor zichzelf nazeggen.

3.5.5. Procesbewaking en – evaluatie.
Een ‘goede taalleerder’ moet zichzelf kunnen beoordelen. Men leert ook een transfer te maken van
het geleerde, om dit dan weer in een nieuwe situatie toe te passen.
Hierbij is ook weer durf nodig: niet bang zijn om buiten de les Nederlands te spreken, of om
verduidelijking te vragen.
Vaak stelt men vast dat cursisten hun eigen leerresultaten niet realistisch beoordelen, het kan gaan
over iemand met een enorm negatief zelfbeeld, of juist over iemand die zichzelf geweldig overschat.
Het begint soms al met zelf een score te geven voor een zo juist gemaakte oefening.
Bij evaluatie is het ook belangrijk dat de cursist de verschillende oefenvormen herkent, en dat hij ook
het waarom van testen begrijpt.
In een voortgangsgesprek met de docent leert de cursist de leerresultaten af te wegen tegen de eigen
inzet. De docent kan daarbij helpen via ‘regulerende of remediërende activiteiten’: extra oefeningen
maken, de doelen wat bijstellen of bijkomende ondersteuning vragen.

3.6. Feuerstein
Veel volwassenen hebben het moeilijk om dingen te leren en te begrijpen. Hun basisvoorwaarden
voor leren zijn onvoldoende ontwikkeld, door een ontwikkelingsstoornis of omdat ze onvoldoende
leerkansen hebben gekregen. Deze volwassenen kunnen leren de nodige cognitieve werktuigen te
ontwikkelen om de wereld te begrijpen en zelfstandig te kunnen leren. De benaderingen van
      24
Feuerstein bieden hierbij zowel inspiratie als concrete hulpmiddelen.

Traditioneel onderwijs is nog steeds hoofdzakelijk bezig met de overdracht van inhoud en het
aanleren van vaardigheden: het is vooral productgeoriënteerd. Dat is op zich niet verkeerd. Het
probleem is echter dat enerzijds niet iedereen op een gemakkelijke, automatische manier leert en
anderzijds dat het kenen van inhouden niet genoeg is omdat kennis altijd verandert.
Daarnaast staat een meer procesgerichte, cognitieve onderwijsstijl. Hierdoor krijgen de leerders de
noodzakelijke werktuigen om beter te leren. Cognitie in de brede zin heeft te maken met verzamelen,
verwerken en produceren van informatie. Deze onderwijsstijl concentreert zich op de manier waarop
kennis vergaard wordt en op de activering van de cognitieve functies.

Feuerstein onderscheidt 29 cognitieve functies. Ze zijn een soort gereedschapskist die de mens in
staat stelt de complexiteit van de wereld te begrijpen en om oplossingen voor problemen te bedenken.

Cognitieve functie          Definitie          Voorbeelden van activiteiten en dialogen
1. duidelijk en gericht       Alle zintuigen gebruiken   Wat zie je? Wat is hier? Heb je alles gezien?
waarnemen              om alle gegevens correct   Waar moet je beginnen kijken? (bovenaan het
                   en duidelijk waar te     blad, links boven ..)
                   nemen.            Luister en kijk tegelijk naar de afbeelding.
                   De aandacht op één      Kijk naar het gezicht van de persoon en
                   plaats richten.       luister.
                   Focussen.
2. systematisch zoeken        De gegevens stap voor    Bij de opdracht ‘omcirkel ‘naam’ systematisch
                   stap verzamelen op een    zoeken van links naar rechts
                   systematische manier,    Bij het zoeken in een tabel (bv. de voornamen
                   zodat er niets verloren   van de cursisten staan op de x-as; de
                   gaat of tweemaal wordt    telefoonnummers staan op de y-as) het
                   gebruikt.          ‘snijpunt’ zoeken tussen de x-as en de y-as
                   Scannen: in de        Van welke dienst is de factuur? Kijk naar het
                   leesrichting, horizontaal,  logo? Waar staat het logo?
                   verticaal, diagonaal.
3. benoemen             Woordenschat vergroten    Op een blad met letters p en b, omcirkel de p.
                   om objecten,         Waarin is de p verschillend van b?
24
   Bouwen aan leren leren, Jo Lebeer, Acco , Leuven, 2003Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   37
               gebeurtenissen en       Twee afbeeldingen vergelijken. Waarin
               ervaringen precies te     verschillen ze? Vorm, afstand, kleur, aantal,
               beschrijven.          grootte, richting, enzovoort van de objecten.

4. plaatsaanduidingen     Gebruik concepten om      Waar zit Mimount? Bijvoorbeeld rechts van,
opzoeken           positie, richting en      links van, naast, tegenover …
               oriëntatie in relatie tot
               elkaar of tot het kader aan
               te duiden.
               Een ruimtelijk
               referentiekader gebruiken.
5. tijdsaanduidingen     Kijken naar de gegevens    Afbeeldingen in de juiste volgorde leggen.
opzoeken           die een aanwijzing zijn    Wat komt eerst en daarna? Hoe weet je dat?
               van de opeenvolging van    Woorden leren als gisteren, vandaag, morgen
               dingen en de orde in de    De dagen van de week, de maanden
               tijd; woorden hebben om
               verschillen in de volgorde
               en de tijd te beschrijven.
6. constante kenmerken    Erop letten dat sommige    Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?
               kenmerken van een object    Een object vergelijken met gelijkaardige
               veranderen terwijl andere   objecten. Een vierkant dat gedraaid wordt,
               hetzelfde blijven       blijft een vierkant. Een kleine driehoek en een
                               grote driehoek zijn allebei driehoeken; het
                               verschil zit enkel in de grootte.
7. precisie          Aandachtig zijn voor      Heb je goed gekeken? Zijn ze echt even
               verschillen          lang?
8. gelijk gebruik van twee  Rekening houden met      Waar kunnen we de informatie vinden? Waar
of meerdere          meerdere kenmerken       is er nog informatie te vinden?
informatiebronnen       tegelijk (hoogte, lengte,
               breedte, aantal, vorm,
               enzovoort).
               De behoefte hebben om
               informatie te zoeken via
               verschillende
               informatiebronnen.
1. probleem zien en      Het probleem helpen      Is er een probleem?
benoemen           herkennen en definiëren.    Is het correct?
                               Wat moeten we doen?
2. selecteren van       Uit een veelheid van      Welke informatie heb je nodig om het
relevante informatie     informatie die gegevens    probleem op te lossen?
               selecteren die nodig zijn   Wat heb je niet nodig?
               om een probleem op te
               lossen en deze negeren
               die nodig zijn (elimineren).
3. spontaan vergelijkend   De behoefte opwekken      Vergelijken met het vorige blad/taak: waarin
gedrag            om dingen te vergelijken:   zijn ze gelijk? Verschillend? Wat is er nieuw
               naar gelijkenissen en     op dit werkblad?
               verschillen met andere     Deze wens gebruik je om iemand te feliciteren
               dingen en gebeurtenissen    met een verjaardag. Voor welke
               kijken.            gebeurtenissen kan je nog iemand feliciteren?
               Het repertorium van
               vergelijkingscriteria
               uitbreiden.
4.alle informatie bijhouden  Een breed mentaal veld     Wat hoort bij elkaar? Op welke basis?
               hebben.            Hoe kunnen we beter onthouden?
               Een overzicht hebben,     Een agenda bijhouden
               met zoveel mogelijk      Een visueel opzoeksysteem (ordening van
               factoren rekening houden.   een map met tabbladen; papier in
               Efficiënter leren       verschillende kleuren voor huistaken,
               onthouden.           klasoefeningen …)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 38
                               Geselecteerde informatie met een
                               markeerstift aanduiden
5.verbinden, verbanden    Dingen met elkaar in       Heb je vroeger nog zo iets gezien?
leggen            verband zien, niets       Is gebeurtenis A het gevolg van gebeurtenis
               gebeurt zomaar; oorzaak -    B?
               gevolg relaties; middel -
               doel relaties;
               familierelaties; tijdsrelaties
6. behoefte nastreven aan  Het antwoord kunnen       Hoe weet je dat? Hoe weet je dat je antwoord
logische bewijsvoering    verantwoorden: kunnen      correct is? Waarom is het niet correct?
               zeggen waarom een
               oplossing goed is;
               spontaan op zoek gaan
               naar gegevens om een
               bewering te staven.
7. verinnerlijken      Een mentaal beeld maken     Een woordkaart tonen; de kaart wegnemen en
               van de gegevens; het       de cursist het juiste woord laten aanwijzen op
               inprenten van de         een oefenblad
               gegevens; zich iets in
               gedachten voorstellen
8.afleidend en        Als - dan denken. Zich      Wat denk je dat er zou kunnen gebeuren?
hypothetisch denken     mentaal voorstellen wat er    Wat zijn mogelijke oplossingen?
               zou kunnen gebeuren als     Als je dat doet, wat zal er volgens jou dan
               …                gebeuren?
               Afleiden: een conclusie
               trekken; het ene ding volgt
               uit het andere
9. strategieën ontwikkelen  Een hypothese in         Vergelijken met het model
om veronderstellingen te   gedachten controleren:      Een schema maken
toetsen           wat zou het resultaat van    Naar meer gegevens zoeken
               een gebeurtenis kunnen
               zijn?
               Middelen vinden om een
               hypothese te controleren
               en te bevestigen.
               Als aan een bepaalde
               mogelijkheid gedacht
               wordt, de gegevens
               zoeken om deze te
               bevestigen of te
               weerleggen.
10.een oplossingskader    Een kader kiezen         Waar gaan we zoeken naar de oplossing?
bepalen           waarbinnen de oplossing
               gezocht kan worden.
               Een referentiekader
               kiezen.
11. planning         Zich de stappen om tot      Wat zijn de stappen die we moeten zetten om
               een oplossing te komen      ons doel te bereiken?
               kunnen voorstellen        Wat gaan we eerst doen? En daarna?
12. woordenschat       Woordenschat           Appels, peren, druiven … hoe noem je dat
               ontwikkelen voor         allemaal? Fruit
               overkoepelende woorden      Waar zijn we nu mee bezig?
               om cognitieve groepen
               (categorieën) en
               denkhandelingen te
               beschrijven.
13. telgedrag        Bevorder telgedrag.       Hoeveel woorden heb je juist?
               Een inventaris maken.
1. je begrijpbaar      Plaats jezelf in de       Een cursist die steeds in één -
uitdrukken          schoenen van de ander      antwoordzinnen spreekt, aanmoedigen omOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   39
               zodat je antwoord       volledige zinnen te gebruiken
               duidelijker wordt (niet-   De antwoorden in de klas met de hele groep
               egocentrische         bespreken
               communicatie)
2. virtuele relaties     Maak verborgen (virtuele,   Maak relaties visueel duidelijk met stiften,
projecteren          nog niet manifeste)      schema’s en pijlen
(onderliggende verbanden   relaties expliciet      Van de een naar de ander wijzen en terug
zichtbaar maken)                      Een familiestamboom tekenen
                              Stippen verbinden
3. rustig blijven zoeken   Kalm blijven en opnieuw    Heb je het niet gevonden? Laten we nog eens
               op een andere manier     kijken. Waar kunnen we nog beginnen?
               beginnen te zoeken      De boodschap geven dat het oké is om fouten
               wanneer er niet        te maken
               onmiddellijk een oplossing
               is of wanneer de
               oplossing niet correct is.
4. gissen en missen      Stoppen met raden tot iets  Wat zie je? Wat denk je dat je moet doen?
vermijden           toevallig gevonden wordt
5. juiste woorden       Om een antwoord correct    Gebruik de juiste woorden om zaken te
gebruiken           te formuleren, heeft men   benoemen ook al lijken die woorden moeilijk
               duidelijke woordenschat
               nodig
6. behoefte om        Behoefte hebben om een    Vraag naar meer nauwkeurigheid
nauwkeurig te zijn      antwoord met voldoende    Zoek naar situaties waar het belangrijk is om
               details te formuleren om   nauwkeurig te zijn
               verwarring te vermijden
7. visueel transport     De gegevens en de       Constant vergelijken met het model,
               gevonden oplossing      teruggaan en verdergaan
               overbrengen naar de
               plaats waar de informatie
               verzameld wordt naar de
               plaats waar de oplossing
               uitgedrukt moet worden
               (getekend - getoond,
               enzovoort) zonder de
               eigenschappen ervan te
               veranderen
8. impulsiviteit afremmen   Denken vooraleer iets te   Ben je zeker van je antwoord? Heb je alles
               doen             gecontroleerd?
                              Leg je pen neer en neem je pen pas op als je
                              het antwoord kent

De onderdelen van het leerproces: concrete ervaringen opdoen, reflecteren, abstraheren en handelen
zitten niet in gescheiden compartimenten maar lopen in elkaar over en door elkaar heen.
Cursisten leren al van bij de startmodule dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun taalleerproces. Dit
wordt stapsgewijze opgebouwd.
3.7. Belang van taaltransfer: buitenschoolse opdrachten en taalstagesOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                40
                    25
Via bewustmakingsopdrachten leren de cursisten de vele mogelijkheden zien om de taal te leren
buiten de les. Hun aandacht wordt gericht naar allerlei dagdagelijkse situaties waar ze Nederlands
kunnen horen, spreken, lezen en schrijven. Deze opdrachten worden meestal voor een
vakantieperiode aan de cursisten gegeven. Tijdens de vakantie kruisen zij naast de respectievelijke
tekeningen (huis, straat, winkel, telefoon …) aan waar ze Nederlands gehoord, gesproken, gelezen en
geschreven hebben.
Bewustmakingsopdrachten kunnen vanaf de startmodule aangeboden worden.

Buitenschools leren is vergroeid met de lespraktijk. De educatieve leert de cursist zelf zijn
verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar leerproces en leert dat hij/zij overal Nederlands kan
leren. Het buitenschools leren vindt doorgaans plaats zonder hulp van een aanwezige docent.
Daarom is het belangrijk dat de opdracht zichtbaar en duidelijk is voor de cursist.
De educatieve maakt het materiaal functioneel en met veel beeldmateriaal. In module 1 of alfa 7 zal er
meer beeldmateriaal gebruikt worden dan in de richtgraad 1.2.
De opdrachten sluiten aan bij de doelen: informatie vragen, instructies begrijpen …, de 4
vaardigheden bijvoorbeeld (luisteren naar een ‘bustalk’, openingsuren lezen, vragen naar een folder) ,
in alle modules (uitgezonderd technisch lezen en schrijven).

Buitenschoolse opdrachten vragen de nodige tijdsinvestering zowel voor de lesgever als de cursist: de
voorbereiding in de les, het uitvoeren buiten de klas en de evaluatie in de les.

De cursisten ondervinden tijdens het taalleerproces dat ze al heel wat taalkennis in huis hebben en
dat ze moeten leren het Nederlands te gebruiken. Zelfs cursisten met een beperkte taalkennis of
beperkte cognitieve vaardigheden ontdekken dat ze met de juiste duw in de rug tot heel wat meer in
staat zijn. Dit geldt zeker voor analfabete cursisten die door hun ‘beperkte’ schriftelijke vaardigheden
dikwijls blijven steken in hun taalonderwijs en hierdoor kansen op opleiding of werk missen.

Evenwaardig aan de taalverwerving in een natuurlijke (taal)omgeving zijn: het groeiende
zelfvertrouwen van de cursisten; het bewuster omgaan met hun competenties; de toename van de
sociale contacten; het openen van meer perspectieven op de toekomst … Hoewel het werk op zich
niet centraal staat, leren cursisten bepaalde taken uitvoeren en voor zichzelf evalueren of ze dit werk
al dan niet graag willen doen. Ze leren samenwerken, ze leren durven (spreken) en werken aan hun
attitudes. Ze krijgen inzichten in het functioneren van een aantal organisaties, zoals bijvoorbeeld een
school, een rusthuis, een sociaal restaurant… Voor zowel taalstage cursisten als stagementoren en
collega’s geldt dat ze leren op een andere manier naar elkaar kijken: respect voor andere culturen en
gebruiken, het besef dat een tweede taal leren niet vanzelfsprekend is.

Een taalstage geeft aan anderstalige cursisten de mogelijkheid om hun Nederlands taalniveau te
verbeteren door gedurende een periode mee te werken als vrijwilliger in een organisatie waardoor
natuurlijke taalverwerving wordt gestimuleerd.
In een taalstage staat het contact centraal en niet het werk op zich.
Voor alfacursisten is het vaak moeilijk om door te breken naar opleiding of werk. Door de cursist op
het juiste moment een duw in de rug te geven zijn ze vaak tot meer in staat.

Op welk moment binnen de leerloopbaan van de cursist men taalstages zal aanbieden, is uiteraard de
keuze van het centrum basiseducatie zelf. Het is een kans om de stagnatie te doorbreken, om het
schools leren te vervangen door levensecht leren, om in korte tijd het leren aan te zwengelen …

Voor sommige alfacursisten werkt de schoolse aanpak niet en zijn hun mondelinge vaardigheden
beter dan hun schriftelijke. Zij kunnen minimaal hun plan trekken in mondelinge taalsituaties maar met
een beperkt taalgebruik. Deze cursisten hebben veel baat bij een taalstage.

De lesgevers spelen een cruciale rol in het al dan niet toewijzen van een taalstage aan de cursisten.
Het is aangeraden om voldoende tijd te voorzien om alle stappen van voorbereiding en begeleiding te
zetten.25
 Uit: Taalstages! Ook iets voor u? Handleiding voor begeleiders. Auteurs: Anne Van Cauteren en Mimine Vleminckx i.s.m.
Lieven Van Hoeteghem
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          41
De cursisten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens ze op taalstage kunnen gaan:
goede leerhouding hebben, lesafspraken nakomen, op tijd komen, verwittigen bij afwezigheid,
gemotiveerd zijn.

Een taalstage dwingt de cursisten tot taalcontact. Ze worden gestimuleerd om in de taalstageplaats
elke communicatieve situatie te gebruiken als een potentiële leersituatie.


Taal en werkstages in de beroepsopleiding: een geïntegreerd tewerkstellingstraject voor
laaggeletterde anderstaligen (EQUAL - project)

Het betreft hier een integratie van (alfa NT2) met maatschappelijke oriëntatie, intensieve
trajectbegeleiding en loopbaanoriëntatie en ten slotte een beroepsopleiding.
Door tegelijk aan verschillende vaardigheden te werken, gaat men ervan uit dat de deelnemers
gemakkelijker greep zullen krijgen op hun leerproces en het geleerde sneller zullen toepassen in het
dagelijkse leven.
De basisuitgangspunten bij de uitwerking van het traject zijn: zo intensief en doelgericht mogelijk,
trajectbegeleiding als essentieel onderdeel, geïntegreerd en heel dicht bij de praktijk.
De ambitie is om de opleiding te starten met mensen die absolute beginners zijn; die nog geen woord
Nederlands spreken en in geen enkele taal kunnen lezen en schrijven. Geïntegreerde trajecten, en
vooral beroepsopleidingen, starten normaal gezien vanaf een bepaald taalvaardigheidsniveau. Dit ligt
voor de hand, omdat men met absolute beginners vooral met taal moet bezig zijn. Hun kennis van het
Nederlands is dan nog te beperkt om aan andere doelen, zoals specifieke beroepsdoelen, te werken.
Voor analfabeten is dit instapniveau echter net het grote knelpunt. Met het huidige aanbod van
beginnerscursussen wordt er te weinig gewerkt aan beroepskeuze en instroom in een
beroepsopleiding .

3.8. Belang van Leesplezier 26
We denken hier speciaal aan de inbreng van fictieve teksten ( verhalen, korte eenvoudige
leesboekjes, of zelfs sprookjes ) in de alfaklas. Misschien moet men eens kijken naar de kenmerken
van de doelgroep, de beginsituatie van je cursisten. In de alfaklas zitten veel vrouwen of ook mannen
met kleine kinderen, of zelfs oma’s en opa’s met kleinkinderen, voor wie eenvoudige kinderverhalen
herkenbaar zijn. En zij willen ook hun schoolgaande kinderen helpen, en ‘leeskilometers’ maken om
niet te blijven stagneren in hun leesproces. Zo voorkomt leesplezier dat beginnende lezers, zowel
groot als klein, te veel blijven spellen, of te voorspellend blijven lezen. Binnen het dagelijks bezig zijn
met de opvoeding van de kinderen spelen allerlei schoolse activiteiten in samenwerking met het kind,
een grote rol. Samen naar de bib, boekjes bekijken, verhalen voorlezen of vertellen, allemaal zaken
die alfacursisten graag willen kunnen.

Hoewel men het lezen van verhalen pas aantreft bij de indicatieve voorbeelden in de alfamodule 13,
kan men dus al veel vroeger met narratieve teksten werken. De narratieve teksten hebben als
voornaamste ondersteunende functie bij module 5, het leveren van de nodige “leeskilometers” aan de
alfacursisten. Daarnaast ervaren de alfacursisten het nodige leesplezier bij het lezen van dergelijke,
herkenbare volksverhalen.
3.9.. Belang van het stimuleren van een krachtige leeromgeving 27:
   10 actiepunten

26
 Zie artikel “Leesplezier: transparante leesteksten maken voor een Alfa NT2 – groep” Dirk Eggermont in Alfa – Nieuws, mei
2007, jg. 10Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                           42
1.Doelen duidelijk maken.

De eerste stap in een les blijft steeds het opwekken van de aandacht van de cursisten. Dit kan gedaan
worden door kort de lesdoelen in begrijpbare taal te formuleren. Ook het geven van een betekenis,
een zingeving geven aan het leren, kan de aandacht wekken. Het verhoogt de betrokkenheid van de
cursisten en wekt een juist verwachtingspatroon. Ze weten waar het in deze les over gaat, wat
belangrijk is, waar ze moeten op letten. De richting van het leren wordt hiermee aangegeven.


2.Goed oriënteren op de opdracht.

Verzorg het begin goed; zorg voor een goed luister- en leerklimaat. Laat de cursisten de opdracht
herhalen, eventueel voor zichzelf neerschrijven. Geef voldoende wachttijd na het stellen van een
vraag. Het snel afvuren van vragen en het snel noemen van een naam na een vraag zorgt ervoor dat
weinig cursisten meedenken; de vraag is bij een deel van de groep nog niet eens overgekomen , laat
staan dat iedereen er al over nagedacht heeft. 'Nu mag je het antwoord zeggen aan je buur, of op een
briefje noteren'.
Overloop alvorens aan de slag te gaan de gemaakte afspraken. Benadruk het belang van nauwkeurig
waarnemen en stimuleer het voor-denken, het denken alvorens aan de opdracht te beginnen. 'Hoe ga
ik eraan beginnen? Hoe zorg ik dat ik geen oefeningen vergeet? Wat zal misschien moeilijk worden?
Waarvoor moet ik opletten?' Dit alles zorgt ervoor dat je op het eerste gezicht allicht wat trager
vordert, maar op langere termijn zal tijd gewonnen worden en het brengt ongetwijfeld erg waardevolle
attitudes bij m.b.t. de SC 'eigen leren en presteren verbeteren'.

Probeer, eens de cursisten bezig zijn, de groep niet teveel meer te storen. Geef bijkomende
instructies in kleine groepjes, of individueel. Wanneer je echter merkt dat een aantal cursisten blijft
hangen en niet verder geraakt, kan het nuttig zijn om alles 'stil te leggen' en samen op zoek te gaan
naar die denkhandelingen die door de cursisten die al tot een goed resultaat zijn gekomen werden
aangewend.

3. Vertel niet alles.

Het is meer denkstimulerend om de cursisten vragen te stellen in plaats van hen weetjes en inzichten
aan te praten. Via vragen betrekken we hen beter bij het lesverloop. Effectieve lesgevers stellen veel
vragen en spreken hun cursisten aan op hun eigen leerkracht.
Laat cursisten elkaars vragen beantwoorden en speel vragen die ze aan jou stellen door aan de
groep.


4. Het leren van elkaar stimuleren.

Maak het mogelijk dat cursisten elkaar helpen, ook bij het individueel werken. Dit heeft veel voordelen.
Zwakke of langzame cursisten profiteren van een uitleg ' in hun woorden' van een medecursist. Ook
goede cursisten leren van wat ze aan anderen uitleggen; wie iets kan uitleggen, begrijpt het nog beter.
Men dient wel te beletten dat het helpen uitmondt in het 'elkaar voorzeggen'. Velen zijn
resultaatgericht. Als lesgever moet je investeren in procesgericht leren.
5. Doe iets met het goede.27
   Uit : MATHYSSEN / VAN GILS, De genietbare school, Garant 2003
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  43
Nadenken over de oorzaken van lukken, kan ervoor zorgen dat dit lukken herhaald kan worden.
Onderzoek samen welke denkhandelingen aan de basis van succes kunnen liggen. (vergelijken,
instructie goed lezen, tellen, schrappen van gebruikte woorden of gezette stappen, …)
Een goed resultaat is het gevolg van goed denkwerk en voor dat denkwerk zijn zijzelf
verantwoordelijk. Het is nodig en goed om vrij veel en expliciet aandacht aan te geven aan het 'hoe'
en 'waarom' van een correct antwoord. Zet dus de 'effectief denkende cursist' in de kijker. Iedereen
hoort dan hoe hij gedacht heeft en wat voor inspanning hij daarvoor geleverd heeft. Op die manier
creëer je een sfeer waarin men wil en durft leren en draag je bij tot een goed zelfbeeld en
gemotiveerde cursisten. Waardeer vooral hoe cursisten te werk gaan. 'Betrap' hen op goede dingen,
zodat ze het gevoel krijgen dat ze iets kunnen, dat ze de moeite waard zijn.

6. Tijd nemen.

Zwakke cursisten stellen je eigen professionaliteit op de proef en soms ga je zelfs twijfelen aan je
eigen deskundigheid. De tijd nemen om iets goed, rustig en kalm uit te leggen, is de meest efficiënte
en voor de cursist meest krachtgevende manier. Het is voor hem een teken dat hij bemind wordt, dat
hij belangrijk is, wat hem ertoe brengt zijn aandacht te mobiliseren.
Het aanleren gebeurt niet altijd snel. Men zal het mogelijks meermaals moeten uitleggen en vertraging
moeten aanvaarden...


7. Model staan.

Wat mensen van anderen zien, doen ze vaak na, vooral als die ander te vertrouwen is, of iemand is
naar wie ze opkijken. Een lesgever die zijn eigen denken hardop verwoordt en die zijn eigen
verwondering over iets toont is een goed model. 'Als ik zo een brief moet schrijven, dan ga ik eerst.... '
'Als ik niet meer verder geraak, dan …'
Als je je eigen aanpak als probleemoplosser bewust en regelmatig ter sprake brengt, sta je model
voor hen en het zijn vooral de attitudes die een lesgever in zijn klas tentoon spreidt die aanstekelijk
werken. Een lesgever die systematisch en ordelijk te werk gaat, verhoogt de kans dat zijn cursisten
dat evenzeer gaan doen. Een lesgever die niet ontmoedigd raakt wanneer iets niet van de eerste keer
lukt, geeft impliciet de boodschap dat je met volhouden er wel kan komen. Een lesgever die op tijd
kritische vragen stelt en voorbij gaat aan vanzelfsprekendheid roept op tot wakkere burgers. Een
lesgever die niet zenuwachtig , maar geconcentreerd en rustig werkt, geeft cursisten een kans om in
een rustig klasklimaat te werken. Een lesgever die op rustige en normale spreektoon lesgeeft, zorgt
voor een aangenaam leerklimaat.


8. aandacht voor transfer

Verbanden leggen in tijd en ruimte is belangrijk voor transfer. Die komt voor veel cursisten niet vanzelf
aanwaaien. Er dient bijgevolg expliciet aandacht naar uit te gaan tijdens de les.
Breng zoveel als kan de leerstof in verband met vroeger ervaringen om zo de leerstof te kaderen in
een bredere context. Overstijg het hier en nu door ervaringen open te trekken in ruimte en tijd. “Waar
kan je dit gaan gebruiken?” “Heb je dit al eens eerder gedaan?”


9. Fouten mogen maken en er iets mee doen.

Een fout maken is een onvermijdelijk deel van het leerproces. Immers, al doende leert men. Ga niet te
vlug naar iemand met het goed antwoord. Uit de analyse van een fout kan veel geleerd worden.
Beschouw de fout als een kans tot groei.
Kijk genuanceerd naar de gemaakte fout: 'Je bent goed begonnen, maar vanaf hier is het mis
gelopen'.
Geef hen de kans om hun denkweg te verwoorden. En hou, zeker met de zwakkere cursisten,
verhelderinggesprekken. 'Hoe ben je tot dit antwoord gekomen?' Zo krijgen cursisten inzicht in hun
denkproces, leren ze achterhalen waar het is fout gelopen , en leren ze zichzelf bijsturen.


10. Stop op tijd met de lesOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 44
We stellen voor de eigenlijke les tien minuten voor tijd te beëindigen om op die manier het afronden
rustig en goed te kunnen verzorgen. Goed afronden betekent ook steeds de cursisten bevragen over
wat ze gedaan en geleerd hebben. Misschien zal je, tot je eigen verbazing, constateren dat cursisten
met hun mond vol tanden blijven zitten. Help hen op weg. Herhaal aan welke doelen er is gewerkt,
laat hen aan elkaar vertellen of voor zichzelf opschrijven wat ze willen onthouden van de voorbije les:
een nieuw woord, een attitude (bv het belang van nakijken en zichzelf controleren), een stappenplan
voor een schrijfoefening, …
Door tijd te maken voor afronding, verhoog je de beklijving van het geleerde.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                45
  4. Overzicht modules


4.1. Beschrijving module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau Start ( M BE 055)

4.1.1. Situering module

In de module "NT2 Alfa R1-1.1/Breakthrough/Basisniveau Start" leert de ongeletterde of laaggeletterde taalbehoeftige in een anderstalige omgeving met zeer
beperkte talige middelen hoofdzakelijk mondeling communiceren om tegemoet te komen aan de mogelijkheid om het volledige traject ‘NT2 Alfa R1-1.1’ te
volgen. De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden luisteren en spreken binnen het educatieve domein en dan meer bepaald binnen de
context van het opleidingscentrum en de taalles. Om in dit domein binnen deze contexten te kunnen functioneren, leert hij/zij ook al vertrouwde alledaagse
uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen te gebruiken en begrijpen, gericht op de bevrediging van de allereerste concrete maatschappelijke behoeften zoals
zichzelf voorstellen. Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel langzaam en duidelijk spreekt en bereid
is te helpen.
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren bereidt hij/zij ook de voorwaarden voor die nodig zijn om
de vaardigheden schrijven en lezen te verwerven.

De context voor deze module is vastgelegd. De module is gesitueerd in de context eigen opleiding.

                     Mogelijke concretiseringen
1   Locaties              klaslokaal, open leercentrum, cafetaria
2   Instellingen            Centrum basiseducatie
3   Personen              zoals de cursist zelf, de lesgever, het team van lesgevers, medecursisten,
                     bibliotheekpersoneel, kantinepersoneel, secretariaatspersoneel
4   Voorwerpen             zoals schrijfmateriaal, lesmateriaal, drank en voeding (te verkrijgen in het
                     opleidingscentrum), audiovisueel materiaal/toestellen, bord, krijt, stiften,
                     computers, boekentas … .
5   Evenementen en/of centrum - en   zoals inschrijfmomenten, lesmomenten (dagen van de week, uren),
   klassengroepsactiviteiten en/of   pauzemomenten, huiswerk, groepswerk, examens, evaluatie, rollenspel …
   organisatie van het lesgebeuren
6   Teksten en documenten        zoals inschrijfformulieren, oefenbladen …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                       46
4.1.2. Instapvereisten
                                                                 28
De cursist is anderstalig en niet- of laaggeletterd. D.w.z. hij/zij functioneert op niveau 1 van de IALSstudie             en onder het Didactische IJkpunt van het
           29
Geletterdheidskader .

Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

4.1.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/Basisniveau Start (055)
Vaardigheid: LUISTEREN

Tekstkenmerken
   De te beluisteren teksten hebben de volgende kenmerken:
     -  ze zijn waar mogelijk authentiek of semi-authentiek
     -  ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde inhouden
     -  ze zijn ultra kort en eenvoudig gestructureerd
     -  ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd
     -  ze worden in laag tempo en in standaardtaal uitgesproken
28
   IALS = International Literacy Survey, OESO, 2000.
29
   BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen – Hoge Prioriteit voor het beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004.Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          47
Basiscompetenties
M BE 055 BC L01: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit herkenbare vragen (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt een begroeting en een afscheid
                           -   Begrijpt de vragen van de lesgever of een medecursist naar personalia: bv. ‘Wie ben jij?’; ‘Waar woon jij?’ …                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject ( geldt voor de hele module strart)

                       -  Waar heb je Nederlands gehoord, gesproken?
                       -  Wanneer heb je Nederlands gesproken en gehoord?
  M BE 055 BC L02: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit antwoorden op herkenbare vragen.

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt de informatie over personalia van de lesgever of een medecursist: bv. ‘Ik ben …’; ‘Ik woon in …’ …
                           -   Begrijpt de lesgever of een medecursist die antwoordt op de vraag naar welbevinden: bv. ‘Goed’; ‘Prima’ …
  M BE 055 BC L03: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit een mededeling (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt waar een voorwerp in de klas zich bevindt
                           -   Begrijpt mededelingen over de lesdagen, het begin/einde van de les/pauze, annulering van de les, benodigdheden.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         48
  M BE 055 BC LO4: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit een uitnodiging (persuasieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt de uitnodiging van de lesgever of een medecursist om iets te drinken, pauze te nemen…
 M BE 055 BC LO5: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit een afspraak die gemaakt wordt.

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding           - Begrijpt eenvoudige lesafspraken, wat moet je doen als je niet naar de les kunt komen …
  M BE O55 BC LO6: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit een afspraak die afgezegd wordt.

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt de lesgever of secretariaatsmedewerker die een lesannulering doorgeeft.
                           -   Begrijpt een medecursist die zegt dat hij niet naar de les kan komen
M BE 055 BC LO7: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau alle relevante gegevens begrijpen in een enkelvoudige instructie (prescriptieve
teksten).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                        49
Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan in het kader van een oefening instructies begrijpen: bv. ‘sta recht’, ‘ga zitten’, ‘open’, ‘sluit’, ‘ga naar’ … (TPR)
                           -   Kan in het kader van de les de instructies van de lesgever begrijpen: bv. ‘zet een kruisje’, ‘omcirkel’, ‘draai je blad om’, ‘neem’,
                              ‘geef’, ‘leg’, ‘toon’ …
  M BE 055 BC LO8: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit een beleving (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt de lesgever of een medecursist die antwoordt op de vraag naar welbevinden: bv. ‘Goed’; ‘Prima’ …
  M BE 055 BC LO9: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit een mening (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt wat de lesgever of een medecursist mooi, lelijk, goed, slecht … vindt m.b.t. eenvoudige zaken                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
  M BE 055 BC L10: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit een klacht (informatieve teksten).


Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Begrijpt een eenvoudige klacht bv. ‘het is hier koud’; ‘de koffie is koud’; ‘het toilet is vuil’ …
                           -   Begrijpt een klacht van de lesgever in verband met te laat komen, niet maken van huiswerk, niet ordenen van de map …
                           -   Begrijpt een medecursist of de lesgever als die zegt: “ ik ben ziek” , ‘Ik heb bvb. keelpijn” , “hoofdpijn” (met non - verbale
                              ondersteuning)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          50
  M BE 055 BC L11: De cursist kan in een gesprekssituatie met bekenden op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit de melding van een probleem.

Contexten                    Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                    -   Begrijpt de reactie van de lesgever of een medecursist op de vraag naar het welbevinden: bv. ‘ik ben ziek’; ‘mijn kind is ziek’ …
                               -   Begrijpt een medecursist die zegt dat hij/zij iets niet begrijpt
Attitudes
Bij de uitvoering van een luistertaak is de cursist bereid:
     grondig en onbevooroordeeld luisteren naar wat de gesprekspartner zegt
     zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner
     zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid)
 Ondersteunende elementen
                   1. Kennis

De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de
luistertaak uit te voeren:
           woordenschat, grammatica / notions en functions;
           uitspraak en intonatie;
           taalregister (enkel informeel);
          de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken).Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                             51
                  2. Leerstrategieën

De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst volgende
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen:
     het luisterdoel bepalen;
     het eerder geleerde oproepen en gebruiken;
     zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen).                  3. Communicatiestrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) aanwenden:
       gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor niet-verbaal gedrag (mimiek, gebaren, geluid);
       in een luistersituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en trager te spreken.
Vaardigheid: SPREKEN

Tekstkenmerken
  De te produceren teksten hebben de volgende kenmerken:
      ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde inhouden
      ze zijn ultra kort en eenvoudig gestructureerd
      ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
      ze worden in zeer laag spreektempo uitgesproken
      ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner
      ze kunnen uitspraakfouten bevatten
      foutief taalgebruik komt voor
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         52
Basiscompetenties
M BE 055 BC SO1: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau informatie geven door te reageren op herkenbare vragen (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud (het gaat hier steeds om ‘nazeggen’)
 1. Eigen opleiding             -  Kan reageren op een begroeting en een afscheid
                       -  Kan zich voorstellen aan een medecursist: ‘Ik ben …, ik woon in …, ik kom uit …’

                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (geldt voor alle BC van module start)
                            -  Waar heb je Nederlands gehoord, gesproken?
                            -  Wanneer heb je Nederlands gesproken en gehoord?
M BE 055 BC SO2: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau informatie vragen door eenvoudige en gestandaardiseerde vragen te stellen
(informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan een medecursist/lesgever begroeten en afscheid nemen
                           -   Kan een medecursist vragen zich voor te stellen
                           -   Kan naar een plaats in het CBE vragen (wc, klas, lokaal…)
                           -   Kan hulp vragen
                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (geldt voor alle BC van module start)
                                    Vragen stellen aan collega – lesgever / mensen van onthaal : zich voorstellen, vragen waar het toilet is
                                    Cursisten in de cafetaria begroeten
M BE 055 BC S03: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een mededeling formuleren (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan aan de lesgever zeggen dat hij/zij niet naar de les komt (morgen, overmorgen, volgende week, woensdag)
                           -   Kan zeggen dat hij/zij/kind/medecursist ziek is
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         53
M BE 055 BC S04: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau op een mededeling reageren.

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan reageren op mededelingen in de klas met ‘ja’ of ‘oké’ bv: een mededeling over de lesdagen, het begin/einde van de les/pauze,
                              de annulering van de les, de benodigdheden voor de les
M BE 055 BC S05: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een uitnodiging formuleren (persuasieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan een medecursist/bekende uitnodigen om iets te drinken
M BE 055 BC 06: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau op een uitnodiging reageren.

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan reageren op de uitnodiging van een medecursist/bekende om iets te drinken: bv. ‘Ja, graag’; ‘Goed’; ‘Dank je’ …
M BE 055 BC O7: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een afspraak maken (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                - Kan met de begeleider een afspraak maken, bvb. morgen op tijd komen, altijd verwittigen als je niet kan komen …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                        54
M BE 055 BC SO8: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een afspraak afzeggen (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan zich afwezig melden voor de les
M BE 055 BC S09: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een eenvoudige instructie formuleren (prescriptieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan een eenvoudige instructie geven aan een medecursist naar de plaats in de school
M BE 055 BC S10: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een beleving formuleren (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan reageren op de vraag van een medecursist/lesgever/bekenden naar het welbevinden: bv. ‘goed, dank je’; ‘alles goed’ …

                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (geldt voor alle BC van module start)
                     In gesprek met collega – lesgever, secretariaat, poetsvrouw … kunnen antwoorden op vraag ‘Hoe is ‘t?’ ‘Alles goed?”

M BE 055 BC S11: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau informeren naar een beleving door eenvoudige en gestandaardiseerde vragen te stellen.

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan bij bekenden de vraag stellen naar het welbevinden: bv. ‘Hoe gaat het?’; ‘En met jou?’, ‘Alles goed?’ …
                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (geldt voor alle BC van module start)
                           Zelf vraag kunnen stellen aan andere cursisten, collega’s, schoolpersoneel in cafetaria: ‘Alles goed?’ , ‘Hoe is ‘t?’
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          55
M BE 055 BC S12: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een mening formuleren (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                   -  Kan zeggen wat mooi, lelijk, goed, slecht, lekker is m.b.t. eenvoudige zaken als eten, klas …
M BE 055 BC S13: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een klacht formuleren (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan een klacht melden: bv. ‘het is hier koud’; ‘de koffie is koud’; ‘het toilet is vuil’ …
                           -   Kan zeggen: ‘Ik ben ziek’, ‘ik heb … pijn’ , “ik ben moe”
M BE 055 BC S14: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau een probleem formuleren (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding                -   Kan een begripsprobleem aangeven: bv. ‘ik begrijp het niet’; ‘wablief?’; ‘wat is dat?’ …
                           -   Kan reageren op de vraag naar welbevinden met een standaardzin: bv. ‘ik ben ziek’; ‘mijn kind is ziek’ …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                           56
M BE 055 BC S15: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op kopiërend niveau informeren naar een probleem door eenvoudige en gestandaardiseerde vragen te stellen
(informatieve teksten).

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding              -  Kan vragen aan medecursisten wat het probleem is met standaardzinnen zoals ‘Wat is er?’, ‘Gaat het?’ …
Attitudes
 Bij de uitvoering van een spreektaak geeft de cursist blijk van:

    spreekdurf;
    bereidheid om de standaardtaal te benaderen;
    doorzettingsvermogen.
 Ondersteunende elementen
                 1. Kennis

De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de
spreektaak uit te voeren:
                       woordenschat, grammatica;
                       uitspraak en intonatie;
                       taalregister: informele situaties;
                      de socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.


                 2. Leerstrategieën

De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst volgendeOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          57
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen:
     informatie verzamelen en ordenen;
     een beroep doen op het eerder geleerde;                 3. Communicatiestrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende communicatiestrategieën aanwenden:
     gebruik maken van niet-verbaal gedrag (mimiek, gebaren, geluid);
     compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, vragen om trager te spreken en vragen om uitleg).
Vaardigheid: LEES- EN SCHRIJFVOORWAARDEN

Tekstkenmerken
    De kenmerken van de te lezen en te schrijven teksten zijn als volgt:
        zij zijn ultra kort, ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord;
        ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen aan het tempo.
Basiscompetenties na te streven
De cursist ontwikkelt een fijne schrijfmotoriek, d.w.z. dat hij/zij in staat is cirkelvormige, lineaire schrijfbewegingen uit te voeren.

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding            lichaamshouding bij het schrijven
                       knippen en plakken
                       motorische oefeningen en schrijfpatronen
                       pengreep oefenen
                       motorische oefeningen met de PC – muis
                       Het verdient aanbeveling om heel wat instructies bij deze oefenvormen visueel te ondersteunen met foto’s of pictogrammen.
                       …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                           58
De cursist kan zich oriënteren in de tijd.

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding            Wat doe je eerst? Wat hoor je eerst?
De cursist kan zich oriënteren in de ruimte

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding             Wat zie je eerst?
                        Wie staat er naast jou?
De cursist kan visueel discrimineren.

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding             Welke tekening / vorm / letter is dezelfde? Omcirkel een ‘t’
De cursist kan visueel lezen.

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding             Omcirkel hetzelfde woord …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                    59
De cursist kan klankverschillen visueel discrimineren.

Contexten                  Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding             Wat is niet hetzelfde?
De cursist kan klanken en woorden auditief discrimineren.

Contexten                  Concretisering leerinhoud
  1. Eigen opleiding             Luister: wat is (niet) hetzelfde?
Attitudes
  De cursist geeft bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden blijk van :
       lees- en schrijfbereidheid;
       doorzettingsvermogen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                       60
 Ondersteunende elementen
                 1. Kennis

De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is voor de lees- en schrijfvoorwaarden:
          woordenschat;
          uitspraak en intonatie;
         lees- en schrijfrichting.

                 2. Leerstrategieën

De cursist kan bij voor de lees- en schrijfvoorwaarden desgewenst volgende leerstrategieën toepassen:
     voorkennis oproepen en gebruiken;
     het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel.                 3. Communicatiestrategieën
De cursist kan voor de lees- en schrijfvoorwaarden volgende communicatiestrategieën aanwenden:
     in de lees- en schrijfsituatie om uitleg vragen.
Sleutelcompetenties
    Kunnen omgaan met numerieke gegevens
    Kunnen samenwerken
    Kunnen keuzes uitvoeren
    Kunnen omgaan met problemen
    Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 61
4.2. Beschrijving Module NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1 (M BE 056)

4.2.1. Situering module

In de module "NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1" leert de anderstalige ongeletterde en laaggeletterde taalleerder in een anderstalige omgeving
met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk mondeling communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke
omgeving. De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het maatschappelijk-persoonlijk domein. Om in dit
domein te kunnen functioneren leert de cursist eenvoudige elementaire taaluitingen als instructies en voorstellen verwoorden aan bekenden en onbekenden
uit zijn/haar nabije omgeving. Hij/zij leert ook ze te begrijpen en ernaar te handelen of er mondeling op te reageren. De cursist leert het globale onderwerp
begrijpen in mededelingen en gesprekken.
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren bereidt hij/zij ook de voorwaarden voor die nodig zijn
voor de verwerving van de vaardigheden schrijven en lezen.

De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een
keuze van de volgende contexten:

1 Contacten met officiële instanties
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat

4.2.2. Instapvereisten

De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 ALFA R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau Start” via

    het behalen van een deelcertificaat voor deze module
    het slagen voor een toelatingsproefOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               62
    het succesvol doorlopen van een EVC - procedure


Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.


4.2.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1 (M BE 056)
Vaardigheid: LUISTEREN

Tekstkenmerken
 De te beluisteren teksten hebben de volgende kenmerken:
      ze zijn waar mogelijk semi-authentiek of authentiek
      ze hebben betrekken op concrete, eenvoudige en op inhouden die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd
      maken
      ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd
      ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd
      ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         63
Basiscompetenties
M BE 056 BC L01: De cursist kan op beschrijvend niveau het globale onderwerp bepalen in een mededeling (informatieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële
instanties                    Begrijpt mededelingen over een verjaardag, geboorte …
2 Leefomstandigheden               Begrijpt informatie over opening- en sluitingsdagen/tijden van de school, het OLC, het secretariaat van de school,
3 Afspraken en regelingen             winkel …
4 Consumptie
                         Begrijpt mededelingen die te maken hebben met het klasgebeuren: bv. ‘cursist x is ziek’, ‘cursist x heeft werk’,
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten              ‘volgende week is het vakantie’, …
7 Vrije tijd                   Begrijpt mededelingen over de organisatie op school: lesdagen en –uren, benodigdheden, gebruik van
8 Nutsvoorzieningen                schoolagenda, huiswerk, melden van afwezigheid, gebruik cafetaria …
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal                Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (voor alle BC in module 1)
11 Gezondheidsvoorzieningen           Waar heb je Nederlands gesproken, gehoord?
12 Klimaat                    Wanneer heb je Nederlands gesproken en gehoord?
                         Wat heb je gehoord?
                         Met wie heb je gesproken?
                         Wat heb je gezegd?
                     …
                         De school verwittigen dat je niet naar de les komt.
                         Stel vragen aan iemand die goed Nederlands spreekt:
                         Waar is het toilet?
                         Mag ik iets vragen? Heb jij kinderen? Heb jij een zoon? Heb jij een zus?
                         Welk huisnummer heb jij? Wat is het huisnummer van je buren?
                         Mag ik iets vragen? Hoe laat is het?M BE 056 BC L02: De cursist kan op beschrijvende niveau het globale onderwerp bepalen in een gesprek (informatieve teksten).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                      64
contexten                    Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële
instanties                         Begrijpt in een eenvoudige (social talk) gesprek de gekende en vertrouwde elementen m.b.t. persoonlijke gegevens van een medecursist, de
2 Leefomstandigheden                    lesgever, een collega, een buur (personalia, welbevinden, …)
3 Afspraken en regelingen                  Begrijpt in een gesprek de eenvoudige vragen naar tijd: bv. ‘hoe laat is het?’, ‘hoe laat begint de pauze?’, ‘wanneer vertrek je?’ …
4 Consumptie                        Begrijpt eenvoudige gesprekken in winkelsituaties
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
                         Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (voor alle BC in module 1)
7 Vrije tijd                   Vragen aan schoolpersoneel, andere cursisten in de cafetaria hoe laat het is
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 KlimaatAttitudes
Bij de uitvoering van een luistertaak is de cursist bereid:
     grondig en onbevooroordeeld luisteren naar wat de gesprekspartner zegt
     zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner
     zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid)
 Ondersteunende elementen
                   1. Kennis

De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de
luistertaak uit te voeren:
           woordenschat, grammatica / notions en functions;
           uitspraak en intonatie;
           taalregister (enkel formeel en informeel);
          de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                            65
                  2. Leerstrategieën

De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst volgende
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen:
     het luisterdoel bepalen;
     het eerder geleerde oproepen en gebruiken;
     zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen).                  3. Communicatiestrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) aanwenden:
       gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor niet-verbaal gedrag;
       in een luistersituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en trager te spreken.
Vaardigheid: SPREKEN

Tekstkenmerken
  De te produceren teksten hebben de volgende kenmerken:
      ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige en op inhouden die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd
       maken
      ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd
      ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
      ze worden in laag spreektempo uitgesproken
      ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner
      ze kunnen uitspraakfouten bevatten
      ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten
Basiscompetenties


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         66
M BE 056 BC S01: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden en op beschrijvend niveau een instructie geven (prescriptieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële
instanties                    Kan in het kader van een oefening diverse instructies in de klas formuleren zoals ‘kom binnen’, ‘ga zitten’ …
2 Leefomstandigheden               Kan een eenvoudige instructie van de lesgever herhalen als een medecursist daarom vraagt: bv. map nemen, iets uitknippen, …
3 Afspraken en regelingen             Kan een eenvoudige instructie aan een medecursist geven m.b.t. de weg naar een plaats binnen de school (toilet, secretariaat, lokaal…)
4 Consumptie
                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (voor alle BC in module 1)
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd                   Waar heb je Nederlands gesproken, gehoord?
8 Nutsvoorzieningen                Wanneer heb je Nederlands gesproken en gehoord?
9 Ruimtelijke oriëntering             Wat heb je gehoord?
10 Onthaal                    Met wie heb je gesproken?
11 Gezondheidsvoorzieningen            Wat heb je gezegd?
12 Klimaat                    De school verwittigen dat je niet naar de les komt.
                         Stel vragen aan iemand die goed Nederlands spreekt:
                         Waar is het toilet?
                         Mag ik iets vragen? Heb jij kinderen? Heb jij een zoon? Heb jij een zus?
                         Welk huisnummer heb jij? Wat is het huisnummer van je buren?
                         Mag ik iets vragen? Hoe laat is het?

                     …
M BE 056 BC SO2: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op beschrijvend niveau een voorstel verwoorden (persuasieve teksten).

Contexten                Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële
instanties                         Kan bv. voorstellen samen een cadeau te kopen voor een medecursist voor een speciale gebeurtenis
2 Leefomstandigheden                    Kan iemand iets aanbieden: bv. ‘Wil je koffie?’, ‘Wil je een koekje?’ …
3 Afspraken en regelingen                 Kan medecursist vragen ‘Ga je mee naar …?’ (met visuele ondersteuning)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                        67
4 Consumptie                 Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
5 Openbaar en privévervoer                   andere cursisten uitnodigen in de cafetaria
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat


M BE 056 BC SO3: De cursist kan in een gespreksituatie met bekenden op beschrijvend niveau op een voorstel reageren.

Contexten                   Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële
instanties                             Kan reageren op een voorstel om bv. samen een cadeau te kopen voor een medecursist
2 Leefomstandigheden                        Kan reageren op het aanbod om bv. koffie te drinken
3 Afspraken en regelingen                      Kan reageren op vraag ‘Ga je mee?’ met ‘Nee, sorry, ik kan niet’
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 KlimaatAttitudes
 Bij de uitvoering van een spreektaak geeft de cursist blijk van:

          spreekdurf;
          communicatiebereidheid;
          bereidheid om de standaardtaal te benaderen;
          doorzettingsvermogen.
 -
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                           68
 Ondersteunende elementen
                 1. Kennis

De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de
spreektaak uit te voeren:
                       woordenschat, grammatica;
                       uitspraak en intonatie;
                       taalregister: informele situaties;
                      de socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.


                 2. Leerstrategieën

De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst volgende
(cognitieve en meta-cognitieve) leerstrategieën toepassen:
     informatie verzamelen en ordenen;
     een beroep doen op eerdere leerervaringen;                 3. Communicatiestrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende communicatiestrategieën aanwenden:
     gebruik maken van niet-verbaal gedrag (mimiek, gebaren, geluid);
     compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, vragen om trager te spreken en vragen om uitleg).                  4.  Reflecteren
De cursist kan bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak desgewenst reflecteren op taal en taalgebruik.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                             69
Vaardigheid: LEES- EN SCHRIJFVOORWAARDEN

Tekstkenmerken
    De kenmerken van de te lezen en te schrijven teksten zijn als volgt:
        zij zijn ultra kort, ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord;
        ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen aan het tempo.
Basiscompetenties (na te streven)
De cursist ontwikkelt een fijne schrijfmotoriek, d.w.z. dat hij/zij in staat is cirkelvormige, lineaire schrijfbewegingen uit te voeren.

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  2. Eigen opleiding
                            Lichaamshouding bij het schrijven
                            Knippen en plakken
                            Motoriek en pengreep oefenen
                            Cirkelvormige en lineaire schrijfbewegingen oefenen
                            Cijfers schrijven
                            Aanzet tot een aantal conventies die voorkomen in formulieren en taaloefeningen: bv. aankruisen, schrappen, omcirkelen, …
De cursist kan zich oriënteren in de tijd.

Contexten                   Concretisering leerinhoud
  2. Eigen opleiding
                            - Wat je eerst ziet, lees je eerst; kloklezen; het weekschema: dagen, weekend, deze week, volgende week …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                           70
De cursist kan zich oriënteren in de ruimte.

Contexten
  2. Eigen opleiding           Concretisering leerinhoud

                          Voor, achter, links, rechts, in het midden, van links naar rechts, van boven naar onder, voorkant, achterkant, hier, daar …
De cursist kan visueel discrimineren.

Contexten                 Concretisering leerinhoud
  2. Eigen opleiding
                          Waarnemen van details bv. grootte, vorm, …
De cursist kan visueel lezen.

Ccontexten                 Concretisering leerinhoud
  2. Eigen opleiding            De cursist herkent eigen naam en adres op envelop / op brief aan hem geadresseerd


                      Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                      Breng gepersonaliseerde post mee: omcirkel je naam, je adres …
De cursist kan klankverschillen visueel discrimineren.

Contexten                 Concretisering leerinhoud
  2. Eigen opleiding
                          Beelden vasthouden in het geheugen
                          Volgorde in tekens onderscheiden
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          71
De cursist kan klanken en woorden auditief discrimineren.

Contexten                  Concretisering leerinhoud
  2. Eigen opleiding
                            Klanken in een woord herkennen
                            Klanken in het geheugen vasthouden
                            Verschillen en overeenkomsten in klanken herkennen
                            Volgorden in klanken onderscheiden
                            Woorden in een zin herkennen
                            Bekende woorden in een tekst herkennen
                            Klanken, woorden en intonaties nazeggen
                            Aanzet tot samenstellende delen in een samengesteld woord herkennen
Attitudes
  De cursist geeft bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden blijk van :
    -   lees- en schrijfbereidheid;
    -   doorzettingsvermogen.
 Ondersteunende elementen
1. De cursist kan de ondersteunende  kennis gebruiken die nodig is voor de lees- en schrijfvoorwaarden:
      woordenschat;
      uitspraak en intonatie;
    lees- en schrijfrichting.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         72
2. De cursist kan bij voor de lees- en schrijfvoorwaarden desgewenst volgende  leerstrategieën toepassen:
     voorkennis oproepen en gebruiken;
     het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel.

3. De cursist kan voor de lees- en schrijfvoorwaarden volgende  communicatiestrategieën aanwenden:
     in de lees- en schrijfsituatie om uitleg vragen.
Sleutelcompetenties
     Kunnen omgaan met numerieke gegevens
     Kunnen samenwerken
     Kunnen keuzes uitvoeren
     Kunnen omgaan met problemen
     Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   73
4.3. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. / Breakthrough / Basisniveau 2 (M BE 057)

4.3.1. Situering module

In de module "NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 2" leert de anderstalige ongeletterde en
laaggeletterde taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen
hoofdzakelijk mondeling communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar
onmiddellijke omgeving. De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en
luisteren binnen het maatschappelijk persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren
leert hij/zij eenvoudige elementaire taaluitingen zoals uitnodigingen en oproepen verwoorden aan
onbekenden uit zijn nabije omgeving en leert ook ze te begrijpen en ernaar te handelen en/of er ook
mondeling op te reageren. De cursist leert het globale onderwerp begrijpen in een eenvoudig advies
en in de beleving van een spreker.
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel
langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren
bereidt hij/zij ook de voorwaarden voor die nodig zijn voor de verwerving van de vaardigheden
schrijven en lezen.
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten 14 uit dit domein:
De contexten zijn:

1 Contacten met officiële instanties
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               74
4.3.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.


De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 -
1.1/Breakthrough/Basisniveau 1”.

4.3.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1.Breaktrough/basisniveau 2 (M BE 057)

Vaardigheid: luisteren

tekstkenmerken
De te beluisteren teksten vertonen de volgende kenmerken:

    Ze zijn waar mogelijk authentiek of semi- authentiek
    Ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige en op inhouden die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd zijn
    Ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd
    Ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd
    Ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         75
 -
Basiscompetenties
M BE 057 BC L01: de cursist kan op beschrijvende wijze het globaal onderwerp bepalen in een adviescontexten                Concretisering :globaal onderwerp bepalen in een advies

1 Contacten met officiële            -Begrijpt eenvoudig advies van de lesgever met betrekking tot het eigen leerproces zoals manieren om buiten de les Nederlands te leren
instanties                    gebruik van OLC …
                         -Begrijpt eenvoudig advies van de dokter, apotheker, verpleegster mbt verzorging, medicatie, ziekteverlof …
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
12 Klimaat
                      Uit Kijk eens in de doos:
                     -globaal onderwerp bepalen in een beleving :
                      - bv. kan je me helpen
                      -bv.leren
                     -globaal onderwerp bepalen in een advies
                      -bv.te koop
M BE 057 BC LO2: De cursist kan op beschrijvende wijze het globale onderwerp bepalen in een beleving

1 Contacten met officiële instanties   Concretisering :globaal onderwerp bepalen in een beleving
2 Leefomstandigheden               Kan de gelukwensen van een medecursist, de lesgever, bekenden begrijpen voor bv een verjaardag
3 Afspraken en regelingen             Kan het medevoelen van een medecursist, de lesgever begrijpen bij een onaangename gebeurtenis bv bij ziekte
                         Kan een bekende begrijpen die aangeeft wat hij wil eten, drinken
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                        76
4 Consumptie                       Kan de voorkeur van een medecursist begrijpen mbt eten, drinken, kleding
5 Openbaar en privévervoer                Kan de reactie van medecursisten, bekenden op een vrijetijdsbesteding begrijpen (bv. leuk, saai, …)
                             Kan gevoelens van medecuristen, bekenden begrijpen mbt tot gebeurtenissen (bv blij, boos, triest …)
6 Voorlichtingsdiensten                  Kan de gelukwensen en het medevoelen begrijpen van anderen bij gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer
7 Vrije tijd                       Kan de vraag naar de eigen gevoelens begrijpen bij gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering            Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen            Uit Kijk eens in de doos:
12 Klimaat                    -globaal onderwerp bepalen in een beleving :
                          - bv. kan je me helpen
                          -bv.leren
                         -globaal onderwerp bepalen in een advies
                          -bv.te koop
Attitudes
Bij de uitvoering van de luistertaak geeft de cursist blijk van de volgende attitudes:

     grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner zegt
     zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;
     zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt Ondersteunende elementen (desgewenst te gebruiken)

Kennis
De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de luistertaak uit te voeren:

     woordenschat en grammatica / notions en functions;
     uitspraak en intonatie;
     taalregister (enkel informeel);
     de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          77
2.Leerstrategieën
Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist desgewenst de volgende (cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen:

    het luisterdoel bepalen
    het eerder geleerde oproepen en gebruiken
    zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel3.Compenserende strategieën

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist desgewenst de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) aanwenden:
     gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor niet-verbaal gedrag (mimiek, gebaren, geluid)
     in een luistersituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en trager te spreken
Vaardigheid: spreken

tekstkenmerken
De te produceren teksten hebben de volgende kenmerken:
     Ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige en op inhouden die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd zijn
     Ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd
     Ze bevatten stereotiep formuleringen en standaarduitdrukkingen
     Ze worden in laag spreektempo uitgesproken
     Ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner
     Ze kunnen uitspraakfouten bevatten
     Ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          78
Basiscompetenties
 M BE 057 BC SO1: De cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvende wijze een uitnodiging verwoorden
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                     79
contexten             Concretisering uitnodiging verwoorden

1 Contacten met officiële     -kan een bekende(medecursist, vriend(in) uitnodigen voor:
                                        een feest,
instanties
                                       een bezoekje thuis,
2 Leefomstandigheden                             speciale gebeurtenis (huwelijk,geboorte,…
3 Afspraken en regelingen                          een koffie te drinken tijdens de pauze,..
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject ( algemeen voor module 2)
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen        Materiaal uit : kijk eens in de doos –
9 Ruimtelijke oriëntering     Zie spreken : een uitnodiging, oproep verwoorden en erop reageren
10 Onthaal             BV. iemand uit nodigen om naar een feest te gaan
11 Gezondheidsvoorzieningen    Bv. hoe reageren op een uitnodiging
12 Klimaat             Bv/ op stap met de klas

                  Stel vragen aan iemand die goed Nederlands spreekt:
                    - Wat vind jij leuk? Wat vind jij niet leuk?
                    - Wat vind jij lekker? Wat vind jij niet lekker?
                    - Waar woon jij? Heb jij een tuin? Heb jij een garage? Hoeveel slaapkamers heb jij?
                  De school verwittigen dat je niet komt en zeg waarom je niet komt.
                  Hoeveel kost een pak boter, een pot confituur ….?
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                     80
M BE 057 BC S02: De cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvende wijze reageren op een uitnodiging

contexten                Concretisering : reageren op een uitnodiging

1 Contacten met officiële            -kan reageren op de uitnodiging van een medecursist bv om tijdens de pauze naar de cafetaria te gaan, een stuk taart/koekje te nemen
instanties                    voor een verjaardag …daarbij gebruik makend van standaarduitingen zoals ja graag, dank je, proficiat
                       -  kan reageren op de uitnodiging van een medecursist, een vriend(in), een collega voor een bezoekje thuis, voor een feestje, speciale
2 Leefomstandigheden               gebeurtenis (huwelijk, geboorte …) met standaardzinnen zoals ja, graag/goed; sorry, ik kan niet …
3 Afspraken en regelingen          -  kan reageren op de uitnodiging van een klasgenootje van het eigen kind voor een verjaardagsfeestje met standaardzinnen zoals ja,
4 Consumptie                   graag/goed; sorry, zij/hij kan niet …
5 Openbaar en privévervoer            -kan instemmend of afwijzend reageren op de uitnodiging van de lesgever voor een activiteit op school (opendeurdag, uitstap …), op de
                         uitnodiging van een medecursist, een bekende voor een feest
6 Voorlichtingsdiensten
                         -kan reageren op de uitnodiging van de juf/meester om over de leerresultaten van het kind te praten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen           Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal               Materiaal uit : kijk eens in de doos –
11 Gezondheidsvoorzieningen       Zie spreken : een uitnodiging, oproep verwoorden en erop reageren
12 Klimaat               BV. iemand uit nodigen om naar een feest te gaan
                    Bv. hoe reageren op een uitnodiging
                    Bv/ op stap met de klas, bvb. bij uitstap in onmiddellijke omgeving van school, of naar supermarkt
M BE 057 BC SO3: De cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvende wijze een oproep verwoorden

1 Contacten met officiële        Concretisering : een oproep verwoorden
instanties
2 Leefomstandigheden                 kan aan een collega/meerdere hulp vragen als iets niet duidelijk is met standaardzinnen
                           kan bij instanties, diensten hulp vragen als iets niet duidelijk is met standaardzinnen
3 Afspraken en regelingen               kan op de school van de kinderen hulp vragen als iets niet duidelijk is met standaardzinnen zoals:
4 Consumptie                     Wat is dat? Kan je dat herhalen? Kan je me helpen? Hoe moet dat? ….
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijdOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                         81
8 Nutsvoorzieningen           Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal               Materiaal uit : kijk eens in de doos –
                    Zie spreken : een uitnodiging, oproep verwoorden en erop reageren
11 Gezondheidsvoorzieningen
                    BV. iemand uit nodigen om naar een feest te gaan
12 Klimaat
                    Bv. hoe reageren op een uitnodiging
                    Bv/ op stap met de klas


M BE 057 BC S04: De cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvende wijze op een oproep reageren

1 Contacten met officiële        Concretisering : reageren op een oproep
instanties
                        kan reageren op de oproep voor hulp van een medecursist als iets niet duidelijk is
2 Leefomstandigheden
                        kan reageren op een oproep van de lesgever voor een gesprek met de cursistenbegeleider met standaardzinnen zoals ja,goed; sorry, ik kan
3 Afspraken en regelingen            niet …
4 Consumptie                  kan reageren op de oproep van de lesgever om de pauze te eindigen en terug naar de klas te gaan met standaardzinnen zoals ja, goed…; ja,
5 Openbaar en privévervoer            sorry;
6 Voorlichtingsdiensten             sorry, ik kan niet ….
                        kan reageren op de oproep om documenten voor te leggen zoals paspoort, diploma’s ….
7 Vrije tijd
                        kan reageren op de oproep van een collega voor hulp als iets niet duidelijk is
8 Nutsvoorzieningen               kan reageren op de oproep van de werkgever om de werkplek netjes te houden, afval te sorteren in de cafetaria …. met
9 Ruimtelijke oriëntering            kan reageren op de oproep van instanties en diensten om een afspraak af te bellen in geval van ziekte, andere reden,
10 Onthaal                   kan reageren op een eenvoudige oproep van de winkelier zoals wie is er aan de beurt? Aan wie is het? Kan ik u helpen?, anders nog iets?
11 Gezondheidsvoorzieningen           Hebt u soms 10 cent? Hebt u niets kleiner? Mag het iets meer zijn
                        -kan reageren op de oproep om documenten en formulieren te ondertekenen bij diensten en instanties zoals bij de bank, de post, de
12 Klimaat
                         verzekering, de mutualiteit, het OCMW,gemeentehuis
                        -kan reageren op de oproep in een winkel om documenten en formulieren voor te leggen en te ondertekenen zoals een bestelbon, een factuur
                         …
                        kan reageren op een oproep in het openbaar vervoer om documenten te tonen zoal vervoerbewijs,

                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                    Materiaal uit : kijk eens in de doos –
                    Zie spreken : een uitnodiging, oproep verwoorden en erop reageren
                    BV. iemand uit nodigen om naar een feest te gaan
                    Bv. hoe reageren op een uitnodiging
                    Bv/ op stap met de klas
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                       82
Attitudes
 Bij de uitvoering van de taak is de cursist bereid om:

Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van de volgende attitudes:
     spreekdurf
     communicatiebereidheid
     bereidheid om de standaardtaal te benaderen
     doorzettingsvermogen Ondersteunende elementen (desgewenst te gebruiken)
1.Kennis
de cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de
spreektaak uit te voeren:

     woordenschat, grammatica;
     uitspraak en intonatie;
     taalregister: informeel en formeel;
     de socioculturele aspecten :sociale conventies en gebruiken;

2.Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst
volgende cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen:
     informatie verzamelen en ordenen;
     een beroep doen op eerdere leerervaringen;


3.Communicatie strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende communicatiestrategieën aanwenden:

     gebruik maken van niet-verbaal gedrag;
     compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, vragen om trager te spreken en vragen om uitleg);

De cursist kan bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak desgewenst reflecteren op taal en taalgebruik.


                spreekdurf
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                             83
Vaardigheid: Lees- en schrijfvoorwaarden

tekstkenmerken
De te lezen en schrijven teksten hebben de volgende kenmerken:
    Ze zijn ultra kort
    Ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord
    Ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen een het tempo
Basiscompetenties na te streven
De cursist ontwikkelt een fijne schrijfmotoriek, d.w. z. dat hij/zij in staat is cirkelvormige,lineaire schrijfbewegingen uit te voeren
De cursist :
   kan zich oriënteren in de tijd;
   kan zich oriënteren in de ruimte;
   kan visueel discrimineren;
   kan visueel lezen;
   kan klankverschillen visueel discrimineren
    kan klanken en woorden auditief discrimineren.contexten                  Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële                      kan zich oriënteren in de tijd
instanties                             kan zich oriënteren in de ruimte
2 Leefomstandigheden                        kan visueel discrimineren
3 Afspraken en regelingen                      kan visueel lezen
4 Consumptie                            kan klankverschillen visueel discrimineren
5 Openbaar en privévervoer                     kan klanken en woorden auditief discrimineren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                          84
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat


Attitudes
Bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden geeft de cursist blijk van de volgende attitudes:
     lees- en schrijfbereidheid
     doorzettingsvermogen
 Ondersteunende elementen

1.Kennis
De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is voor de schrijf- en leesvoorwaarden:
     woordenschat
     uitspraak en intonatie
     lees- en schrijfrichting


2.Leerstrategieën
De cursist kan voor de schrijf- en leesvoorwaarden desgewenst volgende leerstrategieën toepassen:
     voorkennis oproepen en gebruiken
     het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel


3.Compenserende strategieën
De cursist kan voor de schrijf- en leesvoorwaarden volgende communicatiestrategieën aanwenden:
             -   in de schrijf- en leessituatie om uitleg vragen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                85
Sleutelcompetenties
   Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
   Kunnen samenwerken
   Kunnen keuzes uitvoeren
   Kunnen omgaan met problemen
   Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013       86
4.4. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. / Breakthrough / basisniveau3 (M BE 058)

4.4.1. Situering module

In de module "NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/ Basisniveau 3" leert de anderstalige laaggeletterde taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte
talige middelen hoofdzakelijk mondeling communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het maatschappelijk-persoonlijk domein. Om in dit domein te
kunnen functioneren leert hij/zij eenvoudige elementaire taaluitingen richten aan onbekenden uit zijn/haar nabije omgeving zoals het verwoorden van
belevingen en ernaar vragen, het maken en afzeggen van afspraken en het formuleren van problemen. Hij/zij leert ook een uiting van een klacht globaal
begrijpen en alle gegevens uit eenvoudige instructies.
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren bereidt hij/zij ook verder de voorwaarden voor die nodig
zijn voor de verwerving van de vaardigheden schrijven en lezen.
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een
keuze van de volgende contexten15 uit dit domein:
De contexten zijn:

1 Contacten met officiële instanties
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              87
4.4.2. Instapvereisten
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 -1.1/Breakthrough/basisniveau 2”.

Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

4.4.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – M BE 058 Breakthrough/Basisniveau 3

Vaardigheid: Luisteren

Tekstkenmerken
    ze zijn waar mogelijk semiauthentiek of authentiek;
    ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en
    vertrouwde inhouden;
    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;
    ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd;
    ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken.Basiscompetenties

Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               88
M BE 058 BC L01: De cursist kan op beschrijvend niveau het globale onderwerp bepalen in een klacht;contexten               Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële       begrijpt een eenvoudige klacht over :
instanties                 de orde in de klas, school.
2 Leefomstandigheden            het niet op tijd komen.
3 Afspraken en regelingen          het gebrek aan respect voor de medecursisten
4 Consumptie                het niet reageren op de oproep om een afspraak af te bellen in geval van ziekte, andere reden.
5 Openbaar en privévervoer         de netheid op de werkplek
6 Voorlichtingsdiensten           het niet naleven van het arbeidsreglement (rustpauze respecteren, beschermingskledij gebruiken
7 Vrije tijd              begrijpt een eenvoudige klacht van :
8 Nutsvoorzieningen             de conducteur zoals het niet geldig zijn van een vervoerbewijs, het bevuilen van zitbanken…
9 Ruimtelijke oriëntering
                      de verpleegster in het ziekenhuis over het niet respecteren van bezoekuren, lawaaioverlast.
10 Onthaal
                      de buren en/of huisbaas over bijvoorbeeld lawaaihinder, onderhoud, deur sluiten,….
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat                 de leerkracht van de kinderen over het niet naleven van de schoolregels zoals op tijd komen, indienen
                        doktersattest.
                      de leerkracht over het niet uitvoeren van instructies zoals huiswerk maken, agenda ondertekenen.
                    begrijpt een eenvoudige klacht in de winkel over het niet respecteren van de beurtvolgorde                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject : geldt voor heel module 3

                    Stel vragen aan iemand die goed Nederlands spreekt:
                     - Wat vind jij van dansen? Wat vind jij van mosselen? Wat vind jij van een poes?
                     - Wat vind jij van het weer in België?Wat vind jij van de mensen in België? Wat vind jij van de frieten in België?
                       Wat vind jij van de Nederlandse taal?
                    Wanneer is het gemeentehuis open?


M BE 058 BC L02: De cursist kan op beschrijvend niveau alle gegevens in een eenvoudige instructie begrijpen.

contexten                Concretisering inhoud:
1 Contacten met officiële instanties  Begrijpt eenvoudige instructies :
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen            van de lesgever in het kader van de les


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                     89
4 Consumptie                 van de lesgever mbt tot een geplande buitenschoolse activiteit.
5 Openbaar en privévervoer          bij het onderzoek, de behandeling van de dokter, tandarts, verpleegster, apotheker
6 Voorlichtingsdiensten            mbt veiligheid en hygiëne gerelateerd aan eigen werk.
7 Vrije tijd                 mbt het gebruik van het openbaar vervoer zoals neem bus X
8 Nutsvoorzieningen              ivm geselecteerd huisvuilophaling
9 Ruimtelijke oriëntering           mbt de plaats van goederen zoals ‘leg de dweil vanonder in de kast’, neem de groene tang uit de bak..
10 Onthaal                  mbt tot ruilen van en waarborg van goederen (hou het kasticket bij)
11 Gezondheidsvoorzieningen
                       over het het naleven van impliciete of expliciete sociale conventies (je moet daar aanschuiven, je moet een
12 Klimaat
                       nummertje nemen)
                       begrijpt een eenvoudige routebeschrijving in een vertrouwde omgeving.
                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject : geldt voor heel module 3
                       Begrijpt instructie van poetsvrouw op school m.b.t. het deponeren van afval in de juiste zak (PMD …)
                       Begrijpt secretariaatsmedewerker m.b.t. aanduidingen waar zich iets bevindt, hoe zich in te schrijven voor OLC
                       …Attitudes
De cursist is bij de uitvoering van de luistertaak bereid:
   grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner zegt;
   zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt


 Ondersteunende elementen

1. Kennis
De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de luistertaak uit te voeren:
   woordenschat en grammatica / notions en functions;
   uitspraak en intonatie;
   taalregister (enkel formeel en informeel);
   de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken);
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  90
2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst volgende
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen:
   het luisterdoel bepalen;
   relevante voorkennis oproepen en gebruiken;

    zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen);3. Compenserende strategieën
bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende
strategieën) aanwenden:
    gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor niet-verbaal gedrag;
    in een gesprekssituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en trager te spreken.
Spreken:

Tekstkenmerken
De te produceren teksten hebben de volgende kenmerken:
    ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde inhouden;
    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd
    ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;
    ze worden in een laag spreektempo uitgesproken;
    ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner;
    ze kunnen uitspraakfouten bevatten
    ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                            91
Basiscompetenties
           cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvend niveau zijn beleving (d.i. zijn wensen, noden en gevoelens) verwoorden;
M BE 058 BC S01 / SO2: De
vragen naar de beleving van de gesprekspartner; (omdat het dezelfde tekstsoort betreft hebben we deze BC geclusterd)


contexten               Concretisering leerinhoud
1 Contacten met officiële       de cursist :
instanties
2 Leefomstandigheden              reageert beknopt op de vraag van een medecursist, lesgever, vrienden, naar het welbevinden.
3 Afspraken en regelingen           Verwoordt gelukwensen verwoorden tav een medecursist, de lesgever, een collega zoals voor een verjaardag,
4 Consumptie                  een speciale gebeurtenis.
5 Openbaar en privévervoer           Verwoordt medeleven tav een medecursist, de lesgever, een collega bij onaangename gebeurtenissen zoals een
6 Voorlichtingsdiensten             overlijden, ziekte, ongeval, werkverlies
7 Vrije tijd                  Kan de lesgever vragen het werk na te kijken
8 Nutsvoorzieningen              Kan de lesgever vragen naar buiten te gaan, de les vroeger te verlaten
9 Ruimtelijke oriëntering           Kan de lesgever vragen om het raam, deur, verwarming open te zetten.
10 Onthaal                   Kan aan een medecursist vragen om geld te wisselen voor de automaat, parkeermeter.
11 Gezondheidsvoorzieningen
                        Kan de nodige papieren vragen die nodig zijn om in orde te zijn met vdab, ocmw, sociale huisvesting
12 Klimaat
                        Kan aan een collega vragen van ploeg te wisselen.
                        Kan aan de werkgever een dag verlof vragen.
                        Kan in de cafetaria op school, op werk..; aangeven wat hij wil eten of drinken
                        Kan in het ziekenhuis aangeven wat hij nodig heeft.
                        Kan in de supermarkt vragen om geld te wisselen voor de winkelkar.
                        Kan op een eenvoudige wijze gevoelens verwoorden zoals blij, boos ,triest…
                        Kan een positieve en negatieve reactie op gedrag en activiteiten verwoorden zoals , leuk plezant, saai..;
M BE 058 BC S03 / S04: De cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvend niveau een afspraak maken en die ook afzeggen (ook hier
hebben we geclusterd)


contexten                Concretisering leerinhoud:
1 Contacten met officiële instanties


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               92
2 Leefomstandigheden          de cursist :
3 Afspraken en regelingen          kan in het olc een afspraak maken en een afspraak afzeggen
4 Consumptie                 kan zich afwezig melden voor de les bij het secretariaat van de school
5 Openbaar en privévervoer          Kan reageren op een voorgestelde datum/dag voor een afspraak met de dokter, tandarts
6 Voorlichtingsdiensten           Kan een afspraak maken met de huisbaas en deze afzeggen
7 Vrije tijd                 Kan een afspraak maken met de VDAB, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij
8 Nutsvoorzieningen             Kan een afspraak maken met een vakman en deze afzeggen
9 Ruimtelijke oriëntering          Kan een afspraak maken met de schooldirectie, de taakleerkracht, de logopediste
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen      Buitenschoolse opdracht:
12 Klimaat
                    Naar de huisarts bellen om een afspraak te maken, af te zeggen of te verplaatsen:
                     1. eerst rollenspel / dialoog voorbereiden in de klas
                     2. kies zinnen die buiten de les te gebruiken zijn
                     3. zeg de zinnen na, oefen ze in
                     4. eerst oefenen met lesgever of collega
                     5. daarna ‘echt’ oefenen met huisarts
                     6. beoordeling en evaluatie in de klas: met ook feedback van betrokken arts

M BE 058 BC S05: De cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvende wijze een probleem formuleren

contexten                   Kan op de vraag naar welbevinden reageren met een standaardzin zoals ik ben ziek, mijn baby is ziek, ik voel
1 Contacten met officiële instanties      mij niet goed.
2 Leefomstandigheden              Kan aan de lesgever in eenvoudige woorden zeggen waarom hij/zij niet naar de les kan komen
3 Afspraken en regelingen           Kan aan de lesgever zeggen dat iets niet duidelijk is met standaardzinnen zoals ik versta het niet, kan je
4 Consumptie                  herhalen, wablieft
5 Openbaar en privévervoer           Kan aan de lesgever een probleem van lesorganisatie verwoorden zoals de lesdagen, uren, kinderopvang
6 Voorlichtingsdiensten            Kan aan de lesgever een probleem verwoorden met de klas (het is koud, donker, de tafel is vuil)
7 Vrije tijd
                        Kan aan de lesgever een probleem met medecursisten verwoorden zoals een conflict.
8 Nutsvoorzieningen
                        Kan aan de lesgever zeggen dat hij/zij iets kwijt is.
9 Ruimtelijke oriëntering
                        Kan aan een werkgever, collega een probleem op het werk verwoorden zoals het niet begrijpen van de
10 Onthaal
                        instructie
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat                   Kan aan een werkgever, collega een probleem op het werk van organisatie verwoorden zoals de lesdagen,
                        uren, kinderopvang
                        Kan aan een werkgever een probleem met de werkkleding melden.
                        Kan bij de vdab een probleem verwoorden zoals niet begrijpen van geschreven documenten.
                        Kan een eenvoudig gezondheidsprobleem verwoorden bij de dokter, de tandarts, de apothekerOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               93
                        Kan een eenvoudig probleem met een gekocht product verwoorden in de winkel zoals een defect, te weinig
                        wisselgeld..
                        Kan een eenvoudig probleem verwoorden ivm de woning aan de huisbuis, het verhuurkantoor.
                        Kan een eenvoudig probleem verwoorden voor een vakman.
                        Kan een probleem van het kind verwoorden tav de leerkracht zoals niet deelname aan bepaalde activiteiten.
                        Kan een probleem verwoorden tav de leerkracht met het gesproken of geschreven Nederlands.Attitudes
De cursist geeft bij de uitvoering van de spreektaak blijk van
   spreekdurf;
   communicatiebereidheid;
   bereidheid om de standaardtaal te benaderen;
   doorzettingsvermogen.


 Ondersteunende elementen

1. Kennis
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de spreektaak uit te voeren:
   woordenschat, grammatica;
   uitspraak en intonatie;
   taalregister: informeel en formeel;
   de socioculturele aspecten :sociale conventies en gebruiken;);2. Leerstrategieën
bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst volgende ( cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen:
    informatie verzamelen en ordenen;
    een beroep doen op eerdere leerervaringen;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               94
3. Compenserende strategieën
bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende communicatiestrategieën aanwenden:
    gebruik maken van niet-verbaal gedrag;
    compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen,
    vragen om trager te spreken en vragen om uitleg);


4. bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak desgewenst reflecteren op taal en taalgebruik.

Sleutelcompetenties
   Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
   Kunnen samenwerken
   Kunnen keuzes uitvoeren
   Kunnen omgaan met problemen
   Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                           95
4.5. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough / Basisniveau 4 (M BE O59)

4.5.1. Situering module

In de module "NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 4" leert de laaggeletterde anderstalige
taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk mondeling
communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het
maatschappelijk-persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert hij/zij eenvoudige
elementaire taaluitingen verwoorden zoals klachten gericht naar aan onbekenden uit zijn nabije
omgeving. Hij/zij leert ook informatie zelfstandig vragen en geven. De cursist leert de informatie in
uitnodigingen en afspraken zelfstandig begrijpen.
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel
langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten 16 uit dit domein:

De contexten zijn:

1 Contacten met officiële instanties
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               96
4.5.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 -1.1/Breakthrough/basisniveau 3.


4.5.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough/Basisniveau 4

Vaardigheid: Luisteren

Tekstkenmerken
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken:

    ze zijn waar mogelijk semiauthentiek of authentiek;
    ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde inhouden;
    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;
    ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd;
    ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                97
Basiscompetenties
M BE 059 BC L01
De cursist kan op structurerend niveau de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze ordenen in een uitnodiging;


Contexten             Concretisering leerinhoud

1 Contacten met officiële                     Begrijpt de uitnodiging van de lesgever voor een uitstap, de opendeurdag …
instanties
2 Leefomstandigheden                        Begrijpt de uitnodiging van een medecursist om op bezoek te komen
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie                            Begrijpt de uitnodiging van de cursistenbegeleider voor een opvolgingsgesprek
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten                      Begrijpt de uitnodiging van het interim-kantoor om een werkaanbieding te bespreken
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen                        Begrijpt het dwingende karakter van een uitnodiging van de VDAB
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal                             Begrijpt de uitnodiging van Kind en Gezin om naar een voorlichtingsavond te komen
11 Gezondheidsvoorzieningen                    zoals over zwangerschap, verzorging en voeding van de baby …
12 Klimaat
                                  Begrijpt het dwingende karakter van een uitnodiging van het OCMW

                                  Begrijpt de uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten van de oudergroep zoals
                                  meehelpen aan het schoolfeest …

                                  Begrijpt de uitnodiging van de CLB medewerker om over de resultaten, de studiekeuze
                                  van het kind te praten
M BE 059 BC L02: De cursist kan op structurerend niveau de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze ordenen in een afspraak.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              98
                                      Begrijpt de afspraak van de cursistenbegeleider voor een opvolgingsgesprek
1 Contacten met officiële instanties
2 Leefomstandigheden                            Begrijpt de afspraak van het interim-kantoor om een werkaanbieding te bespreken
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie                                Begrijpt de afspraak met de VDAB
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten                          Begrijpt de afspraak met het OCMW
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen                            Begrijpt de afspraak met de CLB medewerker om over de resultaten, de studiekeuze
9 Ruimtelijke oriëntering                         van het kind te praten
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 KlimaatAttitudes
De cursist is bij de uitvoering van de luistertaak bereid:

    grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner zegt;
    zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid).


 Ondersteunende elementen

               1. Kennis

    woordenschat en grammatica / notions en functions;
    uitspraak en intonatie;
    taalregister (enkel formeel en informeel);
    de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken);Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 99
              2. Leerstrategieën

    het luisterdoel bepalen;
    relevante voorkennis oproepen en gebruiken;
    zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen);              3. Communicatieve (compenserende) strategieën

    gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor niet-verbaal gedrag;
    in een gesprekssituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en trager te spreken.
Vaardigheid: Spreken

Tekstkenmerken
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken:

    ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde inhouden;
    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;
    ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;
    ze worden in een laag spreektempo uitgesproken;
    ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner;
    ze kunnen uitspraakfouten bevatten;
    ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                           100
Basiscompetenties
M BE 059 BC S01
De cursist kan in een gesprekssituatie en op beschrijvend niveau een klacht formuleren.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                          101
Contexten             Concretisering leerinhoud

1 Contacten met officiële                     Kan een eenvoudige klacht formuleren zoals de koffie is koud, het is hier koud, vuil …
instanties
2 Leefomstandigheden                        Kan een klacht aan de lesgever verwoorden zoals lange wachttijden voor het gebruik
3 Afspraken en regelingen                     van het OLC
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer                     Kan een klacht aan de lesgever verwoorden zoals het gebrek aan respect van een
6 Voorlichtingsdiensten                      medecursist
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen                        Kan een klacht verwoorden over de netheid op de werkplek zoals atelier, douches, …
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal                             Kan de klacht verwoorden over het gebrek aan propere werkkledij of beschermingskledij,
11 Gezondheidsvoorzieningen                    werkverzuim van collega’s, tijdsdruk, overwerk …
12 Klimaat
                                  Kan de klacht verwoorden met betrekking tot gezondheid en hygiëne

                                  Kan de klacht aan een meerdere verwoorden over de gebrekkige samenwerking met
                                  collega’s, niet uitvoeren van taken door collega’s

                                  Kan de klacht verwoorden aan een collega over het niet uitvoeren van taken, niet willen
                                  ruilen van shift …

                                  Kan een eenvoudige klacht aan de buren verwoorden zoals lawaaihinder …

                                  Kan een eenvoudige klacht aan de huisbaas verwoorden zoals het niet keurig
                                  onderhouden van de woning, het niet uitvoeren van herstellingen, het stijgen van de
                                  huurprijs ….

                                  Kan een eenvoudige klacht verwoorden aan de verpleegster, de kamergenoot in het
                                  ziekenhuis zoals over de bezoekuren, de lawaaioverlast, het eten, …

                                  Kan een eenvoudige klacht verwoorden aan de leerkracht zoals verlies/diefstal van
                                  schoolgerei, ruzie met klasgenoten …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             102
                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject (doorheen module 4)

                        Melden aan secretariaat dat men zijn paraplu, tas, pet … kwijt is.
                        Kijk in je ijskast/kast! Wat is lang houdbaar/niet lang houdbaar!
                        Stel vragen aan iemand die goed Nederlands spreekt:
                        Naar welk programma kijk jij vanavond? Is het grappig/droevig/spannend/ griezelig/saai?
                        Luister naar het weerbericht van morgen en kruis aan: het gaat sneeuwen, het gaat waaien, het gaat regenen …M BE 059 BC S02: De cursist kan in een gesprekssituatie en op structurerend niveau informatie vragen;

                                      Kan allerlei eenvoudige vragen stellen in de persoonlijke levenssfeer van
1 Contacten met officiële instanties                    medecursisten (personalia, familie, thuisland, interesses ...)
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen                          Kan vragen naar de plaats van materiaal dat in de klas gebruikt wordt
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer                         Kan bijkomende informatie vragen bij een jobaanbieding van de VDAB zoals over de
6 Voorlichtingsdiensten                           aard van het werk, over de werktijden, over de vakantieregeling, over het vervoer, over
7 Vrije tijd                                het loon …
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering                          Kan in een winkel naar (de plaats van) een product vragen
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen                         Kan informatie vragen over diverse winkels zoals locatie, afstand, producten …
12 Klimaat
                                      Kan in het station informatie vragen bij het kopen van een ticket, vertrekplaats en –tijd,
                                      spoor, perron, overstapplaats …

                                      Kan in post en bank informatie vragen bij het stellen van eenvoudige handelingen zoals
                                      postzegels kopen, een brief of pakje versturen, geld afhalen of storten …

                                      Kan in een winkel informatie vragen over de prijs, de aard, de beschikbaarheid van een
                                      product

                                      Kan in een winkel informatie vragen over garantie en ruilvoorwaarden
                                      Kan bij een sportclub of vereniging informatie vragen over de activiteiten
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   103
                       Kan bijkomende informatie vragen bij een uitnodiging van het OCMW

                       Kan informatie vragen over een huis bij de sociale huisvestingsdienst, het
                       verhuurkantoor, de eigenaar

                       Kan informatie vragen over zoekertjes uit de krant

                       Kan informatie vragen aan een vakman over een herstelling zoals prijs, dag en uur …

                       Kan een kaartje kopen in het kader van vrijetijdsbesteding zoals in de bioscoop,
                       pretpark, zwembad …

                       Kan in een café, restaurant iets bestellen en bijkomende vragen stellen over eten en
                       drinken

                       Kan bij diensten en instanties informatie vragen over bij welke dienst, op welke plaats
                       men precies moet zijn

                       Kan in het ziekenhuis vragen naar de juiste afdeling, naar de kamer van een zieke …

                       Kan bij de inschrijving van het kind op school informatie vragen zoals lestijden,
                       maaltijden, voor- en naschoolse opvang, busdienst …

                       Kan in de kinderopvang, bij de onthaalmoeder informatie vragen over de opvanguren,
                       de maaltijden, de prijs, de vakantie …

                       Kan aan de leerkracht informatie vragen over het kind zoals het meewerken in de klas,
                       het gedrag, de vooruitgang, de moeilijkheden …
                       Kan tijdens het oudercontact informatie vragen over de resultaten van het kind, de
                       opmerkingen over het kind …

                       Kan als nieuwe werknemer informatie vragen over de plaats van voorwerpen en
                       locaties

                       Kan als toekomstige werknemer vragen stellen zoals over de aard van het werk, over
                       de werktijden, de vakantieregeling, het vervoer, het loon …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                   104
                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                    Buitenschoolse opdrachten in winkel of supermarkt, ook bvb. doe – het - zelfcenter: info vragen over artikelen, bvb. in
                    welke kleuren iets leverbaar is, in welke maten, iets bestellen …
                    Een brochure gaan vragen bij de gemeente of een andere maatschappelijke dienst
                    Info vragen aan de balie van de bibliotheek, de bank, de post, de gemeente, het OCMW, het ziekenhuis …
                    Uitstap naar ziekenhuis of station: allerlei opdrachten m.b.t. info vragen …


M BE 059 BC S03: De cursist kan in een gesprekssituatie en op structurerend niveau informatie geven

1 Contacten met officiële instanties                    Kan eenvoudige informatie geven over het thuisland
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen                          Kan op allerlei eenvoudige vragen antwoorden in de persoonlijke levenssfeer
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer                         Kan informatie geven over de plaats van materiaal dat in de klas gebruikt wordt
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd                                Kan bijkomende informatie geven aan de VDAB bij het zoeken naar een geschikte job
8 Nutsvoorzieningen                             zoals de aard van het gewenste werk, de werktijden, de afstand naar het werk, het
9 Ruimtelijke oriëntering                          gewenste loon …
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen                         Kan informatie geven over de reden om een jobaanbieding van de VDAB aan te
12 Klimaat                                  nemen of te weigeren zoals de aard van het werk, de werktijden, de afstand naar het
                                       werk, het loon, …

                                      Kan informatie geven aan anderen over opening- en sluitingstijden van instanties,
                                       diensten en winkels

                                      Kan in het station informatie geven bij het kopen van een ticket, vertrekplaats en –tijd,
                                       spoor, perron, overstapplaats …

                                      Kan in post en bank informatie geven bij het stellen van eenvoudige handelingen zoals
                                       postzegels kopen, een brief of pakje versturen, geld afhalen of storten …

                                      Kan in het OCMW informatie geven over het (vervanging)inkomen, de financiële
                                       situatie

                                      Kan bij de inschrijving van het kind op school informatie geven over gewenste
                                       maaltijden, voor- en naschoolse opvang, busdienst, schoolmateriaal …Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   105
                                    Kan in de kinderopvang, bij de onthaalmoeder informatie geven over de gewenste
                                    opvanguren, de maaltijden, de medicatie …

                                    Kan aan de leerkracht informatie geven over het kind zoals het gedrag thuis, de
                                    interesses, de moeilijkheden …

                                    Kan als werknemer informatie geven over de plaats van voorwerpen en locaties

                                    Kan als toekomstige werknemer informatie geven over de gewenste job, de gewenste
                                    werktijden, de manier van verplaatsing, het gewenste loon, de vroegere job, de
                                    ervaring …

                                 Voor buitenschoolse opdrachten: zie vorige BC.


Attitudes
De cursist geeft bij de uitvoering van de spreektaak blijk van

    spreekdurf;
    communicatiebereidheid;
    bereidheid om de standaardtaal te benaderen;
    doorzettingsvermogen.


 Ondersteunende elementen

              1. Kennis

    woordenschat en grammatica / notions en functions;
    uitspraak en intonatie;
    taalregister (enkel formeel en informeel);
    de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken);Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              106
             2. Leerstrategieën

    informatie verzamelen en ordenen;
    een beroep doen op eerdere leerervaringen;             3. Communicatieve strategieën

    gebruik maken van niet-verbaal gedrag;
    compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, vragen om trager te spreken en vragen om uitleg);


Sleutelcompetenties
    Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
    Kunnen samenwerken
    Kunnen keuzes uitvoeren
    Kunnen omgaan met problemen
    Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             107
4.6. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough / Basisniveau 5 (M BE O60)

4.6.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 5” leert de cursist de vorm van de letters
van het schrift reproduceren in druk – en koordschrift en de klanken van het Nederlands omzetten
naar die letters. Hij/zij leert de letters van het druk- en koordschrift omzetten naar klanken en hij/zij kan
veel gebruikte woorden, woordgroepen en zinnen herkennen en begrijpen. Hij/zij leert ook cijfers
schrijven. De cursist is na de module in staat tot auditieve discriminatie en beschikt over
uitspraakvaardigheden. Met andere woorden, hij/zij leert (voor hem/haar al dan niet-vertrouwde)
klanken onderscheiden en produceren, hij/zij leert (voor hem/haar niet-vertrouwde) klanksequenties
waarnemen, vatten en aan mekaar schakelen om het Nederlands technisch te kunnen lezen en
schrijven.

De module is gesitueerd in het EDUCATIEVE DOMEIN. Het taalaanbod van de module bestaat uit
een keuze van geschikt taalmateriaal uit de volgende met een * aangeduide contexten uit dit
domein:

CONTEXT:                                       CONCRETISERING:


1. Locaties                                     zoals school/*centrum, *klaslokaal, *open ruimte, *gangen,
                                           cursistenvereniging, *open leerruimte, *kantine … .

2. Instellingen                                   zoals het* centrum voor volwassenenopleiding … .


3. Personen                                     zoals de * cursist zelf (personalia), *de lesgever, *het team van
                                           lesgevers, *collega’s cursisten, bibliotheekpersoneel,
                                           *kantinepersoneel, *secretariaatsmensen … .


4. Voorwerpen                                    zoals *schrijfmateriaal, *lesmateriaal, *voedsel (te verkrijgen in het
                                           opleidingscentrum), *audio-visueel materiaal/toestellen, *bord, *krijt,
                                           *stiften, computers, boekentas … .Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                 108
5. Evenementen en/of centrum- en klasgroepactiviteiten en/of organisatie    zoals *inschrijfmomenten, *lesmomenten (dagen van de week, uren),*
van het lesgebeuren                               pauzemomenten, *bezoeken en uitstappen, *huiswerk, gesprek,
                                        discussie, *groepswerk, examens, evaluatie, rollenspel … .


6. Teksten en documenten                            *zoals inschrijfformulieren, *tekstboeken, *handboeken, lezers,
                                        referentiewerken, geprojecteerde tekst (met OHP/via beamer),
                                        computerschermtekst, *oefenboeken, *oefenbladen, artikels uit
                                        kranten en tijdschriften, woordenboeken … .


4.6.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 -
1.1/Breakthrough/Basisniveau START”.

4.6.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough/Basisniveau 5

Vaardigheid: Technisch lezen

Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              109
Tekstkenmerken
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken:

    ze hebben betrekking op de directe leef- en leersituatie van de cursist;
    ze zijn concreet, eenvoudig en voorspelbaar;
    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd, de zinnen zijn kort, de teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden/cijfers,
    woordgroepen/cijferreeksen en zinnen;
    ze bevatten alledaagse en internationaal –doorzichtige woorden, stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;
    ze kunnen visueel ondersteund zijn;
    ze worden in een traag tempo gelezen.
Basiscompetenties
  De cursist kan op kopiërend niveau:

    M BE 060 BC R01
    alle morfemen in druk – en koordschrift min of meer correct omzetten naar overeenkomstige klanken op letter- en woordniveau. Er kunnen
    nog verkeerde klankletterkoppelingen voorkomen vooral bij die klanken die in de taal van de cursist niet onderscheiden worden;

    M BE 060 BC R02: cijfers min of meer correct lezen.

  De cursist kan op beschrijvend niveau:

    M BE 060 BC R03
    direct veel gebruikte woorden, woordgroepen en zinnen automatiseren en herkennen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              110
Attitudes
De cursist is bereid bij de uitvoering van de leestaak :

    zich te concentreren op de leestaak;
    zich niet te laten afleiden wanneer hij in een tekst niet alles begrijpt.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Leesstrategie

    De cursist kanbij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak de analyse/synthese - leesstrategie desgewenst toepassen;


               2. Leerstrategieën (cognitief en metacognitief)

    relevante voorkennis oproepen en gebruiken;
    een beroep doen op eerdere leerervaringen;               3. Communicatieve strategieën

    gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal;
    om hulp en verduidelijking vragen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             111
Vaardigheid: Technisch schrijven

Tekstkenmerken
De te schrijven teksten vertonen volgende kenmerken:

    ze zijn kort en zeer eenvoudig, de zinnen zijn kort; de teksten bestaan vooral uit geïsoleerde woorden/cijfers en woordgroepen/cijferreeksen;
    ze bevatten alledaagse woorden, stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen en zoveel mogelijk internationaal-transparante woorden;
    ze worden in grote mate nog fonetische gespeld, foutief taalgebruik komt geregeld voor;
    ze worden in een zeer laag schrijftempo geproduceerd.
Basiscompetenties
De cursist kan op kopiërend niveau voor een bekende:


    M BE 060 BC W01 alle morfemen correct vormgeven in druk- en koordschrift in kleine letters op letter-, woord- en zinniveau;
    M BE 060 BC W02 cijfers correct vormgeven.

De cursist kan op beschrijvend niveau:

    M BE 060 BC W03 eenvoudig mondeling taalaanbod op woord- en zinniveau omzetten in schriftelijke taal;
    M BE 060 BC W04 aanbod van eenvoudige cijfers omzetten in hun schriftbeeld.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             112
Attitudes
De cursist is bereid bij de uitvoering van de schrijftaak :

    bereidheid om enige correctheid na te streven;
    schrijfdurf;
    doorzettingsvermogen.


 Ondersteunende elementen

               1. Vaardigheden

    De cursist kan om de schrijftaak uit te voeren desgewenst de visuele, auditieve en motorische vaardigheden combineren bij het analyseren en
    synthetiseren;


               2. Leerstrategieën (cognitief en metacognitief)

    relevante voorkennis oproepen en gebruiken;
    een beroep doen op eerdere leerervaringen;
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             113
Vaardigheid: Ondersteunend luisteren

Tekstkenmerken
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken:

    ze hebben betrekking op de directe leef- en leersituatie van de cursist; M BE 060 LT 01
    ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige en voorspelbare inhouden;
    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; de zinnen zijn kort; de teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden, woordgroepen en zinnen;
    ze bevatten alledaagse en internationaal-doorzichtige woorden, stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;
    ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken.
Basiscompetenties
De cursist kan op kopiërend niveau

    M BE 060 BC L01 alle fonemen (consonanten, vocalen en diftongen) correct discrimineren en identificeren op letter-, woord- en zinniveau.

De cursist kan op beschrijvend niveau

    M BE 060 BC L02 direct veel gebruikte woorden, woordgroepen en zinnen automatiseren en herkennen;


Attitudes
De cursist is bereid bij de uitvoering van de luistertaak:

    grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner zegt;
    zich niet te laten afleiden wanneer hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              114
 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

              1. Communicatiestrategie:

                    De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak om hulp en verduidelijking vragen
Vaardigheid: Ondersteunend spreken

Tekstkenmerken
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken:

    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; de zinnen zijn kort; de teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden, woordgroepen en zinnen;
    ze bevatten alledaagse en internationaal-doorzichtige woorden, stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;
    ze worden in een laag spreektempo uitgesproken;
    ze kunnen worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner;
    ze kunnen uitspraakfouten bevatten, vooral bij die klanken die in de moedertaal niet voorkomen.
Basiscompetenties
    M BE 060 S01: De cursist kan op kopiërend niveau alle fonemen (consonanten, vocalen en diftongen) min of meer correct imiteren op klank-
    ,woord- en zinniveau;
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              115
  Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Leerstrategie:

        De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst een beroep doen op eerdere leerervaring .


Sleutelcompetenties
    Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
    Kunnen samenwerken
    Kunnen keuzes uitvoeren
    Kunnen omgaan met problemen
    Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Concretisering leerinhouden module 5


Module 5 heeft een ondersteunende functie voor de modules 1 t.e.m 4 en 6 t.e.m 9, die respectievelijk functionele mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
beogen en heeft aldus een nevenschakelende functie in het traject.

Functionele doelen vormen de basis voor het lees- en schrijfonderwijs. Om sommige doelen te kunnen realiseren is het nodig dat de cursist zelfstandig kan
lezen en schrijven. Het technische lezen en schrijven is dus geen doel op zich maar een middel.

Schrijven blijft echter voor de doelgroep een moeilijk gegeven. Toch kunnen we niet zonder meer stellen dat schrijven louter ter ondersteuning van het
leesproces wordt gebruikt. Als voor veel cursisten geldt dat de stap naar het zelfstandig lezen en schrijven niet het einddoel is of niet binnen het bereik ligt,
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                116
hebben andere cursisten wel degelijk meer verwachtingen ten aanzien van het schrijfonderwijs. Zij willen wél de stap zetten naar echt zelfstandig schrijven.
Daarom werd dit voorzien in het alfatraject.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de mogelijke opbouw van het lees- en schrijfproces. Het basisschema vindt men in “ Schuurmans I., Van
Hoeteghem L. : Curriculum alfabetisering in de tweede taal. Mechelen: VOCB, 2003. p. 23-27”. De vakgroep Alfa NT2 2005 – 2006 (VOCB) bewerkte dit
schema, onder begeleiding van Lieve Van Hoeteghem.


Gemarkeerd in grijs : kan al eerder aan bod komen
Cursief: kan later aan bod komen (voorts ook in module 12)

            aanvankelijk lezen                          aanvankelijk schrijven
   algemeen doel    Vertrekkende van:                           Vertrekkende van:
             – bekende woorden in speciaal                     – woorden, letters en cijfers
              uitgezochte of                            overtrekken en naschrijven
              geconstrueerde teksten en                      Ziet kenmerkende verschillen
              uit het dagelijks leven                       tussen letters en maakt daar
              kunnen herkennen en                         gebruik van bij het schrijven
              leestechnisch kunnen                        dan die letters.
              ontsleutelen
             – de inhoud van die teksten                      Kan alle lettertekens
              globaal kunnen begrijpen                      herkenbaar schrijven.
             Naar:
             – de nodige informatie kunnen                     Over:
              halen uit eenvoudige teksten                    – overschrijven van
              in veel voorkomende                          woorden, letters, cijfers …
              situaties uit het dagelijks
              leven                                - is in staat bekende
                                                 eenlettergrepige woorden
                                                 visueel te analyseren, is in
                                                 staat deze enige tijd vast te
                                                 houden in het geheugen
                                                 en weer te
                                                 reproduceren.(visueel
                                                 dictee)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              117
                                        Naar:
                                        – schrijft nieuwe korte,
                                         klankzuiver woorden
                                         (mkm)woorden) die
                                         samengesteld zijn uit
                                         geleerde letters. Hierbij
                                         komen fouten nog voor,
                                         maar het principe van
                                         klankletterkoppeling wordt
                                         begrepen


     subdoelen   Vertrekkende van:                   Vertrekkende van:
            – leesrichting kennen      In mondelinge     – een juiste schrijfhouding  In mondelinge
             kent de kenmerkende      modules bij lees- en  – een goede hantering van   modules bij lees- en
             verschillen tussen letters.  schrijfvoorwaarden    pen en papier        schrijfvoorwaarden
             Weet wanneer een teken een              – schrijfrichting kennen
             andere letter is of wanneer             – eigen personalia kunnen
             het een variant is van                 naschrijven van een
             dezelfde letter                    voorbeeld
            kan in een voorgelezen zin de             – werken met blokschrift
             afzonderlijke woorden                Over:
             aanwijzen;                      – op een regel schrijven,   Motorische
                                         tijdig op een nieuwe regel  oefeningen: op een
            – visuele waarneming om                 beginnen           lijn schrijven;
             vormverschillen te kunnen                              witruimte tussen
             onderscheiden:                    – naam zelfstandig kunnen   woorden
             • woordbeelden in een tekst              schrijven of in bepaalde
               kunnen herkennen                  moeilijke
             • woordbeelden kunnen                                Bv met behulp van
                                         situaties overschrijven   letterdoos woorden
               herkennen, in geheugen   Opmerking:
               vasthouden en       Functionele woorden                  leggen
               reproduceren (= opnieuw              Naar:


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                      118
               herkennen) en in een zin   Niet in gebonden   – kunnen noteren van een
               kunnen lezen         schrift         telefoonnummer
              • overeenkomsten kunnen                – kunnen noteren van een
               zien tussen beelden op                tijdstip voor een afspraak
               letter-, woord- en      Opmerking: niet in  – alle letters zelfstandig
               zinsniveau (bv. woorden    gebonden schrift    kunnen schrijven
               met eenzelfde beginletter)             – schrijfhandelingen in het  Functioneel (kan
              • letters van een                    dagelijks leven       vroeger of later)
               verschillend lettertype    Opmerking:       (bv. kattebelletjes)
               kunnen herkennen, lezen    herkennen van zulke  – beginnend gebruik van
                              woordbeelden      schrijven in de
                                          onderwijssituatie als
            Naar:                           -ondersteuning bij de    Later (zie module 12)
            – herkent hoofd- en kleine                 andere vaardigheden
             letters als variant van een                              optioneel
             letter.
            - Leest korte zinnen met
             klankzuivere of geleerde
             woorden

       klank-                   Typisch module 5
            Vertrekkende van:
   letterkoppeling  – eenlettergrepige woorden
             waarvan betekenis en klank
             bekend zijn, visueel en
             auditief kunnen analyseren
             en synthetiseren
            Over:
            – het automatiseren van het
             voorgaande, aangevuld met:
             tweeklanken en moeilijke
             lettercombinaties, aanzet tot
             doffe ‘e’ en d als ‘t’
             uitgesproken aan het eindeOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                       119
             van een woord
            Naar:
            – woorden waarvan de
             betekenis bekend is, kunnen
             lezen

     situaties en  Vertrekkende van:                     Vertrekkende van:
    tekstsoorten  – speciaal samengestelde                  – naschrijven van losse
             teksten:                          woorden
             • kort                          Over:
             • herkenbaar naar inhoud                 – bekende woorden invullen
             • groot letterformaat                   in een eenvoudig formulier
             • blokschrift                      – noteren van een tijdstip
            – voorbereiding, aanzet tot:                 voor een afspraak (datum,
             • het lezen van dagen,                   uur)
              maanden
             • het lezen van een klok                 Naar:
                                          – kort briefje of kaartje
            Over:                           – gebruik van schrijven in de
            – authentieke teksten om                   onderwijssituatie als
             visuele herkenning te                   ondersteuning bij de
             oefenen:                          andere vaardigheden
             • het lezen van een                    (bv. om beter te
               kalender/agenda                     onthouden, zichtbaar
             • het lezen van de digitale                maken van het geleerde)
               klok
             • beginnend gebruik van
                             Kan vroeger en later
               lezen in de
               onderwijssituatie als    bv. om ‘uitingen’ beter
                             te onthouden
               ondersteuning van de
               andere vaardigheden (bv.  (streepjeszin)
               verbinden van een woord
               met een foto of tekening)
            Naar:              Ook bij functionele


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                        120
            – alledaagse situaties met    modules
             volgende tekstsoorten:
             • eenvoudige mededeling
             • eenvoudig formulier
             • veel voorkomende
               verkeersborden
             • naamborden en
               opschriften
             • rekeningen, kastickets
             • kalender, agenda,
               uurrooster
             • eenvoudige authentieke
               teksten

  tekstkenmerken2   Vertrekkende van:                   Vertrekkende van:
            – woorden geselecteerd op               – schrijven in blokschrift
             basis van analysekwaliteit:             – woorden, zinnen en
             concreet, bekend en                  teksten zijn
             klankzuiver                      voorgeschreven in
            – teksten zijn kort, herkenbaar             eenvoudig en duidelijk
             naar inhoud en de woorden               lettertype
             verwijzen naar bekende               – schrijfvoorbeelden worden   Vroeger
             begrippen                       aan de inhoud van
            – authentieke teksten om     Vroeger        leesteksten of dagelijkse
             visuele herkenning in te               situaties ontleend
             voeren                       – schrijftempo ligt laag
            – in duidelijk lettertype, nog            Over:
             veel wit in de tekst                – teksten bestaande uit losse
            – hoofdletters en leestekens              bekende woorden of korte
             kunnen gelezen worden      later                        later
                                        zinnen
            Naar:                         – er worden nog veel
            – geselecteerde, speciaal     module 5 of later   spelfouten gemaakt, er
             samengestelde teksten of               wordt nog fonetisch
             eenvoudige authentieke                geschreven


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                     121
             teksten, met veel illustraties  Naar:
            – eenvoudige structuur       – er worden schrijffouten
             (hoofdzin met maximaal één     gemaakt maar voor het
             bijzin)               verbeteren wordt hulp     later
            – vooral gedrukte teksten,      gevraagd
             maar ook beperkt         – eenvoudige woordenschat
             handgeschreven teksten      – weinig variatie in de stijl
            – bekende woorden kunnen
             vlot gelezen worden, nieuw
             te lezen woorden nog aan
             een laag tempo gelezen

 condities t.a.v. het  Vertrekkende van: (voor heel het  Vertrekkende van:
     onderwijs               traject)  – het vormen van de letters
                               op de juiste manier
            – nieuwe woorden altijd in een    aanleren
             context aangeboden        – schrijfpatronen groot
            – concrete situaties,         aanbieden
             voorwerpen en illustraties    – ze worden herhaald en
             ondersteunen het leer-proces    geoefend tot men ze
            – sterk gestuurde opdrachten     beheerst
             met een herkenbare        – nieuwe lettervormen
             methodiek kunnen onder       worden aangeleerd met
             begeleiding uitgevoerd       begeleiding van
             worden               mondelinge tekst die de
            – er worden nog geen eisen      schrijfrichting beschrijft
             aan het tempo gesteld       – er worden geen eisen aan
            – cursisten krijgen onmiddellijk   het tempo gesteld
             feedback             Naar:
            Over:                – sterk gestuurde en op
            – samenwerking en           reproductie gerichte
             tijdsgebonden opdrachten      methodieken
                              – veelvuldig gebruik van
            Naar:                 ondersteunend


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013             122
            – veel aandacht aan de       beeldmateriaal
             introductie van een tekst:   – vaak voorschrijven bij het
             onderwerp schetsen,        oefenen van lettervormen
             voorkennis en
             achtergrondkennis oproepen
            – gevarieerde vormen van
             lezen aanbieden:
              • hardop lezen om uitspraak
               en begrip te controleren
              • tempoverhogend lezen om
               de leestechniek te oefenen
              • globaal radend lezen
               (bv. bij authentieke
               teksten)
              • informatief lezen (om
               functionaliteit te
               benadrukken)
              • ontspannend lezen

studievaardigheden   Vertrekkende van:         Vertrekkende van:
            – kunnen memoriseren,       – kunnen hanteren van
             geheugentraining         methodieken
            – zich kunnen concentreren    – zich kunnen concentreren
            – foto’s en tekeningen kunnen   – kunnen vergelijken
             lezen              Over:
            – oefenvormen, methodieken    – het kunnen oriënteren op
             kunnen hanteren          een blad en indelingen in
            – bladzijden kunnen omslaan     een map kunnen hanteren
            – auditief geheugen trainen     (opbergen, ordenen,
            Naar:                opzoeken)
            – toetsen van tekstbegrip:    Naar:
             kunnen omgaan met vraag-    – het schrift kunnen
             en opdrachtvormen,        gebruiken ter        Later: module 12 en
             meerkeuze, open vragen                     later


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013            123
            – instructietaal: hoe formuleer   ondersteuning (bv. om te
             je een opdracht          onthouden, om info te
            – kritisch kunnen lezen,      geven, vragen)
             bv. klopt het wat er in de
             tekst staat (juist/fout)

      attitudes  Vertrekkende van:         Vertrekkende van:
            – via leesplezier kunnen     – schrijfplezier, tot een
             komen tot een positieve      positieve houding komen
             attitude tegenover lezen     tegenover schrijven
            – relevante voorkennis kunnen   – durven schrijven
             oproepen            – enige correctheid kunnen
            – niet afhaken als men in een    nastreven
             tekst niet alles begrijpt    – niet afhaken
            – openstaan voor feedback     – openstaan voor feedback
            – het geleerde kunnen       – het geleerde kunnen
             gebruiken (transfer)       gebruiken (transfer)
            – zijn persoonlijke waardering  – zich kunnen concentreren
             en voorkeur voor bepaalde    – de lat voor zichzelf niet te
             teksten kunnen uitspreken     hoog leggen
            – respect voor materiaal     – kunnen samenwerken
             hebben
                             Naar:
            – kunnen samenwerken
                             – combineren van visuele,
            Naar:                auditieve en motorische
            – combinatie van visuele,      vaardigheden bij het
             auditieve en motorische      analyseren en
             activiteit bij het analyseren   synthetiseren
             en synthetiseren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013            124
4.7. Module NT2 Alfa R1 – 1.1 Breakthrough/Basisniveau 6 (M BE 061)

4.7.1. Situering module

In de module ‘NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/Basisniveau 6’ leert de laaggeletterde taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige
middelen hoofdzakelijk schriftelijk communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. De cursist oefent zich
met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het maatschappeljik-persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert de
cursist eenvoudige elementaire taaluitingen als het invullen van een formulier en een document met personalia. Hij/zij leert ook informatie herkennen in
alledaagse formulieren.

De module is gesitueerd in het maatschappelijk-persoonlijk domein. Het taalaanbod van de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de
volgende contexten uit dit domein :

1. Contacten met officiële instanties                     7. Vrije tijd
2. Leefomstandigheden                             8. Nutsvoorzieningen
3. Afspraken en regelingen                           9. Ruimtelijke oriëntering
4. Consumptie                                 10. Onthaal
5. Openbaar en privé-vervoer                          11. Gezondheidsvoorzieningen
6. Voorlichtingsdiensten                            12. Klimaat


4.7.2. Instapvereisten

Zie nieuw decreet:

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.


De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module NT2 Alfa R1-1.1 Breakthrough Basisniveau StartOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              125
4.7.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1 Breakthrough/Basisniveau 6 ( M BE 061)

Vaardigheid: Lezen

Tekstkenmerken
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken :
     ze zijn waar mogelijk authentiek of semi-authentiek
     ze hebben betrekking op de directe leefsituatie van de cursist
     de inhouden zijn concreet, eenvoudig en vertrouwd
     ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd
     ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
     ze kunnen visueel ondersteund zijn
     ze worden in een traag tempo gelezen
Basiscompetenties
M BE 061 BC R01: De cursist kan op beschrijvend niveau de informatie herkennen in teksten zoals belangrijke formulieren, documenten en
alledaagse papieren (onder meer rijbewijs en identiteitskaart)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                         126
contexten             Concretisering leerinhoud
                       Onderscheiden van brieven en documenten van officiële instanties zoals OCMW, VDAB, de mutualiteit, de
 2. contacten met officiële          post, het sociaal verhuurkantoor,… (bv. op basis van herkenbare logo’s) en het onderscheid maken tussen
   instanties                rekeningen, brieven en reclame van deze instellingen.
 3. leefomstandigheden            Eigen personalia en datum terugvinden op bovengenoemde correspondentie.
 4. afspraken en regelingen          De eigen personalia herkennen op documenten zoals een identiteitskaart, rijbewijs, bankkaart…
 5. consumptie                Herkennen van documenten die nauw verboden zijn met de eigen school en die van de kinderen : agenda,
 6. openbaar en privé-vervoer         rapport aanwezigheidslijst, schoolkalender, formulier voor reservatie van het OLC,…
 7. voorlichtingsdiensten           Onderscheiden van brieven, documenten en folders van vertrouwde winkels en het onderscheid maken
 8. vrije tijd                tussen reclame en rekeningen.
 9. nutsvoorzieningen             De eigen personalia en die van gezinsleden herkennen op documenten zoals lidkaart van de videotheek, de
 10. ruimtelijke oriëntering         bibliotheek,…
 11. onthaal                 In de persoonlijke post postkaarten en wenskaarten voor verschillende gebeurtenissen onderscheiden
 12. gezondheidsvoorzieningen         (geboorte, huwelijk, verjaardag,…)
 13. klimaat
                       In de persoonlijke post aankondigingen van allerlei gebeurtenissen onderscheiden (huwelijk, geboorte,
                       overlijden,…)
                       Onderscheiden van brieven en documenten van water,-gas, elektriciteit, en kabelmaatschappijen en het
                       onderscheid maken tussen rekeningen, informatieve brieven en reclame van deze instanties.
                       Onderscheiden van een voorschrift, een kleefbriefje van de mutualiteit, een afsprakenkaartje van de dokter,…
                       Eigen personalia en die van de gezinsleden herkennen op SIS - kaart, kleefbriefjes van de mutualiteit,…
                       Kan allerlei formulieren van het werk herkennen zoals een vakantieaanvraag, een bestelformulier voor
                       werkkledij, een medische vragenlijst, een aanvraag tot terugbetaling van abonnement, een afpuntlijst van
                       uitgevoerde taken, …
                       Kan in de persoonlijke post allerlei soorten wens- en ansichtkaarten kaarten onderscheiden zoals
                       wenskaarten voor allerlei gebeurtenissen (geboorte, verjaardag, huwelijk, overlijden …), vakantiekaarten en
                       lezen van wie de kaart afkomstig is
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             127
                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject                         Herkennen van allerlei formuleren die te maken hebben met de opleiding of taalstage zoals bv. een
                         lesrooster, een werkrooster, een opleidingskalender, een takenlijst,…
                         De persoonlijke post thuis ordenen in categorieën : rekeningen, wenskaarten, reclame, informatieve brieven
                         en ter controle meebrengen naar de les.


Attitudes
 Bij de uitvoering van deze taak geeft de cursist blijk van volgende attitudes :
    zich concentreren op de leestaak
     zich niet laten afleiden wanneer hij in een tekst niet alles begrijpt.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

              1.Kennis
                De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de schrijftaak uit te voeren :
                 - woordenschat en grammatica / notions en functions
                 - spelling en interpunctie
                 - taalregister (beperkt tot formeel en informeel)
                 - de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken)


              2.Leerstrategieën
              De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak desgewenst volgende leerstrategieën toepassen :
                - relevante voorkennis oproepen en gebruiken ;
                - een beroep doen op eerdere leerervaringen ;              3.Communicatiestrategieën
              De cursist kan bij de uitvoering van de leestaak volgende communicatiestrategieën toepassen :Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   128
                 - gebruik maken van ondersteunen visueel materiaal
                 - om hulp en verduidelijking vragen
  -


Vaardigheid: Schrijven

Tekstkenmerken
De te schrijven teksten vertonen volgende kenmerken :
     ze bevatten alledaagse, eenvoudige woorden, korte zinnen en zinnen met stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen ;
     ze hebben betrekking op concrete en op eenvoudige inhouden en op inhouden die van persoonlijk belang zijn en vertrouwd ;
     foutief taalgebruik komt geregeld voor ;
     ze worden in een zeer laag schrijftempo geproduceerd.
Basiscompetenties
M BE 061 BC W01: De cursist kan op beschrijvend niveau een formulier en een document met betrekking tot personalia invullen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                            129
contexten              Concretisering leerinhoud
 1. Contacten met officiële       invullen van eigen personalia op
   instanties              formulieren van officiële instanties zoals bv. het OCMW, de VDAB
 2. Leefomstandigheden           formulieren van de sociale huisvestingsmaatschappij
 3. Afspraken en regelingen        formulieren van winkels zoals een bestelbon, een aanvraag voor een klantenkaart, een aanvraag voor het
 4. Consumptie                toesturen van reclamefolders,…
 5. Openbaar en privé-vervoer       formulieren van het openbaar vervoer zoals een aanvraag voor een abonnement.
 6. Voorlichtingsdiensten         inschrijvingsformulieren van sportclubs, verenigingen, de bibliotheek,…
 7. Vrije tijd               inschrijvingsstrookje van het CBE voor een uitstap, sportdag,…
 8. Nutsvoorzieningen           aanvraag formulieren van de gas-, water-, elektriciteit, of kabelmaatschappij
 9. Onthaal
                      een inschrijvingsformulier of reservatieformulier van het ziekenhuis.
 10. Gezondheidsvoorzieningen
                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                   Invullen van eigen personalia op
                         een sollicitatieformulier of vakantieaanvraag, een medische vragenlijst van de werkgever
                         een inschrijvingsformulier van de opleidingsinstelling
                         infoformulieren van de stageplaats


Attitudes
 Bij de uitvoering van deze taak geeft de cursist blijk van volgende attitudes :
     Bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven
     Schrijfdurf
      Doorzettingsvermogen


 Ondersteunende elementen

               1.Kennis
                De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de schrijftaak uit te voeren :
                     woordenschat en grammatica / notions en functionsOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   130
                     taalregister (enkel formeel en informeel)
                     de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken)


              2.Leerstrategieën
              De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak desgewenst volgende leerstrategiPen toepassen :
                     relevante voorkennis oproepen en gebruiken ;
                     een beroep doen op eerdere leerervaringen ;              3.Compenserende strategieën
              De cursist kan bij de uitvoering van de schrijftaak desgewenst compenserende strategieën gebruiken om zich in zeer eenvoudige
              taal uit de slag te trekken.Sleutelcompetenties
   Kunnen omgaan met numerieke gegevens
   Kunnen samenwerken
   Kunnen keuzes uitvoeren
   Kunnen omgaan met problemen
   - Kunnen eigen leren en presteren verbeteren.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             131
4.8. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough / Basisniveau 7 (M BE O62)

4.8.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 7” leert de laaggeletterde taalleerder in
een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk schriftelijk communiceren
om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. De cursist oefent
zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het maatschappelijk - persoonlijk
domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert de cursist eenvoudige elementaire
taaluitingen als een kort informatief berichtje schrijven. De cursist leert ook gegevens selecteren uit
allerlei informatieve teksten zoals tabellen, advertenties, brochures en schema’s.

De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN.
Het taalaanbod van de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten uit dit domein:
De contexten zijn:

1 Contacten met officiële instanties
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             132
4.8.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 -1.1/Breakthrough/basisniveau 6” door middel van een

    het behalen van een deelcertificaat voor deze module
    het slagen voor een toelatingsproef
    het succesvol doorlopen van een EVC-procedure

4.8.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1. Breakthrough/Basisniveau 7

Vaardigheid: Lezen

Tekstkenmerken
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken:

    ze zijn waar mogelijk authentiek of semiauthentiek;
    de inhouden hebben meestal betrekking op de directe leefsituatie van de cursist;
    ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd;
    ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              133
    ze kunnen visueel ondersteund zijn;
    ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;
    ze worden in een traag tempo gelezen.
Basiscompetenties
M BE 062 BC R01: De cursist kan op beschrijvend niveau relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals tabellen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                           134
Contexten             Concretisering leerinhoud

1 Contacten met officiële                     Kan in het lesrooster de dagen en uren van de eigen les halen
instanties
2 Leefomstandigheden                        Kan in de agenda de gegevens halen (les, taak, toets, iets meebrengen, …)
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie                            Kan uit de aanwezigheidslijst, de adreslijst de eigen naam halen
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten                      Kan uit een tabel met persoonsgegevens van medecursisten de gevraagde informatie
7 Vrije tijd                            halen van zichzelf en anderen zoals telefoonnummer, woonplaats, aantal kinderen …
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering                     Kan op een kalender de les- en vrije dagen halen
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen                    Kan op een verjaardagkalender de eigen verjaardag en die van medecursisten halen
12 Klimaat
                                  Kan in een takenrooster de eigen taken selecteren

                                  Kan de openingsuren van het OLC, de bib, het secretariaat begrijpen

                                  Kan in een werkrooster de eigen diensturen halen

                                  Kan in een rooster de uit te voeren taken halen

                                  Kan aan de hand van een menukaart een keuze maken zoals in de kantine

                                  Kan uit een werkaanbieding de gegevens selecteren (soort werk, plaats, contactpunt)

                                  Kan de openingsuren van instanties, diensten, winkels … lezen

                                  Kan een telefoonnummer opzoeken in een (persoonlijk) telefoonboek, gouden gids

                                  Kan de meterstand van gas, elektriciteit, water aflezen

                                  Kan de gegevens uit een factuur, rekening … begrijpen (bedrag, periode, aard van de
                                  kosten)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             135
                       Kan allerlei borden interpreteren bijvoorbeeld pictogrammen, straatnaamborden,
                       verkeersborden

                       Kan aan de hand van een menukaart een keuze maken zoals in het ziekenhuis

                       Kan uit een lijst van ingrediënten de gegevens halen

                       Kan uit een geboortelijst een gepast geschenk kiezen

                       Kan uit een schema de dagen en uren van sporttrainingen en –wedstrijden halen

                       Kan uit een overzicht van het filmaanbod de gegevens halen (uur, datum, locatie)

                       Kan de spreekuren van de dokter lezen

                       Kan uit een bankuittreksel de gegevens halen (bedrag, datum, saldo …)

                       Kan uit het TV blad de gewenste programma’s halen

                       Kan uit de lijst met schoolbenodigdheden de aan te kopen materialen halen

                       Kan het lesrooster van de eigen kinderen begrijpen

                       Kan uit de agenda van de kinderen de gegevens halen (les, taak, toets, iets
                       meebrengen, iets ondertekenen, een nota …)

                       Kan het schoolrapport van de eigen kinderen interpreteren

                       Kan uit de tabel van bus-, opvangregeling de gegevens halen (uur, plaats)

                       Kan uit de schoolrekening de gegevens halen (bedrag, periode, aard van de kosten)

                       Kan uit de maandkalender de geplande activiteiten voor de eigen kinderen halen (aard
                       activiteit, datum, plaats, uur, kosten)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                   136
                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                        Kan openingsuren vragen in bibliotheek, winkels en aanduiden op een meegekregen folder
                        Kan belangrijke telefoonnummers thuis opzoeken: huisarts, tandarts, K & G …
                        Kan tabel van veelgebruikte buslijn of treinroute meebrengen naar de klas
                        Kan meterstanden van gas, water en elektriciteit meebrengen en invullen op een formuliertje
                        Kan thuis leuke TV – programma’s opzoeken in overzichten TV – zenders
                        Kan tabelletje meebrengen op verpakking medicijnen: dosering …
                        Kan aan dokter, tandarts, advocaat een afspraakkaartje vragen en afspraken opzoeken en aanduiden

M BE 062 BC R02: De cursist kan op beschrijvende wijze relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals advertenties en brochures

                                      Kan op het prikbord van de school een advertentie lezen zoals een te koop
1 Contacten met officiële instanties                    aangeboden product (prijs, plaats, contactpunt)
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen                         Kan op het prikbord van het werk een advertentie lezen zoals een te koop aangeboden
4 Consumptie                                product (prijs, plaats, contactpunt)
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten                          Kan in de koopjeskrant het gewenste product vinden (prijs, plaats, contactpunt)
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen                            Kan in de reclamebrochures van winkels de gewenste gegevens halen (prijs,
9 Ruimtelijke oriëntering                         hoeveelheid, datum)
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen                        Kan in de krant de advertenties voor huurwoningen begrijpen (prijs, plaats, contactpunt,
12 Klimaat                                 soort woning)

                                      Kan in de brochure van de school de aangeboden opleidingen vinden

                                      Kan in de schoolkrant het gevraagde artikel terugvinden

                                      Kan uit de brochure van de school enkele belangrijke schoolregels begrijpen (uren, vrije
                                      dagen, aanwezigheid, data rapporten …)

                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                          o  Thuis allerlei brochures, advertentiebladen … functionele woordbeelden opzoeken en aanduiden
                             (markeren) en meebrengen naar de klas
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   137
M BE 062 BC R03: De cursist kan op beschrijvende wijze relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals garantiebewijzen

                                      Kan uit het garantiebewijs van apparaten de gegevens halen (periode waarborg,
1 Contacten met officiële instanties                    belangrijke voorwaarden zoals factuur als bewijs)
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen                         Kan de ruilvoorwaarden op een kassaticket begrijpen ((periode waarborg, belangrijke
4 Consumptie                                voorwaarden zoals kassaticket meebrengen …)
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten        Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
7 Vrije tijd                    o  Van thuis uit allerlei garantiebewijzen opzoeken en meebrengen naar de klas. Kunnen opzoeken of ze
8 Nutsvoorzieningen                   nog gelden (wanneer zijn de garantievoorwaarden verlopen?) , volgens dit criterium deze documenten
9 Ruimtelijke oriëntering                sorteren.
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat


M BE 062 BC R04: De cursist kan op beschrijvende wijze relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals schema's die
ten dienste van de bevolking geschreven zijn.


1 Contacten met officiële instanties                    Kan een eenvoudige dienstregeling van trein, tram, bus raadplegen
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen                         Kan uit de regeling van de afvalophaling de gegevens halen (datum, dag, aard vuilnis, )
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten        Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
7 Vrije tijd                    o  Thuis op de afvalkalender opzoeken: wanneer zijn er ophalingen voor PMD, papier en glas, tuinafval…?
8 Nutsvoorzieningen                   Wanneer is het containerpark open? …
9 Ruimtelijke oriëntering              o  Bij de lijn brochures aanvragen over bepaalde regelingen …
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   138
Attitudes
Bij de uitvoering van de leestaak is de cursist bereid:

    zich te concentreren op de leestaak;
    zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst;
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid).


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis

                   -  woordenschat en grammatica / notions en functions;
                   -  spelling/interpunctie;
                   -  taalregister (beperkt tot formeel en informeel)
                   -  de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken);


               2. Leerstrategieën

    relevante voorkennis oproepen en gebruiken;
    de tekstsoort herkennen
    het leesgedrag afstemmen op het leesdoel;


               3. Communicatieve strategieën

    gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal;
    om hulp en verduidelijking vragen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               139
Vaardigheid: Schrijven

Tekstkenmerken
De te schrijven teksten bevatten de volgende kenmerken:

    ze behandelen onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn
    ze zijn qua taalgebruik zeer eenvoudig en bestaan vooral uit zeer korte zinnen en met stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;
    ze kunnen fouten bevatten;
    ze worden in een laag redactietempo geproduceerd.
Basiscompetenties
M BE 062 BC W01: De cursist kan op beschrijvend niveau een korte informatieve tekst zoals een berichtje schrijven.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             140
Contexten             Concretisering leerinhoud (opmerking: het gaat gaat hier vooral nog over het overschrijven van formules en idiomen vanuit een model of
                  vanuit woordbeelden)
1 Contacten met officiële
instanties                               Kan een berichtje van afwezigheid voor de lesgever schrijven zoals dat je kind ziek is,
2 Leefomstandigheden                          dat je naar de tandarts moet …
3 Afspraken en regelingen
4 Consumptie                              Kan een wenskaart schrijven voor een medecursist, lesgever, collega, vriend(in) … voor
5 Openbaar en privé-vervoer                       diverse gelegenheden zoals een geboorte, verjaardag, huwelijk, ziek …Belangrijk hierbij
6 Voorlichtingsdiensten                         is dat de cursist vertrouwd geraakt met brief – en kaartconventies, hij leert een aantal
7 Vrije tijd                              formules correct over te schrijven
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering                       Kan een vakantiekaart schrijven voor een medecursist, lesgever, collega, vriend(in)De
10 Onthaal                               cursist weet hoe naam en adres van de geadresseerde op de juiste plaats te schrijven,
11 Gezondheidsvoorzieningen                       ook de eigen naam op de juiste plaats
12 Klimaat
                                    Kan een berichtje voor een collega schrijven zoals persoon x belt terug, …

                                    Kan een briefje aanbrengen op een defect apparaat zoals defect, kapot …

                                    Kan een kort berichtje opmaken om iets te koop aan te bieden

                                    Kan een berichtje voor de leerkracht schrijven zoals dat je kind ziek was, niet mag
                                    turnen, vandaag in de opvang moet blijven, naar de tandarts moet …
                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                      Met een groepje cursisten of individueel een wenskaartje schrijven naar een zieke, bedlegerige cursist, of ook
                      naar pas bevallen cursiste
                      Een postkaartje opsturen naar school vanuit vakantieland.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  141
Attitudes
Bij de uitvoering van de schrijftaak is de cursist bereid:

    bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven;
    schrijfdurf;
    doorzettingsvermogen.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis

                    -  woordenschat en grammatica / notions en functions;
                    -  taalregister (beperkt tot formeel en informeel)
                    -  de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken);


               2. Leerstrategieën

    relevante voorkennis oproepen en gebruiken;
    een beroep kunnen doen op eerdere leerervaringen


               3. Compenserende strategieën


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               142
    Zich met zeer eenvoudige taal kunnen uit de slag trekken
Sleutelcompetenties
    Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
    Kunnen samenwerken
    Kunnen keuzes uitvoeren
    Kunnen omgaan met problemen
    Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013              143
4.9. Beschrijving module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 8 (M BE O63)


4.9.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau/ 8” leert de laaggeletterde taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige
middelen hoofdzakelijk schriftelijk communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. De cursist oefent zich
met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het maatschappelijk-persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert de
cursist eenvoudige elementaire taaluitingen als het zelfstandig noteren van eenvoudige gegevens uit schriftelijke informatie. De cursist leert ook alle gegevens
begrijpen in eenvoudige instructies.


4.9.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.


Voor deze module dient de cursist verplicht de basiscompetenties te bezitten uit NT2 Alfa R1 – 1.1. / Breakthrough/ Basisniveau 7.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               144
4.9.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1./Breakthrough/basisniveau 8

Vaardigheid: Lezen

Tekstkenmerken
    Ze zijn waar mogelijk authentiek of semi – authentiek.
    De inhouden hebben meestal betrekking op de directe leefsituatie van de cursist.
    Ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd.
    Ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd.
    Ze kunnen visueel ondersteund zijn.
    Ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen.
    Ze worden in een traag tempo gelezen.
Basiscompetenties
M BE 063 BC R01: De cursist kan op beschrijvend niveau alle gegevens in een eenvoudige instructie (prescriptieve teksten) begrijpen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                          145
contexten            Concretisering leerinhoud: prescriptieve teksten rond bvb. veiligheid en brandpreventie, gebruik van automaten,
  1. contacten met officiële  bancontact, recepten, opschriften in ziekenhuizen … Steeds kan men wijzen op aanwezigheid van
    instanties        pictogrammen, visuele info, authentiek materiaal uit de onmiddellijke omgeving.
  2. leefomstandigheden
  3. afspraken en regelingen               Kan instructies begrijpen in allerlei opschriften in en om de klas zoals lichten uit na
  4. consumptie                       gebruik, computer afzetten , verboden te roken, gelieve de toiletten netjes te houden,
  5. openbaar en privé-vervoer                glazen en kopjes in de afwasmachine zetten, geen waardevolle voorwerpen in de klas
  6. voorlichtingsdiensten                  laten…Let wel: de opschriften dienen wel eenvoudig geformuleerd te zijn.
  7. vrije tijd
                              Kan de eenvoudige instructies in het OLC begrijpen zoals voor opstarten en afsluiten van
  8. nutsvoorzieningen                    de computer, gebruik van materiaal, instructies in een software programma …
  9. ruimtelijke oriëntering
  10. onthaal                       Kan de instructies begrijpen i.v.m. opdrachten in de les.
  11. gezondheidsvoorzieningen
  12. klimaat                       Kan opschriften als ‘Pas geverfd!’, ‘Lift buiten gebruik’ of ‘geen fietsen voor het raam’
                               begrijpen.

                                Kan instructies begrijpen in allerlei opschriften in openbare gebouwen en ziekenhuizen.

                                Kan eenvoudige veiligheidsinstructies begrijpen: veiligheidspictogrammen en opschriftjes
                                op schoonmaakproducten, verf etc.

                                Kan wasvoorschriften op kleding begrijpen.

                                Kan instructies begrijpen in allerlei opschriften in en om de werkplek zoals lichten uit na
                                gebruik, machine afzetten na gebruik, verboden te roken, …

                                Kan eenvoudige veiligheidsinstructies begrijpen zoals voor gebruik van machines,
                                gebruik van beschermingskledij, evacuatie ….

                                Kan eenvoudige instructies voor het werkverloop begrijpen.

                                Kan eenvoudige instructies voor bediening van machines en automaten begrijpen, bvb.
                                broodautomaat in supermarkt, drankautomaat, snoepautomaat, geldautomaat,
                                betaalautomaat in een winkel…

                                Kan een eenvoudige veiligheidsinstructie voor gebruik van een huishoudelijk toestel of
                                schoonmaakproduct begrijpen.


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                            146
                                Kan eenvoudige instructies begrijpen in werkaanbiedingen of woonadvertenties zoals
                                met betrekking tot de manier van reageren (ondersteuning via picto – zin of pictogram).
                                     Kan instructies begrijpen op facturen en rekeningen zoals voorschriften omtrent
                                     ruilvoorwaarden, betaaldatum …

                                     Kan eenvoudige instructies met betrekking tot bereiding op een verpakking begrijpen, in
                                     functie van een eenvoudig recept.

                                     Kan instructies begrijpen in schooldocumenten zoals wijze van betaling van de
                                     schoolrekening, verbodsbepalingen (geen snoep, frisdrank, zakgeld, waardevolle
                                     voorwerpen bij een uistap …), afwezigheid melden, controle op luizen …

                                     Kan instructies begrijpen met betrekking tot opvolging van het kind zoals agenda
                                     dagelijks nakijken; agenda, rapport en toetsen ondertekenen …


                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                         Thuis of op het werk zoekt men een schoonmaakproduct op, of zoiets als ‘white spirit’. Men dient dan bvb. de
                          naam van het product over te schrijven op een werkblad, opzoeken waarvoor het gebruikt wordt, het
                          pictogram op de verpakking aankruisen of omcirkelen,…

                         Op zoek gaan naar allerlei opschriften, pictogrammen en veiligheidsvoorschriften in gebouw zoals een
                          ziekenhuis, station, supermarkt …
Attitudes

De cursist geeft bij de uitvoering van de leestaak blijk van volgende attitudes:

    zich te concentreren op de leestaak
    zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                147
 -

 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken


           1.    Kennis

        woordenschat en grammatica / notions en functions
        spelling/interpunctie
        taalregister (beperkt tot formeel en informeel)
        de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken)              2. Leerstrategieën

    relevante voorkennis oproepen en gebruiken
    de tekstsoort herkennen
    het leesgedrag afstemmen op het leesdoel
              3. Compenserende strategieën

                  o  gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal
                  o  om hulp en verduidelijking vragen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                          148
Vaardigheid: Schrijven

Tekstkenmerken
De te schrijven teksten vertonen volgende tekstkenmerken:

    ze behandelen onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn;
    ze zijn qua taalgebruik zeer eenvoudig en bestaan vooral uit zeer korte
    zinnen en zinnen met stereotiepe formuleringen en
    standaarduitdrukkingen;
    ze kunnen fouten bevatten;
    ze worden in een laag redactietempo geproduceerd.
Basiscompetenties
M BE 063 BC WO1: De cursist kan op structurerend niveau uit schriftelijke informatie eenvoudige, concrete gegevens noteren.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                          149
contexten               Concretisering leerinhoud:
      1. contacten met                  Kan in het eigen agenda of op de kalender gegevens noteren in verband met schriftelijk
        officiële instanties               ontvangen informatie zoals op basis van de uitnodiging voor het schoolfeest, deze
      2. leefomstandighed                  activiteit noteren; op basis van een afspraakkaartje, een afspraak in het OLC noteren, op
        en                        basis van de openingsuren van het secretariaat, een datum noteren voor een afspraak;
                                 op basis van een aankondiging op het prikbord, gegevens noteren …
      3. afspraken en
        regelingen                     Kan op de klaskalender gegevens noteren zoals op basis van een lijst met
      4. consumptie                      persoonsgegevens van medecursisten de verjaardagen noteren van de medecursisten;
      5. openbaar en                     op basis van de lijst met vrije dagen, de lesvrije dagen aanduiden; op basis van de
        privé-vervoer                    uitnodiging voor het schoolfeest, deze activiteit aanduiden op de klaskalender …
      6. voorlichtingsdiens
        ten                         Kan in het eigen agenda gegevens noteren in verband met schriftelijk ontvangen
                                  informatie zoals op basis van de uitnodiging voor de nieuwjaarsdrink, deze activiteit
      7. vrije tijd
                                  noteren; op basis van een aankondiging op het prikbord, gegevens noteren …
      8. nutsvoorzieninge
        n                          Kan noteren welke activiteiten er afgewerkt zijn zoals op basis van een afpuntlijst, welke
      9. ruimtelijke                     taken er afgewerkt zijn (zoals bij studiewijzer of bij contractonderwijs)
        oriëntering
      10. onthaal                       Kan in het eigen agenda gegevens noteren in verband met schriftelijk ontvangen
      11. gezondheidsvoor                   informatie zoals op basis van een brief van een instantie of dienst, een afspraak noteren
        zieningen
                                  Kan in het eigen agenda gegevens noteren in verband met schriftelijk ontvangen
      12. klimaat
                                  informatie zoals op basis van een afspraakkaartje van een dokter/specialist/tandarts, een
                                  afspraak noteren; op basis van het spreekuurbordje van een dokter/specialist/tandarts,
                                  de consultatie-uren noteren als geheugensteun

                                  Kan op basis van een recept, een reclame een boodschappenlijstje opstellen

                                  Kan op basis van een schoolbrief een boodschappenlijstje : bv. benodigdheden voor
                                  bos- en zeeklassen, schoolbenodigdheden, wat moet nog aangekocht worden ?

                                  Kan op basis van een afvalkalender een memobriefje maken.

                                  Op basis van bus of treintabel uren van eigen trein noteren op kaartje
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              150
                                    Kan op basis van een aankondiging zoals een woonadvertentie gegevens noteren als
                                    geheugensteun of een aantal punten opschrijven waarover men info wil vragen bij een
                                    contact met de eigenaar

                                    Kan op basis van de uitnodiging voor het schoolfeest, de aankondiging van de bosklas
                                    de gegevens noteren in het agenda of op de kalender

                                    Kan op basis van een schema voor maaltijden, drank, busvervoer de gewenste regeling
                                    aanduiden

                                    Kan op basis van een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje, de gegevens noteren in
                                    het agenda of op de kalender

                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                       Eigen telefoonlijstje samenstellen op basis van Streekkrant, afsprakenkaartjes …: de huisarts, tandarts,
                       noodnummers, familie …
                       Waar heb je Nederlands gelezen/geschreven? Wanneer heb je Nederlands gelezen/geschreven? Wat heb je
                       gelezen/geschreven? Cursisten noteren op een studiewijzer voor zichzelf.
Attitudes
De cursist geeft bij de uitvoering van de schrijftaak blijk van volgende attitudes:

    bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven
    schrijfdurf
    doorzettingsvermogen  Ondersteunende elementenOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               151
              1. Kennis

        woordenschat en grammatica / notions en functions
        spelling/interpunctie
        taalregister (beperkt tot formeel en informeel)
        de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken)              2. Leerstrategieën

   relevante voorkennis oproepen en gebruiken
   een beroep doen op eerdere leerervaringen              3. Compenserende strategieën

Sleutelcompetenties
   Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
   Kunnen samenwerken
   Kunnen keuzes uitvoeren
   Kunnen omgaan met problemen
   Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                    152
4.10. Beschrijving module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 9 (M BE 064)


4.10.1. Situering module

Na het volgen van de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 9” kan de cursist voor
hem/haar geschreven korte en eenvoudige teksten lezen; de cursist kan al langere, niet speciaal voor
hem/haar geschreven teksten herkennen op het doel dat zij beogen, zich een beeld vormen van de
inhoud van de tekst op basis van illustraties en koppen en specifieke informatie selecteren. Zo kan
hij/zij informatie in uitnodigingen, voorstellen en oproepen persoonlijk verwerken. Hij/zij kan hulp
vragen bij het lezen van teksten die de cursist (nog) niet kan lezen. De lezer/cursist is (nog) sterk
afhankelijk van anderen en leest veel op herkenning.
De cursist kan zijn/haar naam, adres en andere personalia schrijven. De cursist kan notities maken
(enkele woorden) of een kort bericht of korte tekst (enkele zinnen) schrijven; hij/zij kan eenvoudige
gegevens noteren uit mondelinge informatie. De teksten voldoen nog niet altijd aan de vereiste
conventies. De cursist kan bij het schrijven hulp vragen.

4.10.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding, zoals deze module 046 voor het leergebied NT1.


Voor deze module dient de cursist verplicht de basiscompetenties te bezitten uit NT2 Alfa R1 – 1.1. / Breakthrough/ Basisniveau 8.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              153
4.10.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.1./Breakthrough/basisniveau 9

Vaardigheid: Lezen

Tekstkenmerken
    Ze zijn waar mogelijk authentiek of semi – authentiek
    De inhouden hebben meestal betrekking op de directe leefsituatie van de cursist
    Ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd
    Ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd
    Ze kunnen visueel ondersteund zijn
    Ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
    Ze worden in een traag tempo gelezen
Basiscompetenties
M BE 064 BC R01 / RO2 / R03: De cursist kan
op structurerend niveau informatie overzichtelijk ordenen in persuasieve teksten zoals een uitnodiging, een voorstel of een oproep.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                           154
contexten              Concretisering leerinhoud: oproep
 14. contacten met officiële                 Kan de informatie (plaats, datum, uur, reden) in een oproep van de VDAB, interim-
   instanties                         bureau, uitbetalinginstelling, opleidingscentrum … begrijpen.
 15. leefomstandigheden
 16. afspraken en regelingen                   Kan de informatie begrijpen van de personeelsdienst voor een medisch onderzoek.
 17. consumptie
                                 Kan de informatie (plaats, datum, uur, reden) in een oproep van een instantie, dienst
 18. openbaar en privé-vervoer                  begrijpen zoals van de gemeente, het OCMW, bib, de uitleendienst van de mutualiteit,
 19. voorlichtingsdiensten                    de videotheek …
 20. vrije tijd
 21. nutsvoorzieningen                      Kan de informatie in een oproep van het sociaal verhuurkantoor begrijpen.
 22. ruimtelijke oriëntering
 23. onthaal                           Kan de informatie van het nutsbedrijf begrijpen om de meterstand op te nemen, de
 24. gezondheidsvoorzieningen                  facturen te voldoen via een domiciliëringsopdracht, …
 25. klimaat
                                 Kan de oproep van de gemeente begrijpen om de gewijzigde regeling van de
                                 huisvuilomhaling te respecteren.

                                 Kan de oproep begrijpen voor allerlei inzamelingen zoals kledij, bloed,…

                                 Kan de oproep van de school begrijpen voor allerlei inzamelingen voor het goede doel.

                                 Kan de oproep van de school begrijpen voor veilig verkeer in de omgeving de school.

                                 Kan de oproep van de school begrijpen om mee te helpen bij activiteiten op school.

                                 Kan berichten op het prikbord van de school of in de supermarkt begrijpen : verloren
                                 dieren, voorwerpen …

                                 uitnodiging:

                                 Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging voor activiteiten op school zoals een
                                 schoolfeest, een open deur, een filmavond, een uitstap …

                                 Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging voor activiteiten op het werk zoals een
                                 feest, een open deur …
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             155
                                 Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging voor buurtactiviteiten zoals een buurtfeest,
                                 …
                                     Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging van vrienden en kennissen voor een feest
                                     zoals een verjaardag, huwelijk, …

                                     Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging van de gemeente, de bib … voor een
                                     infoavond, voor de kinderboekenweek,…

                                     Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging van een winkel voor de (her)opening.

                                     Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging van de school voor een infoavond, een
                                     activiteit, oudercontact …

                                     Kan de informatie begrijpen in een uitnodiging voor buurtactiviteiten zoals een buurtfeest
                                     …( multicultureel, Sinterklaas, Paasfeest …)


                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject :

                        Cursisten gaan in hun eigen post op zoek naar een uitnodiging voor een bepaalde activiteit en tonen aan dat ze
                        de belangrijkste elementen hierin begrijpen.
Attitudes

De cursist geeft bij de uitvoering van de leestaak blijk van volgende attitudes:

    zich te concentreren op de leestaak
    zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt (weerbaarheid)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                156
 Ondersteunende elementen


              1. Kennis

        woordenschat en grammatica / notions en functions
        spelling/interpunctie
        taalregister (beperkt tot formeel en informeel)
        de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken)              2. Leerstrategieën

   relevante voorkennis oproepen en gebruiken
   de tekstsoort herkennen
   het leesgedrag afstemmen op het leesdoel
              3. Compenserende strategieën

                  -  gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal
                  -  om hulp en verduidelijking vragen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                          157
Vaardigheid: Schrijven

Tekstkenmerken
De te schrijven teksten vertonen volgende tekstkenmerken:

    ze behandelen onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn;
    ze zijn qua taalgebruik zeer eenvoudig en bestaan vooral uit zeer korte
    zinnen en zinnen met stereotiepe formuleringen en
    standaarduitdrukkingen;
    ze kunnen fouten bevatten;
    ze worden in een laag redactietempo geproduceerd.
Basiscompetenties
BE 064 BC W01De cursist kan op structurerend niveau uit mondelinge informatie eenvoudige, concrete gegevens noteren.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                        158
contexten               Concretisering leerinhoud:
      1. contacten met
        officiële instanties                Kan in de eigen agenda mondeling ontvangen informatie noteren zoals de datum van het
      2. leefomstandighed                   schoolfeest; de lesdagen; de datum van een toets; de afspraak in het OLC; de afspraak
        en                         op het secretariaat; de dag dat een medecursist bezocht wordt in het ziekenhuis …
      3. afspraken en
                                  Kan op de klaskalender mondeling ontvangen informatie noteren zoals de verjaardagen
        regelingen
                                  van de medecursisten; de lesvrije dagen; de datum van het schoolfeest …
      4. consumptie
      5. openbaar en                     Kan in de eigen agenda gegevens noteren in verband met mondeling ontvangen
        privé-vervoer                    informatie over de nieuwjaarsdrink,…(datum, plaats, uur,…)
      6. voorlichtingsdiens
        ten                         Kan in de eigen agenda gegevens noteren op basis van een telefoongesprek met een
      7. vrije tijd                      instantie of dienst( bv. i.v.m. een afspraak, openingsuren, mee te brengen documenten
      8. nutsvoorzieninge                   …).
        n
                                  Kan in de eigen agenda gegevens noteren op basis van een telefoongesprek met de
      9. ruimtelijke                     dokter/specialist/tandarts. (bv. een afspraak noteren, spreekuren,…)
        oriëntering
      10. onthaal                       Kan op basis van een mondeling gegeven recept, een lijstje met ingrediënten opstellen
      11. gezondheidsvoor                   (boodschappenlijstje).
        zieningen
      12. klimaat                       Kan op basis van een mondelinge uitnodiging voor een verjaardagsfeestje, de gegevens
                                  noteren in de agenda of op de kalender.

                                  Kan als geheugensteun ter voorbereiding van het gesprek bij een instantie of dienst de
                                  vragen noteren die men wil stellen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              159
                                    Kan als geheugensteun ter voorbereiding van een raadpleging de vragen noteren die
                                    men wil stellen aan de arts.

                                    Kan ter voorbereiding van een (telefonisch) gesprek met de huisbaas als
                                    geheugensteun de vragen noteren die men wil stellen.

                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                   Kan eigen afspraken i.v.m. een stage of doktersbezoeken noteren in de agenda.


Attitudes

De cursist geeft bij de uitvoering van de schrijftaak blijk van volgende attitudes:

    bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven
    schrijfdurf
    doorzettingsvermogen
    het beginnend gebruik maken van schrijven in de onderwijssituatie als ondersteuning bij de andere vaardigheden.


  Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken


               1. Kennis

        woordenschat en grammatica / notions en functions
        spelling/interpunctie
        taalregister (beperkt tot formeel en informeel)
        de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               160
              2. Leerstrategieën

   relevante voorkennis oproepen en gebruiken
   een beroep doen op eerdere leerervaringen              3. Compenserende strategieën

Sleutelcompetenties

   Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
   Kunnen samenwerken
   Kunnen keuzes uitvoeren
   Kunnen omgaan met problemen
   Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013          161
4.11. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 10 (M BE 069)

4.11.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 10” leert de anderstalige laaggeletterde communiceren in
eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of
betrekking hebben op zijn directe omgeving. Het is het overlevingsniveau.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het ruime
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook het
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, een instructie geven, een voorstel of een oproep doen, iemand uitnodigen tot iets en er
op reageren.
Hij leert luisterend de gedachtegang volgen in een informatieve tekst. De gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte taalvaardigheid.

Nr. Koepelcontexten van de opleidingsprofielen talen             NT2 IN de contexten van de basiseducatie

1. Contacten met officiële instanties                    Maatschappelijke diensten
                                       Wonen
                                       Kinderen en school
                                       Werk en werkloosheid

2. Leefomstandigheden                            Wonen
                                       Werk en werkloosheid

3. Afspraken en regelingen                          Alle contexten van de basiseducatie

4. Consumptie                                Economische consumptie

5. Vervoer: openbaar en privé                        Maatschappelijke diensten

6. Voorlichtingsdiensten                           Sociale consumptie

7. Vrije tijd                                Sociale consumptie
                                       Economische consumptie

8. Nutsvoorzieningen                             Maatschappelijke diensten
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             162
9. Ruimtelijke oriëntering                           Alle contexten in de basiseducatie

10. Onthaal                                  Alle contexten in de basiseducatie

11. Gezondheidsvoorzieningen                          Gezondheid en welzijn

12. Klimaat                                  Sociale consumptie


In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke
combinatie.

4.11.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met Alfa NT2 R1 - 1.1, module 4.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              163
4.11.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.2. Waystage 10

Vaardigheid: Luisteren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de aangeboden teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
    Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd
    Spreektempo: aangepast
    Authentiek of semiauthentiek, eventueel met visuele ondersteuning
    Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 069 BC 003
De cursist kan het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in informatieve teksten zoals fragmenten van een radio- en tv-
programma en narratieve teksten zoals fragmenten van een tv-feuilleton (beschrijvend niveau) Net zoals in het OP hebben wij hier ook de twee
tekstsoorten samengevoegd
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             164
Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie ( zie onderdeel SC)

1 Contacten met officiële         item van het tv-nieuws
instanties                 weerbericht
2 Leefomstandigheden            boodschap van algemeen nut
3 Afspraken en regelingen         politiebericht
4 Consumptie                fragment uit een documentaire
5 Openbaar en privévervoer         uitleg van een lesgever over de centrumwerking
6 Voorlichtingsdiensten          verslag van een activiteit, gebeurtenis of gesprek
7 Vrije tijd
                      scène uit een toneelstuk voor anderstaligen
8 Nutsvoorzieningen
                      de verschillende items van het tv-journaal onderscheiden*
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal                 in een uiteenzetting over een projectweek in de school van zijn kinderen de opzet ervan volgen: thema, de aard
11 Gezondheidsvoorzieningen         van de activiteiten, de periode en de plaats, …*
12 Klimaat                 de grote lijnen van een informatieve video over de zorgverzekering volgen
                      bij een rondleiding in een bedrijf de grote lijnen van de uitleg volgen
                      de kernboodschap verkregen tijdens een gesprek met een medewerker van een bepaalde dienst of school
                      bijvoorbeeld gemeente, RVA, VDAB, OCMW, CVO, Huis van het Nederlands, Onthaalbureau, school van de
                      kinderen weergeven

                      De cursist begrijpt in een radio-programma over welke hobby de mensen praten en wat ze daar zo tof aan
                      vinden.
                      De cursist begrijpt de grote lijnen van een weerbericht
                      De cursist kan de verschillende items van het sportnieuws onderscheiden en begrijpt over welke sportdiscipline
                      het gaat
                      De cursist begrijpt in de uiteenzetting van het start-to-run programma de opzet; het waarom en hoe het
                      programma kan gevolgd worden
                      De cursist begrijpt de grote lijnen in het verhaal dat mensen doen over feesten in hun eigen cultuur.
                      De cursist begrijpt de grote lijnen in een uiteenzetting over het werk van de stadswachten
                      De cursist begrijpt de grote lijnen van een eenvoudig verhaal
                      De cursist begrijpt in een kookprogramma hoe het recept dat getoond wordt moet klaargemaakt worden
                      De cursist begrijpt bij een onderbreking van het gewone tv-programma dat het om iets ernstigs gaat en begrijpt
                      ook de grote lijnen van dit nieuws (vliegtuigen in het WTC gebouw ingevlogen; bomaanslag enz….)
                      De cursist kan bij verkeersinfo begrijpen of het hem al dan niet aanbelangt.
                      De cursist kan de verschillende items van het tv-nieuws onderscheiden
                      De cursist kan de grote lijnen van een eenvoudige soap volgen;(bv. Hotel Minerva)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  165
                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                         Waar heb je Nederlands gesproken, gehoord?
                         Wanneer heb je Nederlands gesproken en gehoord?
                         Wat heb je gehoord?
                         Met wie heb je gesproken?
                         Wat heb je gezegd?
                         De cursist kan gedachtegang volgen in diverse TV – programma’s in het Nederlands: zowel actualiteit,
                         documentaire als fictie, ook bvb. kinderprogramma’s …
Attitudes
Bij het luisteren is de cursist bereid om:

                 onbevooroordeeld te luisteren;
                 niet af te haken als hij niet alles begrijpt;
                 de gesprekspartner te laten uitspreken;
                 zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;
                 te overwegen of bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van een taaltaak een korte notitie maken zinvol is.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

  1. Kennis

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

                 woordenschat, grammatica / notions en functions;


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                    166
                uitspraak en intonatie;
                taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
                socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.


  2. Leerstrategieën

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

                taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
                eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en
                inzetten;
                andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
                de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
                in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve
                vaardigheden toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
                zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
                zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen.  3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:

                van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken;
                voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben;
                vragen om trager te spreken;
                in beperkte mate de betekenis van woorden uit de context afleiden;
                om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire;
                om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt;
                vragen of hij iets juist begrijpt door er naar te wijzen;
                zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij de tekst wel of niet volgt;
                op een andere wijze een teken geven als de communicatie vastloopt.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               167
Sleutelcompetenties
                                        Suggesties voor praktijkopdrachten

Kunnen omgaan met numerieke gegevens                       in een nieuwsitem de stijging van de stookolieprijs duiden
-numerieke gegevens interpreteren                        in de uitleg van de projectweken het systeem van de gespreide betaling
-tijd realistisch inschatten en indelen                     voor de bosklas
-zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeteren                       het stappenplan gebruiken dat aangereikt werd door de lesgever en
                                            de visuele ondersteuning (beelden, kaarten …) als hulp om de
                                            hoofdpunten van het TV nieuws te begrijpen (wat, waar, wanneer)
Vaardigheid: Spreken / gesprekken voeren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:

                Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
                Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
                Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten die – over het algemeen – het begrip niet in de weg staan
                Woordenschat: frequente woorden, stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
                Uitspraak en taalgebruik: nog fouten die – over het algemeen – het begrip niet in de weg staan
                Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartnerOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             168
                Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 069 BC 001: De cursist kan in een gesprekssituatie een instructie geven (beschrijvend niveau)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                          169
Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële     een enkelvoudige instructie m.b.t.
instanties                de te volgen weg
2 Leefomstandigheden           het te gebruiken vervoermiddel
3 Afspraken en regelingen         het gebruik van een toestel
4 Consumptie               te respecteren regels
5 Openbaar en privévervoer        een recept
6 Voorlichtingsdiensten          veiligheid
7 Vrije tijd               een bankverrichting
8 Nutsvoorzieningen
                     een klus in huis
9 Ruimtelijke oriëntering
                     een nieuwe cursist in het centrum basiseducatie uitleggen dat er enkel buiten wordt gerookt
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen        aan een bankbediende de opdracht geven een domiciliëringsopdracht te annuleren
12 Klimaat                een vakman of klusjesman een instructie geven over de aard, plaats en tijdstip van een herstelling
                     een nieuwe werknemer in het bedrijf de weg uitleggen naar de cafetaria*
                     in het CBE de werking van de drankautomaat uitleggen (bv gepast bedrag inwerpen) aan een nieuwe cursist
                     aan een nieuwe medecursist vertellen hoe je de belbus kan gebruiken
                     in de eigen omgeving de weg uitleggen aan een toevallige voorbijganger*
                  tijdens een projectweek op de lagere school van het eigen kind aan onbekende kinderen een eigen recept uitleggen
                     De cursist kan aan een nieuwe cursist uitleggen hoe hij naar het secretariaat, de toiletten, de cafetaria, enz …
                      kan gaan.

                      De cursist kan aan een medecursist het schema van het start-to-run programma uitleggen

                      De cursist kan aan een medecursist een eenvoudig spel uitleggen om het daarna te spelen

                      De cursist kan uitleggen hoe je van het centrum basiseducatie naar de bushalte, het station,enz… kan geraken.

                      De cursist kan aan een medecursist uitleggen hoe hij een bepaald eenvoudig gerecht kan klaarmaken

                      De cursist kan uitleggen hoe je een schaafwonde, insectenbeet, … enz kan verzorgen

                      De cursist kan bij een verhuis uitleggen aan de helpers waar de meubelen moeten gezet worden
                      (leefomstandigheden)

                      De cursist kan aan een andere persoon uitleggen hoe haar kind moet verzorgd worden

                    2. De cursist vraagt aan een mede-cursist hulp om een verloren voorwerp te zoeken (portefeuille, sleutels, pen,
                     handboek, enz…)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  170
                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                          Bij een klasuitstap in de onmiddellijke omgeving van de school en eigen buurt de weg kunnen uitleggen aan een
                          toevallige voorbijganger
                          Bij een klasuitstap naar het station de treinregeling kunnen uitleggen aan een medereiziger


M BE 069 BC 002: De cursist kan in een gesprekssituatie een uitnodiging, een voorstel en een oproep verwoorden en erop reageren (beschrijvend
niveau)

1 Contacten met officiële instanties        uitnodiging voor een receptie
2 Leefomstandigheden                uitnodiging voor een schoolfeest
3 Afspraken en regelingen             uitnodiging voor een ouderavond
4 Consumptie                    uitnodiging voor een gesprek met een (vak)leerkracht
5 Openbaar en privévervoer             voorstel tot gepast betalen
6 Voorlichtingsdiensten              voorstel tot wijziging van een afspraak
7 Vrije tijd                    voorstel voor een stageplaats
8 Nutsvoorzieningen
                          oproep aan de huiseigenaar
9 Ruimtelijke oriëntering
                          oproep voor een cursus
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen            oproep voor een gesprek met een instantie
12 Klimaat                     oproep voor een ambulance
                          oproep voor een medische wachtdienst
                          telefonisch een ambulance oproepen voor zijn kind
                          in een noodsituatie, bijvoorbeeld bij een waterlek, de huiseigenaar oproepen
                          aan de postbode voorstellen even binnen te komen
                          voorstellen om de tafels in het leslokaal anders te schikken*
                          reageren op een voorstel van de Electrabelbediende tot gespreide betaling.
                          reageren op een oproep van de wijkagent om naar het politiebureau te komen
                          reageren op de oproep van de cursistenbegeleider, om op een bepaalde dag en uur naar de eerste les te
                          komen*
                          reageren op een oproep van een vakbondsafgevaardigde tot staking
                          in een vraag-antwoord vorm reageren op het voorstel van de cursistenbegeleider voor een taalstageplaats
                          bijvoorbeeld waarom hij een stageplaats (niet) ziet zitten*
                          reageren op het voorstel voor een bepaalde activiteit en redenen verwoorden (met vraag en antwoord) voor de
                          eigen keuze (een sportdag, een activiteitenweek, jaarafsluiting, een bezoek aan medecursist, aan educatieve
                          tentoonstellingen, een bezoek aan een instantie, …) *Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                    171
                       aangeven dat het lesmoment tijdens een bepaalde periode (vb. de ramadan, periode uit persoonlijke
                       levenssfeer) niet haalbaar is en waarom *
                       reageren op een telefonische oproep en verwoorden of hij interesse heeft voor een werkaanbieding of niet
                       reageren op de oproep van de juf om samen met de kinderen tijdens de multiculturele week op school een
                       typisch gerecht van het herkomstland te maken
                       oproep van een medecursist om hulp bij het oplossen van een persoonlijk probleem
                       De cursist kan aan een medecursist voorstellen om na de les samen iets te doen (broodje eten, iets drinken,
                       naar het station te gaan,.. enz) en hij kan ook reageren op een voorstel van een medecursist
                       De cursist vraagt aan een medecursist hulp om een verloren voorwerp te zoeken (portefeuille, sleutels, pen,
                       handboek, enz…)
                       De cursist kan vragen om een foto te nemen en kan daarbij uitleggen hoe zijn toestel werkt
                       De cursist kan reageren op een oproep om een cursus te volgen
                       De cursist kan een medecursist uitnodigen om een spel te spelen en hij kan ook adequaat hierop ingaan
                       De cursist kan bellen naar de dokter; het probleem uitleggen en vragen om langs te komen
                       De cursist kan bij een ongeluk de 100 opbellen en vragen om hulp
                       De cursist kan met een probleem met zijn huis (waterlek, probleem met de boiler, enz…) de huisbaas bellen en
                       vragen om hulp
                       De cursist kan voorstellen om tijdens de les de gsm af te zetten, een taart meebrengen na 4 keer te laat naar de
                       les te komen, enz…
                       De cursist kan aan een medecursist voorstellen om mee te gaan naar een bloedinzameling.
                       De cursist begrijpt een oproep van het interim-kantoor voor een job en kan hier op een adequate wijze op
                       reageren
                       De cursist begrijpt dat iemand zijn hulp vraagt (helpen een trap op te gaan, een tas te dragen, de weg te wijzen)
                       en kan daar op een gepaste wijze op reageren
                       De cursist kan hulp vragen bij de verhuis of op de juiste wijze reageren als iemand hem om hulp hierbij vraagt
                       De cursist kan adequaat reageren op een vraag om te reageren op een werkaanbieding
Attitudes
  Bij het spreken / gesprekken voeren is de cursist bereid om:

                de standaardtaal te benaderen;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               172
                vol te houden;
                voor zichzelf op te komen;
                om de spreekangst te overwinnen Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

              1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

                woordenschat, grammatica / notions en functions;
                uitspraak en intonatie;
                taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking);

                socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.              2. Leerstrategieën
  De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

                taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
                eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en
                inzetten;
                andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
                de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
                in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve
                vaardigheden toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
                zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
                zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              173
              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:

                om aandacht vragen;
                voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben;
                eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te laten voortduren en te beëindigen;
                aangeven dat hij het gesprek volgt;
                zeggen dat hij niet mee is;
                om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire;
                vragen om trager te spreken;
                om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt;
                een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire oproepen en inoefenen;
                aangeven wat hij bedoelt door er naar te wijzen;
                een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt;
                op een andere wijze opnieuw beginnen als de communicatie vastloopt;
                om een bevestiging vragen bij correct taalgebruik;
                kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en herhalen.


Sleutelcompetenties
                                        Suggesties voor praktijkopdrachten

Kunnen omgaan met numerieke gegevens                       Zich ruimtelijk oriënteren bij het uitleggen van de weg
   numerieke gegevens interpreteren                       Zich ruimtelijk oriënteren bij het opstellen/inrichten van een klaslokaal
   tijd realistisch inschatten en indelen                    Zich bewust zijn van de eigen beschikbaarheid mbt de lesmomenten
   zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken                                in het openleercentrum met een andere cursist aan een taak werken en
                                         hierover duidelijke afspraken maken

Kunnen keuzes uitvoeren                              in het aanbod van oefenmogelijkheden in het openleercentrum een keuze
                                         maken met hulp van de begeleider
                                         meedenken en beslissen over keuzemogelijkheden bij een geboden
                                         activiteit (een sportdag, een activiteitenweek, jaarafsluiting, een bezoek
                                         aan medecursist, aan educatieve tentoonstellingen of –instanties, …)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              174
                        in een aanbod van stageplaatsen kiezen welke plaats voor hem het meest
                        geschikt is met hulp van de lesgever

Kunnen omgaan met problemen         bij technische problemen met de computer in het openleercentrum de hulp
                        inroepen van de begeleider

Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013            175
4.12. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 11 (M BE 070)

4.12.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 11” leert de anderstalige laaggeletterde communiceren in
eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of
betrekking hebben op zijn directe omgeving. Het is het overlevingsniveau.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het ruime
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook het
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, mondeling zijn beleving
verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner. Hij kan ook in een gesprek een
probleem en een klacht formuleren. Hij leert uit informatieve en persuasieve teksten zoals
respectievelijk een telefoongesprek of een reclameboodschap relevante gegevens selecteren. Zijn
gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte taalvaardigheid.


Nr. Koepelcontexten van de opleidingsprofielen talen             NT2 IN de contexten van de basiseducatie

1. Contacten met officiële instanties                    Maatschappelijke diensten
                                       Wonen
                                       Kinderen en school
                                       Werk en werkloosheid

2. Leefomstandigheden                            Wonen
                                       Werk en werkloosheid

3. Afspraken en regelingen                          Alle contexten van de basiseducatie

4. Consumptie                                Economische consumptie

5. Vervoer: openbaar en privé                        Maatschappelijke diensten

6. Voorlichtingsdiensten                           Sociale consumptie

7. Vrije tijd                                Sociale consumptie
                                       Economische consumptieOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             176
8. Nutsvoorzieningen                              Maatschappelijke diensten

9. Ruimtelijke oriëntering                           Alle contexten in de basiseducatie

10. Onthaal                                  Alle contexten in de basiseducatie

11. Gezondheidsvoorzieningen                          Gezondheid en welzijn

12. Klimaat                                  Sociale consumptie


In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke
combinatie.

4.12.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met Alfa NT2 R1 - 1.1, module 4.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              177
4.12.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.2. Waystage 11

Vaardigheid: Luisteren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de aangeboden teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
    Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd
    Spreektempo: aangepast
    Authentiek of semiauthentiek, eventueel met visuele ondersteuning
    Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 070 BC 003: De cursist kan relevante gegevens selecteren uit
   informatieve teksten zoals een gesprek, een telefoongesprek, een weerbericht en verkeersinformatie
   persuasieve teksten zoals een reclameboodschap (beschrijvend niveau).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             178
Contexten             Concretisering leerinhoud:

1 Contacten met officiële         formeel gesprek met een instantie
instanties                 formeel gesprek met de school van zijn kind
2 Leefomstandigheden            formeel gesprek op het werk
3 Afspraken en regelingen         omgeroepen mededelingen,weerbericht en verkeersinformatie over de radio of op televisie
4 Consumptie                omgeroepen reclameboodschappen of radioreclame
5 Openbaar en privévervoer         oproep van de vakbond
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd            Informatieve teksten:
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering       in een weerbericht de voorspellingen voor een bepaalde regio of over een uitzonderlijke weersomstandigheid
10 Onthaal              selecteren
11 Gezondheidsvoorzieningen
                   uit een gesprek met de arbeidsconsulent voor hem relevante gegevens over een vacature halen: de naam van het
12 Klimaat
                   bedrijf, contactpersoon, de ligging …
                   De cursist kan in een nieuw werk bij de kennismaking de belangrijkste afspraken onthouden.
                   De cursist weet na een bezoek aan de huurdersbond wat deze organisatie doet en wanneer zij beroep op hen kan
                   doen
                   De cursist kan uit een voicemail bericht van de lesgever begrijpen dat de les verplaatst is naar een andere datum of
                   lokaal.
                   De cursist begrijpt uit een omroep in het treinstation dat de trein vertraging heeft, op een ander spoor zal aankomen
                   enz….
                   De cursist kan uit een gesprek met een arbeidsconsulent voor hem relevante gegevens selecteren over een vacature:
                   naam van het bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer, adres, afspraak,…
                   De cursisten weet na een gesprek met een arbeidsconsulent van de VDAB wat deze organisatie doet en wanneer en
                   hoe zij op hen een beroep kunnen doen
                   De cursist kan in een weerbericht de voorspellingen voor een bepaalde regio en voor een bepaalde dag selecteren.
                   De cursist weet uit de verkeersinformatie of hij voor een bepaald traject al dan niet in de file zit.
                   De cursist begrijpt uit een bericht dat omgeroepen wordt dat een kind verloren gelopen is.
                   De cursist begrijpt in een gesprek met de leerkracht hoe het met zijn kind op school gaat; hij begrijpt wat er goed loopt
                   en waar de problemen zijn.
                   De cursist kan aan de hand van een verhaal van iemand over zijn land activiteiten selecteren waarover de persoon
                   verteld heeft
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              179
                    Persuasieve teksten
                     in een omroepbericht in de supermarkt welke minimumhoeveelheid hij van een product moet kopen om van de
                     promotie te genieten
                     De cursist begrijpt in een omroepbericht in de supermarkt welke minimumhoeveelheden hij van een product moet
                     kopen om van de promotie te genieten.
                     De cursist begrijpt uit een reclame- filmpje over kanker, 11.11.11, artsen zonder grenzen dat er een oproep gedaan
                     wordt om geld te storten.
                     De cursist kan uit een reclameblok ivm geneesmiddelen het juiste medicijn voor de juiste kwaal selecteren
                     De cursist kan adhv een reclamespot op de radio over een vakman weten welk huishoudelijk probleem deze man kan
                     oplossen
                     De cursist kan uit een reclameblok over gsm’s de minst dure kiezen.
                     De cursist kan aan de hand van een reclamespot over de taaltelefoon weten dat je met vragen over de Nederlandse
                     taal terecht kan
                     De cursist horen een reclamespot op de radio over de trein-tram en busdag . Adhv van de info die ze horen kunnen
                     ze weten of ze die dag een uitstap naar een stad maken door al dan niet gebruik te maken van deze promotie
                     De cursist begrijpt in een omroepbericht in het zwembad tot wanneer de promotie geldig blijft.


                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                         Met de klas op uitstap gaan naar bvb. bibliotheek of justitiehuis, waarbij cursisten een plenaire uitleg krijgen over
                         de werking van de dienst.
                         De cursist laten kijken en luisteren naar diverse reclameboodschappen op (Nederlandstalige) radio en TV.
                         Luisteren naar plenaire uitleg van personeelsdienst op stageplaats of werkplek (huishoudelijk reglement)
Attitudes
Bij het luisteren is de cursist bereid om:

                 onbevooroordeeld te luisteren;
                 niet af te haken als hij niet alles begrijpt;
                 de gesprekspartner te laten uitspreken;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                    180
                zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;
                te overwegen of bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van een taaltaak een korte notitie maken zinvol is.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

              1. Kennis

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

                woordenschat, grammatica / notions en functions;
                uitspraak en intonatie;
                taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
                socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.


              2. Leerstrategieën

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

                taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
                eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en
                inzetten;
                andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
                de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
                in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve
                vaardigheden toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
                zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
                zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen.              3. Communicatieve (compenserende) strategieën

Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               181
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:

                van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken;
                voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben;
                vragen om trager te spreken;
                in beperkte mate de betekenis van woorden uit de context afleiden;
                om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire;
                om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt;
                vragen of hij iets juist begrijpt door er naar te wijzen;
                zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij de tekst wel of niet volgt;
                op een andere wijze een teken geven als de communicatie vastloopt.


Sleutelcompetenties
   Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
   Kunnen samenwerken
   Kunnen keuzes uitvoeren
   Kunnen omgaan met problemen
   Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Vaardigheid: Spreken / gesprekken voeren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:

                Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
                Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
                Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten die – over het algemeen – het begrip niet in de weg staanOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             182
                Woordenschat: frequente woorden, stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
                Uitspraak en taalgebruik: nog fouten die – over het algemeen – het begrip niet in de weg staan
                Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartner
                Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 070 BC 001: De cursist kan in een gesprekssituatie zijn beleving(d.i. zijn wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar de
beleving van zijn gesprekspartner (beschrijvend niveau).


Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële                       conversatie over de eigen (woon)situatie bij een toevallig contact
instanties                               conversatie over vrijetijdsbesteding bij een toevallig contact
2 Leefomstandigheden                          gericht gesprek over een dienst of product
3 Afspraken en regelingen                       klus in huis
4 Consumptie                              conversatie over de lesinhouden/thema’s
5 Openbaar en privévervoer
6 Voorlichtingsdiensten         bij een bushalte in een gesprekje met een andere wachtende persoon zijn ontevredenheid uiten over het feit dat te
7 Vrije tijd               bus te laat is en aan de gesprekspartner vragen of hem dat ook stoort
8 Nutsvoorzieningen           op een contactavond op school aan wie toevallig naast hem zit vragen hoe die ouder het vindt als zijn kind op
9 Ruimtelijke oriëntering         bosklassen gaat
10 Onthaal
                     aan de arbeidsconsulent zijn voorkeur voor een bepaalde job duidelijk maken en aangeven welke randvoorwaarden
11 Gezondheidsvoorzieningen
                     hij belangrijk vindt zoals afstand en werkuren
12 Klimaat
                     wensen en noden i.v.m. de huur van een woning duidelijk maken in het sociaal verhuurkantoor of een immokantoor*
                     aan een winkelier zijn wensen aangeven t.a.v. een bepaald product zoals grootte, prijs, vorm, kwaliteit…
                     aan de lesgever zeggen dat hij/zij een bepaald thema in de les niet wil bespreken en waarom
                     na een burenfeest de informatie navertellen die hij/zij achterhaald heeft over de Belgische cultuur (vb. verschillen in
                     gewoonten, religie, gastvrijheid, man-vrouwverhouding, gebruiken, …)
                     verwoorden wat moeilijk is als je gaat solliciteren
                     op kritiek van de ploegbaas reageren ivm afwezigheden
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  183
                           De cursist kan zijn verwoorden waarom hij Nederlands wil leren en wat daarbij nog moeilijk is. De cursist
                           kan ook aan een medeleerling vragen wat hij fijn en / of moeilijk vindt aan het leren van het Nederlands
                           De cursist kan samen met zijn medecursisten afspraken maken ivm klasregels en daarbij op een gepaste
                           wijze zeggen wat hem stoort.
                           De cursist kan aan een arbeidsconsulent, een bediende van het interim-kantoor vertellen welke jobs hij
                           leuk vindt en kan ook uitleggen waarom. Hij kan ook aangeven welke randvoorwaarden hij belangrijk
                           vindt zoals afstand en werkuren.
                           De cursist kan aan een winkelier zijn wensen duidelijk maken tav een bepaald product zoals prijs,
                           kwaliteit, grootte, kwaliteit, …
                           De cursist kan in een informeel gesprek met een buur; een vriend; een collega;…. vertellen wat hij vond
                           van een bezoek aan de zee; de zoo; een stad; …..
                           De cursist kan zijn wensen en noden ivm de huur van een woning duidelijk maken in het sociaal
                           verhuurkantoor of immokantoor.
                           De cursist kan bij een bezoek aan de dokter, tandarts of opname in het ziekenhuis duidelijk maken dat hij
                           bang is
                           De cursist kan bij een opname in het ziekenhuis duidelijk maken dat hij geen varkensvlees eet; vegetariër
                           is,……
                           De cursist kan aan de school duidelijk maken dat zijn kind niet mag gaan zwemmen; geen varkensvlees
                           mag eten;….
                           De cursist kan op een contactavond een gesprek aanknopen met ouders van andere kinderen en vragen
                           hoe het gaat.
                           De cursist kan bij een babybezoek vragen naar hoe de bevalling is verlopen een hoe het met de baby
                           gaat en kan ook antwoord geven op deze vragen

                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                     ten overstaan van een medecursist aangeven welke rol, welk aspect van een duo-buitenschoolse opdracht hij graag
                     zou uitvoeren en waarom*
                     verwoorden hoe hij/zij zich voelt na een bijeenkomst en/of taak
                     verwoorden dat een schooluitstap interessant was en waarom
                     De cursist kan vertellen naar welke tv-programma’s hij graag kijkt en wat hij leuk vindt aan die programma’s.
                     De cursist kan bij het plannen van een uitstap duidelijk maken welke activiteiten hij leuk vindt en wat hij dan graag
                     zou doen.
                                   Waar heb je Nederlands gesproken, gehoord?
                                   Wanneer heb je Nederlands gesproken en gehoord?
                                   Wat heb je gehoord?
                                   Met wie heb je gesproken?
                                   Wat heb je gezegd?
                                   …
                  
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  184
M BE 070 BC 002: De cursist kan in een gesprekssituatie een probleem en een klacht formuleren (beschrijvend niveau).

1 Contacten met officiële instanties  Concretisering:
2 Leefomstandigheden          Een probleem met of een klacht over een:
3 Afspraken en regelingen                      consumptieartikel
4 Consumptie                             dienst
5 Openbaar en privévervoer                      afspraak
6 Voorlichtingsdiensten                       medische behandeling
7 Vrije tijd                             eigen opleiding
8 Nutsvoorzieningen                         huiseigenaar
9 Ruimtelijke oriëntering                      werkgever
10 Onthaal
                     aan een verkoper zeggen dat hij een aangekocht, maar beschadigd product wil ruilen voor een onbeschadigd
11 Gezondheidsvoorzieningen
                     exemplaar
12 Klimaat
                     aan een verkoper zeggen dat hij niet vindt hoe een aangekocht toestel werkt
                     voor een arts ziektesymptomen opsommen
                     aan de nieuwe ploegbaas melden waar en wanneer een machine is stil gevallen
                     De cursist kan aan de winkelier een probleem met een product duidelijk maken zoals te klein/ te groot, een
                     verkeerde prijs, het werkt niet, …..
                     De cursist kan ook op een gepaste manier reageren als hij het gepaste bedrag niet terugkrijgt, of de rekening niet
                     klopt.
                     De cursist kan aan de winkelier vragen om een bepaald product te ruilen
                     De cursist kan op een beleefde manier aan zijn buren een klacht formuleren zoals de radio staat te hard; de
                     vuilbakken stinken; er staat te veel rommel in de gang; …
                     De cursist kan in een noodsituatie zoals het drinken van ammoniak; een brandwonde;….. bellen naar de gepaste
                     hulpverleningsdienst en het probleem zo formuleren dat de hulpverlener hem kan helpen.
                     De cursist kan aan een werknemer in een winkel; in een pretpark; …. of een voorbijganger op straat duidelijk maken
                     dat zijn zoon/dochter… verloren gelopen is.
                     De cursist kan aan zijn huisbaas; de huurdersbond ; een vakman duidelijk maken wat het probleem is in zijn huis.
                     De cursist kan aan een lesgever, sociaal assistente, advocaat duidelijk maken dat hij een probleem heeft met zijn
                     papieren
                     De cursist kan aan de lesgever duidelijk maken dat hij een probleem heeft om een bepaalde dag naar de les te
                     komen.(zoals opvangprobleem; afspraak met dokter, advocaat, werk,..
                     De cursist kan aan de lesgever duidelijk maken dat hij zijn gsm niet kan afzetten want dat hij een belangrijk
                     telefoontje verwacht.
                     De cursist kan voor een dokter ziektesymptomen opsommen zodat de dokter hem kan helpen
                     De cursist kan op zijn werk uitleggen waarom hij te laat is gekomen.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              185
Attitudes
  Bij het spreken / gesprekken voeren is de cursist bereid om:

                de standaardtaal te benaderen;
                vol te houden;
                voor zichzelf op te komen;
                om de spreekangst te overwinnen Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

              1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

                woordenschat, grammatica / notions en functions;
                uitspraak en intonatie;
                taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking);

                socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.              2. Leerstrategieën
  De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

                taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
                eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en
                inzetten;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              186
                andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
                de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
                in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve
                vaardigheden toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
                zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
                zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen.


              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:

                om aandacht vragen;
                voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben;
                eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te laten voortduren en te beëindigen;
                aangeven dat hij het gesprek volgt;
                zeggen dat hij niet mee is;
                om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire;
                vragen om trager te spreken;
                om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt;
                een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire oproepen en inoefenen;
                aangeven wat hij bedoelt door er naar te wijzen;
                een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt;
                op een andere wijze opnieuw beginnen als de communicatie vastloopt;
                om een bevestiging vragen bij correct taalgebruik;
                kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en herhalen.


Sleutelcompetenties
                                        Suggesties voor praktijkopdrachten (zie * concretiseringen bij
                                        basiscompetenties)
Kunnen omgaan met numerieke gegevens
   numerieke gegevens interpreteren                       Zich ruimtelijk oriënteren bij het uitleggen van de regio/gemeente waar je
   tijd realistisch inschatten en indelen                    een huis zoekt
   zich ruimtelijk oriënteren                          Cijfergegevens zoals huurprijs, waarborg, bijkomende kosten …begrijpen
                                         bij het huren van een woning
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              187
Kunnen samenwerken              Bij het uitvoeren van een duobuitenschoolse opdracht de taken verdelen

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013            188
4.13. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 12 (M BE 071)

4.13.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 12” werkt de cursist verder aan technisch lezen en
schrijven. Hij zet de klanken van het Nederlands om naar letters en oefent verder in het schrijven in
druk- en blokschrift. Hij zet de letters van het druk- en koordschrift om in klanken en oefent verder in
het lezen. Hij leert eenvoudige woorden, zinnen en uitdrukkingen, tekstjes ook, schrijven en lezen.
Daartoe kan hij enerzijds analyseren en synthetiseren. Anderzijds kan hij ook andere technieken
toepassen zoals een beroep doen op zijn geheugen en woordbeelden herkennen en weergeven. Hij
doet dat aan de hand van tekstmateriaal over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk
belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.
De cursist oefent de technische vaardigheden schrijven en lezen binnen het ruime veld van het
maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren b.v. ook het maatschappelijk- persoonlijk
functioneren op het werk en in de opleiding.
Oefenen in technisch lezen en schrijven, kan verbonden worden aan alle inhouden die in de andere
modules aan bod komen. Daarom werden bij deze module geen indicatieve voorbeelden of
voorbeelden in een context toegevoegd.

Nr. Koepelcontexten van de opleidingsprofielen talen               NT2 IN de contexten van de basiseducatie

1. Contacten met officiële instanties                       Maatschappelijke diensten
                                         Wonen
                                         Kinderen en school
                                         Werk en werkloosheid

2. Leefomstandigheden                               Wonen
                                         Werk en werkloosheid

3. Afspraken en regelingen                            Alle contexten van de basiseducatie

4. Consumptie                                   Economische consumptie

5. Vervoer: openbaar en privé                           Maatschappelijke diensten

6. Voorlichtingsdiensten                             Sociale consumptie
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                189
7. Vrije tijd                                 Sociale consumptie
                                        Economische consumptie

8. Nutsvoorzieningen                              Maatschappelijke diensten

9. Ruimtelijke oriëntering                           Alle contexten in de basiseducatie

10. Onthaal                                  Alle contexten in de basiseducatie

11. Gezondheidsvoorzieningen                          Gezondheid en welzijn

12. Klimaat                                  Sociale consumptie


In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke
combinatie.

4.13.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.1, module 5.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              190
4.13.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.2. Waystage 12

Vaardigheid: Technisch lezen

Tekstkenmerken
Kenmerken van de aangeboden teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met visuele ondersteuning
    Woordenschat: veel gebruikte woorden en standaardformuleringen
    Authentiek of semi-authentiek, in oorspronkelijke lay-out
    Leestempo: rustig
Basiscompetenties
    M BE 071 BC 005: De cursist kan eenvoudige woorden, zinnen en teksten lezen (beschrijvend niveau).
    M BE 071 BC 006: De cursist kan getallen lezen (beschrijvend niveau).
    M BE 071 BC 007: De cursist kan visuele en auditieve vaardigheden combineren bij het analyseren en het synthetiseren (beschrijvend
    niveau).
    M BE 071 BC 008: De cursist kan technieken toepassen die leiden tot automatiseren zoals inschakeling van het geheugen en het
    onmiddellijk herkennen van woordbeelden (beschrijvend niveau).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               191
Contexten             Mogelijke concretisering leerinhoud:
                  Maakt zonder aarzelen de klankletterkoppeling bij alle klinkers en medeklinkers, ook als deze uit tweetekens bestaan
1 Contacten met officiële     Tweetekenklanken en moeilijke medeklinkerclusters vormen geen problemen meer. Deze kunnen nog wel spellend
instanties             gelezen worden.
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen     Leest vloeiend frequente gebonden morfemen zoals : -en, ge- ster- -je –pje
4 Consumptie
5 Openbaar en privévervoer     Herkent hoofd- en kleine letters als variant van een letter
6 Voorlichtingsdiensten      Herkent verschillende lettertypen
7 Vrije tijd            Herkent de letters in duidelijke handgeschreven teksten.
8 Nutsvoorzieningen
9 Ruimtelijke oriëntering     1. Woordniveau :
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen
                             -  automatiseren van het elementaire leesproces
12 Klimaat
                             -  leest alle mkm woorden vloeiend leest behandelde en vertrouwde woorden vloeiend

                  Besteed ook nog genoeg aandacht aan de klank-letterkoppeling
                  (de basiswoorden, bordprenten, letterkaarten kunnen nog steeds gebruikt worden)

                  is in staat om alle klankzuivere woorden en ook samengestelde woorden te analyseren en te synthetiseren
                  lange medeklinkerclusters kunnen nog problemen opleveren (barst, langst, spruitjes
                  samengestelde, onbekende en niet klankzuivere woorden worden soms nog geanalyseerd en gesynthetiseerd
                  leest behandelde en vertrouwde woorden vloeiend.


                  2. zinsniveau :

                  - cursisten leren niet alleen losse woorden lezen, maar ook zinnen lezen.
                  - Explicietere aandacht voor hoofdletters en kleine letters.
                  - expliciete aandacht voor het gebruik van leestekens : punt, vraagteken, uitroepteken.
                  - leest en begrijpt korte zinnen over alledaagse zaken
                  - kent de functie van frequente leestekens zoals punt en vraagteken.
                  - Weet dat een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt
                  - Leest en begrijpt een zeer korte eenvoudige tekst met bekende woorden en over een alledaags onderwerp. Hier bij valt
                  te denken aan speciale voor deze doelgroep geconstrueerde onderwijsteksten.
                  - Kent de functie van frequente leestekens in een tekst
                  - Kan de afkomst van een tekst tenminste duiden.
                  - Start na een eerste oriëntatie op de tekst met lezen in plaats van met gokken om de tekst verder te begrijpen.
                  Wet dat uit de context blijft of cijfers naar bijv. geld, dat of telefoonnummers verwijzen.

Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             192
                    Leesplezier: werken met transparante teksten, volksverhalen, de Wablieft.

                    Zie ook : een representatief voorbeeld van leerinhouden uit ‘Alfaflex 1C, ROC Ter AA Afdeling Educatie; Stefanie Laan
                    2002, docentenhandleiding pp. 19 – 25

                    En ook verwijzen we nog eens naar 2.1.4.2. De technische lees – en schrijfmodules Alfa NT2 Breakthrough module
                    5 en Waystage module 12, B. Module 12
Attitudes
Bij het technische lezen is de cursist bereid om:

    zich te concentreren op de leestaak;
    zich in te leven in de socio - culturele wereld van de tekst;
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt;
    de leesangst te overwinnen;
    door te zetten.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:


    Woordenschat, grammatica / notions en functions;
    Uitspraak en intonatie;
    Taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
    Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               193
              2. Leerstrategieën

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

    taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten;
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende
    technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden
    toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
    zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen;
    de tekstsoort herkennen;
    van ondersteunend visueel materiaal zoals foto’s gebruik maken;

    lay-out en tekststructurering zoals een tabel herkennen.


Sleutelcompetenties
    Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
    Kunnen samenwerken
    Kunnen keuzes uitvoeren
    Kunnen omgaan met problemen
    Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               194
Vaardigheid: Technisch schrijven

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
    Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen
    Woordenschat: frequente woorden en standaardformuleringen
    Schrijftempo: langzaam
    Spelling en interpunctie: correcte spelling van vertrouwde woorden, fonetisch juiste spelling van korte woorden en basisinterpunctie
Basiscompetenties
    M BE 071 BC 001: De cursist kan eenvoudige woorden, zinnen en tekstjes schrijven (beschrijvend niveau).
    M BE 071 BC 002: De cursist kan getallen in cijfers schrijven (beschrijvend niveau).
    M BE 071 BC 003: De cursist kan visuele, auditieve, en motorische vaardigheden combineren bij het analyseren en het synthetiseren
    (beschrijvend
    niveau).
    M BE 071 BC 004: De cursist kan technieken toepassen die leiden tot automatisering zoals inschakeling van het geheugen, het oproepen en
    het weergeven van woordbeelden (beschrijvend niveau).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              195
Contexten             Mogelijke concretisering leerinhoud:

1 Contacten met officiële     1. Woordniveau :
instanties
2 Leefomstandigheden
3 Afspraken en regelingen     - automatiseren van het elementaire leesproces, maw automatiseren van mkm woorden
4 Consumptie            cursisten moeten de stap maken van het analyseren en synthetiseren van de woorden naar het direct lezen van de
5 Openbaar en privévervoer     woorden evt door het lezen met verlenging van klanken.
6 Voorlichtingsdiensten      (oa door niveaulezen)
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen        Besteed ook nog genoeg aandacht aan de klank-letterkoppeling
9 Ruimtelijke oriëntering     (de basiswoorden, bordprenten, letterkaarten kunnen nog steeds gebruikt worden)
10 Onthaal             De letter f en j worden nog expliciet aangebracht.
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat             - aandacht voor de klinkers : zowel auditief als bij het lezen;
                  zeker hier kan je sterk verwijzen naar de basiswoorden :
                  vb is het de ee van peer of de ie van tien

                  - tweeklanken :
                  aanbrengen van ij/ei
                  aanbrengen van ou

                  - het lezen van eindclusters
                  - het lezen van beginclusters
                  - het lezen van samengestelde woorden van het type mmkm/mkm , mkm/mmkm ,mmkm/mmkm
                  - het lezen van tweelettergrepige klankzuivere woorden
                  - het lezen van verkleinwoorden
                  - lezen van voor- en achtervoegsels

                  2. zinsniveau :

                  - cursisten leren niet alleen losse woorden lezen, maar ook zinnen lezen.
                  - Explicietere aandacht voor hoofdletters en kleine letters.
                  - expliciete aandacht voor het gebruik van leestekens : punt, vraagteken, uitroepteken.

                  3. Tekstniveau :

                  Aandacht voor structuur in een tekst en voor verschillen in tekstsoorten

                  Leesplezier
                  Transparante teksten, de Wablieft
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               196
                  Leesplezier: werken met transparante teksten, volksverhalen, de Wablieft.

                  Zie ook : een representatief voorbeeld van leerinhouden uit ‘Alfaflex 1C, ROC Ter AA Afdeling Educatie; Stefanie Laan
                  2002, docentenhandleiding pp. 19 – 25

                  En ook verwijzen we nog eens naar 2.1.4.2. De technische lees – en schrijfmodules Alfa NT2 Breakthrough module
                  5 en Waystage module 12, B. Module 12
Attitudes
  Bij het technische schrijven is de cursist bereid om:

    zich te concentreren op de schrijftaak;
    enige correctheid na te streven, maar zich niet te laten afremmen als hij niet alles kan schrijven;
    zijn schrijfangst te overwinnen;
    door te zetten;


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

              1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

    Woordenschat, grammatica/notions en functions;
    Spelling en interpunctie;
    Taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
    Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               197
              2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

    taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten;
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden
    toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
    zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen; aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een
    beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op juistheid en eigen competentieverhoging.


Sleutelcompetenties
    Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
    Kunnen samenwerken
    Kunnen keuzes uitvoeren
    Kunnen omgaan met problemen
    Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               198
4.8. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 13 (M BE 072)

4.14.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 13” leert de anderstalige communiceren in eenvoudige
routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking
hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het ruime
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook het
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, schriftelijk informatie vragen en
geven in een korte tekst. Hij leert relevante gegevens selecteren in een eenvoudige informatieve of
narratieve geschreven tekst zoals een verslag.

Nr. Koepelcontexten van de opleidingsprofielen talen             NT2 IN de contexten van de basiseducatie

1. Contacten met officiële instanties                     Maatschappelijke diensten
                                       Wonen
                                       Kinderen en school
                                       Werk en werkloosheid

2. Leefomstandigheden                             Wonen
                                       Werk en werkloosheid

3. Afspraken en regelingen                          Alle contexten van de basiseducatie

4. Consumptie                                 Economische consumptie

5. Vervoer: openbaar en privé                         Maatschappelijke diensten

6. Voorlichtingsdiensten                           Sociale consumptie

7. Vrije tijd                                 Sociale consumptie
                                       Economische consumptie

8. Nutsvoorzieningen                             Maatschappelijke diensten
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             199
9. Ruimtelijke oriëntering                           Alle contexten in de basiseducatie

10. Onthaal                                  Alle contexten in de basiseducatie

11. Gezondheidsvoorzieningen                          Gezondheid en welzijn

12. Klimaat                                  Sociale consumptie


In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke
combinatie.

4.14.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.1, module 4, module 5 en module 9.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              200
4.14.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.2. Waystage 13

Vaardigheid: Lezen

Tekstkenmerken
Kenmerken van de aangeboden teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met visuele ondersteuning
    Woordenschat: standaardformuleringen
    Authentiek of semiauthentiek, in oorspronkelijke lay-out
    Leestempo: rustig
Basiscompetenties
M BE 072 BC 002: De cursist kan relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals een folder, een catalogus en een bericht; narratieve
teksten zoals een verslag (beschrijvend niveau).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               201
Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële         Een garantiebewijs, een reisgids, een uurtabel, een regionale treingids, een werkrooster.
instanties                 Een informatieve folder van een ziekenfonds over een aspect van gezondheid, van het plaatselijke postkantoor,
2 Leefomstandigheden            van de stad.
3 Afspraken en regelingen         Een informatieve folder over speelpleinwerking, sportkampen.
4 Consumptie                Een weerbericht of
5 Openbaar en privévervoer         televisieprogramma in een krant of televisieblad.
6 Voorlichtingsdiensten          Een kortverhaal of artikel in een cursistenblad, in Wablieft.
7 Vrije tijd
8 Nutsvoorzieningen          uit het wekelijkse werkrooster van zijn bedrijf de gegevens selecteren die voor hem van belang zijn*
9 Ruimtelijke oriëntering
                   uit een nota over de leerhouding van zijn kind de verbeterpunten halen
10 Onthaal
                   uit een educatieve folder over zelfborstonderzoek met verklarende tekeningen begrijpen hoe vaak zij zichzelf best
11 Gezondheidsvoorzieningen
                   onderzoekt
12 Klimaat
                   uit een commentaar van een cursist in de cursistenkrant over het schoolfeest halen wat over de nieuwe coördinator
                   werd meegedeeld
                   in het agenda van het kind begrijpen welk materiaal het moet meebrengen voor de knutselles
                   de informatie van het te huur bericht aan een raam begrijpen bv kamers, prijs, beschikbaarheid*
                   een korte commentaar van een cursist in de cursistenkrant begrijpen: gebeurtenis, plaats, tijd, beleving
                   uit een infofolder begrijpen wat hij moet doen als hij luizen bij zijn kind vindt
                   begrijpen hoe lang de garantie loopt en waarop ze van toepassing is*
                   een kortverhaal, genoteerd door de lesgever op basis van een cursistenverhaal begrijpen
                   een verhalend en sterk vereenvoudigd krantenartikel begrijpen (gebeurtenis, tijd, plaats, beleving)
                   het bericht op het mededelingenbord op het werk ivm een syndicale vergadering (tijd, plaats, thema)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  202
                     Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                     De cursisten stimuleren om ook thuis bvb. de Wablieft te lezen, of een korte verhalende tekst (bvb. verhalen uit eigen
                     land, volksverhalen …) Leesplezier is hierbij belangrijk doel.
                       een kortverhaal, genoteerd door de lesgever op basis van een cursistenverhaal begrijpen
                       een verhalend en sterk vereenvoudigd krantenartikel begrijpen (gebeurtenis, tijd, plaats, beleving)
                                     Waar heb je Nederlands gelezen/geschreven?
                                     Wanneer heb je Nederlands gelezen/geschreven?
                                     Wat heb je gelezen/geschreven?
Attitudes
Bij het lezen is de cursist bereid om:

    zich te concentreren op de leestaak;
    zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst;
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               4. Kennis

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van een taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

    Woordenschat, grammatica / notions en functions;
    Spelling en interpunctie;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                     203
    Taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
    Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.


              5. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

    De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: taalmateriaal verzamelen,
    ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten;
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
    zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen;
    de tekstsoort herkennen.


              6. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:

    van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken;
    om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire;
    de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel.


Sleutelcompetenties
    Kunnen omgaan met numerieke gegevens:
    Kunnen samenwerken
    Kunnen keuzes uitvoeren
    Kunnen omgaan met problemen
    Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               204
Vaardigheid: Schrijven

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
    Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan
    Woordenschat: standaardformuleringen
    Taalgebruik: nog systematisch basisfouten die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan
    Schrijftempo: langzaam
    Spelling en interpunctie: fonetisch juiste spelling van korte woorden en basisinterpunctie
Basiscompetenties
M BE 072 BC 001: De cursist kan informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een persoonlijk briefje, een mededeling, een dankbriefje,
een formulier, een memo en een ziektemelding (beschrijvend niveau).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             205
Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële          Een vraag of een mededeling op een ansichtkaart of een visitekaartje.
instanties                 Een inlichting vragen of geven op een (inschrijving)formulier van de school van zijn kind, in de schoolagenda voor
2 Leefomstandigheden            een
3 Afspraken en regelingen          (vak)leerkracht.
4 Consumptie                Een vraag of een mededeling op een memo aan een verantwoordelijke op het werk.
5 Openbaar en privévervoer         Een bestelformulier.
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd              in de schoolagenda vragen in welke winkel hij bepaalde schoolbenodigdheden kan kopen
8 Nutsvoorzieningen           in een briefje informeren naar de gezondheid van een zwangere medecursist
9 Ruimtelijke oriëntering
                    de reden van afwezigheid van zijn kind op een schoolformulier invullen
10 Onthaal
                    op een bestelformulier gegevens noteren zoals artikelnummer, maat, kleur, eenheidsprijs, totaalprijs, vorm van
11 Gezondheidsvoorzieningen
                    betaling*
12 Klimaat
                    in een briefje aan de VDAB schrijven waarom hij niet op een uitnodiging kan ingaan
                    een berichtje schrijven als: ‘Kloppen a.u.b., de bel is kapot’; ‘Niet parkeren voor mijn garage a.u.b.’
                    op een inschrijvingsformulier van het CBE voor een uitstap naam, adres, klas, aantal deelnemende personen op de
                    juiste plaats invullen
                    een inschrijvingsformulier voor deelname zeeklas / bosklas van de kinderen invullen met de gevraagde
                    persoonsgegevens - de gepaste gegevens aanduiden en/of schrappen
                    in een kort briefje informeren naar de gezondheid van een zwangere medecursist
                    op een ansichtkaart schrijven hoe de vakantie bevallen is
                    in een kaartje naar de klas bedanken voor het ontvangen cadeau
                    in een briefje naar een andere NT2 cursist uit een andere groep in het CBE zichzelf voorstellen en aan de andere
                    personalia vragen


                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                   op een ansichtkaart schrijven hoe de vakantie bevallen is
                   in een kaartje naar de klas bedanken voor het ontvangen cadeau
                   in een briefje naar een andere NT2 cursist uit een andere groep in het CBE zichzelf voorstellen en aan de andere
                   personalia vragen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  206
Attitudes
Bij het schrijven is de cursist bereid om:

    zich te concentreren op de schrijftaak;
    enige correctheid in de formulering na te streven, maar zich niet te laten afremmen als hij niet alles kan schrijven.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

        woordenschat, grammatica / notions en functions;
        spelling en interpunctie;
        taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
        socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.               2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

    taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten;
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                207
    zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen;
    aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op juistheid en eigen
    competentieverhoging.


              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende compenserende strategieën gebruiken:

    een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt;
    kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een gelijkaardige tekst selecteren en overschrijven


Sleutelcompetenties
                                         Suggesties voor praktijkopdrachten (zie * concretiseringen bij
                                         basiscompetenties)
Kunnen omgaan met numerieke gegevens
   numerieke gegevens interpreteren                        De cursist kan de onderscheiden numerieke gegevens in een catalogus
   tijd realistisch inschatten en indelen                     van elkaar onderscheiden zoals artikelnummer, prijs, maat,
   zich ruimtelijk oriënteren                           verzendkosten, korting, bankrekeningnummer

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeteren                     De cursist gebruikt bij het schrijven van een kaartje of briefje het door de
                                          lesgever aangereikt ‘schrijfplannetje’ om een structuur in het geheel aan te
                                          brengen (datum, aanspreking, midden, afsluitende groet, handtekening).

                                          De cursist gebruikt bij het schrijven van een kaartje of briefje een door de
                                          lesgever aangereikt aandachtslijstje als hulp bij het schrijven (zoals begint
                                          elke nieuwe zin met een hoofdletter? Eindigt elke zin met een
                                          leesteken?…)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               208
4.15. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 14 (M BE 073)

4.15.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 13” leert de anderstalige communiceren in eenvoudige
routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking
hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het ruime
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook het
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, een schriftelijke beschrijving te geven en een boodschap voor zichzelf te noteren.
Hij leert gegevens begrijpen in een eenvoudige informatieve tekst zoals een zakelijke brief of in een prescriptieve tekst zoals een gebruiksaanwijzing.


Nr. Koepelcontexten van de opleidingsprofielen talen              NT2 IN de contexten van de basiseducatie

1. Contacten met officiële instanties                     Maatschappelijke diensten
                                        Wonen
                                        Kinderen en school
                                        Werk en werkloosheid

2. Leefomstandigheden                             Wonen
                                        Werk en werkloosheid

3. Afspraken en regelingen                           Alle contexten van de basiseducatie

4. Consumptie                                 Economische consumptie

5. Vervoer: openbaar en privé                         Maatschappelijke diensten

6. Voorlichtingsdiensten                            Sociale consumptie

7. Vrije tijd                                 Sociale consumptie
                                        Economische consumptie

8. Nutsvoorzieningen                              Maatschappelijke diensten
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              209
9. Ruimtelijke oriëntering                           Alle contexten in de basiseducatie

10. Onthaal                                  Alle contexten in de basiseducatie

11. Gezondheidsvoorzieningen                          Gezondheid en welzijn

12. Klimaat                                  Sociale consumptie


In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke
combinatie.

4.15.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.1, module 4, module 5 en module 9.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              210
4.15.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.2. Waystage 14

Vaardigheid: Lezen

Tekstkenmerken
Kenmerken van de aangeboden teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met visuele ondersteuning
    Woordenschat: standaardformuleringen
    Authentiek of semiauthentiek, in oorspronkelijke lay-out
    Leestempo: rustig
Basiscompetenties
M BE 073 BC 003: De cursist kan alle gegevens begrijpen in
   informatieve teksten zoals etiketten en een zakelijke brief
   prescriptieve teksten zoals een instructie en een gebruiksaanwijzing (beschrijvend niveau)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               211
Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële         teksten op verpakkingen
instanties                 etiketten op gereedschappen, toestellen en werkmateriaal
2 Leefomstandigheden            mededelingen op een scherm in de spoorwegstations
3 Afspraken en regelingen         elektronische verkeersborden op de weg
4 Consumptie                dieetvoorschriften
5 Openbaar en privévervoer         doktersbriefje
6 Voorlichtingsdiensten          opnamebrief voor ziekenhuis
7 Vrije tijd
                      veiligheidsinstructies
8 Nutsvoorzieningen
                      waarschuwingsborden
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal                 werkrooster
11 Gezondheidsvoorzieningen        takenlijsten
                      schoolrapport
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  212
12 Klimaat
                    op het etiket de wasvoorschriften voor een kledingsstuk aflezen
                    op een bijsluiter alle gegevens lezen die bij de inname van het medicijn nodig en van belang zijn*
                    een zakelijke brief van een energieleverancier over het opnemen en doorgeven van de meterstand, opvolgen
                    de veiligheidsinstructies op een machine waar hij mee werkt, aflezen
                    in de opnamebrief van het ziekenhuis begrijpen wanneer en waar hij zich moet aanmelden, welke documenten hij
                    moet meebrengen*
                    in het bericht van de energieleverancier begrijpen op welke manieren de meterstand kan doorgegeven worden
                    de evaluatie bij het rapport van het kind begrijpen*
                    uit een wikkel de voedingswaarde, het aantal calorieën van een product aflezen*
                    in de bijsluiter van een medicijn belangrijke contra-indicaties begrijpen zoals alcoholgebruik, besturen van voertuigen,
                    gevaar voor zwangere vrouwen*

                  De cursist kan aan de hand van een gebruiksaanwijzing behangerslijm maken

                  De cursist kan aan de hand van een gebruiksaanwijzing een (ikea) meubel in elkaar zetten

                  De cursist weet aan de hand van de instructies op een brandblusapparaat hoe hij dit toestel moet gebruiken

                  De cursist begrijpt de pictogrammen op de etiketten van poetsproducten,gevaarlijke producten.

                  De cursist weet aan de hand van het etiket op de verpakking van een medicijn wanneer, hoeveel keer en hoe hij dit moet
                  innemen en ziet ook of het product al dan niet al vervallen is

                  De cursist weet aan de hand van de informatie op de verpakking van een etenswaar hoe hij dit moet bereiden, wanneer
                  dit product vervalt enz..

                  De cursist weet aan de hand van het wasetiket van een kledingsstuk hoe hij dit moet wassen

                  De cursist kan aan de hand van etiketten op etenswaren begrijpen of een persoon met specifieke allergieën, diabetes
                  enz…. dit product mag eten.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  213


                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                   De cursist weet wat hij moet doen wanneer hij een brief krijgt van officiële instanties zoals het OCMW, de VDAB, de
                   bibliotheek,het sociaal verhuurkantoor,enz…..

                   De cursist weet aan de hand van een les- en /of werkrooster wanneer hij moet werken

                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                   De cursist kan aan de hand van een eenvoudig recept (wafels, pannenkoeken, taart, enz…) het recept klaarmaken

                   De cursist begrijpt aan de hand van het veiligheidsplan van de school; van het werk wat hij moet doen bij brand

                   De cursist begrijpt aan de hand van pictogrammen op een machine waarop hij moet letten (paneelzaag, cirkelzaag)

                   De cursist kan bepaalde vlekken verwijderen aan de hand van een gebruiksaanwijzing van Tante Kaat.
                                  Waar heb je Nederlands gelezen/geschreven?
                                  Wanneer heb je Nederlands gelezen/geschreven?
                                  Wat heb je gelezen/geschreven?
Attitudes
Bij het lezen is de cursist bereid om:

    zich te concentreren op de leestaak;
    zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst;
    zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt.


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van een taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                    214
    Woordenschat, grammatica / notions en functions;
    Spelling en interpunctie;
    Taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
    Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.


              2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

    De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: taalmateriaal verzamelen,
    ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten;
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
    zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen;
    de tekstsoort herkennen.


              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:

    van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken;
    om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire;
    de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel.


Sleutelcompetenties                               Concretisering:

Kunnen omgaan met numerieke gegevens                        de numerieke gegevens mbt aantal calorieën op een wikkel in verband
-numerieke gegevens interpreteren                          brengen met aanbevolen aantal dagelijks op te nemen calorieën
-tijd realistisch inschatten en indelen                       bij het opstellen van een te-koop advertentie de nuttige numerieke
-zich ruimtelijk oriënteren                             gegevens noteren zoals een telefoonnummer, een prijs, een type, een


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               215
                                         aantal, een afmeting
Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen                            bij het lezen van een bijsluiter advies vragen aan de apotheker als er
                                         twijfel is over de mogelijke bijwerkingen

Kunnen eigen leren en presteren verbeteren                      bij het lezen van een opnamebrief van het ziekenhuis het door de
                                           lesgever aangereikte ‘leesplannetje’ gebruiken om de belangrijke
                                           informatie terug te vinden
Vaardigheid: Schrijven

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
    Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan
    Woordenschat: standaardformuleringen
    Taalgebruik: nog systematisch basisfouten die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan
    Schrijftempo: langzaam
    Spelling en interpunctie: fonetisch juiste spelling van korte woorden en basisinterpunctie
Basiscompetenties
M BE 073 BC 001: De cursist kan een beschrijving geven (beschrijvend niveau)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             216
Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële     beschrijving van een:
instanties               persoon
2 Leefomstandigheden          omgeving
3 Afspraken en regelingen        een voorwerp
4 Consumptie              leefomstandigheden
5 Openbaar en privévervoer       gebeurtenis
6 Voorlichtingsdiensten
7 Vrije tijd              in een advertentie de belangrijkste kenmerken geven van wat hij te koop aanbiedt, zoals aard, merk, type, kleur, prijs
8 Nutsvoorzieningen          op een formulier van een dienst verloren voorwerpen een beschrijving geven van een op de trein achtergelaten
9 Ruimtelijke oriëntering       voorwerp
10 Onthaal
                    de belangrijkste handelingen die hij uitvoerde voor een opdracht op het werk duidelijk maken
11 Gezondheidsvoorzieningen
                    zichzelf beschrijven in enkele korte woorden in een briefje aan een andere NT2 cursist
12 Klimaat
                    op een vakantiekaart een korte beschrijving geven van de omgeving
                    in een te koop advertentie (vb. een huis, auto, puppy, …) de belangrijkste items van het te verkopen object
                    omschrijven (aard, merk, type, prijs, kleur, telefoonnummer …)*
                    als oefening in de klas bij een afbeelding een zin schrijven


                  De cursist kan bij verlies van zijn portefeuille aan de hand van een hulpblad noteren wat er op dat moment in zijn
                  portefeuille zat


                  De cursist kan aan de hand van een voorbeeld een zoekertje maken voor iets dat hij wil verkopen (jas, poes, tv, zetel,
                  enz…)

                  De cursist kan aan de hand van een materialenlijst aankruisen wat er ontbreekt

                  De cursist kan aan de hand van een voorbeeld een raamposter maken voor het te koop stellen van zijn kamer,
                  appartement of huis
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  217
                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                   zichzelf beschrijven in enkele korte woorden in een briefje aan een andere NT2 cursist
                   op een vakantiekaart een korte beschrijving geven van de omgeving
                   De cursist kan aan de hand van een hulpblad zijn kind in woorden beschrijven


M BE 073 BC 002: De cursist kan een boodschap voor zichzelf noteren (beschrijvend niveau).

Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële         notitie in zijn agenda
instanties                memo op het eigen prikbord
2 Leefomstandigheden           memo voor bij eigen telefoon
3 Afspraken en regelingen         een boodschappenlijstje opschrijven
4 Consumptie               een aantal gegevens uit een koopadvertentie of een item uit een catalogus opschrijven zoals de naam van het
5 Openbaar en privévervoer         voorwerp zelf, het merk, de afmetingen, ….*
6 Voorlichtingsdiensten          een vraag die hij de huisarts of een arbeidsconsulent wil stellen opschrijven
7 Vrije tijd               een adres en/of telefoonnummer uit de cursistenlijst overnemen
8 Nutsvoorzieningen
                     een aantal gegevens uit een te koop-advertentie in de supermarkt opschrijven (telefoonnummer, prijs, merk …)*
9 Ruimtelijke oriëntering
                     De cursist kan een verjaardag op een verjaardagskalender noteren
10 Onthaal
11 Gezondheidsvoorzieningen        De cursist kan een afspraak met de dokter, de tandarts, het OCMW, de school enz in een agenda noteren
12 Klimaat                De cursist kan een datum voor een schoolfeest, buurtfeest, enz…. noteren in een agenda
                     De cursisten noteren wat zij voor de picknick gaan kopen voor een klasuitstap.
                     De cursisten noteren hun score bij het invullen van een vereenvoudigde enquête over bv. gezond leven ,
                      waterverbruik, energiebesparen enz…
                     De cursisten noteren hun lengte en gewicht om daarna hun BMI in een tabel te kunnen aflezen
                     De cursisten noteren wat zij moeten kopen om een bepaalde vlek op de kleding te verwijderen
                     De cursist meet de kamer op die hij wil behangen en noteert de afmetingen om de juiste hoeveelheid verf of
                      behangpapier te kunnen kopen
                     De cursisten noteren noodnummers op een sticker die ze daarna thuis kunnen ophangen

                 Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                     De cursist kan een verjaardag op een verjaardagskalender noteren
                     De cursist kan een afspraak met de dokter, de tandarts, het OCMW, de school enz in een agenda noteren
                     De cursist kan een datum voor een schoolfeest, buurtfeest, enz…. noteren in een agenda
                     De cursisten noteren wat zij voor de picknick gaan kopen voor een klasuitstap.
                     De cursisten noteren hun score bij het invullen van een vereenvoudigde enquête over bv. gezond leven ,


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  218
                       waterverbruik, energiebesparen enz…
Attitudes
Bij het schrijven is de cursist bereid om:

    zich te concentreren op de schrijftaak;
    enige correctheid in de formulering na te streven, maar zich niet te laten afremmen als hij niet alles kan schrijven.
    Zijn schrijfangst te overwinnen


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:

        woordenschat, grammatica / notions en functions;
        spelling en interpunctie;
        taalregister: formeel en informeel taalgebruik;
        socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.               2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:

    taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen;
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten;
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten;
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                219
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen;
    zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen;
    aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op juistheid en eigen
    competentieverhoging.


              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende compenserende strategieën gebruiken:

    een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt;
    kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een gelijkaardige tekst selecteren en overschrijven


Sleutelcompetenties

Kunnen omgaan met numerieke gegevens                       cijfergegevens in te koop advertenties interpreteren (prijs, hoeveelheid, type,
   numerieke gegevens interpreteren                       ‘ouderdom’ van het goed …)
   tijd realistisch inschatten en indelen
   zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               220
4.16. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 15 (M BE 074)

4.16.1. Situering module

In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 15” leert de anderstalige communiceren in eenvoudige
routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking
hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken/gesprekken voeren, luisteren,
schrijven en lezen binnen het ruime veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe
behoren bijvoorbeeld ook het maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding.
Hij zet een stap naar een eigen inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich
opneemt of zelf presenteert. Hij doet dat in eenvoudige bewoordingen met regelmatig voorkomende
zinnen en uitdrukkingen. Hij maakt met andere woorden, de overgang van beschrijvend naar
structurerend niveau – en dat voor de 4 vaardigheden.
De cursist leert zo o.a. mondeling informatie vragen en geven zoals in een telefoongesprek. Daartoe
kan hij voor zichzelf voorbereidend aantekeningen maken. Hij kan ook uit een mondeling gegeven
instructie of aankondiging de informatie ordenen. Schriftelijk leert hij dat met een informatieve tekst
zoals een persoonlijke brief of een persuasieve tekst zoals een voorstel of een oproep.
Zijn gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte taalvaardigheid.

Nr. Koepelcontexten van de opleidingsprofielen talen              NT2 IN de contexten van de basiseducatie

1. Contacten met officiële instanties                      Maatschappelijke diensten
                                        Wonen
                                        Kinderen en school
                                        Werk en werkloosheid

2. Leefomstandigheden                              Wonen
                                        Werk en werkloosheid

3. Afspraken en regelingen                           Alle contexten van de basiseducatie

4. Consumptie                                  Economische consumptie

5. Vervoer: openbaar en privé                          Maatschappelijke diensten

6. Voorlichtingsdiensten                            Sociale consumptieOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               221
7. Vrije tijd                                 Sociale consumptie
                                        Economische consumptie

8. Nutsvoorzieningen                              Maatschappelijke diensten

9. Ruimtelijke oriëntering                           Alle contexten in de basiseducatie

10. Onthaal                                  Alle contexten in de basiseducatie

11. Gezondheidsvoorzieningen                          Gezondheid en welzijn

12. Klimaat                                  Sociale consumptie


In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke
combinatie.

4.16.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.2, modules 10, 11, 12, 13 en 14.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              222
4.16.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.2. Waystage 15 (M BE 074)

Vaardigheid: Luisteren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de aangeboden luisterteksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
    Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd
    Spreektempo: aangepast
    Authentiek of semiauthentiek, eventueel met visuele ondersteuning
    Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 074 BC 002 De cursist kan de informatie overzichtelijk ordenen in
   informatieve teksten zoals een aankondiging, een klacht en een waarschuwing
   prescriptieve teksten zoals een instructie (structurerend niveau).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             223
Contexten               Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële            slechtnieuwsgesprek op school, op het werk, bij instanties
instanties                    veiligheidsinstructies
2 Leefomstandigheden               werkinstructies
3 Afspraken en regelingen            instructies in de eigen opleiding
4 Consumptie                   in een gesprek met zijn baas de precieze aard van de klacht met betrekking tot zijn afwezigheid begrijpen: de
5 Openbaar en privévervoer            reden van zijn afwezigheid, de duur, het niet tijdig op de hoogte brengen, …*
6 Voorlichtingsdiensten             de instructies van de veiligheidsverantwoordelijke in het centrum basiseducatie tijdens een evacuatieoefening
7 Vrije tijd                   volgens hun belang ordenen
8 Nutsvoorzieningen               in een gesprek met de leerkracht begrijpen wat goed gaat in de les en waar nog aan gewerkt moet worden
9 Ruimtelijke oriëntering
                         de uitleg van de loketbediende in het gemeentehuis over de vernieuwing van zijn identiteitskaart opmaken wat hij
10 Onthaal
                         moet doen
11 Gezondheidsvoorzieningen
                         bij een schoolprobleem van het kind de aard van de sanctie begrijpen indien het probleem zich herhaalt
12 Klimaat
                         een gesprek over storende factoren in de groep begrijpen en interpreteren en er gepast op reageren
                         a.h.v. uitleg van een instructeur een werkstuk in elkaar kunnen zetten
                         a.h.v. instructies die de instructeur geeft over de veiligheid van een machine (zaagmachine, slijpschijf) deze
                         machine veilig kunnen bedienen

                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                           Luisteren naar informatieve radio – oproepen: wat moet je doen als er een grote (industriële) brand in de
                           buurt is (rampenplan): ramen gesloten houden …, wat te doen bij griepepidemie, …?
Attitudes
Bij het luisteren is de cursist bereid om:

      onbevooroordeeld te luisteren
      niet af te haken als hij niet alles begrijpt
      de gesprekspartner te laten uitspreken
      zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                    224
 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

                1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:
   woordenschat, grammatica/notions en functions
   uitspraak en intonatie
   taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking)
   socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken


                2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken:
   taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen
   eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten
   andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten
   de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen
   van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen, praktische
    schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken
   zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen
   zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen
   de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel


                3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën –
ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:
   van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken
   voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben
   vragen om trager te spreken
   in beperkte mate de betekenis van woorden afleiden uit de context
   om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire
   om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt
   vragen of hij iets juist begrijpt door ernaar te wijzen
   zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij de tekst wel of niet volg;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             225
    op een andere wijze opnieuw een teken geven als de communicatie vastlooptSleutelcompetenties                             Concretisering:

Kunnen omgaan met numerieke gegevens
-numerieke gegevens interpreteren
-tijd realistisch inschatten en indelen
-zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen                           met de leerkracht van het kind diverse manieren bespreken om de
                                         achterstand van het kind bij langdurige afwezigheid te beperken

                                         bij de klacht over afwezigheid het probleem zien en benoemen
Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Vaardigheid: Spreken / gesprekken voeren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang : kort en eenvoudig gestructureerd
    Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten die over het algemeen het begrip niet in de weg staan
    Woordenschat: stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
    Uitspraak en taalgebruik: fouten die – over het algemeen - het begrip niet in de weg staanOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             226
    Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartner
    Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 074 BC 001
De cursist kan in een gesprekssituatie informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een mededeling, een mening, een vraaggesprek,
een telefoongesprek en een afspraak (structurerend niveau)


Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële         afspraak of telefoongesprek met de leerkracht van zijn kind
instanties                 afspraak of telefoongesprek met zijn eigen lesgever
2 Leefomstandigheden            vraaggesprek met diverse maatschappelijke diensten
3 Afspraken en regelingen         straatenquête
4 Consumptie                personeelsenquête
5 Openbaar en privévervoer         interview met kinderen uit een lagere school over hun personalia
6 Voorlichtingsdiensten          interview met de bewoners van een rusthuis over hun familie en hun land
7 Vrije tijd
                      in een telefoongesprek met de leerkracht aan de hand van vraag en antwoord de reden en de duur van de
8 Nutsvoorzieningen
                      afwezigheid van zijn langdurig ziek kind op school geven - vragen wat hij moet doen om met alles in orde te
9 Ruimtelijke oriëntering
                      blijven, of zijn kind thuis les kan krijgen of oefenen, …
10 Onthaal
                      afspraak maken met de specialist als de huisarts hem doorverwijst
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat                 in een gesprek met de intaker of met de leerkracht van zijn kind zijn mening over respectievelijk gemengde
                      groepen / gemengd zwemmen duidelijk maken*
                      in een straatenquête zijn mening geven over de openingsdagen en –tijden van de warenhuizen en de winkels
                      in een enquête op het werk zijn mening geven over de kwaliteit van de kantinemaaltijden
                      vragen naar vegetarische of andere maaltijden
                      de eigen mening verantwoorden ivm beslissingen die hem/haar aangaan vb waarom een mannelijke
                      begeleider/medecursist al dan niet aanvaard wordt in de groep*
                      aan een nieuwe cursist uitleg geven over reeds behandelde leerstofonderdelen, over de groep, over de
                      groepsdoelen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  227
                     a.h.v. foto’s vertellen over zichzelf en vragen stellen aan de kinderen
                     a.h.v. foto’s vertellen over zijn familie en zijn land en vragen stellen aan de bewoners

                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                        Meedoen aan enquête op straat of in een winkel, terug rapporteren in de klas, documentatie daarover weer
                        meebrengen
                        Gesprek aanvragen met medewerkers van Justitiehuis m.b.t. één of ander juridisch probleem
                        Deelnemen aan activiteit op school van het kind: sensibilisering bvb. meer veiligheid aan de schoolpoort, of ook
                        bij campagne ter bestrijding van luizen op school.
                        Deelnemen aan bewonersraad, buurtcomité: hoe de buurt, de flat meer bewoonbaar maken, hoe appartement
                        beveiligen tegen criminaliteit
Attitudes
Bij het spreken is de cursist bereid om:

    te spreken (spreekangst overwinnen)
    de standaardtaal te benaderen
    vol te houden
    voor zichzelf op te komen


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:
   woordenschat, grammatica/notions en functions


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   228
    uitspraak en intonatie
    taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking)
    socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken
              2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken:

    taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen
    zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen


              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën - ook
via niet-verbaal gedrag) gebruiken:
    om aandacht vragen
    voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben
    eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te laten voortduren en te beëindigen
    aangeven dat hij het gesprek volgt
    zeggen dat hij niet mee is
    om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire
    vragen om trager te spreken
    als hij iets niet begrijpt om herhaling vragen
    een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire oproepen en inoefenen
    aangeven wat hij bedoelt door ernaar te wijzen
    een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt
    op een andere wijze opnieuw beginnen als de communicatie vastlooptOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               229
    bij correct taalgebruik om een bevestiging vragen
    kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en herhalen
Sleutelcompetenties

Kunnen omgaan met numerieke gegevens
   numerieke gegevens interpreteren
   tijd realistisch inschatten en indelen
   zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren                               De cursist kan bij een oproep van het buurtcomité waarbij gevraagd wordt
                                          om een ‘protestaffiche’ aan het raam te hangen voor zichzelf kiezen of hij
                                          hierop ingaat
                                          De cursist kan voor zichzelf een reden aangeven waarom zij beter
                                          functioneert in een vrouwengroep.

Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeterenVaardigheid: Lezen

Tekstkenmerken
  Kenmerken van leesteksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              230
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met visuele ondersteuning
    Woordenschat: standaardformuleringen
    Authentiek of semi-authentiek, in oorspronkelijke lay-out
    Leestempo: rustig
Basiscompetenties
M BE 074 BC 004
De cursist kan de informatie overzichtelijk ordenen in
   informatieve teksten zoals een persoonlijke brief
   persuasieve teksten zoals een uitnodiging, een voorstel en een oproep (structurerend niveau)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             231
Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële         brief van de school over het gedrag van zijn kind
instanties                 oproep van een buurtcomité aan de bewoners
2 Leefomstandigheden            uitnodiging van een jeugdhuis
3 Afspraken en regelingen         voorstel van de school tot deelname aan activiteiten
4 Consumptie                oproep op het werk tot respecteren van allerhande afspraken en regels
5 Openbaar en privévervoer         opnamebrief voor ziekenhuis
6 Voorlichtingsdiensten          veiligheidsinstructies
7 Vrije tijd
                      waarschuwingsborden
8 Nutsvoorzieningen
                      werkrooster
9 Ruimtelijke oriëntering
10 Onthaal                 takenlijsten
                      schoolrapport
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat                 in een oproep van een buurtcomité begrijpen waarover het gaat en begrijpen dat gevraagd wordt om een
                      protestaffiche uit te hangen*
                      op een snelweg een mededeling over verkeershinder met een oproep tot snelheidsbeperking begrijpen
                      uit een brief van een elektriciteitsmaatschappij besluiten wanneer er werken zullen zijn en wanneer juist de
                      stroom wordt afgesloten
                      in een brief van de school over verkeersveiligheid in de schoolomgeving begrijpen waar de ouders veilig kunnen
                      stationeren bij het afzetten/ophalen van hun kinderen
                      in een persoonlijke brief begrijpen wat het doel is van de schrijver (iets vertellen, iets vragen …) en de reactie
                      daarop afstemmen
                      uit een uitnodiging de nodige informatie afleiden zoals reden van de uitnodiging, plaats, dag en uur, wijze van
                      reageren
                      begrijpen welke producten in reclame zijn bij het doornemen van de wekelijkse reclamefolders en zijn eventuele
                      aankopen hierop afstemmen
                      de instructies mbt de netheid en het gebruik van het OLC lokaal in het CBE begrijpen - legt hierbij het verband
                      tussen de tekst en de bijhorende pictogrammen of tekeningen
                      waarschuwingsmededelingen in het verkeer bv snelheidsbeperking op de autoweg wegens file of werken - het
                      belang van de boodschap inschatten

                  Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                          Brochures, oproepen, affiches verzamelen van buurtcomité en meebrengen naar de klas
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  232
Attitudes
Bij het lezen is de cursist bereid om:

        zich te concentreren op de leestaak
        zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst
        zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:
       Woordenschat, grammatica/notions en functions
       Uitspraak en intonatie
       Taalregister: formeel en informeel taalgebruik
       Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken


               2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken:
   Taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen
   eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten
   andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten
   de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen
   in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken
   zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen
   zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen
   de tekstsoort herkennen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             233
              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën –
ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:
   van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken
   om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire
   de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel


Sleutelcompetenties                             Concretisering

Kunnen omgaan met numerieke gegevens
-numerieke gegevens interpreteren
-tijd realistisch inschatten en indelen
-zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken                               Kunnen functioneren in groep van betrokken buren: luisteren naar meningen
                                        van anderen, vergelijken met je eigen mening, je mening aanpassen in de
                                        groep …
Kunnen keuzes uitvoeren                            Kunnen beslissen of een bepaalde actie in de buurt verantwoord is, samen
                                        met buren bespreken.
Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Vaardigheid: Schrijven

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             234
    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang : kort en eenvoudig gestructureerd
    Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan
    Woordenschat: standaardformuleringen
    Taalgebruik: nog systematisch basisfouten die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan
    Schrijftempo: langzaam
    Spelling en interpunctie: fonetisch juiste spelling van korte woorden en basisinterpunctie
Basiscompetenties
M BE 074 BC 003
De cursist kan voor zichzelf aantekeningen maken ter voorbereiding van een gesprek (structurerend niveau)


Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële           Steekwoorden over wat te vragen, wat zelf te zeggen in een formeel gesprek met een instantie, de school, de
instanties                  huiseigenaar
2 Leefomstandigheden             formulering voor begin en afsluiting van gesprek, voor vraag naar herhaling of uitleg
3 Afspraken en regelingen           voor een gesprek met de leerkracht uit het schoolrapport en de schoolagenda van zijn kind steekwoorden
4 Consumptie                 noteren
5 Openbaar en privévervoer          kan om het voortgangsgesprek met de cursistenbegeleider voor te bereiden, steekwoorden noteren bij de
6 Voorlichtingsdiensten            vragen die als leidraad dienen*
7 Vrije tijd                 steekwoorden noteren over de vragen die hij aan de infobalie in het spoorwegstation wil stellen
8 Nutsvoorzieningen              gegevens noteren die hij moet zeggen (bv. leeftijden van de kinderen, vertrekuur en –dag, …).
9 Ruimtelijke oriëntering           voor zichzelf een openingszin en steekwoorden noteren voor bijkomende vragen die hij de arbeidsgeneesheer
10 Onthaal                  wil stellen
11 Gezondheidsvoorzieningen
                       lijstje maken van wat hij gaat kopen voor het werk, de les
12 Klimaat
                       opschrijven van wat hij wil meebrengen naar het werk, de les,…
                       lijstje met wat hij gaat kopen voor een picknick in de klas, op het werk
                       opschrijven dat hij de post moet meebrengen naar de les
                       opschrijven dat hij geld en sportkledij moet meebrengen naar een sportdag van het werk, de les
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  235
                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                         aan de hand van een zelfgemaakt stappenplannetje vragen opstellen voor een huisbaas als voorbereiding van
                         een telefoongesprek: wat weet ik al? welke informatie wil ik nog te weten komen? Wat ga ik doen?
Attitudes
Bij het schrijven is de cursist bereid om:

     zich te concentreren op de schrijftaak
     enige correctheid in de formulering na te streven, maar zich niet te laten afremmen als hij niet alles kan schrijven
     te schrijven


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:
       Woordenschat, grammatica/notions en functions
       Uitspraak en intonatie
       Taalregister: formeel en informeel taalgebruik
       Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken
               2. Leerstrategieën

Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   236
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken:
   taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen
   eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten
   andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten
   de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen
   in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken
   zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen
   zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen
   aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op juistheid en eigen
    competentieverhoging


              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën - ook
via niet-verbaal gedrag) gebruiken:
   een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt
   kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een gelijkaardige tekst selecteren en overschrijvenSleutelcompetenties

Kunnen omgaan met numerieke gegevens
   numerieke gegevens interpreteren
   tijd realistisch inschatten en indelen
   zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeteren                       Beseffen dat notities nemen, bepaalde belangrijke woorden, het


Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             237
                         leerproces positief kan beïnvloeden
                         Weten dat het soms nuttig kan zijn om een stappenplan op te
                         stellen:
                     1. Wat weet ik al? Wat wil ik weten?
                     2. Hoe ga ik het aanpakken?
                     3. Evalueren van de uitvoering: wat ging goed? Wat kan ik er nog aan
                       verbeteren voor een volgende keer?
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013          238
4.17. Beschrijving module NT2 Alfa R1 – 1.2 Waystage 16 (M BE 075)

4.17.1. Situering module

De module “NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 16” biedt de cursist die omwille van een bewuste keuze of
omwille van beperkingen de modules over schrijf- en leesvaardigheden niet volgt, de mogelijkheid
toch voor spreken en luisteren op structurerend niveau verder te gaan.
In deze module leert de anderstalige laaggeletterde communiceren in eenvoudige routinetaken over
vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe
omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken/gesprekken voeren en
luisteren binnen het ruime veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren
bijvoorbeeld ook het maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij zet
een stap naar een eigen inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of
zelf presenteert met eenvoudige bewoordingen, met regelmatig voorkomende zinnen en
uitdrukkingen. Hij maakt met andere woorden, de overgang van beschrijvend naar structurerend
niveau voor spreken en luisteren.
De cursist leert zo o.a. mondeling informatie vragen en geven zoals in een telefoongesprek. Hij kan
ook uit een mondeling gegeven instructie of aankondiging de informatie ordenen.
Zijn gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte taalvaardigheid.

Nr. Koepelcontexten van de opleidingsprofielen talen              NT2 IN de contexten van de basiseducatie

1. Contacten met officiële instanties                     Maatschappelijke diensten
                                        Wonen
                                        Kinderen en school
                                        Werk en werkloosheid

2. Leefomstandigheden                             Wonen
                                        Werk en werkloosheid

3. Afspraken en regelingen                           Alle contexten van de basiseducatie

4. Consumptie                                 Economische consumptie

5. Vervoer: openbaar en privé                         Maatschappelijke diensten
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              239
6. Voorlichtingsdiensten                            Sociale consumptie

7. Vrije tijd                                 Sociale consumptie
                                        Economische consumptie

8. Nutsvoorzieningen                              Maatschappelijke diensten

9. Ruimtelijke oriëntering                           Alle contexten in de basiseducatie

10. Onthaal                                  Alle contexten in de basiseducatie

11. Gezondheidsvoorzieningen                          Gezondheid en welzijn

12. Klimaat                                  Sociale consumptie


In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke
combinatie.

4.17.2. Instapvereisten
Zie nieuw decreet art.35

Het door het Vlaamse parlement op 6 juni 2007 goedgekeurde Decreet met betrekking tot het Volwassenenonderwijs, heeft het in de artikelen 31 en 35 over
de toelatingsvoorwaarden tot de leergebieden in de basiseducatie.
In artikel 31 wordt gesteld dat cursisten toegelaten worden tot een opleiding in de basiseducatie, als zij hebben voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Voor
cursisten binnen de leergebieden NT2, Alfa NT2 en Talen geldt de bepaling dat zij voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Artikel 35 bepaalt dan dat er, behoudens de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31, er geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd worden om
als cursist te worden toegelaten tot de aanvangsmodule van een opleiding.

De cursist beheerst minimaal de basiscompetenties die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.2, de modules 10 en 11.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              240
4.17.3. Moduleoverzicht

Module NT2 Alfa R1 – 1.2. Waystage 16 (M BE 075)

Vaardigheid: Luisteren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de aangeboden luisterteksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie
    Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd
    Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd
    Spreektempo: aangepast
    Authentiek of semiauthentiek, eventueel met visuele ondersteuning
    Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 075 BC 002 De cursist kan de informatie overzichtelijk ordenen in
   informatieve teksten zoals een aankondiging, een klacht en een waarschuwing
   prescriptieve teksten zoals een instructie (structurerend niveau).
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             241
Contexten               Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële            slechtnieuwsgesprek op school, op het werk, bij instanties
instanties                    veiligheidsinstructies
2 Leefomstandigheden               werkinstructies
3 Afspraken en regelingen            instructies in de eigen opleiding
4 Consumptie                   in een gesprek met zijn baas de precieze aard van de klacht met betrekking tot zijn afwezigheid begrijpen: de
5 Openbaar en privévervoer            reden van zijn afwezigheid, de duur, het niet tijdig op de hoogte brengen, …*
6 Voorlichtingsdiensten             de instructies van de veiligheidsverantwoordelijke in het centrum basiseducatie tijdens een evacuatieoefening
7 Vrije tijd                   volgens hun belang ordenen
8 Nutsvoorzieningen               de uitleg van de loketbediende in het gemeentehuis over de vernieuwing van zijn identiteitskaart opmaken wat hij
9 Ruimtelijke oriëntering            moet doen
10 Onthaal
                         in een gesprek met de leerkracht begrijpen wat goed gaat in de les en waar nog aan gewerkt moet worden
11 Gezondheidsvoorzieningen
                         bij een schoolprobleem van het kind de aard van de sanctie begrijpen indien het probleem zich herhaalt
12 Klimaat
                         een gesprek over storende factoren in de groep begrijpen en interpreteren en er gepast op reageren
                         a.h.v. uitleg van een instructeur een werkstuk in elkaar kunnen zetten
                         a.h.v. instructies die de instructeur geeft over de veiligheid van een machine (zaagmachine, slijpschijf) deze
                         machine veilig kunnen bedienen

                    Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject
                           Luisteren naar informatieve radio – oproepen: wat moet je doen als er een grote (industriële) brand in de
                           buurt is (rampenplan): ramen gesloten houden …, wat te doen bij griepepidemie, …?
Attitudes
Bij het luisteren is de cursist bereid om:

      onbevooroordeeld te luisteren
      niet af te haken als hij niet alles begrijpt
      de gesprekspartner te laten uitspreken
      zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                    242
 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

    1. Kennis
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:
   woordenschat, grammatica/notions en functions
   uitspraak en intonatie
   taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking)
   socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken


    2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken:
   taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen
   eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten
   andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten
   de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen
   van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen, praktische
    schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken
   zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen
   zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen
   de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel


    3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën –
ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:
   van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken
   voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben
   vragen om trager te spreken
   in beperkte mate de betekenis van woorden afleiden uit de context
   om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire
   om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt
   vragen of hij iets juist begrijpt door ernaar te wijzen
   zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij de tekst wel of niet volg;Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             243
    op een andere wijze opnieuw een teken geven als de communicatie vastlooptSleutelcompetenties                             Concretisering:

Kunnen omgaan met numerieke gegevens
-numerieke gegevens interpreteren
-tijd realistisch inschatten en indelen
-zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren

Kunnen omgaan met problemen                           met de leerkracht van het kind diverse manieren bespreken om de
                                         achterstand van het kind bij langdurige afwezigheid te beperken

                                         bij de klacht over afwezigheid het probleem zien en benoemen
Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Vaardigheid: Spreken / gesprekken voeren

Tekstkenmerken
Kenmerken van de te produceren teksten:

    Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van persoonlijk belang zijn
    Tekstsamenhang : kort en eenvoudig gestructureerd
    Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten die over het algemeen het begrip niet in de weg staan
    Woordenschat: stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen
    Uitspraak en taalgebruik: fouten die – over het algemeen - het begrip niet in de weg staanOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                             244
    Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartner
    Aantal gesprekspartners: 1
Basiscompetenties
M BE 075 BC 001
De cursist kan in een gesprekssituatie informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een mededeling, een mening, een vraaggesprek,
een telefoongesprek en een afspraak (structurerend niveau)


Contexten             Concretisering leerinhoud: de concretiseringen met een * suggereren een sleutelcompetentie (zie ook onderdeel sleutelcompetenties)

1 Contacten met officiële         afspraak of telefoongesprek met de leerkracht van zijn kind
instanties                 afspraak of telefoongesprek met zijn eigen lesgever
2 Leefomstandigheden            vraaggesprek met diverse maatschappelijke diensten
3 Afspraken en regelingen         straatenquête
4 Consumptie                personeelsenquête
5 Openbaar en privévervoer         interview met kinderen uit een lagere school over hun personalia
6 Voorlichtingsdiensten          interview met de bewoners van een rusthuis over hun familie en hun land
7 Vrije tijd
                      in een telefoongesprek met de leerkracht aan de hand van vraag en antwoord de reden en de duur van de
8 Nutsvoorzieningen
                      afwezigheid van zijn langdurig ziek kind op school geven - vragen wat hij moet doen om met alles in orde te
9 Ruimtelijke oriëntering
                      blijven, of zijn kind thuis les kan krijgen of oefenen, …
10 Onthaal
                      afspraak maken met de specialist als de huisarts hem doorverwijst
11 Gezondheidsvoorzieningen
12 Klimaat                 in een gesprek met de intaker of met de leerkracht van zijn kind zijn mening over respectievelijk gemengde
                      groepen / gemengd zwemmen duidelijk maken*
                      in een straatenquête zijn mening geven over de openingsdagen en –tijden van de warenhuizen en de winkels
                      in een enquête op het werk zijn mening geven over de kwaliteit van de kantinemaaltijden
                      vragen naar vegetarische of andere maaltijden
                      de eigen mening verantwoorden ivm beslissingen die hem/haar aangaan vb waarom een mannelijke
                      begeleider/medecursist al dan niet aanvaard wordt in de groep*
                      aan een nieuwe cursist uitleg geven over reeds behandelde leerstofonderdelen, over de groep, over de
                      groepsdoelen
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                  245
                     a.h.v. foto’s vertellen over zichzelf en vragen stellen ad kinderen
                     a.h.v. foto’s vertellen over zijn familie en zijn land en vragen stellen aan de bewoners

                   Concretisering buitenschoolse opdracht, taalstage, duaal of gecombineerd traject

                        Meedoen aan enquête op straat of in een winkel, terug rapporteren in de klas, documentatie daarover weer
                        meebrengen
                        Gesprek aanvragen met medewerkers van Justitiehuis m.b.t. één of ander juridisch probleem
                        Deelnemen aan activiteit op school van het kind: sensibilisering bvb. meer veiligheid aan de schoolpoort, of ook
                        aan een campagne ter bestrijding van luizen op school.
                        Deelnemen aan bewonersraad, buurtcomité: hoe de buurt, de flat meer bewoonbaar maken, hoe appartement
                        beveiligen tegen criminaliteit
Attitudes
Bij het spreken is de cursist bereid om:

    te spreken (spreekangst overwinnen)
    de standaardtaal te benaderen
    vol te houden
    voor zichzelf op te komen


 Ondersteunende elementen desgewenst te gebruiken

               1. Kennis

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                   246
    woordenschat, grammatica/notions en functions
    uitspraak en intonatie
    taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking)
    socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken
              2. Leerstrategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken:

    taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en ernaar teruggrijpen
    eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten
    andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten
    de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap bepalen wat hij eerst moet of wil doen
    in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden toepassen,
    praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken
    zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het bijstellen
    zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen


              3. Communicatieve (compenserende) strategieën
De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën - ook
via niet-verbaal gedrag) gebruiken:
    om aandacht vragen
    voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben
    eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te laten voortduren en te beëindigen
    aangeven dat hij het gesprek volgt
    zeggen dat hij niet mee is
    om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt vragen met behulp van een beschikbaar repertoire
    vragen om trager te spreken
    als hij iets niet begrijpt om herhaling vragen
    een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire oproepen en inoefenen
    aangeven wat hij bedoelt door ernaar te wijzen
    een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoeltOntwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               247
    op een andere wijze opnieuw beginnen als de communicatie vastloopt
    bij correct taalgebruik om een bevestiging vragen
    kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en herhalen
Sleutelcompetenties

Kunnen omgaan met numerieke gegevens
   numerieke gegevens interpreteren
   tijd realistisch inschatten en indelen
   zich ruimtelijk oriënteren

Kunnen samenwerken

Kunnen keuzes uitvoeren                              De cursist kan bij een oproep van het buurtcomité waarbij gevraagd wordt
                                          om een ‘protestaffiche’ aan het raam te hangen voor zichzelf kiezen of hij
                                          hierop ingaat
                                          De cursist kan voor zichzelf een reden aangeven waarom zij beter
                                          functioneert in een vrouwengroep.

Kunnen omgaan met problemen


Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              248
5. Evaluatie leerinhoud
De evaluatie is het middel om het leren bij cursisten te verbeteren. Ze moet opgevat worden
                                        30
als een leerkans voor cursisten en niet louter als een beoordelingsinstrument.

Drie functies van evaluatie
  de formatieve evaluatie (de feedback functie) heeft te maken met de sturing van het leerproces
   en het onderwijsleerproces
  de summatieve evaluatie (de controlerende functie) waarbij de gegevens dienen voor de
   plaatsing, oriëntatie en selectie van de cursisten of voor een resultaatsbepaling
  de feed-forward (de sturende functie) heeft invloed op de manier waarop de cursisten zullen
   studeren


De voorkeur gaat duidelijk uit naar de formatieve evaluatie, omdat de feedback aan de cursisten zeer
belangrijk wordt gevonden. De cursisten worden actief betrokken bij hun leerproces. Ze krijgen
informatie over hun leerproces en leren leren vanuit de feedback die ze krijgen. Ze maken plannen
voor een verdere competentieontwikkeling.
De leerkracht krijgt informatie over het leerproces van de cursisten en over de eigen lespraktijk : moet
het materiaal worden aangepast, was de inhoud goed, moeten er nog bijkomende oefeningen zijn,…
Zo kan hij eventueel bijsturen.

Procesevaluatie
Cursisten moeten niet alleen aan de eindmeet weten of ze “het gehaald” hebben, maar ze moeten
tijdens de module informatie krijgen over hun leren. Met deze informatie kunnen ze hun leerproces
sturen. Er zal dus op verschillende momenten (breedte) en op verschillende niveaus (diepte)
geëvalueerd worden. De resultaten worden met de cursisten besproken.
Een procesevaluatie met tussentijdse producten als tussenstappen naar de uiteindelijke competentie.

Eindtoetsen
Indien tijdens de module voldoende gegevens verzameld werden rond het behalen van een eindterm,
wordt er geen eindtoets meer afgenomen. Indien nog bijkomende gegevens nodig zijn, kan een
eindtoets worden afgenomen. Maar men mag nooit uit het oog verliezen dat het in de eerste plaats
gaat om feedback tijdens en over het leerproces. Daarom is een eindtoets niet voldoende en niet
geschikt als enige vorm van evaluatie.
30
 Struyf, Elke, Evalueren. Een leerkans voor leraren en leerlingen. Internet, 17/02/2006
(http://www.doelpunt.be/1_visie/4_struyf.htm)Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               249
Leren leren
Door procesmatig te evalueren ontwikkelen cursisten tijdens dit proces vaardigheden als kritisch leren
kijken en zelfreflectie. Deze vaardigheden kunnen ze ook in hun dagelijks leven gaan gebruiken.
De cursisten zullen actief betrokken worden, waardoor verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces
kan gedragen worden.Doelstellingen
“De einddoelen zijn geformuleerd als competenties … De essentie van een competentie is dat het
gaat om handelingsbekwaamheid. Deze handelingsbekwaamheid ontstaat uit het samenspel van
                                        31
verschillende elementen, nl.: kennis en inzichten, vaardigheden, attitudes…”
Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt binnen een specifieke context. Het uiteindelijke doel is dat
cursisten de transfer maken naar andere contexten.
Om te weten of een cursist een doelstelling heeft behaald, wordt er niet enkel naar de kennis en
vaardigheden gekeken. Ook de transfer en de motivatie of houding zullen onder de loep genomen
worden. Ze geven namelijk belangrijke informatie over de cursist.

Vijf criteria waaraan een goede evaluatie moet voldoen

Aangepastheid
Cursisten beschikken niet allemaal over dezelfde voorkennis en capaciteiten. Het is mogelijk om
cursisten taken te laten kiezen met een moeilijkheidsgraad die het best aansluit bij hun actuele
capaciteiten.

Integratie van evaluatie en instructie
De grenzen tussen instructie en evaluatie vervagen en verlopen geïntegreerd. Evaluatie vindt niet
steeds plaats na een afgerond lesonderdeel. De evaluatie is verweven met het onderwijsproces en
staat ten dienste van het leren van de cursisten. Met andere woorden: een evaluatie is een
leerinstrument. Met de ontvangen feedback krijgt de cursist de kans om zich verder te ontwikkelen,
alvorens het lesonderdeel afgelopen is.

Constructiegerichtheid
Het evalueren van vaardigheden en attitudes staat voorop, reproductie van kennis is ondergeschikt.
Cursisten construeren een antwoord of een product waarmee ze hun kennis en vaardigheden kunnen
aantonen bij het oplossen van nieuwe problemen.

Levensechtheid
Levensechte taken zijn motiverend en garanderen een betere transfer. Hierbij is het belangrijk dat de
taken aansluiten bij de activiteiten die de cursisten in hun huidige en latere leven zullen moeten
uitvoeren. De keuze van deze activiteiten wordt in de mate van het mogelijke gemaakt door de
cursisten zelf.

Betrokkenheid van de cursist
De evaluatie is de verantwoordelijkheid van de leerkracht en de cursisten. De cursisten worden actief
betrokken bij de evaluatie. Dit kan op verschillende manieren en zowel voor, tijdens als na de
eigenlijke evaluatie. (zie ook de verschillende vormen van assessment)


31
   Ceulemans, Christine, Evalueren van competenties. Mechelen, VOCB, 2003.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              250
               32
Soorten assessment

Het leerdomein MO is zeer geschikt om bij evaluatie met een combinatie van verschillende soorten
assessment te werken.
Het is beter dat cursisten feedback krijgen vanuit verschillende hoeken. (Zo kan je voorkomen dat
cursisten zich systematisch over/onderschatten)
Elke vorm van assessment heeft zijn/haar eigen voordelen en nadelen. Door deze vormen door elkaar
te gebruiken, kan je de nadelen van de ene vorm opvangen door de voordelen van een andere vorm.
Sommige vormen van assessment zijn niet altijd even vanzelfsprekend. Veel cursisten zijn het niet
gewoon om over zichzelf of hun handelen te reflecteren. Daarom moet de implementatie geleidelijk
aan gebeuren. Als de cursisten niet vertrouwd zijn met deze methoden, zal de informatie ook niet
betrouwbaar zijn.

Leerkracht assessment
De leerkracht stelt de doelen en de evaluaties met de criteria zelf op. De evaluatie gebeurt door de
leerkracht. De cursist is hier weinig betrokken.

Co-assessment
De cursisten worden meer betrokken bij het leerproces door de leerdoelen gezamenlijk (de leerkracht
én de cursisten) op te stellen. Zo kunnen ze meebeslissen over de verwachtingen die aan hen gesteld
worden en weten ze ook wat er precies van hen verwacht wordt. De evaluatie gebeurt dan ook door
de leerkracht én de cursisten.

Peer-assessment
De cursisten, die hetzelfde leerproces doormaken, evalueren elkaar. Ze hebben de mogelijkheid om
de anderen bezig te zien tijdens het leerproces en hebben daardoor vaak meer gedetailleerde kennis
over het werk van anderen dan de leerkracht. Het gaat hier niet alleen om de uiteindelijke evaluatie
maar vooral ook om de cursisten te ondersteunen bij hun leerproces. Ze evalueren elkaar volgens
vooraf afgesproken criteria, die opgesteld werden door henzelf en/of door de leerkracht. De
leerkrachtrol verschuift van instructeur naar begeleider en monitor van het proces.

Self-assessment
Cursisten worden betrokken bij het proces van het bepalen van de criteria van goed werk. Hierdoor
werken cursisten aan het zelfgestuurd leren en leren hun eigen inzet en vooruitgang te beoordelen.
Dit is van groot belang voor het proces van levenslang leren.

Feedback
Bij de verschillende vormen is het belangrijk om de gegevens terug te koppelen naar de cursist,
samen te kijken hoe hij zichzelf kan verbeteren en samen met hem afspraken maken voor de
toekomst. Dit kan resulteren in een (haalbaar) ‘contract’. Later wordt hier met de cursist op
teruggekomen. Dit is zeer belangrijk voor het ontwikkelen van goede attitudes met betrekking tot het
eigen leren.

Rol leerkracht
De leerkracht creëert een leersituatie waarin cursisten zelfstandig kennis en vaardigheden kunnen
verwerven en toepassen. Hierbij krijgt hij een observerende rol. Hij is een coach voor de cursisten. Hij
zal hen stimuleren om zelf na te denken over hun leerproces, zelf de verantwoordelijkheid op te
nemen, te leren leren. (Dit is ook een proces dat geleidelijk aan wordt opgebouwd).


32
   Van Petegem, Peter en Vanhoof, Jan, Een alternatieve kijk op evaluatie. Begeleid Zelfstandig leren,Mechelen, Wolters
Plantyn, 2002.Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                                           251
Mogelijke vormen van evaluatie
   observaties
    (authentieke) producten
    conversaties (mondeling of schriftelijk) over leren die kunnen uitmonden in een stappenplan of
    contractje
    criteriumgericht interview
    contractwerk
    portfolio : zelf bewijzen aanleveren waarin voortgang, inspanningen worden aangetoond. Ook
    reflectie op het werk is essentieel.(zie bijlage voor voorbeeld)
    buitenschoolse opdrachten en opdrachten zoals in taalstages en taaltransfer – trajecten (cf.
    Leereiland in Aalst, CBE Zuid – Oost - Vlaanderen)

Concrete vertaling naar Alfa NT2


Er bestaat een verscheidenheid aan evaluatievormen. Al naargelang de te evalueren doelstellingen en
de functie van de evaluatie moet er een keuze gemaakt worden
Evalueren kan via schriftelijke toetsing, maar ook via voortgangsgesprekken en observaties tijdens de
les, stages enz… Op dit moment wordt het belang van formele toetsing bij de afronding van een
leerstofgeheel vaak overbeklemtoond. Zeker voor traaglerende cursisten is deze werkwijze niet
bruikbaar en is het gebruik van observatieschema’s meer aangewezen.

Immers de vorderingen die alfa cursisten maken zijn klein in het oog van de buitenwereld maar voor
de leerder zelf zijn ze enorm. Voor alfa cursisten zal de evaluatie van het proces minstens zo niet
belangrijker zijn dan de evaluatie van het product.
Het proces dat de cursisten doorlopen en hun vooruitgang moet ‘toonbaar’ gemaakt worden en in
kaart worden gebracht.

Alternatieve evaluatievormen zoals zelfevaluatie, portfolio, groepsevaluatie … komen meer en meer
op de voorgrond en vereisen specifieke aandacht.
Het is steeds de bedoeling cursisten handelingsbekwaam te maken buiten de lescontext. Daarom is
het zinvol ook bij evaluatie de ‘buitenwereld’ naar binnen te brengen. Bv. via echte
praktijkopdrachten, simulaties.
Enkele voorbeelden: cursisten leren hun personalia invullen op een formulier, cursisten leren
belangrijke post onderscheiden van reclame, cursisten leren de instructies op het medicijndoosje
begrijpen, …..
Soms moeten cursisten bepaalde vaardigheden demonstreren, hierbij worden zij geobserveerd door
de educatieve werker. De lesgever gaat dan mee en observeert de cursist. Bijvoorbeeld de cursisten
moeten in het ziekenhuis vragen naar het kamernummer van een familielid. Soms moet men een
bepaalde opdracht uitvoeren die uitmondt in een product, bijvoorbeeld een wenskaartje schrijven voor
een medecursiste die bevallen is. Ook in dit laatste geval wordt het proces mee beoordeeld,
bijvoorbeeld door samen met de cursisten te overlopen hoe ze tot dit product zijn gekomen.

De rapportering naar de cursist toe gebeurt bij voorkeur kwalitatief. Nabespreken en feedback geven
vormt een essentieel onderdeel van het evalueren. Immers, wie samen met cursisten zoekt naar
andere manieren van oplossen doet cursisten leren.
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                              252
6. Sleutelcompetenties

Wat zijn sleutelcompetenties ?

SC zijn een set van vaardigheden, attitudes en kennis die essentieel zijn op een aantal terreinen.
Het zijn basisvaardigheden die absoluut nodig zijn om te komen tot succesvol handelen in leer- of
werksituaties en in het dagelijks leven.
Het zijn de bouwstenen voor het leren en het voor het leven.
Ze vergroten de handelsbekwaamheid van de cursist en zijn gericht op algemeen persoonlijke
vorming.
Mits voldoende aandacht, brengen ze de cursisten nét de stap verder ze nodig hebben.

Sleutelcompetenties hebben de volgende kenmerken :
Ze zijn :
     - Opleidingsoverstijgend
     - Transfereerbaar en toepasbaar in verschillende contexten en situaties
     - Multifunctioneel
Ze :
     - Vergroten de handelingsbekwaamheid in verschillende contexten
     - Verhogen de flexibiliteit
     - Verbreden de opleidingen
     - Waarborgen dat de opleidingen in de basiseducatie voldoen ‘ruim’ blijven

Binnen de opleiding ANT2 dient er aantoonbaar gewerkt te worden aan SC.
Dit betekent dat de SC vrij verspreid kunnen worden over de verschillende modules en dat ze enkel
na te streven zijn.

Voor ANT2 selecteren we volgende SC :

    -  Kunnen omgaan met numerieke gegevens
    -  Kunnen samenwerken
    -  Kunnen keuzes uitvoeren
    -  Kunnen omgaan met problemen
    -  Kunnen eigen leren en presteren verbeteren
    -  Kunnen communiceren
    -  Kunnen omgaan met informatietechnologie (zie LP NT1)

Het is aanbevolen om systematisch aan de SC ‘Kunnen eigen leren en presteren verbeteren’ te
werken doorheen alle modules.
Cursisten krijgen zo immers een beter zicht op zijn eigen leren, hij wordt gestimuleerd om het geleerde
toe te passen, ook buiten de cursus en het zelfstandig leren verbetert. (Cf LP NT1).
Men kan zien dat we ook ICT opgenomen hebben, het is volgens ons wenselijk om dit in de toekomst
in een toekomstig nieuw opleidingsprofiel op te nemen, zoals dat inderdaad bijvoorbeeld ook staat in,
het OP en LP van NT1.


In onderstaande tabel vindt men expliciteringen en concretiseringen van de geselecteerde
sleutelcompetenties, zoals men dat ook in het LP van NT1 vindt. Voor verdere concretiseringen
verwijzen we naar de moduleoverzichten van het alfatraject 1.2. Waystage (aangeduid met * en met
meer uitleg bij het onderdeel sleutelcompetenties) en tenslotte ook naar de voorbeelden uit
‘Taalstages, ook iets voor u?’ (zie bijlage)
Ontwerp LP Alfa NT2 – versie: 17-4-2013                               253
Sleutelcompetenties    Opgesplitst / expliciet     Suggesties voor de praktijk
Kunnen omgaan met       Tijd realistisch        informatie halen uit tabellen
numerieke gegevens       inschatten, indelen,      en schema’s
                ordenen en hanteren       (openingsuren, kalender,
                Zich ruimtelijk         bijsluiters, uurtabellen,
                situeren, oriënteren      klimaatgegevens …)
                en verplaatsen         Afspraken kunnen maken
                Numerieke informatie       (agenda, klok, kalender)
                (zoals prijzen, data      Zich kunnen oriënteren
                en uren), al dan niet      (lesplaats, stratenplan,
                grafisch voorgesteld,      woon- werkomgeving,
                kunnen interpreteren      wegenkaart , …)


Kunnen samenwerken        Afspraken maken met       Afspraken maken en
                 de educatieve en de       nakomen rond : de pauze,
                 medecursisten tijdens      luisteren naar elkaar,
                 de lessen            gebruik GSM, uitstap, …
                 Afspraken nakomen        Groepswerk als vaste
                 Kunnen en willen        werkvorm tijdens de
                 samenwerken met         lesactiviteit
                 medecursisten :         …
                 begrijpen dat je van
                 anderen kan leren
                 Kunnen en durven
                 vragen naar
                 informatie
               
Kunnen keuzes uitvoeren     Verschillende          Cursisten bewust maken
                 keuzemogelijkheden       van hun eigen leertraject :
                 kunnen             kunnen uitstippelen,
                 inventariseren         uitvoeren en evalueren
                 Een keuze maken
                 De gemaakte keuze
                 toetsen in functie van
                 het bereikte resultaat
Kunnen omgaan met        Een probleem          Gepaste oplossingen
problemen            verkennen            zoeken ifv het volgen van
                 Verschillende          de lessen : kinderopvang,
                 oplossingen           vervoer, afspraken met
                 inventariseren         derden (dokter, tandarts,
                 De gepaste oplossing      familie),
                 kiezen             Gepaste oplossingen
                 Voor de             zoeken voor conflicten met
                 probleemoplossing        medecursisten
                 een stappenplan         Hulp durven, willen en
                 volgen             kunnen vragen
                 Bij de             Problemen durven, willen
                 probleemoplossing        en kunnen signaleren aan
                 de keuze uitvoeren       de educatieve
                 en bijsturen
Over Raamwerk ANT2                                    254
Kunnen eigen leren en    De cursist kan de      leerdoelen individueel
presteren verbeteren    aangereikte         bespreekbaar maken en
              afgebakende         concretiseren
              leerdoelen begrijpen    Bij elke opdracht het doel
              De cursist kan het     duidelijk verwoorden
              voorgesteld actieplan    Bij elke opdracht alle
              volgen en het        stappen doorlopen om tot
              presteren verbeteren    een goed resultaat te
              De cursist kan de      kunnen komen – belang
              eigen leerresultaten    van stappenplannen !!
              evalueren          Koppel oefeningen aan
                            voorbeelden uit het
                            dagelijks leven
                            Aanreiken van leer- en
                            hulpstrategieën
                            diverse vormen van
                            (tussentijdse) zelfevaluatie
                            inbouwen
                            evaluatie bespreekbaar
                            maken zowel in groep als
                            individueel : concreet
                            verwoorden waar het
                            probleem ligt
                            kritisch leren omgaan met
                            het eigen leren : eigen
                            sterktes en zwaktes
                            kunnen/willen zien
                            concentratie- en
                            geheugenoefeningen :
                            aanreiken van
                            hulpstrategieën
              De cursist leert het    Werken aan leerhouding :
              eigen leerproces in     op tijd en regelmatig naar
              handen nemen        de les komen, map
                            ordenen, Nederlands
                            spreken buiten de les
                            Werken aan zelfvertrouwen
                            en assertiviteit
                            Doorzetten, taak afmaken
                            Verantwoordelijkheid
                            opnemen voor eigen
                            handelen
                            Stipt uitvoeren van
                            huisopdrachten


Kunnen communiceren     de cursist kan       individuele evaluatie- of
(niet alleen voor de    deelnemen aan        vorderingsgesprekken met
mondelinge modules     gesprekken over       de educatieve en de cursist
              alledaagse         ongeacht het
              onderwerpen         taalniveau,(informele)
              een gesprek durven     gesprekken tussen
              voeren           cursisten stimuleren
              de regels van de      schriftelijke info (vb
              communicatie        foldertjes) samen lezen en
              kennen, kunnen en      bespreken
              willen toepassen      luisterbereidheid stimuleren
              begrijpen van non-     : anderen laten uitspreken
              verbale           cursisten stimuleren omOver Raamwerk ANT2                                255
              boodschappen       vragen te stellen
              schriftelijk       complimenten geven en
              communiceren       krijgen !
                           aandacht voor correcte
                           omgangsvormen : bijsturen
                           indien nodig
                           boodschappen (vb
                           afmelden voor groep,
                           aankondiging van een ‘feit,
                           …-) duidelijk leren
                           overbrengen
                           formulieren durven invullen
Kunnen omgaan met      de cursist kan op     gebruik maken van
informatietechnologie    basis van één       educatieve software
( Cf leerplan NT1))     procedure via ICT     internet raadplegen :
              gegevens opzoeken,    informatie opzoeken van vb
              invoeren, verwerken    openingsuren, prijzen, …
              en eventueel       gebruik bankkaart
              uitprinten        introductieoefeningen
                           muiswerk
                         
Over Raamwerk ANT2                              256
7. Minimale materiële vereisten

    Bord
    CD-speler.
    DVD-speler.
    T.V.
    Woordenboeken
    Op geregeld tijdstip kunnen gebruik maken van de computerklas.

Voor een optimale werking kan men in het centrum desgewenst gebruik maken van:

    Gebruiksvriendelijke CD – en video / DVD – spelers
    Een aantal computers beschikbaar met internet – aansluiting (voor online –
    taaloefenprogramma’s)
    Een OLC in het centrum
    Educatieve software
    Een lokaal waar de cursist door de omgeving wordt gestimuleerd om te leren, maar waar hij /
    zij zich ook veilig voelt in de groep. Er kan gekozen worden om de stoelen en tafels van de
    cursisten in U – vorm te zetten, of in groepjes voor hoekenwerk – praktijk.
    Handig zijn ook een aantal kasten waar cursisten bvb. leren hun materiaal op ordelijke wijze
    op te bergen. Eigenlijk opteert men dan voor een aantal ‘vaste’ alfaklassen.
    Authentiek materiaal (folders, actuele reclameblaadjes, allerhande foto’s, kalenders,
    formulieren, brieven, kaartjes, verpakkingen, gebruiksaanwijzingen, plannetjes en
    plattegronden, afspraakkaartjes. En niet te vergeten allerlei kranten zoals de Wablieft en de
    Streekkrant.
    Opzoekmateriaal: woordenboeken, stadsgidsen, gouden gids, kookboeken, stadsplannen,
    agenda’s…
    een prikbord waarop plaats is voor aankondiging allerlei activiteiten, verjaardagen, feestjes en
    uitstappen …
    een handig bord / white board …
    een wisselcollectie van de plaatselijke bibliotheek in het centrum (leesplezier)
    letterdozen, LOCO – sets …
Over Raamwerk ANT2                                         257
8. Bibliografie:
Een lijst van bruikbare lesmaterialen, achtergrondmateriaal, tijdschriftartikelen, websites … (weliswaar
niet exhaustief)    -  BAKKER AD – Alfabetisering Anderstaligen Plan (AAP), Boom Amsterdam 2008


    -  BOHNENN E. – Laaggeletterd in de Lage Landen, hoge prioriteit voor beleid, Nederlandse
      Taalunie Den Haag 2004


    -  CEULEMANS CHRISTINE, Evalueren van competenties, VOCB Mechelen 2003


    -  D’HERTEFELT GERDA / VAN TENDELOO TINE, Kader voor evaluatie in de BE, VOCB
      april 2007


    -  D’HERTEFELT GERDA, Sleutel tot succes, VOCB Mechelen 2006


    -  DAS ALEXANDRA – Een dag van Fatima Tas Nederlands spreken en begrijpen, Coutinho
      Bussum 2005


    -  DE KRUYF D. – Zelfstandig leren en differentiëren bij Alfa NT2, RBO Rijnmond,
      Rotterdam 2003


    -  DOCHY FILIP / SCHELHOUT WOUTER & JANSSENS STEVEN, Anders evalueren –
      Assessment in de onderwijspraktijk, Heverlee-Leuven, LannooCampus, 2003.


    -  DOSSIER BE – Vlaanderen – Brussel, Gids sociaal en educatief werk, afl. 38, december
      2003


    -  EGGERMONT DIRK – Allemaal een beetje hetzelfde? Leer – en studievaardigheden,
      sleutelvaardigheden en leerattitudes voor ANT2 – cursisten, in LES 153, jg. 26, juni 2008


    -  EGGERMONT DIRK – Leesplezier: transparante teksten maken voor een Alfa NT2 –
      groep, in Alfa – Nieuws, jg. 10, mei 2007


    -  EGGERMONT DIRK – Taallokaal in profiel, ouderparticipatie in CBE Genk, in LES 147,
      jg., juni 2007


    -  ENTITEIT CURRICULUM (voorheen DVO) – Leergebied Alfabetisering Nederlands
      Tweede Taal, opleidingsprofiel modulaire opleiding NT2 Alfa – R1 AO BE 004 (september
      2007)


    -  ENTITEIT CURRICULUM (voorheen DVO) – Leergebied Alfabetisering Nederlands
      Tweede Taal, opleidingsprofiel modulaire opleiding Latijns Schrift – R1 BE AO BE 015
      (september 2007
Over Raamwerk ANT2                                         258
    -  GATTHIER M. DE KRUYF D. – Beter lezen, cursus voor beginnende volwassen lezers in
      het Nederlands, Bussum Coutinho 1996


    -  GEHRE HELGA – Alfabetisering NT2 in Antwerpen, Alfa – Nieuws nr.1 februari 2009


    -  GODDERIE MARIDA – Hoekenwerk in Alfa Start, zo geef je les tot 65, eindwerk VOBE
      KdG Hogeschool Antwerpen 2007


    -  HILDERINK ANK & VAN ROSSENBERG LENY – Spreek Actief!, leerlijn spreken en
      luisteren, Steva CA 2004


    -  HOUWEN TRUUS / BRUSSAARD INEKE, Leerplanontwikkeling in de praktijk van
      de BE en Volwasseneneducatie – een handleiding, Bureau
      Volwasseneneducatie Gelderland, Arnhem 1995


    -  IN DEN KLEEF H.M.TH. – Curriculum Schoolrijpheid deel 2A – Auditieve training
      (Malmberg Den Bosch, 1974)


    -  KURVERS JEANNE – Met ongeletterde ogen, kennis van taal en schrift van Analfabeten
      (Aksant 2002)


    -  KURVERS JEANNE & VAN DER ZOUW KIM – In de ban van het schrift, over
      analfabetisme in een tweede taal, Swets & Zeitlinger, Amsterdam / Lisse 1990


    -  LAAN STEFANIE – Alfa flex 1a 1b 1c (update 2002), ROC Ter AA Helmond


    -  LEBEER JO – Bouwen aan leren leren, Acco Leuven 2003


    -  LEERPLAN BASISEDUCATIE (ontwerp) - Alfabetisering tweede taal (alfa NT2)
      Richtgraad 1.1. (VOCB, Mechelen 2005)


    -  LEERPLAN NT1 (ontwerp) – Vocvo Mechelen, 2009


    -  MATHYSSEN & VAN GILS – De genietbare school, Garant 2003


    -  MATON ELS – Ingeburgerd aan het werk: een bijzonder Vlaams traject voor analfabeten,
      gericht op werk, in LES nr. 145, jg. 25, februari 2007


    -  MENTEN TANIA – Centrumvisie op Evalueren, CBE Limburg – Zuid


    -  MENTEN TANIA – Visie op educatie, interne teamnota CBE Limburg – Zuid 2002


    -  RAAMWERK ALFABETISERING NT2 – Cito Arhem 2008


    -  SCHUURMANS INGE & VAN HOETEGHEM LIEVE – Curriculum Alfabetisering NT2,
      VOCB Mechelen 2003Over Raamwerk ANT2                                      259
    -  SIMOENS HILDE – Buitenschools leren in Alfa NT2, eindwerk VOBE, Karel de Grote
      Hogeschool Antwerpen 2004


    -  STOCKMAN WILLEMIJN & DAALDEROP KAATJE – Portfolio AlfabetiseringNT2, CITO
      Arnhem 2005


    -  STRUYF ELKE, Evalueren: een leerkans voor leraren en leerlingen, Internet, 17/02/2006
      (http://www.doelpunt.be/1_visie/4_struyf.htm)


    -  VAN CAUTEREN ANNE & VLEMINCKX MIMINE – Taalstages, ook iets voor u?
      Handleiding voor begeleiders, Vocvo Mechelen 2008


    -  VAN DER ZOUW KIM (eindred.) – Alfa, leren lezen en schrijven in NT2 niveaus 1 – 3,
      Malmberg (1997 e.v.)


    -  VAN HOETEGHEM LIEVE (red.) – Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal (Alfa
      NT2) Visie basiseducatie, VOCB, Mechelen 2002


    -  VAN PETEGEM PETER / VANHOOF JAN, Een alternatieve kijk op evaluatie. Begeleid
      Zelfstandig leren. Mechelen, Wolters Plantyn, 2002.


    -  VEENSTRA UKE & ROOS MARJOKE (red.) – Extra 7/43 Indiflex ANT2(ROC Amsterdam
      / NCB)


    -  WARNEZ JOHAN – Mediërend Agogisch Handelen, een cognitieve benadering van
      volwassenen met verstandelijke beperkingen, Acco Leuven 2002


    -  WAUTERS LOU & VAN MECHELEN VEERLE – Leesplezier en leesbevordering door
      narratieve teksten, eindwerk VOBE KdG – Hogeschool Antwerpen 2006
Over Raamwerk ANT2                                       260
    Websites / links:
    ( Sommige online programma’s zijn eerder gericht naar NT1 – of NT2 – cursisten, maar
    soms ook geschikt voor alfacursisten )    - http://brusselleer.vgc.be/carlo/

    - http://oefenen.cbegent.be/instructies/index.html


    - http://taalunieversum.org/onderwijs/nt2-beginnersdoelen/analfabeten_ingeburgerd


    - http://www.hennyjellema.nl/taal/taalpagina.htm
    - www.abcd.eigenstart.nl

    - www.alfabetiseren.nl

    - www.etv.nl


    - www.hetbegintmettaal.nl


    - www.leesenschrijf.nl
    - www.mijnabc.nl

    - www.taalklas.nl


    - www.taalplek.nl
9. BijlagenOver Raamwerk ANT2                                     261
9.1. Raamwerk Alfa NT2 – Technische vaardigheden
LEZEN

        Technisch lezen alfa    Technisch lezen alfa B    Technisch lezen alfa C
        A
Letters en   Onderscheidt visueel    Zonder aarzelen klank –   Klank – letterkoppeling bij alle
klanken    alle letters        letterkoppeling bij alle   letters.
                      klinkers, medeklinkers
        Onderscheidt        en              Moeilijke
        gelijkvormige letters als  tweelettertekenklinkers.   klinker/medeklinkercombinaties
        d/b/p of m/n of n/u                   vormen geen probleem meer,
                      Soms nog wel         maar ze kunnen nog wel
        Maakt klank –        problemen met moeilijk    spellend gelezen worden.
        letterkoppeling bij alle  uit te spreken
        klinkers, medeklinkers   lettercombinaties (ook    Herkent tweetekenklanken
        en tweeletterteken –    tweelettertekens)
        klinkers. Aarzelingen                  Herkent moeilijk uit te spreken
        zijn toegestaan.      De sjwa in voor – en     lettercombinaties
                      achtervoegsels worden
        Herkent getallen tot 50.  vloeiend gelezen.      Kan alfabetisch opzoeken

                      Kent onderscheid hoofd    Herkent hoofd – en kleine
                      – en kleine letter      letters en handgeschreven
                                    letters
                      Herkent hoogfrequente
                      medeklinkerclusters als   Hoogfrequente
                      ‘st’, ‘kr’ , ‘br’ en ‘nt’.  medeklinkerclusters zijn
                                    geautomatiseerd
                      Herkent verschillende
                      lettertypes en
                      handgeschreven
                      varianten

                      Herkent getallen tot 100.

Woorden    Herkent bekende       Leest alle mkm –       Alle geleerde en veel
        woordbeelden in een     woorden vloeiend       voorkomende woorden worden
        tekst                          vloeiend gelezen
                      Leest bekende en
        Analyseert en        vertrouwde woorden      Samengestelde, onbekende en
        synthetiseert mkm –     vloeiend           niet – klankzuivere woorden
        woorden                         worden soms nog
                      Alle klankzuivere,      geanalyseerd en
        Herkent bekende       langere of          gesynthetiseerd
        globaalwoorden in één    samengestelde woorden
        oogopslag          geanalyseerd en       Bezit een groot repertoire
                      gesynthetiseerd,       frequente en bekende woorden
                      sommige clusters       met directe herkenning
                      kunnen nog wel voor     woordbeeld
                      problemen zorgen

                      Vlotte herkenning van
                      geleerde
                      globaalwoorden

                      Herkent open
                      lettergrepen, dubbele
                      medeklinkers in het


Over Raamwerk ANT2                                          262
                      midden van een woord

Zinnen      Wijst in een       Leest en begrijpt korte   Leest en begrijpt langere
         voorgelezen zin de    zinnen over alledaagse   zinnen met onbekende
         afzonderlijke woorden   zaken            woorden

                      Weet dat zin begint met
                      een hoofdletter en
                      eindigt op een punt

Tekst                   Leest en begrijpt een    Kan een tekst lezen met een
                      zeer korte eenvoudige    enkel onbekend woord erin,
                      tekst met bekende      over bekende onderwerpen
                      woorden over een
                      alledaags onderwerp     Kent de functie van leestekens
                      (een semi – authentieke   in een tekst
                      tekst)

Leestempo    Aangeboden        Leest vloeiend korte    Leest alleen bij lange zinnen
en        globaalwoorden      klankzuivere woorden,    en moeilijke woorden spellend
vloeiendheid   worden meteen       alleen langere woorden
         gelezen          kunnen nog spellend     Leest vloeiend, maar nog wel
                      gelezen worden       in een rustig tempo, wel nog
         Mkm – woordjes      Clusters worden nog     problemen bij langere,
         worden verklankt, leest  gespeld           onbekende woorden
         vaak nog spellend
                      Leest behandelde en     Analyseert en synthetiseert
                      vertrouwende woorden    meestal in stilte en in clusters
                      vloeiend
                                    Herkent bekende woorden
                                    direct

Principes van  Weet dat je van links   Weet waar frequente     Leest visueel materiaal, en
geletterdheid*  naar rechts leest, en   logo’s naar verwijzen    begrijpt dat een plattegrond
         van boven naar                    een platte weergave is van een
         beneden          Kan afkomst van een     stad
                      tekst tenminste duiden
         Weet dat logo’s,                   Kent het verschijnsel ‘legende’
         pictogrammen …      Weet dat woorden en
         ergens voor staan     beelden elkaar       Kan alfabetisch opzoeken
                      aanvullen op bvb.
                      bordjes           Weet dat ongrammaticale en
                                    inhoudelijk ‘foute’ zinnen op
                      Na een eerste oriëntatie  papier kunnen staan
                      op de tekst start hij met
                      lezen en niet met
                      gokken

                      Weet uit de context dat
                      cijfers in een tekst
                      ergens naar verwijzen

                      Weet dat een woord de
                      neerslag is van een
                      combinatie van klanken  * Weet de cursist of geschreven taal een neerslag is van gesproken taal? Weet jij iets over
  relatie beeld en info, en herkent hij tekstsoorten?Over Raamwerk ANT2                                          263
SCHRIJVEN

        Technisch schrijven    Technisch schrijven      Technisch schrijven alfa C
        alfa A           alfa B
Letters /   Ziet verschillen tussen  Schrijft alle lettertekens  Klank – letterkoppeling bij
klanken    letters en maakt      vloeiend en herkenbaar    alle klinkers en medeklinkers
        daarvan gebruik bij het
        schrijven         Schrijft zowel in hoofd –   Schrijft vloeiend
                     als in kleine letters     hoogfrequente
        Kan alle letters                     medeklinkerclusters
        herkenbaar         Klank – letterkoppeling bij
        (over)schrijven, soms   de meeste klinkers en     Schrijft vloeiend morfemen
        zijn er wel nog      medeklinkers, minder     met sjwa (voor – of
        problemen met       vertrouwde klanken of     achtervoegsels), maakt
        ‘gelijkende’ letters    fonemen vanuit de       analogie in de trant van
                     moedertaal leveren      ‘brief’ > ‘briefje’
        Kan een ontbrekende    problemen op
        beginletter invullen bij                 Schrift getallen tot 1000
        gegeven woorden      Cijfers tot 100 zonder    zonder voorbeeld
                     voorbeeld
        Schrijft ook
        tweelettertekens, maakt
        gebruik van klank –
        letterkoppeling, soms
        wel nog met fouten

        Schrijft cijfers tot 50
        zonder voorbeeld

Woorden    Foutloos overschrijven   Schrijft de met nadruk    Schrijft de met nadruk
        van woorden        aangeboden functionele    aangeboden functionele
                     woorden automatisch en    woorden automatisch en
        Schrijft aangeboden    zonder problemen       zonder problemen
        globaalwoorden
                     Kan bekende woorden      Schrijft hoogfrequente
        Kan mkm – woorden     visueel analyseren en     woorden vanuit een
        analyseren en       synthetiseren, even      woordbeeld en moet niet
        synthetiseren, vast te   vasthouden in het       meer spellen
        houden in het       geheugen en weer
        geheugen en weer te    reproduceren (visueel     Schrijft mkm – woorden
        reproduceren (visuele   dictee)            automatisch en analyseert
        dictee), fouten komen                  en synthetiseert in stilte
        voor, maar men begrijpt  Schrijft nieuwe korte mkm   (verklankt in stilte)
        het principe van klank –  – woorden (auditief
        letterkoppeling      dictee), minder in de     Schrijft hoogfrequente
                     moedertaal voorkomende    medeklinkerclusters en open
        Schrijft mkm – woorden   klanken of fonemen      lettergrepen vlot
        bij auditief dictee,    vanuit de moedertaal
        weliswaar met fouten    kunnen fouten         Schrijft langere woorden met
        maar met begrip van    veroorzaken          voor – of achtervoegsels
        klank – letterkoppeling                 automatischZinnen     Schrijft korte zinnetjes  Gebruikt bewust witruimte   Gebruikt correct meest
        met “ ik ben …(naam)”   tussen woordjes        voorkomende leestekens

                     Begint een zin met een    Schrijft begrijpelijke korte
                     hoofdletter en eindigt met  zinnen met soms eens eenOver Raamwerk ANT2                                           264
                      een punt            moeilijk woord

                      Schrijft zinnen over
                      alledaagse zaken (visueel
                      of auditief zinsdictee)

Teksten                  Schrijft op de lijn en deelt  Schrijft zelfstandig een kort
                      tekst in volgens        tekstje over eigen persoon /
                      overzichtelijke         situatie
                      bladspiegel

                      Schrijft met behulp van
                      voorbeeldzinnen een kort
                      tekstje over eigen
                      persoon

Schrijftempo  Schrijft aangeboden    Schrijft korte woorden in    Schrijft korte zinnen in één
/        globaalwoorden vlot    één keer over          keer over, bij langere
vloeiendheid                                woorden wordt nog eens
        Schrijft nog spellend   Schrijft de met nadruk     extra gekeken
                      aangeboden functionele
                      woorden vlot en zonder     Schrijft bekende, frequente
                      aarzeling            woorden vanuit hun
                                      woordbeeld
                      Bij spellend schrijven kan
                      in clusters worden       Schrijft in een rustig tempo,
                      geschreven           maar wel vloeiend


Principes van  Schrijft Nederlands van  Groepeert cijfers op de     Kan herkenbare structuur
geletterdheid  links naar rechts en van  juiste manier bij het      aanbrengen in cijfers, bvb.
(geschreven   boven naar beneden     noteren van data,        een postcode
taal is een                telefoonnummers en
neerslag van  Schrijft met de juiste   bedragen            Weet dat een tekst uit zinnen
gesproken    schrijfhouding en een                   bestaat
woord)     goede penbeweging     Weet dat een woord uit
        letters, woorden en    letters bestaat, hij ‘tekent’  Weet dat ongrammaticale
        cijfers over        geen letters meer        zinnen en inhoudelijk ‘foute’
                                      zinnen ook kunnen worden
                      Weet dat een zin uit      opgeschreven
                      woorden bestaat

                      Weet dat van gesproken
                      taal elk woord kan
                      worden opgeschreven

                      Weet dat geschreven taal
                      een neerslag is van het
                      gesproken woord

                      Weet dat letters en
                      woorden een neerslag is
                      van klanken
AUDITIEVE VAARDIGHEDEN
Over Raamwerk ANT2                                            265
        Technische auditieve   Technische auditieve    Technische auditieve
        vaardigheden alfa A    vaardigheden alfa B     vaardigheden alfa C
Klanken in   Herkent aangeleerde    Herkent alle klanken en   Kan alle klanken en
een woord   klanken in een mkm –   isoleert ze in mkm –    medeklinkerclusters
        woord           woord, de ‘nk’ is nog    herkennen en isoleren in een
                     moeilijk en ook mmmkm    woord
        Kan eerste klank     – woorden of mkmmm –
        isoleren in een woord   woorden           Kan medeklinkerclusters
                                   nazeggen
        Kan bekende klanken    Kan alle klanken
        nazeggen         nazeggen          Kan aangeven welke klank
                                   verschillend is in twee
        Kan horen of       Kan van losse klanken    gelijkende woorden
        beginklanken in      een mmkmmm – woord
        woorden dezelfde zijn   maken (synthese)      Kan een woord in klanken
                                   analyseren en die ook
        Hoort of bekende     Hoort of klanken in     benoemen
        woorden dezelfde zijn   woorden dezelfde zijn

        Synthetiseert auditief  Kan een mkmmm –
        een mkm – woord      woord in klanken opdelen
                     en benoemen
        Analyseert mkm –     (klankanalyse)
        woord in klanken en
        benoemt die ook

Woorden in   Herkent aangeboden    Kan korte en ook      Zowel klankzuivere als
een zin    globaalwoorden      samengestelde woorden    minder klankzuivere
                     nazeggen          woorden kunnen worden
        Kan korte onbekende                  nagezegd
        en langere bekende    Herkent de met nadruk
        woorden nazeggen     aangeboden         Herkent de met nadruk
                     functiewoorden in een zin  aangeboden woorden in een
        Kan bekende, korte                  zin
        woordjes in een korte   Kan bekende korte en
        zin isoleren       lange woorden isoleren in  Kan woorden isoleren in een
                     een korte zin        lange zin
        Kan woordaccent in
        korte zin nazeggen    Onderscheidt de delen in  Kan lettergrepen benoemen
                     een samengesteld woord

                     Kan bekende woorden
                     nazeggen

Zinnen     Kan woorden isoleren   Kan woorden isoleren in   Kan zinnen vasthouden zen
        in een korte zin     een lange zin        reproduceren

        Kan aantal woorden    Kan het aantal woorden   Hoort intonatie en kan die
        tellen in een korte zin  tellen in een lange zin   imiteren

                     Kan korte zinnen
                     vasthouden en
                     reproduceren

                     Kan het woordaccent in
                     een lange zin imiteren


Gesprekken   Hoort in gesprekken het  Hoort in gesprekken     Kan kernwoorden isoleren in
        verschil in intonatie   intonatieverschillen    een gesprekOver Raamwerk ANT2                                        266
        bvb. tussen vragen en  tussen mededelingen of
        waarschuwingen     instructies       Herkent de “toon” in een
                                gesprek
                    Herkent bekende
                    woorden in een tekst
Over Raamwerk ANT2                                     267
9.2. Raamwerk alfa NT2 Functionele vaardigheden
FUNCTIONEEL LEZEN

Voorbeelden in blauw:

 Subvaardigheid            Alfa A                  Alfa B                      Alfa C
Correspondentie   Ziet of een brief aan hem        Maakt gebruik van context of kennis van de   Begrijpt korte, eenvoudige berichten op
lezen        geadresseerd is             wereld om zich een idee te vormen over de    een ansichtkaartje of memo
                               inhoud van een kaart of eenvoudige brief.
           Herkent al dan niet gepersonaliseerde  Zoekt, vindt en begrijpt relevante woorden   Kan de post selecteren en eenvoudige
           post                                          zendingen zelf lezen
                               Herkent logo’s of namen van afzenders
           Herkent Dhr. En Mevr., voornaam,                            Opvoeding: uitnodiging ouderavond,
           naam, eigen adres            Weet wat al dan niet belangrijke post is    verjaardagsfeestje, afsprakenkaart CLB,
           Bekende logo’s van winkels …,                              geboortekaartje
           reclame, facturen, persoonlijke post  Opvoeding: uitnodiging ouderavond of voor
           Wenskaarten               kinderfeestje                  Maatschappelijke participatie: uitnodiging
                                                       bijeenkomst of cursus, kaartje
                               Maatschappelijk participeren:          energiebedrijf, ansichtkaartjes, rouwkaart,
                               ansichtkaartje, rouwkaart, meteropname     kaartje van leverancier, informeel briefje
                               energiebedrijf, poststukken, uitnodiging voor  met korte mededeling, post selecteren op
                               bijeenkomst of cursus              relevantie, poststukken, facturen

                               Werk: schriftelijke uitnodiging bij       Werk: uitnodiging werkoverleg of
                               personeelsdienst, oproep voor bedrijfsarts,   bedrijfscursus, memo met korte mededeling
                               loonstrookje

Oriënterend /    Herkent frequent voorkomende      Herkent bekende namen, woorden en        Herkent bekende namen, woorden en
zoekend lezen    tekstsoorten en weet waarvoor ze    standaardzinnetjes in eenvoudige,        standaardzinnetjes in eenvoudige
           dienen, kan er mee omgaan        alledaagse mededelingen             mededelingen in veel voorkomende
                                                       situaties
           Kan info over tijd, datum of prijs   Gebruikt numerieke gegevens om info uit
           aanwijzen in tekst           een tekst te halen               Opvoeding: telefoonnummer van school in
                                                       infobrochure, namen van lokalen in de
           Begrijpt veel voorkomende borden in   Opvoeding: personalia op eenvoudig       school, vakantie opzoeken in
           openbare ruimtes            formulier, telefoonnummers uit adressenlijst,  schoolagenda, telefoonnummer van dokter
                               eenvoudig weekrooster kind, logo’s van TV    zoeken in lijst met belangrijke nummersOver Raamwerk ANT2                                         268
           Herkent dagen van de week, maanden   – zenders
           in agenda en kalenders                                 Maatschappelijke participatie: begrijpt nut
           Eenvoudige inschrijvingsformulieren,  Maatschappelijk participeren: bustijden,    van bepaald formulier, nummers en
           borden en opschriften, kassatickets,  openingstijden winkels en diensten,       postcode in telefoongids, overzicht TV –
           afsprakenkaartje, prijzen        personalia eenvoudig formulier, datum en    programma’s, rekeninguittreksels, kleine
           reclameblaadjes             aanvangstijd feestje, saldo op         advertenties, agenda, weekenddienst
                               rekeninguittreksel, adres in adressenlijst,   apothekers, vertrektijden treinen, index
                               prijzen in reclames               plattegrond

                               Werk: adressenlijsten, datum en         Werk: werkroosters, openingstijden
                               aanvangstijd werkoverleg, ploegenrooster,    diensten in bedrijfsgids, folder van
                               namen en telefoonnummers afdelingen,      personeelsdienst
                               personalia, frequent voorkomende borden
                               (‘verboden te roken, ingang, pas op
                               brandgevaar’)


Lezen om       Leest eenvoudige schema’s, ken     Kan gedachtegang volgen in eenvoudige      Kan gedachtegang volgen in eenvoudig
informatie op te   gebruik van x – en y – as        infomateriaal (veel afbeeldingen, weinig    infomateriaal en beschrijvingen met visuele
doen                             tekst)                     ondersteuning
           Leest semi – authentieke tekstjes
                               Leest semi – authentieke tekstjes        Leest verhaal speciaal geschreven op dit
           Openingsuren dokter, door de lesgever                          niveau
           eenvoudige tekstjes, telefoonnummers  Opvoeding: Affiche op de deur van de klas,
                               briefje met foto (welke kleding op uitstap of  Opvoeding: gedachtegang volgen in bericht
                               tijdens turnles?), leeftijdsaanduiding bij   schoolkrant, verhaaltjes voor en over
                               speelgoed, eenvoudig tekstje over        kinderen, kinderboeken, folders CLB
                               dagelijkse gebeurtenissen
                                                       Maatschappelijke participatie:
                               Maatschappelijke participatie: controleren   volksverhaaltjes, makkelijk – leesboeken,
                               kassaticket, eenvoudige tekstjes, bepaalt    eenvoudige krantenberichten, korte
                               relevantie van een tekst (nog meer info     mededelingen op prikbord, aankondiging
                               vragen?)                    activiteiten, korte weerberichten

                               Werk: eenvoudige mededeling op prikbord     Werk: korte teksten over werk, activiteiten
                                                       personeel, dagmenu’s in de kantine,
                                                       posters over kwaliteitszorg en veiligheid,
                                                       artikel in de personeelskrant, berichtje over
                                                       nieuwe collega in personeelsblad, korte


Over Raamwerk ANT2                                         269
                                                         memo van de chef

Instructies lezen  Herkent eenvoudige instructies op      Begrijpt eenvoudige aanwijzingen        Volgt eenvoudige geschreven aanwijzingen
           medicijnen en voeding                                    op
                                 Begrijpt eenvoudige visuele representaties
           Instructies op medicijnen (‘3 X daags 1                           Opvoeding: spelregels bij spelletjes,
           tablet’), houdbaarheidsdatum,        Opvoeding: stripverhaaltje op brochure over   waarschuwingen op gevaarlijke stoffen
           instructies in klas ‘Omcirkel’ of ‘Vul in’  behandeling luizen, afbeeldingen bij etiket
                                 hoe men babyvoeding klaarmaakt         Maatschappelijke participatie: korte
                                                         routebeschrijving, instructies bij microgolf,
                                 Maatschappelijke participatie: eenvoudig    medicijnen, borden bij omleidingen,
                                 recept met foto’s, wasvoorschriften,      onderdelen van apparaten op foto’s,
                                 houdbaarheidsdata, aanwijzingen op       eenvoudige routebeschrijvingen,
                                 medicijnen, verkeersborden bij omleidingen,   aanwijzingen op scherm herladen GSM,
                                 kan bij handleiding apparaten onderdelen    bacontact
                                 van een toestel aantonen, eenvoudige
                                 routebeschrijving                Werk: aanduidingen op machine, instructies
                                                         bij verlofaanvraag of ziektemelding,
                                 Werk: handleiding apparaten, korte       instructies koffieautomaat
                                 aanwijzingen bij telefoneren, korte
                                 veiligheidsvoorschriften


FUNCTIONEEL SCHRIJVEN

Subvaardigheid    Alfa A                    Alfa B                     Alfa C
Correspondentie   Adresgegevens overschrijven         Eenvoudige boodschap op kaartje         Welke boodschappen bij welke situaties?
                                                         Boodschap op kaartje schrijven, afzender
           Eigen naam schrijven             Eenvoudige reactie op post           vermelden en kaart adresseren

           Eigen naam op voorgedrukte kaart       Opvoeding: naam en adres eigen kind op     Meest elementaire briefconventies
           (geboorte, verjaardag …)           invulstrookje schoolbrief, vakantiekaart naar
                                 vrienden en kennissen, felicitaties bij     Opvoeding: kind schriftelijk ziek melden,
                                 geboorte, samen met kind een          geboortekaartje, kort briefje voor de leerkracht
                                 verjaardagskaart naar een vriendje sturen    (mag niet zwemmen van de dokter), kind
                                                         schriftelijk afmelden van activiteit (voetbalclub)
                                 Maatschappelijke participatie: vakantiekaart
                                 met groet en afzender, kaart adresseren,    Maatschappelijke participatie: kort briefje ter
                                 kaartje innige deelneming            bedanking voor cadeautje, kort briefje bij


Over Raamwerk ANT2                                           270
                                                       gebeurtenis (geboorte, huwelijk, overlijden …),
                               Werk: vakantiekaart naar collega’s van de    zichzelf schriftelijk afmelden voor cursus of
                               afdeling, felicitaties bij geboorte kind,    afspraak
                               rouwkaartje naar collega
                                                       Werk: kaartje voor collega (geboorte, huwelijk
                                                       …)

Aantekeningen,    Nummers en data, eigen naam, adres,   Nummers, data, eigen naam, nationaliteit,    Formulieren met personalia invullen (ook
berichten ,     postcode en woonplaats (eventueel met  adres op formulier, (met spiekbriefje)      nationaliteit en burgerlijke staat), weet ook
formulieren     voorbeeld)                                        waarvoor hij moet tekenen
                               Lesrooster in agenda overschrijven
           Naam, adres op eenvoudige                                Conventies toepassen m.b.t. doorhalen,
           aanmeldingsformulieren         Korte mededelingen in huiselijke kring      aankruisen, omcirkelen, in vakjes schrijven, in
                                                       blokletters …
           Telefoonnummers noteren, data op    Opvoeding: belangrijke data op          Korte notities in eigen agenda
           kattebelletjes, …            huiskalender (bvb. inentingen op school),
                               steekwoorden opschrijven ter voorbereiding    Opvoeding: noteren van vakanties en verlof op
           Van een voorbeeld dagen van week en   gesprek (school)arts, persoonlijke gegevens   kalender of agenda, inschrijven kind voor
           maanden van het jaar overschrijven   van zichzelf en eigen kinderen, aanmelding    sportvereniging
                               kind voor bos – of zeeklas op strookje,
           Formulieren dateren en tekenen     inschrijven voor sportdag op school       Maatschappelijke participatie: afspraken,
                                                       adressen en telefoonnummers noteren in
                               Maatschappelijke participatie: personalia    agenda, voor kennis of buurvrouw iets noteren
                               met ook geboortedatum, - plaats,         bij telefoon, overschrijving invullen, korte
                               nationaliteit, burgerlijke staat, maar wel    routebeschrijving noteren
                               kunnen afschrijven van een voorbeeld,
                               boodschappenlijstje maken, kort         Werk: werkrooster in agenda noteren,
                               kattebelletje voor huisgenoten, gemaakte     eenvoudig stortingsformulier invullen, voor
                               afspraken in eigen agenda of op         collega notitie maken voor een afspraak ,
                               huiskalender, personalia op           eenvoudige advertentie schrijven voor op
                               antwoordstrookje, invullen van          prikbord in de kantine of in personeelskrant (iets
                               meterstanden op kaartje energiebedrijf      te koop aanbieden), afspraken, adressen en
                                                       telefoonnummers noteren in agenda, korte
                               Werk: werkrooster in agenda overnemen,      geheugensteuntjes voor zichzelf noteren bvb.
                               belangrijke afspraken in agenda, voor      ter voorbereiding van een
                               collega’s een korte notitie opschrijven bij de  functioneringsgesprek, korte e-mail naar
                               telefoon, steekwoorden opschrijven ter      collega’s bvb. om een afspraak te maken of af
                               voorbereiding gesprek met bedrijfsarts,     te zeggen
                               controleformulier voor kwaliteitszorg met


Over Raamwerk ANT2                                         271
           vaste codes, inschrijven voor
           personeelsuitstap via strookje

Vrij schrijven    Eenvoudige woorden over zichzelf of     Eenvoudige frasen of zinnetjes over zichzelf of
           iemand anders schrijven           denkbeeldige personen, over waar ze wonen of
                                 wat ze doen
           Opvoeding: losse woorden over eigen kind
                                 Opvoeding: kort verslag over activiteit van kind
           Maatschappelijke participatie: losse     op school, iets over de eigen jeugd schrijven
           woorden over eigen hobby’s, wensen,     (bvb. in eigen portfolio), iets over het
           kwaliteiten …, persoonlijke tekst als    schoolleven van het kind (bvb. in de
           onderdeel van groepsboekje          schoolkrant)
           (voorgeprogrammeerde standaardtekst),
           losse woorden over zichzelf als men zich   Maatschappelijk participeren: enkele zinnen
           inschrijft voor activeringsprogramma     over zichzelf pennen in een clubblad, schriftelijk
                                 vragen als “Waar woon je?” kunnen
           Werk: losse woorden over eigen hobby’s,   beantwoorden, eenvoudig verhaaltje over
           kwaliteiten …, losse woorden over zichzelf  zichzelf of over een bekende
           m.b.t. loopbaan oriëntatieprogramma
                                 Werk: enkele zinnen over zichzelf in de
                                 personeelskrant, een kort stukje over een
                                 excursie of uitstapje, enkele zinnen over de
                                 werkplek of stageplaats
Over Raamwerk ANT2                   272
9.3. Cyclische opbouw mondelinge vaardigheden Alfa NT2 R1.1.

Einddoelen uit het opleidingsprofiel / leerplan (te evalueren, gemarkeerd in groen) en aanvullingen (ter voorbereiding/opbouw van de
einddoelen, schuin gedrukt).

   LUISTEREN         LUISTEREN         LUISTEREN          LUISTEREN          LUISTEREN

 STARTMODULE          MODULE 1          MODULE 2          MODULE 3          MODULE 4
Informatief (BW,      Informatief       Informatief         Informatief         Informatief
bekende)          Globaal onderwerp in   Globaal onderwerp in
Relevante gegevens uit   mededeling, gesprek (BW) beleving (BW)
herkenbare vragen en
antwoorden, mededeling,   Globaal onderwerp in    Globaal onderwerp in   Globaal onderwerp in
beleving, mening, klacht,  klacht (BW- mod 3)     klacht (BW- mod 3)    klacht (BW)
probleem, uitnodiging,
afspraak (BW)        Relevante gegevens uit   Relevante gegevens uit  Informatie ordenen in    Info overzichtelijk ordenen
              uitnodiging selecteren   uitnodiging selecteren  uitnodiging, afspraak (BW – in uitnodiging, afspraak
              (BW-bekende- spreken    (BW – spreken mod 2)   mod 4)           (BW, SW)
              mod 2)
                            Relevante gegevens uit  Relevante gegevens uit    Relevante gegevens uit
              Relevante gegevens uit   herkenbare vragen en   herkenbare vragen en     herkenbare vragen en
              herkenbare vragen en    antwoorden (BW –     antwoorden (BW – spreken   antwoorden (BW –
              antwoorden (BW –      spreken mod 4)      mod 4)            spreken mod 4)
              spreken mod 4)
              Persuasief         Persuasief        Persuasief          Persuasief
              Globaal onderwerp in    Globaal onderwerp in   Globaal onderwerp in     Globaal onderwerp in
              advies (bekende), oproep  advies (BW)        advies(BW -optioneel-    advies (BW- optioneel-.
              (BW – mod 2)                     onderhouden – mod 2)     onderhouden – mod 2)
                            Globaal onderwerp in
                            oproep (BW – spreken
                            mod 2)
              Globaal onderwerp in
              voorstel (KW, BW,     Globaal onderwerp inOver Raamwerk ANT2                                  273
               bekende)(voorbereiding    voorstel BW,
               mod 1 spreken)        bekende)(optioneel:
                              uitbreiding mod 1
                              spreken)

Prescriptief (BW,       Prescriptief         Prescriptief       Prescriptief
bekende)           Alle gegevens in instructie  Alle gegevens in     Alle gegevens in instructie
Alle gegevens in instructie  (BW – mod 3)         instructie (BW – mod 3)  (BW)

Lees- schrijfvoorwaarden:

Schrijfmotoriek
Oriëntatie in de tijd
Oriëntatie in de ruimte
Visuele discriminatie, analyse en synthese
Auditieve discriminatie, analyse en synthese
Over Raamwerk ANT2                                    274
   SPREKEN           SPREKEN          SPREKEN          SPREKEN           SPREKEN

 STARTMODULE          MODULE 1          MODULE 2          MODULE 3          MODULE 4
Informatief (KW,      Informatief         Informatief        Informatief         Informatief
bekende)          Informatie vragen (KW) en  Informatie vragen en   Informatie vragen en geven  Informatie vragen en
Info vragen en geven    geven (BW) (mod 4)     geven (BW – mod 4)    (BW – mod 4)         geven (BW, SW)
(KW)
              Afspraak maken en      Afspraak maken en     Afspraak maken en
Mededeling, uitnodiging,  afzeggen (KW – mod 3)    afzeggen (KW & BW –    afzeggen.(KW, BW)
beleving, mening, klacht,                mod 3)
probleem formuleren (KW)
              Probleem formuleren (KW   Probleem formuleren    Probleem formuleren. (KW,
Op mededeling,
              – mod 3)          (KW & BW – mod3)     BW)
uitnodiging reageren (KW)
Informeren naar beleving
              Uitnodiging formuleren   Uitnodiging formuleren
probleem (KW)
              (KW) en erop reageren    en reageren (KW, BW)
Afspraak maken en      (BW) (mod 2)
afzeggen (KW)
                            Beleving formuleren en  Beleving formuleren en
                            vragen (KW – mod 3)    vragen. (KW,BW)
                                         Klacht formuleren (KW-    Klacht formuleren (BW)
                                         mod 4)
              Mededeling formuleren en
              erop reageren (BW –
              uitbreiding start)
              Persuasief         Persuasief
              Voorstel formuleren en   Voorstel formuleren en
              erop reageren (KW, BW)   erop reageren (BW)
                            (optioneel: uitbreiding
                            mod 1)
              Oproep formuleren (KW-   Oproep formuleren en


Over Raamwerk ANT2                                  275
              mod 2)            erop reageren (KW, BW)


                             advies formuleren
                             (optioneel - luisteren mod
                             2)
Prescriptief (KW,      Prescriptief                          Prescriptief
bekende)          Instructie formuleren (KW,                   Instructie formuleren (BW)
Instructie formuleren    BW)                               (optioneel uitbreiding
                                              module 1)
Lees- schrijfvoorwaarden:

Schrijfmotoriek
Oriëntatie in de tijd
Oriëntatie in de ruimte
Visuele discriminatie, analyse en synthese
Auditieve discriminatie, analyse en synthese
Over Raamwerk ANT2                                  276
9.4. Cyclische opbouw schriftelijke modules Alfa NT2 R1.1.

Module 6                  Module 7                  Module 8                  Module 9
LEZEN                    LEZEN                    LEZEN                    LEZEN
Informatief                 Informatief                 Informatief                 Informatief
Informatie in documenten en papieren                          Info overzichtelijk ordenen in een     Info overzichtelijk ordenen in een
herkennen (KW) (bij lees- en                              uitnodiging (BW) (voorbereiding mod 9)   uitnodiging (BW)
schrijfvoorwaarden)
                                                                  Info overzichtelijk ordenen in een
Informatie in documenten en papieren                                                uitnodiging (SW)
herkennen (BW)

Relevante gegevens selecteren in tabel,   Relevante gegevens selecteren in tabel,
garantiebewijs, schema (KW) (bij lees-   garantiebewijs, schema (KW)
en schrijfvoorwaarden)(voorbereiding
mod 7)                   Relevante gegevens selecteren in tabel,
                      garantiebewijs, schema ( BW)


Relevante gegevens selecteren in een    Relevante gegevens selecteren in een
advertentie (KW) (voorbereiding mod 7)   advertentie (BW)
Persuasief                 Persuasief                 Persuasief                 Persuasief
Relevante gegevens selecteren in een    Relevante gegevens selecteren in een
advertentie met persuasief karakter (KW)  advertentie met persuasief karakter (BW)
(voorbereiding mod 7)
                      Info overzichtelijk ordenen in een     Info overzichtelijk ordenen in een     Info overzichtelijk ordenen in een
                      voorstel, oproep (KW) (voorbereiding    voorstel, oproep (KW) (voorbereiding    voorstel, oproep (KW)
                      mod 9)                   mod 9)
                                                                  Info overzichtelijk ordenen in een
                                                                  voorstel, oproep (BW)

                                                                  Info overzichtelijk ordenen in een
                                                                  voorstel, oproep (SW)
Prescriptief                Prescriptief                Prescriptief
Alle gegevens begrijpen in een instructie  Alle gegevens begrijpen in een instructie  Alle gegevens begrijpen in een instructie
(KW) (voorbereiding mod 8)         (KW) ) (voorbereiding mod 8)        (BW)
Over Raamwerk ANT2                                              277
Einddoelen uit het opleidingsprofiel / leerplan (te evalueren, gemarkeerd in groen) en aanvullingen (ter voorbereiding van de einddoelen, schuin
gedrukt).


Module 6                  Module 7                  Module 8                  Module 9
SCHRIJVEN                 SCHRIJVEN                 SCHRIJVEN                 SCHRIJVEN
Informatief                Informatief                Informatief                Informatief
Formulier mbt personalia invullen (KW)

Formulier mbt personalia invullen (BW)

Berichtje schrijven (KW) (voorbereiding
mod 7)
                      Berichtje schrijven (BW)
Concrete gegevens uit schriftelijke info
noteren (KW) (voorbereiding mod 8)
                      Concrete gegevens uit schriftelijke info  Concrete gegevens uit schriftelijke info
                      noteren (BW) (voorbereiding mod 8)     noteren (BW)

                                           Concrete gegevens uit schriftelijke info
                                           noteren (SW)
                      Concrete gegevens uit mondelinge info
                      noteren (KW) (voorbereiding mod 9)     Concrete gegevens uit mondelinge info   Concrete gegevens uit mondelinge info
                                           noteren (BW) (voorbereiding mod 9)     noteren (BW)

                                                                 Concrete gegevens uit mondelinge info
                                                                 noteren (SW)
Over Raamwerk ANT2                                             278
9.5. Schema sleutelcompetenties uit ‘Taalstages, iets voor u?’
Over Raamwerk ANT2                        279
Over Raamwerk ANT2  280
Over Raamwerk ANT2  281
9.6. Portfolio als evaluatie-instrument
I. Eigenschappen:

1. Het portfolio is een verzameling van bewijsmateriaal: het toont de vorderingen in het
  leerproces van de deelnemer.
2. De deelnemers hebben de vrijheid: zij beslissen zelf wat er al dan niet opgenomen wordt in
  het portfolio.
3. Het zelfgekozen bewijsmateriaal wordt door de deelnemer in kwestie geëvalueerd.
4. Er is een eindgesprek over deze zelfevaluatie van het portfolio.


II. Voordelen:

   1.  Portfolio is een authentieke evaluatiewerkvorm.
   2.  De evaluatie is geïntegreerd in het leerproces.
   3.  De portfolio geeft op elk moment zicht op de voorkennis.
   4.  Het leerproces wordt letterlijk zichtbaar gemaakt.
   5.  Heterogeniteit wordt op een natuurlijke wijze gehanteerd.
   6.  Het zelfvertrouwen neemt toe door het tonen van succeservaringen.
   7.  Verantwoordelijkheidszin wordt gestimuleerd.
   8.  Reflectie op het eigen leerproces wordt gestimuleerd.
   9.  Portfolio’s stimuleren het zelfgestuurd leren.
   10.  Het emancipatorisch proces wordt gestimuleerd.
   11.  De portfolio is generaliseerbaar: het geeft aan of de deelnemer het getoetste kan toepassen in
      concrete, reële situaties.

III. Nadelen:

1. Betrouwbaarheid? Betrouwbaarheid is van relatief belang.
2. Reflecteren over het eigen leerproces is moeilijk.

Oorzaak:
   Ik schets hieronder wat ikzelf als meest essentiële oorzaak beschouw van dit probleem:
   In het vormingsproces hebben we te maken met een spanningsveld tussen twee wereldvisies
   (de wereld van het gezin en de culturele identiteit enerzijds en de wereld van de groep en de
   Belgische normen anderzijds. Wildemeersch spreekt in dit verband van ‘grenssituaties’ waarin
   het ‘vanzelfsprekende wereldbeeld’ bij deelnemers verstoord wordt (Wildemeersch, Smeyers
         33
   1994: 71-4) .
   Vele allochtone vrouwelijke deelnemers bijvoorbeeld zijn het niet gewoon om op te komen
   voor zichzelf als hun eigen wensen botsen met de geplogenheden binnen de gezinsstructuur.
   Een ander voorbeeld is het beeld dat vele deelnemers hebben over leer- en schoolomgeving.
   Vanuit hun eigen kennis hierover (al dan niet uit eigen ervaring) zijn velen vertrouwd met het
   concept van de alwetende leraar. Het is voor hen niet evident om dat beeld te vervangen door
   een begeleider die slechts de rol van mediator opneemt en die als zodanig zelfreflectie en
   daarmee samenhangend medeverantwoordelijkheid toelaat en daarenboven stimuleert.

Oplossingen:
1. Didactisch inzicht:
    Inzicht in de oorzaken brengt de begeleider al een stuk verder. Hij/zij zal vertrekken
    van de ervaringen die deelnemers al hebben: deelnemers zijn het niet gewoon dat ze
    medezeggenschap krijgen, laat staan dat zij verwachten dat zij mee het eigen leerproces
    mogen sturen. Zij zijn dan ook totaal niet vertrouwd met (zelf)reflectie op het eigen leerproces.
    Het is dan ook niet realistisch wanneer je als begeleider denkt dat daar op korte termijn
    verandering in kan (en moet) gebracht worden.


33
 Smeyers, Liesbeth; Wildemeersch, Danny, We hebben samen een boom geplant ... .
Vormingsgerichte opvoedingsondersteuning Turkse moeders. Leuven, Sociale Pedagogiek K. U.
Leuven i.s.m. School en Gezin, Provinciaal Integratiecentrum Limburg, 1994.


Over Raamwerk ANT2                                          282
2. Didactisch handelen: begeleidershouding en opbouw:
    Geleidelijk proces:
    Mijns inziens neemt dat echter niet weg dat de begeleider tot taak heeft om de deelnemers te
    ‘stimuleren’ om na te denken over ‘bepaalde situaties en belemmeringen’ (Noordijk, Tubbing
          34
    1983: 60) in het eigen leerproces –en liefst ook in het eigen leven.
    Dit denkproces moet voorzichtig op gang gebracht worden. Van belang is dat er geleidelijk
    een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de begeleider en de deelnemer.
    Gelijkheid:
    Voorwaarde is dat er erkenning is voor de eigenheid van de verschilende culturen in de groep.
    De Belgische cultuur wordt bijgevolg niet tot norm verheven. Deelnemers moeten zich niet
    inpassen of verplicht integreren. Het anders-zijn wordt immers naar waarde geschat en
    ingezet in het leerproces. In tegenstelling tot het deficitmodel dat veelal in het gangbare
    onderwijssysteem gehanteerd wordt, begint het leerproces bij de vaardigheden van
    respectievelijke deelnemers.
    Ook is het van belang dat ongelijkheidsverhoudingen tussen “leraar” en “leerlingen” en
    afhankelijkheidsposities vervagen. Dit gebeurt wanneer de begeleider de rol van alwetende
    leraar inruilt voor een meer kwetsbare rol. Met andere woorden, de begeleider gedraagt en
    voelt zich als een gelijkwaardige participant of hooguit als een structuurbiedende mediator.
    Keuzes maken en samenwerken:
    Er wordt nagedacht over leerwensen en -noden, over werkvormen en activiteiten in
    samenspraak met de individuen in de groep. Nadenken over wat we (ook de begeleider ‘leert’,
    van de deelnemers) al kunnen, uitwisselen van en benoemen van succeservaringen gaan dan
    hand in hand met nieuwe dingen leren. Naarmate de vertrouwdheid met (zelf)reflectie
    toeneemt, krijgen de deelnemers meer en meer inzicht in het eigen leerproces en dat van de
    anderen. Zo kunnen uiteindelijk zelfs de doelen gekozen en omschreven worden door de
    groepsleden. Evaluatiecriteria kunnen eveneens in een gevorderd stadium in samenspraak
    vastgelegd worden.
    Veiligheid:
    Kortom, alleen wanneer de begeleider bewust omgaat met de cyclische en geleidelijke
    opbouw van toenemende medeverantwoordelijkheid is er de ruimte, de sfeer en de veiligheid
    om –tenminste in de groep- te groeien tot vrije, onafhankelijke individuen die kunnen beslissen
    over hun eigen leerproces en daaruit mogelijk voortvloeiend over hun eigen leven.
    Transfer:
    Het emancipatorisch proces wordt op gang gebracht: deelnemers krijgen de gelegenheid om
    in de veilige beslotenheid van de groep te experimenteren met de ‘nieuwe’ of ‘verstoorde
    wereld’ (Wildemeersch, Smeyers 1994:71-4). De groep fungeert als het ware als een parallel
    univerum: er is geen botsing met de wereld thuis, er is geen grenssituatie. Ik durf te hopen dat
    dit vrijer en onafhankelijker handelen in de groep de kans op een succesvolle transfer naar de
    thuissituatie (of tenminste een
    poging daartoe) verhoogt.
34
 Noordijk, Jeanette; Tubbing, Marga, Leren lezen en schrijven is veranderen. Over
ervaringsleren in lees- en schrijfgroepen. Amersfoort, Stichting SVE,1983.


Over Raamwerk ANT2                                          283
IV. Voorbeeld van portfolio voor alfacursisten:

1. Plakboek als portfolio-algemene eigenschappen:
    Verzameling van bewijsmateriaal:
    Het plakboek is een samenvatting van behandelde inhouden enerzijds
    en leerervaringen anderzijds.
    Het plakboek geeft weer wat er gedurende een bepaalde –korte of lange- periode geleerd
    werd. Het aanmaken van het plakboek zorgt ervoor dat er gereflecteerd wordt over een
    voorgaande periode. Enerzijds worden er vragen als Wat hebben we geleerd?, Wat kunnen
    we al goed? beantwoord.
    Anderzijds werkt het plakboek ook als “album” van speciale momenten.
    De deelnemers “zien” als het ware hun leerproces weerspiegeld in het plakboek. Ook de eigen
    rol in het groepsgebeuren maakt daar deel van uit.
    Het geïntegreerd werken tijdens de oefenfase aan vaardigheden, ondersteunende elementen
    en sleutelcompetenties wordt zichtbaar voor elkeen die betrokken is bij dit leerproces, de
    deelnemers, evenals de begeleider.
    Reflectie:
    De reflectie op het leerproces kan op elk moment gebeuren:
         -wanneer deelnemers onzekerheid uiten over de vorderingen in
          hun leerproces
         -wanneer een nieuwe deelnemer zijn/haar intrede doet in de
          groep.
         -wanneer er knelpunten zijn in de groep
         -wanneer er een nieuwe periode aanbreekt
         -bij sleutelmomenten in de groep
         -...
    Deze reflectie kan dan ook verschillende doelen hebben:
         -duidelijkheid aan een nieuwe deelnemer: Wat kan ik verwachten?, Waar
          situeert mijn eigen voorkennis zich in deze groep?
         -het brengt eveneens de opbouw van het leerproces in herinnering aan alle
          groepsleden
         -groepscohesie
         -leren reflecteren
         -geheugentraining
         -(zelf)evaluatie van vaardigheden
         -(zelf)evaluatie van sleutelcompetenties
         -(zelf)evaluatie van ondersteunende elementen
         -evaluatie van begeleidersrol
         -(zelf)evaluatie van randvoorwaarden (aanwezigheden, logistiek, ...)
         -evaluatie van groepsactiviteiten
         -leervraagpeiling

1. 1. Groepsplakboek:
    Dit is een samenvatting van de behandelde groepsinhouden.

    Fase 1: in eerste instantie worden deelnemers vertrouwd gemaakt met het idee van reflectie
    op het leerproces. De eerste fase is dan ook een collectieve fase. Met andere woorden, het
    gaat om groepsinhouden en groepservaringen.
    De begeleider heeft een sturende rol. Hij/zij geeft na elke bijeenkomst opdrachten die
    gelijkaardig zijn aan de opdrachten tijdens de oefenfase. In die zin fungeert het plakboek niet
    enkel als evaluatie-instrument maar vooral ook als herhalingsmoment.

    Fase 2: in de volgende fase wordt het zelfsturend niveau van de reflectie verhoogt. Immers,
    het plakboek is van de groep en de begeleider distantieert zich er bij elk samenvattend
    moment meer en meer van. Met andere woorden, de groep –en niet de begeleider- beslist
    welke inhouden er samengevat zullen worden. In deze fase vat elke deelnemer nog min of
    meer dezelfde inhouden samen.
    Wel neemt de sturende rol van de begeleider reeds geleidelijk af. Hij/zij heeft de rol van
    mediator daar waar hulp nodig is.
Over Raamwerk ANT2                                         284
    Fase 3: in een volgende fase neemt de sturende rol van de begeleider zeer sterk af.
    Bovendien verhoogt het abstractieniveau van de reflectie.
    De periode waarover gereflecteerd wordt, wordt immers langer. De deelnemers moeten
    terugblikken op de behandelde inhouden en de ervaringen van enkele bijeenkomsten, later
    van enkele weken, nog later van enkele maanden.
    Kernwoorden in verband met het doorlopen leerproces tijdens die periode komen op flappen.
    Deelnemers verdelen voorts de opgeroepen inhouden aan de hand van het “markt”principe: in
    overleg kiezen zij wie welke inhouden zal samenvatten. De overblijvende inhouden worden
    eveneens in overleg verdeeld.
    Dit voorbereidende proces gebeurt klassikaal en in eerste instantie neemt de begeleider
    evenwel nog de leiding in dit klasgesprek.
    De begeleider heeft niettemin slechts een zeer beperkte mediërende rol in de verwerking van
    de opgeroepen inhouden tot een samenvattend geheel. Enkel daar waar echt nodig, zal hij/zij
    hulpvragen stellen. Wel stimuleert de begeleider het zelfontdekkend leren van de deelnemers
    zo veel mogelijk.
    Door deze begeleidersrol aan te nemen krijgt het zelfsturend leren de nodige ruimte.
    Ook als er een nieuwe deelnemer in de groep komt, toont de groep –en niet de begeleider- de
    behandelde inhouden en “speciale groepsmomenten” aan de nieuwe deelnemer.

1.2. Individueel plakboek:
     Dit is een samenvatting van de individueel-geleerde inhouden:

    Fase 4: in deze fase heeft elke deelnemer zijn/haar eigen plakboek. Wel wordt dit plakboek in
    eerste instantie tijdens groepsbijeenkomsten aangemaakt. Het vraaggestuurde leren en de
    reflectie op eigen leerproces en op eigen rol in de groep wordt dus sterk gestimuleerd.

    Fase 5: in deze fase wordt het vraaggestuurde leren optimaal benut. Het plakboek wordt nu
    immers als buitenschoolse opdracht beschouwd. Deelnemers kiezen zelf of, wanneer en hoe
    zij hun plakboek aanvullen.


                            Tania Menten
                            Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
                            Basiseducatie Zuid-Limburg
                            09/05/2006
Over Raamwerk ANT2                                        285
9.7. Vergelijking contexten basiseducatie – CVO

Contexten          Subcontexten     Contexten       Subcontexten
opleidingsprofiel      opleidingsprofiel  opleidingsprofiel en  opleidingsprofiel en
moderne vreemde talen    moderne vreemde   leerplan NT2      leerplan NT2
en alfa NT2         talen en alfa NT2
1 Contacten met officiële            Maatschappelijke
instanties                    diensten

              1.1 Gemeentehuis   Maatschappelijke    gemeentehuis
                         diensten
              1.2 Ziekenfonds   Maatschappelijke    ziekenfonds
                         diensten
              1.3 OCMW       Maatschappelijke    OCMW
                         diensten
              1.4 Bank       Maatschappelijke    bank
                         diensten
              1.5 Post       Maatschappelijke    post
                         diensten
              1.6 School van de  Kinderen en school   Administratie
              kinderen                  Buitenschoolse
                                    activiteiten
                                    Schoolbegeleiding en -
                                    oudercontact
                                    Studiekeuze
              1.7 Hulpdiensten   Maatschappelijke    hulpdiensten
                         diensten

2 Leefomstandigheden               Wonen

              2.1 Leefruimten   Wonen         algemeen
              2.2 Huren      Wonen         huren
              2.3 Kopen      Wonen         kopen
              2.4.Onderhoud en   Wonen         Onderhoud en
              herstellingen                herstellingen

3 Afspraken en                  Alle contexten
regelingen

4 Consumptie                   Economische
                         consumptie

              4.1 Winkelen     Economische      Winkelen
                         consumptie       Café en restaurant

5 Openbaar en privé-               Maatschappelijke
vervoer                     diensten

              5.1.Trein      Maatschappelijke    Openbaar vervoer en
                         diensten        verkeer
              5.2.Tram       Maatschappelijke    Openbaar vervoer en
                         diensten        verkeer
              5.3. Bus       Maatschappelijke    Openbaar vervoer en
                         diensten        verkeer
              5.4. Taxi      Maatschappelijke    Openbaar vervoer en
                         diensten        verkeer
              5.5. Eigen vervoer  Maatschappelijke    Openbaar vervoer en
                         diensten        verkeerOver Raamwerk ANT2                                       286
6 Voorlichtingsdiensten
                          Sociale consumptie   media
7 Vrije tijd                    Sociale consumptie

              7.1 Feesten      Sociale consumptie   Feesten
                                     Tradities en
                                     gewoonten
              7.2 Sporten      Sociale consumptie   Sport
              7.3 Hobby’s      Sociale consumptie   Hobby/koken
              beoefenen
              7.4 Theater, film,   Economische      Theater, film,
              tentoonstelling    consumptie       tentoonstelling
              7.5. Vakantie     Economische      vakantie
                          consumptie

8 Nutsvoorzieningen                Maatschappelijke
                          diensten

              8.1. Gas        Maatschappelijke    Nutsvoorzieningen
                          diensten
              8.2. Water       Maatschappelijke    Nutsvoorzieningen
                          diensten
              8.3. Elektriciteit   Maatschappelijke    Nutsvoorzieningen
                          diensten
              8.4. Telefoon     Maatschappelijke    Nutsvoorzieningen
                          diensten

9 Ruimtelijke Oriëntering             Alle contexten

10 Onthaal                     Alle contexten

11 Gezondheids-                  Gezondheid en
voorzieningen                   welzijn

              11.1 Ziekenhuis                (Bezoek) ziekenhuis
              11.2 Huisarts                 Dokters en
                                     specialisten
              11.3 Tandarts                 Dokters en
                                     specialisten
              11.4 Specialisten               Dokters en
                                     specialisten
              11.5 Kind en Gezin              Kind en Gezin
              11.6 Thuisverzorging             Thuisverzorging en
                                     uitleendiensten
              11.7 Medische                 Thuisverzorging en
              uitleendienst                 uitleendiensten

12 Klimaat                     Sociale consumptie   Social talk

              12.1 Het weer

13 sociale communicatie              Sociale consumptie   Social talk
      35
op het werk


14 opleidings-                   Werk en
        36
voorzieningen                   werkloosheid

35
 Deze contexten zijn niet weerhouden voor het niveau Nt2 Alfa R1 -1.1 breaktrough/basisniveau. We
voegen ze toe aan de lijst om de volledige vergelijking van de contexten mogelijk te maken.


Over Raamwerk ANT2                                       287
             14.1                   Functioneren als
             werkgelegenheid              werknemer
                                  Solliciteren
                                  interimbureaus
             14.2 werkloosheid             VDAB
                                  uitbetalingsinstellinge
                                  n
             14.3          Werk en      Cursussen/opleidinge
             onderwijs/opleidingss  werkloosheid   n in functie van werk
             tructuren                 Andere cursussen
                         Eigen opleiding  Opleiding in het CBE

15 communicatie op het              Werk en      Functioneren als
   37
werk                       werkloosheid   werknemer

             professioneel
             taalgebruik
36
   Idem voetnoot 1
37
   idem voetnoot 2


Over Raamwerk ANT2                                   288

								
To top