pl by nembre1arb

VIEWS: 0 PAGES: 10

									;!@Lang@!UTF-8!
; 7-Zip 4.53
; Translated by cienislaw, corrected by pixel
; Last versions translated by F1xat / 2007-08-26
; Polish mirror at www.7-zip.org/pl
;
;

00000000="Polish"
00000001="Polski"
00000002="21"

; 7-Zip Configuration

; Title
01000000="Konfiguracja 7-Zip"

; Info Page
01000100="O programie"
01000103="7-Zip jest programem darmowym. Jednak jeśli chciałbyś wspomóc
dalszy jego rozwój, zarejestruj 7-Zip'a.\n\nPolska strona 7-Zip:\nwww.7-
zip.org/pl\npl_7-zip@o2.pl"
01000104="Wsparcie"
01000105="Zarejestruj"

; Folders Page
01000200="Foldery"
01000210="&Folder roboczy"
01000211="&Systemowy folder tymczasowy"
01000212="&Aktualny"
01000213="&Wybrany"
01000214="Użyj tylko dla dysków wymiennych"

01000281="Folder dla plików tymczasowych"

; System Page
01000300="System"
01000301="Zintegruj 7-Zip z powłoką systemową"
01000302="Kaskadowe menu kontekstowe"
01000310="Pozycje w menu kontekstowym:"

; Language Page
01000400="Język"
01000401="Język:"


; 7-Zip Explorer extension

; Context menu
02000101="&7-Zip"
02000102="Komendy 7-Zip"
02000103="Otwórz archiwum"
02000104="Otwiera wybrane archiwum."
02000105="Wypakuj pliki..."
02000106="Wypakowuje pliki z wybranego archiwum."
02000107="Dodaj do archiwum..."
02000108="Dodaje wybrane pliki do archiwum."
02000109="Testuj archiwum"
0200010A="Testuje poprawność wybranego archiwum."
0200010B="Wypakuj tutaj"
0200010C="Wypakowuje pliki z wybranego archiwum do aktualnego folderu."
0200010D="Wypakuj do {0}"
0200010E="Wypakowuje pliki do podfoldera."
0200010F="Dodaj do {0}"
02000110="Dodaje zaznaczone pliki i foldery do archiwum."
02000111="Kompresuj i wyślij..."
02000112="Kompresuje zaznaczone pliki/foldery i wysyła je mailem."
02000113="Kompresuj do {0} i wyślij"
02000114="Kompresuje zaznaczone pliki/foldery do archiwum i wysyła je
mailem."

02000140="<Folder>"
02000141="<Archiwum>"

; Properties
02000203="Ścieżka"
02000204="Nazwa"
02000205="Rozszerzenie"
02000206="Folder"
02000207="Rozmiar"
02000208="Spakowany"
02000209="Atrybuty";
0200020A="Utworzony"
0200020B="Ostatnio używany"
0200020C="Zmodyfikowany"
0200020D="Ciągłe"
0200020E="Komentarz"
0200020F="Szyfrowany"
02000210="Rozdziel przed"
02000211="Rozdziel po"
02000212="Rozmiar słownika"
02000213="CRC"
02000214="Typ"
02000215="Anti"
02000216="Metoda"
02000217="System operacyjny"
02000218="System plików"
02000219="Użytkownik"
0200021A="Grupa"
0200021B="Blok"
0200021C="Komentarz"
0200021D="Pozycja"
0200021E="Ścieżka"
0200021F="Foldery"
02000220="Pliki"
02000221="Wersja"
02000222="Wolumin"
02000223="Wiele woluminów"
02000224="Offset"
02000225="Linki"
02000226="Bloki"
02000227="Woluminy"

; Status bar
02000301="{0} pozycji zaznaczonych"
02000302="{0} pozycji"

02000320="Plików:"
02000321="Folderów:"
02000322="Rozmiar:"
02000323="Rozmiar skompresowany:"
02000324="Archiwa:"

; List Context Menu
02000401="&Kolumny..."

02000411="&Otwórz"
02000412="&Wypakuj..."

; ToolBar
02000501="Wypakuj"

; Messages
02000601="Aktualizacja nie jest dostępna dla tego archiwum"
02000602="Nie mogę zaktualizować archiwum {0}"
02000603="Nie mogę utworzyć folderu '{0}'"
02000604="Plik nie jest akceptowalnym archiwum."
02000605="Błąd"
02000606="Za dużo pozycji"
02000607="Nie znaleziono aplikacji skojarzonej z rozszerzeniem nazwy
danego pliku"
02000608="Nie stwierdzono błędów"
02000609="Nie mogę otworzyć pliku '{0}' jako archiwum"
0200060A="Nie mogę otworzyć zaszyfrowanego archiwum'{0}'. Nieprawidłowe
hasło?"

; Dialogs
02000702="OK"
02000705="&Tak"
02000707="Tak dla &wszystkich"
02000709="&Nie"
0200070B="Nie dla w&szystkich"

02000710="Anuluj"
02000711="&Anuluj"
02000713="&Zamknij"
02000714="Przerwij"
02000715="Restart"

02000720="Pomoc"

; Extract dialog
02000800="Wypakuj"
02000801="W&ypakuj do:"
02000802="Hasło"

02000810="Tryb ścieżek"
02000811="Pełne ścieżki"
02000812="Aktualne ścieżki"
02000813="Bez ścieżek"

02000820="Tryb nadpisywania"
02000821="Zapytaj przed nadpisaniem"
02000822="Nadpisz bez pytania"
02000823="Pomiń istniejące pliki"
02000824="Automatyczna zmiana nazwy"
02000825="Automatyczna zmiana nazwy istniejących plików"

02000830="Pliki"
02000831="&Wybrane pliki"
02000832="W&szystkie pliki"

02000881="Wskaż miejsce dla wypakowanych plików."

02000890="Wypakowuję z"

; Overwrite dialog
02000900="Potwierdź zamianę plików"
02000901="Folder docelowy zawiera już przetworzony plik"
02000902="Czy chcesz zamienić istniejący plik"
02000903="następującym plikiem?"

02000911="A&utomatyczna zmiana nazw"

02000982="{0} bajtów"
02000983="zmodyfikowany"

; Messages dialog
02000A00="Wiadomości diagnostyczne"

02000A80="Wiadomość"

02000A91="Nieobsługiwana metoda kompresji dla '{0}'."
02000A92="Błąd danych w '{0}'. Plik jest uszkodzony."
02000A93="Błąd CRC w '{0}'. Plik jest uszkodzony."
02000A94="Błąd danych w zaszyfrowanym pliku '{0}'. Nieprawidłowe hasło?"
02000A95="Błąd CRC w zaszyfrowanym pliku '{0}'. Nieprawidłowe hasło?"

; Password dialog
02000B00="Wprowadź hasło"
02000B01="Wprowadź hasło:"
02000B02="Pokaż &hasło"
02000B03="Powtórz hasło:"
02000B10="Hasła różnią się!"
02000B11="Dla hasła używaj tylko liter angielskiego alfabetu, cyfr i
znaków specjalnych (!, #, $, ...)"
02000B12="Hasło jest za długie"

; Progress dialog
02000C00="Przetwarzam"
02000C01="Czas:"
02000C02="Czas pozostały:"
02000C03="Rozmiar:"
02000C04="Prędkość:"
02000C05="Przetworzono:"
02000C06="Stopień kompresji:"

02000C10="Praca w &tle"
02000C11="&Przywróć"
02000C12="&Pauza"
02000C13="&Kontynuuj"

02000C20="Spauzowano"

02000C30="Czy jesteś pewien, że chcesz anulować?"

; Compress dialog
02000D00="Dodaj do archiwum"
02000D01="&Archiwum:"
02000D02="&Tryb aktualizacji:"
02000D03="&Format archiwum:"
02000D04="&Metoda kompresji:"
02000D05="Utwórz &ciągłe archiwum"
02000D06="&Parametry:"
02000D07="Opcje"
02000D08="Utwórz archiwum &SFX"
02000D09="&Wielowątkowość"
02000D0A="&Zaszyfruj nazwy plików"
02000D0B="Po&ziom &kompresji:"
02000D0C="&Rozmiar &słownika:"
02000D0D="R&ozmiar słowa:"
02000D0E="Użycie pamięci dla kompresji:"
02000D0F="Użycie pamięci dla dekompresji:"
02000D10="Szyfrowanie"
02000D11="Metoda szyfrowania:"
02000D12="Liczba wątków:"
02000D13="Wielkość bloku ciągłego archiwum:"
02000D14="Nie-ciągłe"
02000D15="Ciągłe"
02000D16="Kompresuj współdzielone pliki"

02000D40="Rozmiar &woluminów (bajty):"
02000D41="Nieprawidłowy rozmiar woluminu"
02000D42="Wybrany rozmiar archiwum: {0} bajtów.\nCzy jesteś pewien, że
chcesz podzielić archiwum na takie części?"

02000D81="Bez kompresji"
02000D82="Normalna"
02000D83="Najlepsza"
02000D84="Szybka"
02000D85="Najszybsza"
02000D86="Ultra"

02000D90="Przeglądaj"

02000DA1="Dodaj i zamień pliki"
02000DA2="Dodaj i aktualizuj pliki"
02000DA3="Odśwież istniejące pliki"
02000DA4="Synchronizuj zawartość archiwum"

02000DB1="Wszystkie pliki"

02000DC0="Tworzę archiwum"

; Columns dialog
02000E00="Kolumny"
02000E01="Zaznacz kolumny, które mają być widoczne w tym widoku. Użyj
przycisków 'Przesuń w górę' i 'Przesuń w dół' do zmiany kolejności
kolumn."
02000E02="Wybrana kolumna powinna mieć"
02000E03="pikseli szerokości"

02000E10="Przesuń w &górę"
02000E11="Przesuń w &dół"
02000E12="&Wyświetl"
02000E13="&Ukryj"
02000E14="Ustaw"

02000E81="Nagłówek"
02000E82="Szerokość"

; Testing
02000F90="Testuję"


; File Manager

03000000="Menadżer plików 7-Zip"

; Menu
03000102="&Plik"
03000103="&Edycja"
03000104="&Widok"
03000105="&Narzędzia"
03000106="Pomo&c"
03000107="&Ulubione"

; File
03000210="&Otwórz"
03000211="Otwórz &wewnątrz"
03000212="Otwórz na &zewnątrz"
03000220="W&idok"
03000221="&Edycja"
03000230="Zm&ień nazwę"
03000231="&Kopiuj do..."
03000232="&Przenieś do..."
03000233="&Usuń"
03000240="Właściwości"
03000241="Ko&mentarz"
03000242="Sprawdź sumę kontrolną"
03000250="Nowy &folder"
03000251="&Nowy plik"
03000260="Konie&c"
03000270="Podzie&l plik..."
03000271="Sc&al pliki..."

; Edit
03000310="&Cofnij"
03000311="&Dalej"
03000320="Wy&tnij"
03000321="&Kopiuj"
03000322="Wkl&ej"
03000323="&Usuń"
03000330="&Zaznacz wszystko"
03000331="&Odznacz wszystko"
03000332="Od&wróć zaznaczenie"
03000333="Zaznacz..."
03000334="Odznacz..."
03000335="Zaznacz według typu"
03000336="Odznacz według typu"

; View
03000410="Duż&e ikony"
03000411="M&ałe ikony"
03000412="&Lista"
03000413="&Szczegóły"
03000420="Niesortowane"
03000430="Otwórz główny katalog"
03000431="Do góry o jeden folder"
03000432="Historia folderów..."
03000440="&Odśwież"
03000449="Pokaż pliki w podkatalogach"
03000450="&Dwa okna"
03000451="&Paski narzędziowe"
03000460="Pasek archiwum"
03000461="Standardowy pasek"
03000462="Duże przyciski"
03000463="Pokazuj opisy przycisków"

; Tools
03000510="&Opcje..."
03000511="&Test szybkości"

; Help
03000610="&Tematy pomocy..."
03000620="&O programie 7-Zip..."

; Favorites
03000710="&Dodaj folder do Ulubionych jako"
03000720="Zakładka"

; Options Dialog

03010000="Opcje"

; Plugins
03010100="Wtyczki"
03010101="&Wtyczki:"
03010110="Opcje..."

; Edit
03010200="Edytor"
03010201="&Edytor:"

; System
03010300="System"
03010302="Skojarz 7-Zip z:"
03010310="Wtyczka"

; Settings
03010400="Ustawienia"
03010401="Pokaż \"..\" do katalogu nadrzędnego"
03010402="Pokaż prawdziwe ikony plików"
03010410="Pokaż menu systemowe"
03010420="Zaznacz całą &kolumnę"
03010421="Pokazuj &linie podziału"
03010430="&Alternatywny tryb wyboru"
03010440="Użyj &dużych stron pamięci"

; Strings

03020201="Kopiuj"
03020202="Przenieś"
03020203="Kopiuj do:"
03020204="Przenieś do:"
03020205="Kopiowanie..."
03020206="Przenoszenie..."
03020207="Nie możesz kopiować lub przenosić do takich folderów."
03020208="Operacja nie jest obsługiwana."
03020209="Wybierz folder docelowy."

03020210="Potwierdzenie usunięcia pliku"
03020211="Potwierdzenie usunięcia katalogu"
03020212="Potwierdzenie usunięcia wielu plików"
03020213="Czy na pewno chcesz usunąć '{0}'?"
03020214="Czy na pewno chcesz usunąć folder '{0}' i wszystko co zawiera?"
03020215="Czy na pewno chcesz usunąć {0} ?"
03020216="Usuwanie..."
03020217="Błąd podczas usuwania pliku lub folderu"

03020220="Zmiana nazwy..."
03020221="Błąd podczas zmiany nazwy pliku lub folderu"
03020222="Potwierdź kopiowanie plików"
03020223="Czy na pewno chcesz skopiować pliki do archiwum?"

03020230="Nowy folder"
03020231="Nazwa foldera:"
03020232="Nowy folder"
03020233="Błąd podczas tworzenia nowego folderu"

03020240="Nowy plik"
03020241="Nazwa pliku:"
03020242="Nowy plik"
03020243="Błąd podczas tworzenia nowego pliku"

03020250="Zaznacz"
03020251="Odznacz"
03020252="Maska:"

03020260="Historia folderów"

03020280="Plik '{0}' został zmodyfikowany.\nCzy chcesz zaktualizować
archiwum?"
03020281="Nie można zaktualizować pliku\n'{0}'"
03020282="Nie można uruchomić edytora."
03020283="Otwieranie..."

03020290="Komentarz"
03020291="&Komentarz:"

030202A0="Menu &systemowe"

03020300="Komputer"
03020301="Sieć"

03020400="Dodaj"
03020401="Wypakuj"
03020402="Testuj"

03020420="Kopiuj"
03020421="Przenieś"
03020422="Usuń"
03020423="Właściwości"

03020500="Podziel plik"
03020501="Podziel do:"
03020510="Dzielę..."
03020520="Potwierdź podział"
03020521="Czy na pewno chcesz podzielić archiwum na {0} części?"
03020522="Rozmiar woluminu musi być mniejszy niż rozmiar oryginalnego
pliku"

03020600="Scalaj pliki"
03020601="Scal do:"
03020610="Scalam..."
03020620="Wybierz tylko pierwszy plik"
03020710="Sprawdzam sumę kontrolną..."
03020720="Informacje o sumie kontrolnej"
03020721="Suma kontrolna CRC dla danych:"
03020722="Suma kontrolna CRC dla danych i nazw:"

03020800="Skanowanie..."

03020900="Właściwości"

; Computer
03031100="Całkowity Rozmiar"
03031101="Wolna Przestrzeń"
03031102="Rozmiar Klastra"
03031103="Etykieta"

; Network
03031200="Nazwa Lokalna"
03031201="Provider"

; Benchmark Dialog

03080000="Test szybkości"
03080001="Użyta pamięć:"
03080002="Kompresja"
03080003="Dekompresja"
03080004="Prędkość"
03080005="Ocena"
03080006="Ocena ogólna"
03080007="Aktualnie"
03080008="Rezultat"
03080009="Przebiegi:"
0308000A="Błędy:"
0308000B="Obciążenie procesora"
0308000C="Ocena/Obciążenie"

;!@LangEnd@!

								
To top