Docstoc

DATACOMP. System kadrowo - p_acowy KOMAX

Document Sample
DATACOMP. System kadrowo - p_acowy KOMAX Powered By Docstoc
					 Zintegrowany system kadrowo-płacowy

              KOMAX

DATACOMP
Ul. Wielka Odrzańska 18/3
70-535 Szczecin
Tel. 091 489-51-40 lub 41
Firma DATACOMP jest producentem
systemu kadrowo – płacowego KOMAX.
Działalność rozpoczęliśmy już w 1989
roku, co sprawia, że nasza aplikacja
jest jedną z najdłużej obecnych na
rynku.
KOMAX jest naszym jedynym
produktem, co pozwala nam na
wprowadzanie ciągłych ulepszeń w
trosce o zadowolenie Użytkowników
naszego systemu.
Zapraszamy na prezentację
   systemu KOMAX
Tak wygląda gotowy do pracy system KOMAX, charakteryzujący się nowoczesnością,
niezawodnością, prostotą obsługi i łatwym dostępem do danych przy pomocy sprawdzonego w działaniu
interfejsu użytkownika.
Menu posiada strukturę przypominającą rozwiązania stosowane niegdyś w programach pracujących pod
kontrolą systemu DOS co sprawia, że unikamy pracy z wieloma nakładającymi się na siebie oknami i
zawsze, w prosty sposób możemy znaleźć potrzebną nam funkcję.
  KADRY. Za pomocą funkcji Dane o pracowniku uzyskujemy dostęp do tablicy, na której zawarte są wszystkie
  dane kadrowe dotyczące wybranej osoby. Pozwala to w łatwy sposób przeglądać, wprowadzać lub
  modyfikować wszelkie informacje o pracowniku. Z poziomu tej jednej karty można uzyskać dostęp do danych
  dowolnie wybranej osoby, również wcześniej zwolnionej, gdyż dane pracowników zwolnionych domyślnie są
  przechowywane w systemie. Można przeglądać dane pracowników uporządkowane według nazwisk lub
  numerów, albo wyszukać potrzebne informacje podając nazwisko lub numer. Do systemu można wprowadzić
  kilka fotografii zatrudnionego.
                                                Panel
                                                dostępu do
                                                danych
                                                kadrowych
Przyciski
nawigacyjne
Bardzo przydatną funkcją
specyficzną dla systemu KOMAX
jest Informacja o urlopach.
Funkcja ta również jest dostępna z
tablicy Dane personalne
pracownika. Ukazane są tutaj
informacje o przysługującym
pracownikowi urlopie oraz jego
wykorzystaniu z rozbiciem na
poszczególne pozycje.
Po naciśnięciu klawisza Stan na
inny dzień oraz wpisaniu daty i
jej zatwierdzeniu system wyliczy
wymiar urlopu na dzień
wskazany przez użytkownika.
Szczegółowe informacje
na temat urlopów
uzyskamy po kliknięciu
na przycisk.
W prosty sposób uzyskujemy dostęp do informacji o dotychczasowym wykorzystaniu urlopu przez
pracownika w danym roku oraz o okresach wpływających na datę do wymiaru urlopu, czyli przebiegu pracy
zawodowej oraz wykształceniu. System umożliwia również z tego miejsca wprowadzanie i modyfikację
nieobecności, przebiegu pracy oraz wykształcenia.
                                              Szczegółowe
                                              informacje o
                                              urlopie.
W Danych osobowych zawarte są: podstawowe dane o pracowniku, informacje o urlopach, o odzieży
roboczej, o osobie upoważnionej do odbioru poborów, o zasiłkach wykorzystanych w poprzednim zakładzie
pracy i o ewentualnej niepełnosprawności, dokumenty (dowód osobisty, paszport itd.), dane do ZUS, dane do
urzędu skarbowego.
Po wywołaniu funkcji z menu wyświetla się następująca formatka:
                                            Wypełnienie pól
                                            oznaczonych na
                                            żółto jest
                                            wymagane dla
                                            funkcjonowania
                                            systemu.
                                            Informacje w
                                            polach
                                            oznaczonych
                                            kolorem
                                            niebieskim
                                            pojawiają się
                                            automatycznie.
                                            Elastyczna baza
                                            kodowa
                                            umożliwia
                                            rejestrowanie
                                            nowych kodów
                                            zawsze, gdy jest
                                            to potrzebne, bez
                                            konieczności
                                            odwoływania się
                                            do słownika
                                            kodów.
Z poziomu podstawowej tablicy danych pracowniczych możemy również odczytać i edytować
dane o:
• Umowach o pracę,
• Nieobecnościach,
• Przebiegu pracy zawodowej,
• Wykształceniu,
• Kwalifikacjach,
• Znajomości języków obcych,
• Badaniach,
• Członkach rodziny,
• Służbie wojskowej,
• Organizacjach do których należy pracownik,
• Odznaczeniach pracownika,
• Karach,
• Kontach bankowych pracownika,
• Kursach,
• Ocenie pracownika,
• Czasie pracy,
• Planach urlopów.

Ponadto z tego samego poziomu uzyskujemy dostęp do funkcji:
• Zwolnienie pracownika,
• Parametry zwolnienia,
• Cofnięcie zwolnienia,
• Ponowne przyjęcie pracownika.
Następna funkcja w systemie KOMAX to Kalendarze\harmonogramy. Służy ona do rejestracji kalendarzy
w systemie. Na podstawie zapisanych tu informacji generowane są dane wykorzystywane podczas liczenia
płac, uzupełniane są dni i godziny w trakcie wprowadzania nieobecności oraz generowany jest czas pracy.
Można wprowadzić jednorazowo kalendarze na cały rok. Po wybraniu funkcji z menu pojawi się formatka jak
poniżej. Po podaniu numeru kalendarza system dla ułatwienia pracy automatycznie wstawia wcześniej
określoną długość pracy w godzinach w dni standardowo robocze. Jeśli jakaś grupa pracuje w innym
systemie, nanosimy te różnice podczas rejestracji kalendarza.
Z czasem pracy jest też związana funkcja rejestracji absencji pracowniczych.
Po wprowadzeniu dowolnej nieobecności system automatycznie ją kontroluje, podaje krótki raport, a
następnie...
...w razie konieczności dzieli nieobecność na wynagrodzenie i zasiłek, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Wydruki systemowe. System KOMAX zawiera zestaw ponad stu gotowych wydruków obejmujący m.in.
umowę o pracę, listę pracowników, średnie zatrudnienie, różnego rodzaju statystyki, angaże, listę przyjęć,
plan urlopów, świadectwo pracy, listę zwolnień, listę nieobecności, średnie wg przekrojów, zaświadczenie o
zarobkach, zaświadczenie o zatrudnieniu, rozliczenie zatrudnienia, itp. Wszystkie te wydruki są w pełni
modyfikowalne przy pomocy funkcji Modyfikacja pism systemowych.
Bardzo przydatną funkcją w licznej grupie wydruków systemowych są sprawozdania statystyczne dla GUS.
Jest to jeden z bardzo wielu przykładów potwierdzających fakt, że system kadrowo - płacowy KOMAX jest
stworzony po to, aby oszczędzać nasz cenny czas.
System KOMAX daje nam możliwość sporządzania różnorakich wykresów, przydatnych w procesie
zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.
Generator pism kadrowych. Za pomocą tej funkcji możemy w łatwy sposób zaprojektować dowolne pismo
kadrowe. Po wybraniu polecenia z menu pojawi się okno z listą utworzonych już wydruków. Należy
pamiętać, iż system zawiera ogromne bogactwo gotowych pism i zestawień podlegających modyfikacji, a
generator daje dodatkową możliwość zaspokojenia naszych potrzeb.
W celu utworzenia nowego pisma klikamy na przycisk Dopisanie. Wyświetli się wówczas formatka z
opcjami projektowania pisma. Możemy tu posłużyć się dowolnym rodzajem czcionki, ustalić jej rozmiar, kolor
itp., wstawić znak firmowy przedsiębiorstwa (lub dowolne zdjęcie czy rysunek), sporządzić wydruk dla
jednego pracownika, ściśle określonej grupy lub wszystkich zatrudnionych. Przycisk Zmienne umożliwia
wybór danych z systemu. Są to np. dane osobowe, dane z umów o pracę, kwalifikacje itd. Po wciśnięciu tego
przycisku wyświetli się okno z listą zmiennych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest stworzenie
dowolnego pisma kadrowego. System może pracować z wykorzystaniem drukarek kolorowych.
Generator wydruku zestawień. Równie łatwo jak w przypadku sporządzania pism kadrowych możemy
przygotować dowolne zestawienie.
Sporządzając zestawienie wybieramy dowolne dane, by później...
 ...ustalić opcje dla każdej z kolumn zestawienia i...
Funkcja
optymalizacji
kolumn
dopasowuje je
automatycznie
do długości
najdłuższego z
elementów w
zawartości.
...po wybraniu odpowiednich opcji wydruku zapisać zestawienie, by potem w każdej chwili móc je
wydrukować.
Można także wyeksportować sporządzone zestawienie do pliku w formacie czytelnym dla
programu Microsoft Excel.
Funkcja Generowanie\naliczanie\roczna aktualizacja umożliwia:
• Generowanie czasu pracy,
• Generowanie czasu pracy z kart pracy (system jest przystosowany do współpracy z Rejestratorem Czasu
Pracy),
• Naliczanie dat bazowych do wymiaru urlopu, jubileuszu, emerytury i wysługi,
• Naliczanie sald urlopów,
• Roczną aktualizację urlopów.
Przeszeregowania grupowe. Funkcja umożliwia zmianę umów o pracę dla wybranej grupy pracowników. Za
pomocą tej funkcji możemy zmienić stawkę osobistego zaszeregowania o wybrany procent, dowolną kwotę
lub ustalić nową stawkę dla wybranej grupy pracowników, albo nową komórkę zatrudnienia.
PŁACE. Inicjowanie nowego miesiąca. Po wykonaniu wszystkich wypłat z danego miesiąca
obrachunkowego oraz po zarchiwowaniu wszystkich list wykonuje się tę funkcję. Ma to na celu:
 Zmianę okresu obrachunkowego na następny. Zmiany tej dokonujemy po przeliczeniu i zarchiwowaniu
wszystkich list płac za dany miesiąc obrachunkowy. Miesiąc obrachunkowy nie musi pokrywać się z miesiącem
kalendarzowym;
 Usunięcie składników płacowych ze zbioru składników stałych dla pracowników zwolnionych.
Składniki stałe. Funkcja pozwala na obsługę płacowych składników stałych pracownika. Sposób rejestracji
składników i ilość elementów koniecznych do ich wyliczenia zależne są od sposobu zakodowania. Sposób ten
jest ustalany w funkcji Baza normatywna w czasie trwania wdrożenia.
Składniki zmienne. Podobnie jak składniki stałe, funkcja pozwala na obsługę składników zmiennych
pracownika. Składnik zmienny jest tym, który jednorazowo bierze udział przy liczeniu płac.
Istnieje funkcja grupowej obsługi składników stałych i zmiennych.
Baza normatywna. Serce części płacowej systemu KOMAX. Funkcja zawiera wszystkie składniki płacowe
oraz informacje o sposobie ich naliczania. Jest ona uzupełniana i przystosowywana do specyfiki danego
przedsiębiorstwa podczas wdrożenia systemu. Baza zawiera wszystkie składniki płacowe funkcjonujące w
przedsiębiorstwie. Każdy ze składników, aby mógł być używany w systemie, musi być najpierw
zarejestrowany przy pomocy tej funkcji.
Baza normatywna zawiera wszystkie informacje o sposobie naliczania składników, które możemy podejrzeć
po wyborze konkretnego składnika i naciśnięciu klawisza Modyfikacja. Rozwiązania zawarte w Bazie
normatywnej są unikalne i charakterystyczne jedynie dla systemu KOMAX. Sposób liczenia płac jest bowiem
sparametryzowany, a w tym celu został stworzony specjalny język paramatematyczny. Gwarantuje to, że
system będzie naliczał płace właściwie, zawsze w zgodzie z aktualnymi przepisami (KOMAX świetnie radzi
sobie np. ze średnimi urlopowymi i chorobowymi) i jego ogromną elastyczność. Skutkuje to krótkimi
wdrożeniami, możliwością bardzo szybkiej zmiany zasad naliczania płac w już użytkowanej aplikacji oraz
poprawną pracą programu KOMAX nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych systemów
wynagrodzeń.
Płacowy opis nieobecności. Każdy z kodów nieobecności zarejestrowany w kadrach musi być
odpowiednio opisany. Dotyczy on powiązania kodów nieobecności ze składnikami płacowymi. Tablica ta jest
wypełniana na etapie wdrożenia.
Regulaminy. Regulaminy służą do rejestracji pewnych wartości płacowych, w oparciu o które wyliczane są
płace. Może to być regulamin wysługi lat, najniższa krajowa czy też zasiłek rodzinny zależny od ilości dzieci,
na które jest wypłacany. Regulaminy rejestrowane są w ścisłym powiązaniu z bazą normatywną. Niektóre
pola bazy normatywnej pozwalają na pobieranie wartości z regulaminów. Regulaminy rejestrowane są w
czasie wdrażania systemu. Zmiana w regulaminach skutkować może w zmianie sposobu naliczania płac.
Opis kart pracy. Karty pracy są dokumentem o zmiennym wyglądzie. W przedsiębiorstwie może
funkcjonować wiele ich wzorów, należy zatem wszystkie te wzory opisać. Dopiero opisane i zarejestrowane
karty pracy mogą być później wprowadzane do płac.
Karty pracy. Zarejestrowane w funkcji Opis kart pracy wzory funkcjonujących w przedsiębiorstwie kart
pracy mogą być wprowadzane poszczególnym pracownikom. Na karcie pracy aktywne są jedynie pola
zaznaczone przy rejestrowaniu opisu kart pracy. Kursor przemieszcza się tylko między tymi polami, więc
unikamy nadmiarowości przy seryjnym wprowadzaniu danych. Dodatkowo z umowy o pracę pobrane zostaną
kody: komórka i konto kosztów, które możemy zmieniać w miarę potrzeby. Mamy też możliwość
zarejestrowania identyfikatora dokumentu a także zakresu dat, który karta pracy obejmuje.
Przeglądanie danych płacowych pracownika. Funkcja umożliwia szybki wgląd w dane bezpośrednio
uczestniczące w liczeniu płac. Po wybraniu funkcji z menu wyświetlone zostaną podstawowe dane z umów o
pracę, składników stałych i zmiennych oraz kart pracy.
Koszty/zmniejszenia. Funkcja służy do ewidencji kosztów i zmniejszeń podatku. Po wywołaniu funkcji z
menu pojawia się formatka z listą zarejestrowanych okresów z przyporządkowanymi do nich kosztami i
zmniejszeniami. W prosty sposób można dodać nowy zapis.
Obliczenia płac. Funkcja liczenia płac może być wykonana dopiero po rejestracji wszystkich dokumentów
kadrowych, płacowych i konfiguracji systemu.

Z kadr podczas liczenia pobierane są następujące dane:
• informacje o przyjęciach / zwolnieniach,
• informacje o zmianach umów o pracę,
• wszelkiego rodzaju absencje,
• dane o kalendarzach.

Z płac pobierane są następujące informacje:
• składniki stałe,
• składniki zmienne,
• karty pracy,
• baza normatywna,
• płacowy opis nieobecności.

Skonfigurowane muszą być również wszelkiego rodzaju konfiguracje mające wpływ na naliczanie płac
(Parametry podatkowe, Parametry nieobecności itp.)

Funkcja obliczanie płac obejmuje:
 utworzenie nowej listy płac,
 wybór listy,
 doliczanie (uzupełnienie obliczeń),
 modyfikację listy (nie zarchiwizowanej),
 usunięcie listy (nie zarchiwizowanej).
Po wybraniu odpowiednich opcji można przystąpić do liczenia płac. Bardzo przydatną jest funkcja śledzenia
naliczania płac, ponieważ w przypadku wątpliwości jak składniki są liczone, czy też w przypadku chęci
sprawdzenia sposobu naliczania wybranych składników mamy możliwość sporządzenia zestawienia sposobu
naliczania wybranych składników.
Poza tym w czasie liczenia płac system zbiera dane i, w przypadku jeśli zaistnieją jakiekolwiek
nieprawidłowości, raportuje o tym po zakończeniu obliczeń.
Przeglądanie list płac. Funkcja pozwala na szybkie przeglądanie zarobków z dowolnych list dla wybranego
pracownika.
Wydruki systemowe. System kadrowo - płacowy KOMAX w swej części płacowej, podobnie jak w kadrowej
zawiera wiele wydruków usystematyzowanych według grup.
Oprócz operand i zestawień, które szczegółowo zostały przedstawione powyżej wydruki dzielą się na
następujące grupy:
• podstawy do średnich,
• listy i wydruki składników,
• przekroczenia\bilans,
• kartoteki,
• zaświadczenia.
Generator zestawień płacowych. Funkcja ta, podobnie jak generator wydruku zestawień w części kadrowej
systemu, ma na celu rozszerzenie jego możliwości poprzez umożliwienie stworzenia dowolnego zestawienia
płacowego.
PODATKI. System kontroluje i ewidencjonuje dane podatkowe przy pomocy następujących funkcji:
ZUS. KOMAX generuje dane zgłoszeniowe, raporty miesięczne itp. Jest połączony z Programem Płatnika.
PRZELEWY. Ten moduł służy do obsługi kont pracowników własnych, pracowników zarejestrowanych w
funduszu bezosobowym, jak i kont przedsiębiorstwa. System ewidencjonuje konta, pobiera ustalone kwoty
na przelewy, drukuje przelewy lub przekazuje je w formie elektronicznej do banków (połączenie z systemami
do obsługi bankowej), sporządza zestawienia wpłat do banków, itp. KOMAX zawiera modyfikowalny rejestr
danych o bankach, które są wprowadzane w obsłudze kont pracowniczych, funduszu bezosobowego oraz
zakładowych.

Funkcja jest podzielona na grupy:
• przelewy osobowe,
• przelewy bezosobowe,
• przelewy zakładowe,
• banki.
URZĘDY SKARBOWE. Nasz system zawiera aktualną, modyfikowalną bazę Urzędów Skarbowych z terenu
całego kraju. Wydruki deklaracji podatkowych są honorowane przez wszystkie z nich.
FUNDUSZ BEZOSOBOWY. Funkcja obsługuje wszystkie zagadnienia związane z:
• ewidencją umów zleceń dla pracowników zakładu i pracowników obcych,
• sporządzaniem list wypłat z funduszu bezosobowego,
• ewidencją wypłat z funduszu bezosobowego,
• sporządzaniem zestawień i wydruków z funduszu bezosobowego,
• sporządzaniem przelewów z funduszu bezosobowego,
• sporządzaniem raportów do ZUS z funduszu bezosobowego.

Wszystkie wypłaty z tytułu funduszu bezosobowego są zorganizowane w formie list płac. Każda wypłata jest
poprzedzana definicją list płac, okresu zarachowania oraz okresu podatkowego na jaki zaliczyć wypłaty z
tytułu tej listy. Można rejestrować dowolną ilość list płac z dowolną ilością pracowników na jednej liście.
Utworzone listy są bezpośrednio umieszczane w kartotece funduszu bezosobowego i nie wymagają żadnego
procesu aktualizacji, czy archiwowania
System kadrowo - płacowy KOMAX w pełni łączy się z dowolnym programem finansowo – księgowym.
Alert. Jest to bardzo przydatna funkcja, która monituje podczas uruchamiania systemu o terminach
zakończenia umów, upływających terminach badań lekarskich, zmianach procentu wysługi itp.
Obsługa haseł. Funkcja obsługuje przydział i zmianę haseł dla poszczególnych użytkowników systemu.
Możliwe jest przyznawanie różnorodnych zakresów uprawnień, a także np. ukrywanie niedostępnych opcji w
menu.
Wykorzystanie Internetu. System KOMAX szeroko wykorzystuje dobrodziejstwo Internetu w procesie
serwisowania programu. Poprzez sieć odbywa się aktualizacja plików systemu do najnowszej dostępnej
wersji (automatycznie lub poprzez pobranie uaktualnienia z naszego serwera ftp), zapytania serwisowe,
odpowiedzi serwisowe, a nawet zdalna zmiana parametrów pracy systemu. Istnieje możliwość dołączenia do
wysyłanego zapytania serwisowego danych podlegających sprawdzeniu. Dane te są pozbawiane
personaliów i szyfrowane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, a następnie
przesyłane do biura DATACOMP, gdzie konsultanci zajmują się rozwiązaniem problemu.
Elastyczność w wykorzystaniu infrastruktury zastanej w przedsiębiorstwie.
Atutem systemu KOMAX jest jego dostosowanie do działania z różną infrastrukturą przedsiębiorstwa.
System, w przypadku braku infrastruktury bazodanowej, może pracować z lokalną bazą danych opartą
na popularnych plikach dbf. Może również pracować z serwerami baz danych SQL Server, DB2, Oracle
lub innymi wyposażonymi w interfejs ODBC. System przeszedł także pomyślne próby pracy na platformie
IBM AS/400, a z równym powodzeniem KOMAX pracować może w strukturze rozproszonej.
Nie ma także problemów w razie konieczności przejścia z jednego sposobu pracy na inny.
System kadrowo - płacowy KOMAX jest aplikacją w zdecydowany sposób ułatwiającą kontrolę nad
sprawami kadrowymi i płacowymi dowolnego podmiotu zatrudniającego pracowników. Nie wszystkie
możliwości naszego oprogramowania zostały zaprezentowane podczas tego krótkiego pokazu, jednak
KOMAX jest w pełni funkcjonalny, o czym świadczą głosy Użytkowników naszego systemu.
 Dziękujemy za poświęcenie
cennego czasu na prezentację.
  Zachęcamy do podjęcia
   współpracy z nami.


Zespół DATACOMP

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/17/2013
language:Polish
pages:60