Docstoc

Mau BB - KhoiCong

Document Sample
Mau BB - KhoiCong Powered By Docstoc
					COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc -----oOo----____________, ngaøy ____ thaùng ____ naêm ______

BIEÂN BAÛN KHÔÛI COÂNG
Coâng trình: ....................................................................................................... Haïng muïc: ....................................................................................................... Ñòa ñieåm xaây döïng: ......................................................................................... * Thaønh phaàn tham gia goàm coù: + Ñaïi dieän Chuû Ñaàu Tö: ....................................... .......................................... + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Ñaïi dieän ñôn vò thi coâng: .............................................................................. + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Ñaïi dieän ñôn vò giaùm saùt: ............................................................................. + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Ñaïi dieän: ..................................................................................................... + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Ñaïi dieän: ..................................................................................................... + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................ + Oâng ( Baø ) : .............................................. Chöùc vuï: ............................

* Caùc beân ñaõ tieán haønh: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ..................................................................................................................... .. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... * Keát luaän: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... * Caùc beân tham gia: ( Kyù teân, ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï ) ÑAÏI DIEÄN CHUÛ ÑAÀU TÖ GIAÙM SAÙT
( Kyù teân, ñoùng daáu )

ÑAÏI DIEÄN TÖ VAÁN

ÑAÏI DIEÄN ÑÔN VÒ THI COÂNG DIEÄN:................................

ÑAÏI

ÑAÏI DIEÄN:................................ DIEÄN:................................

ÑAÏI


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:9/22/2008
language:
pages:3