Giay Gioi Thieu Tan Hung by hung7049

VIEWS: 220 PAGES: 2

									CTY TNHH XDTM NAM TAÁN HÖNG ------------------SOÁ: _________/ GTCT. 2007.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Bình Long, ngaøy ______thaùng ______ naêm

GIAÁY GIÔÙI THIEÄU
Kính gôûi: ____________________________________________________ ____________________________________________________

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG THÖÔNG MAÏI TAÁN HÖNG GIÔÙI THIEÄU: OÂng ( Baø ): …………………………………………………………………………………………………… ……………………………. Chöùc vuï: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Ñöôïc cöû ñeán: …………………………………………………………………………………………………… ………………………. Veà vieäc: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Raát mong ………………………………………………………………giuùp ñôû cho …………………………………………… ………………………………… hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. CTY TNHH XDTM TAÁN HÖNG GIAÙM ÑOÁC

CTY TNHH XDTM NAM TAÁN HÖNG ------------------SOÁ: _________/ GTCT. 2007.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Bình Long, ngaøy ______thaùng ______ naêm

GIAÁY GIÔÙI THIEÄU
Kính gôûi: ____________________________________________________ ____________________________________________________

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG THÖÔNG MAÏI TAÁN HÖNG GIÔÙI THIEÄU: OÂng ( Baø ): …………………………………………………………………………………………………… …………………………….

Chöùc vuï: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Ñöôïc cöû ñeán: …………………………………………………………………………………………………… ………………………. Veà vieäc: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………..……………………………………………… Raát mong ……………………………………….………….giuùp ñôû cho ……………………………………………………… ………………………………… hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. CTY TNHH XDTM TAÁN HÖNG GIAÙM ÑOÁC


								
To top