Program Phare - Spójno__ Spo_eczna i Gospodarcza - ERDF by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 25

									Finansowanie projektów rewitalizacji ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach ZPORR


         Ministerstwo Gospodarki
         i Pracy
         Departament Wdrażania
         Programów Rozwoju
         Regionalnego

         Jarosław Orliński
              „Odnowa Miasta”
  „(...) Zespół działań przywracających wartość
  ekonomiczną i społeczną zdegradowanym
  obszarom miasta”*.
  Nie może być zrealizowana za pomocą
  jednorazowej akcji (jednego projektu) obejmującej
  jednocześnie różne działania. Jest to kilkuletni
  proces, rozłożony w czasie.

* Zygmunt Ziobrowski,Instrumenty i narzędzia operacyjne, [w:]
  Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja - odnowa miast,
  pod red. Z. Ziobrowskiego, D. Ptaszyckiej-Jackowskiej, A.
  Rębowskiej, A. Geisslera, Kraków 2000, s. 23.
   Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  2
 Trzy, główne dziedziny „Odnowy Miast”


 Rewitalizacja,
 Rehabilitacja,
 Restrukturyzacja.
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  3
      Definicja terminu „Rewitalizacja”
„(...) Kompleksowy program remontów, modernizacji
  zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji
  zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej
  dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem
  gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie
  działań technicznych - jak remonty - z programami
  ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz
  rozwiązania problemów społecznych, występujących na
  tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak
  równowagi demograficznej”*.

* Krzysztof Skalski, Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w
 miastach, kopia maszynopisu, s.1.
    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  4
Działania, które mogą wystąpić w procesie
        rewitalizacji
  Rewaloryzacja,
  Restauracja,
  Rekonstrukcja,
  Renowacja,
  Remonty i konserwacja,
  Przebudowa niesprawnych układów
  komunikacyjnych, w tym linii transportu
  publicznego,
  Inwestycje o charakterze uzupełniającym, w
  takich dziedzinach jak infrastruktura techniczna,
  usługi, miejsca pracy, itd.
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  5
    Trzy elementy procesu rewitalizacji

  Rozwój gospodarczy - tworzenie nowych
  miejsc pracy, stref aktywności gospodarczej
  oraz poprawa warunków mieszkaniowych* i
  infrastruktury publicznej w dzielnicach,
  Kwestie   społeczne,  czyli   „włączenie
  społeczne” osób bezrobotnych na rynek pracy,
  w tym „prewencja” społeczna,
  Działania   infrastrukturalne,   w  tym
  poprawiające stan środowiska naturalnego.

*EFRR nie finansuje substancji mieszkaniowej
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  6
 Działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie,
poprzemysłowe i powojskowe” w ramach ZPORR


 Składa się z dwóch Poddziałań:
  Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów
  miejskich,
  Poddziałanie 3.3.2. Rewitalizacja obszarów
  poprzemysłowych i powojskowych.
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  7
Główny cel procesu rewitalizacji w ramach ZPORR

   Zachęcanie do rozwijania nowych form
   aktywności gospodarczej generujących
   miejsca pracy poprzez oferowanie
   infrastruktury do prowadzenia działalności
   dostosowanej do potrzeb nowych
   przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o
   ochronę stanu środowiska naturalnego
   warunkującego zrównoważony rozwój
   gospodarczo-społeczny.

   Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  8
  Pośrednie cele rewitalizacji w ramach ZPORR
  Ożywienie gospodarcze i społeczne,
  Zwiększenie potencjału turystycznego rewitalizowanych
  obszarów poprzez wsparcie kompleksowych projektów
  dotyczących działań technicznych,
  Rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z
  patologiami społecznymi),
  Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
  rewitalizowanych (w tym bezpieczeństwa).

  Poza tym w ramach Poddziałania 3.3.2. - zamiana
  dotychczasowych funkcji terenów poprzemysłowych i
  powojskowych na nowe.
    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  9
          Należy pamiętać o tym, że ...
  projekty realizowane w ramach rewitalizacji muszą
  przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz
  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  szczególna uwaga powinna być zwrócona na osoby
  bezrobotne.
  projekty muszą być zgodne z polityką „równych szans”.
  EFRR może finansować działania społeczne, ale
  wyłącznie takie, które przyczyniają się do rozwoju
  gospodarczego.
  niewłaściwym jest mówić o „rewitalizacji” jednego
  budynku, czy „rewitalizacji” placu miejskiego, jeśli te
  działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy
  rewaloryzacji zabytków.
    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  10
Wymogi przeprowadzenia procesu rewitalizacji
  Lokalny Program Rewitalizacji - zintegrowany,
  interdyscyplinarny, kilkuletni, program operacyjny
  bazujący na współpracy różnych podmiotów:
  – program rewitalizacji powinien obejmować
   równocześnie działania infrastrukturalne wraz z
   działaniami przygotowanymi na rzecz rozwoju handlu
   i usług oraz kwestii społecznych dla mieszkańców
   wyznaczonego obszaru, tzw. „mikroprogramy”.
  Stworzenie Partnerstwa podczas opracowania i
  realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  11
       Granice obszaru rewitalizacji
Obszary powinny spełniać przynajmniej jedno z
 poniższych kryteriów:
 stopa bezrobocia wyższa od średniej dla
 kraju,
 wysoki  poziom ubóstwa oraz trudne
 warunki mieszkaniowe,
 wysoki poziom przestępczości,
 niski poziom wykształcenia mieszkańców,

  szczególnie zanieczyszczone środowisko.

  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  12
  Rodzaje beneficjentów w ramach Poddziałania 3.3.1.
  Gmina, miasto na prawach powiatu lub jednostki
  organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych
  jednostek samorządu terytorialnego,
  Następujące podmioty, których projekt został ujęty w
  Lokalnym Programie Rewitalizacji:
   – spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne
    nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające
    zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub
    akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd
    województwa,
   – podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy
    zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których
    większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na
    prawach powiatu,
     Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  13
– podmioty wybrane w wyniku postępowania
 przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach
 publicznych - dostarczające usługi użyteczności publicznej
 na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod
 warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej
 określonych w przepisach odrębnych,
– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia
 zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i
 związki wyznaniowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w
 szczególności policja, straż pożarna,
– szkoły wyższe,
– wspólnoty mieszkaniowe.
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  14
Rodzaje beneficjentów w ramach Poddziałania 3.3.2.
  Gmina, miasto na prawach powiatu, powiat lub jednostki
  organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych
  jednostek samorządu terytorialnego,
  Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  Następujące podmioty, których projekt został ujęty w
  Lokalnym Programie Rewitalizacji:
  – spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne
   nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające
   zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub
   akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 i 2 lub
   samorząd województwa,
  – podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie
   jednostek samorządu terytorialnego, w których większość
           lub akcji posiada Wdrażania lub powiat,
   udziałów Gospodarki i Pracy. Departamentgmina Programów Rozwoju Regionalnego 15
    Ministerstwo
– podmioty wybrane w wyniku postępowania
 przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach
 publicznych - dostarczające usługi użyteczności publicznej
 na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod
 warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej
 określonych w przepisach odrębnych,
– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia
 zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i
 związki wyznaniowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w
 szczególności policja, straż pożarna,
– szkoły wyższe,
– wspólnoty mieszkaniowe.
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  16
 Przypadek szczególny - wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać wsparcie po
 spełnieniu następujących kryteriów:
 projekt dotyczy konserwacji i renowacji fasad budynków
 oraz połaci dachowej lub zagospodarowania budynków i
 przyległego otoczenia (np. remont, budowa tzw. „małej
 architektury”,
 projekt nie dotyczy substancji mieszkaniowej (nie
 obejmuje prac w indywidualnych mieszkaniach),
 budynek znajduje się w rejestrze zabytków,
 projekt przyczyni się do utworzenia stałych miejsc pracy
 na rewitalizowanym obszarze.
   Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  17
 Wysokość wsparcia projektów ze środków EFRR
  Do 75% kwalifikowanych wydatków publicznych w
  ramach Poddziałania 3.3.1. i Poddziałania 3.3.2.

  Projekty z zakresu kompleksowego uzbrojenia terenu
  pod inwestycję w ramach Poddziałania 3.3.2. mogą
  uzyskać wsparcie w wysokości do 75%
  kwalifikowanych wydatków publicznych lub do 50%
  kwalifikowanych wydatków publicznych - jeśli
  spełniają definicję „znaczącego zysku netto”*.
* Sposób liczenia znajduje się [w]: MGiP, Kwalifikowalność
 wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
 Regionalnego.
   Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  18
     Zasady kwalifikowalności projektów
Beneficjenci mogą ubiegać się o środki z EFRR jeżeli
 zostaną spełnione m.in. następujące kryteria:

  Wnioskowane projekty wynikają z zatwierdzonych
  uchwałą Rady Gminy/Powiatu Lokalnych Programów
  Rewitalizacji (projekty są tam wymienione - stanowią ich
  integralny element, została uzasadniona ich realizacja) -
  znajdują się w granicach obszaru rewitalizacji,
  Wnioskowane projekty przyczyniają się do realizacji
  celów działania, np.: przeciwdziałania wykluczeniu
  społecznemu zamieszkującej rewitalizowany obszar
  ludności, tworzą nowe miejsca pracy, zmieniają
  dotychczasowe funkcje tych terenów.
    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  19
    Przykładowe koszty niekwalifikowane
Przygotowując projekt w ramach Działania 3.3. należy
 pamiętać między innymi o tym, że:

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego nie finansuje
  substancji i celów mieszkaniowych,

  Nie mogą być finansowane projekty, nie ujęte w
  programie rewitalizacji (nie znajdują się w granicach
  obszaru podlegającego rewitalizacji), nie przyczyniające
  się do realizacji celów działania,

  Nie może być finansowana rewitalizacja obiektów na
  cele związane z klasyczną administracją.

    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  20
       Niektóre niezbędne załączniki:
 Lokalny Program Rewitalizacji,
 Studium Wykonalności,
 Ocena Wpływu na Środowisko - raport z
 oceny (o ile jest wymagany prawem).
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  21
                Pozostałe załączniki
  Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:
  - kopia decyzji o warunkach zabudowy,
  - kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy
  Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)
  Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt
  Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele
  budowlane
  Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do
  zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i
  odpowiednia uchwała organu stanowiącego
  Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje
  partycypujące finansowo w kosztach
  Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu)
  określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron,
  odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych
    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  22
              Pozostałe załączniki c.d.
  Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub
  biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku
  jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o
  sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni
  Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.)
  Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za
  funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów
  Projektu zgodnych z wnioskiem w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie
  dofinansowania ze środków EFRR
  Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności
  Gospodarczej - (nie dotyczy JST)
  Oświadczenie Beneficjenta o możliwości zwrotu podatku VAT
  Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent
  nie działa w celu osiągania zysku
  Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub
  kategorię projektu.
    Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  23
              Ważne dokumenty
Dokumenty dostępne są na stronie: www.zporr.gov.pl. oraz
 www.funduszestrukturalne.gov.pl
 MGiP, Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz
 zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji
 zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i
 powojskowych w ramach Zintegrowanego Programu
 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 MGiP,   Kwalifikowalność wydatków w ramach
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 MGiP, Wytyczne dotyczące przygotowania Studiów
 Wykonalności obiektów kubaturowych w ramach III
 Priorytetu ZPORR.
   Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  24
    DZIĘKUJĘ PAŃSTWU
      ZA UWAGĘ
Kontakt:

Jarosław Orliński - Główny Specjalista

email: jaroslaw.orlinski@mg.gov.pl
Telefon: (+48) 22 693 42 78
Fax: (+48) 22 693 40 88

 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego  25

								
To top