ss

Document Sample
ss Powered By Docstoc
					                 List of SG officers due for AMP


SN       Name    Grade  Direct/Promotee    Designation     Whether attended AMP
1  ARUN KUMAR       SG     DIRECT      Dy.CSTE/C/HQ        Yes

2  A.K.TRIPATHI      SG     DIRECT      Dy.CNM/FOIS&        Yes
                             Dy.CSTE/MWM
3  A.K.SAGAR       SG     DIRECT      Dy.CSTE/FOIS        Yes

4  S.C.RAJORIA      SG     DIRECT       Dy.CSTE/Plg        Yes

5  R.C.GULATI       SG    PROMOTEE      Dy.CSTE/PS/DLI       Yes

6  VIJAY LAXMI KAUSHIK  SG     DIRECT      Dy.CSTE/PRS        Yes

7  SATISH KUMAR      SG     DIRECT      Dy.CSTE/C/D&D        Yes

8  K.L.KATARIA      SG     DIRECT       Dy.CSTE/P-I        No

9  RAJEEV KUMAR      SG     DIRECT     SR.DSTE/Cord/ DLI       No

10  RAJESH GUPTA      SG     DIRECT      Sr.DSTE/UMB         No

11  AMIT MEHROTRA     SG     DIRECT     Dy.CSTE/Spl/TKJ-II      No

12  N.K.VERMA       SG     DIRECT      SR.DSTE/FZR         No

13  RAJMAL KHOIWAL     SG     DIRECT      Sr. DSTE/MB         No

14  V.K.GUPTA       SG    PROMOTEE      Dy.CSTE/Tele        Yes

15  SHEKHAR SRIVASTAVA   SG    PROMOTEE     Dy.CSTE/C-II/TKJ       No

16  SS.BAJWA        SG    PROMOTEE      Dy.CSTE/P/HQ        No
           List of Sr. Scale/JAG officers due for MDP


SN     Name   Grade   Direct/Promotee   Designation   Whether attended MDP
1  DAYA NAND     JAG      DIRECT     Dy.CSTE/Spl/MB      No

2  NIRALA KATIYAR  JAG      DIRECT     Dy.CSTE/P/SW       No

3  U.P SINGH     SS      DIRECT      ESTE/FOIS       Yes

4  V.K.SHARMA     SS     PROMOTEE    ESTE/MWM/DLI       Yes

5  S.K.JAIN      SS     PROMOTEE      ESTE/C         No

6  UMESH KUMAR    SS     PROMOTEE     ESTE/P/LKO        No

7  TARA CHAND     SS     PROMOTEE     ESTE/SW/DLI       No

8  R.N.S.DINKAR    SS     PROMOTEE     ESTE/HQ         No

9  RAJ KUMAR     SS     PROMOTEE     ESTE/C/DLI       No

10  K.K.SHARMA     SS     PROMOTEE     ESTE/C/PS-II       No

11  GURMIT SINGH    SS     PROMOTEE     ESTE/C/JUC        No

12  R.B.PRASAD     SS     PROMOTEE     DSTE/T/DLI       No

13  R.V.SINGH     SS     PROMOTEE     DSTE/W/MB        No

14  B.M .TRIPATHI   SS      DIRECT     DSTE/W/LKO        No
                                 Chart Title


0-Jan-00
0-Jan-00
0-Jan-00
0-Jan-00                                                               Annexure 9.2


0-Jan-00
0-Jan-00
                CCE…
              CWM/GZB…
0-Jan-00
            ASTE/W/LDH
           ESTE/P/SW/DLI
            ASTE/W/LKO
            DSTE/W/LKO
              DSTE/MB              DSTE/FZR
             DSTE-II/FZR

             DSTE/ROK
            ADSTE-I/UMB
              ASTE-I/PS
             ASTE/T/DLI
           DESIGNATION
             ESTE/Const
             ASTE/Const
              ASTE/FD

             ASTE/Const
             ADSTE/BSB
          Sr. DSTE/Co/MB
             ESTE/C/DLI
             ESTE/C/DLI
            DSTE/RRI/DLI
             ESTE/C/TKJ
              ASTE/I/MB
           Sr. DSTE/UMB

          Sr.DSTE/Tele/MB
           ESTE/D&D/HQ           ASTE/D&D/HQ
          ADSTE/Cont/TKJ

            ASTE/Spl/TKJ            ASTE/Spl/TKJ
            Sr.DSTE/LKO
             ESTE/NMO
            ASTE/Sig/HQ
             CSTE/P/HQ           Dy.CSTE/FOIS
           Sr.DSTE/T/LKO
           SSTE/Tele/HQ
          Dy.CSTE/P/SW/T
            ASTE/Meerut
           Sr. ESTE/C/PS
            ASTE/P/LDH

              ASTE/ASR
           ADSTE/PS/DLI
              ASTE/SPN
           Dy.CSO/Safety

      Principal/S&T/STTC/GZB
              ASTE/LKO
            DSTE/Sig/DLI
          ASTE/Const./DLI
            Dy.CSTE/PRS
             Sr DSO/FZR            ESTE/P/BSB.

            ESTE/P/LKO
            ASTE/P/LKO
            ASTE/P/LKO
            Dy.CSTE/Sig.
          Dy.CSTE/P/LDH
           Dy.CSTE/Const
         Dy.CSTE/SPl/TKJ

         Dy.CSTE/D&D/HQ
           Dy.CSTE/P/SW
             CWM/GZB
            CSTE/P/East
       CSTE/PLG
    19-Apr- 07-Oct-22-Nov- 20-Sep-22-Jul-29-May- 21-Nov-
     14-Mar- 11-Jul-21-Feb- 20-Sep-22-Jul-29-May-
      31-Mar- 6-Mar-89 20-Sep-
       6-Mar-89  28-Apr- 1-Feb.02 22-Jul-29-May-
                          29-May-
    DOITS10-Aug- 02-Dec-27-Jan- 3-Sep- 22-Jul-29-May- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      84 87 88 93 97 99 99     03 03 04 04 05
     83 83 89 91 94 98 99 00 03 03 04 04 04
    31-Jan- 04-Aug-15-Jun- 6-Dec- 20-Jul-13-Sep-07-Jul-30-Mar-30-Jul- 21-Jun- 1-Jul-59 14-Apr-16-May-1-Aug- 11-Feb-
     23-Apr- 05-Jul-09-May- 22-Jul-19-Nov-01-Jul- 20-Oct-29-Aug-
      13-Sep- 4-Jul-65
        5-Oct-65
    DATE 25-Dec- 15-Oct-28-Jan-15-Jun-15-Dec-20-Jul- 05-Jan- 26-Jul-15-Feb-26-Jul- 30-Jun- 25-Jun-10-Jan- 10-Nov- 21-Nov-
              26-Apr-
                7-Mar-73              18-Dec- 24-Sep- 27-May- 1-Apr-72
                                      1-Jan-64 20-Mar- 10-May- 10-Jun- 1-Mar-59 5-Jan-56
                                                      2-Feb-53 8-Feb-58
                    10-Sep-02-Jan-09-Apr-24-Aug- 20-Nov- 5-Jun-63 12-Mar- 10-Mar-16-Jun- 21-Nov-
      59 59   62 70 73 74 75 55 52 55 54 52 61 62 60 62 54
     OF 60 60 51 64 67 73 74 72 53 52 54 54 78 67 58 58 62 67 63           65 53 58   64 64 61
                                         65 70 51 55 59 67 61 64 54 53 53  55
    BIRTH
    DIRECT PROMO DIRECT DIRECT PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO
     DIRECT DIRECT DIRECT DIRECT PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO
      DIRECT DIRECT DIRECT DIRECT PROMO DIRECT PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO
      DIRECT DIRECT DIRECT PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO
   DIRECT/ DIRECT DIRECT DIRECT PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO
   PROMO   TEE        TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE
                   TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE
                  TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE TEE
    TEE
    SAG SAG SG SG SGJAG JAG JAG JAGSS SS SS SS SS SS SS SS SS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS
     SAG SAG
     SAG        JAG JAG JAG
   GRADE SAG SG SG SG SGJAG JAG JAG SS SS SS SS SS SS SS SS SS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS
                (adhoc)(adhoc)
                 (adhoc)
                  (adhoc)
               (adhoc)(adhoc)
    DEEPAK R.C.GUL N.K.VER ANIL S.K.JAIN P.K.SRI KULDEE IQBAL NAGEN SHYAM DS FEROZ
     R.K.JAI A.K.TRI SANJEE
    NAMED.D.SIN K.L.KAT AJAY BHUPE R.V.SIN B.M.TRI AVNEES SURIND HARI KK PK JASBIR ANILKP NAVAL VP
      SUNIL MANOJ HARSH ANIL S.K.AGR RAJ S.S.BAG ISHUBNARES
       VIJAYLA RAJESH YASHW K.K.SHA H.K.SHA S.K.SAX V.K.PAT SANJAYHS KUSHAL SUDHIR
                   V.K.SHA A.K.GUP V.K.PAN B.K.SHA  VED SATISH    DHARA SEVAK
                                                  JASWIN
                                            ITWARI UMA KK RK SN
     GUPTAATI GUPTA DEEP KUMAR GH TADEO DEY H JIT HAK H BANU RAWAT PALSINGH SHARM SHUKLA
      N GH PATHI MA KUMAR
          ARORA V   ANT
    BANSAL XMI ARIA VERMA NDERRMAAWALRMA P HEL KRKHANDER OMKUMAR AHMED M SHANKHANDA
                    RMA               GUPTA MUKHE
                                         JAITLEY KUMAR RAM DER
                      VASTAVPATHI ENA H ER KR LAL PATEL SINGHKUMAR DIXIT SINGH  PATHAK
       KAUSHI    SRIVASSINGH
               GUPTA
                PRATAP
             KUMARSINGH      A   SINGH SINGHKUMAR SHARM RJEE
                             SAXENA KUMAR
                                   ARORA SHARM
                                    RANA         GOD A SINGH
                                             SINGH AR
         K      TAVASINGH                   A  A
                                               Annexure 9.2


                       CADRE POSITION (01.09..2011)


SN   NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH   DOITS   DESIGNATION     DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                           PRESENT    WHICH
                                                POSTING   WORKING AT
                                                       SAME PLACE
1 PYARE LAL        SAG   DIRECT   15-Mar-54 27-Mar-82        CSTE     06-May-11    Dec-08   9717630800
                                      (lookinag after)  04-July -11         9717630804
                                        CSTE/C
2 DEEPAK BANSAL      SAG   DIRECT   31-Jan-59 19-Apr-83      CSTE/P/W      4-Jul-11    Jun-04   9717630805


3 S.P.UPADHYAY      SAG   DIRECT   08-Jan-59 12-Aug-83        CSE      4-Sep-09    Oct-07   9717630802


4 R.K.JAIN        SAG   DIRECT   23-Apr-60 14-Mar-84        CCE       9-Apr-11    Oct-09   9717630801


5 PRASANT CHAUHAN     SAG   DIRECT   01-Oct-57 28-May-84     CSTE/P/East     28-Feb-11   Sep-07   9717630809


6 SUNIL GUPTA       SAG   DIRECT   13-Sep-59 31-Mar-83      CSTE/PLG     3-Nov-08    Jun-07   9717630803


7 D.D.SINGH        SAG   DIRECT   25-Dec-60 10-Aug-87      CWM/GZB      3-Sep-10    Nov-07   9717630808


8 ANIL KOHLI       SAG   DIRECT    9-Jun-59    19-Jun-84   CSTE/P/HQ     31-May-11    Jan-09   9717630807


9 VIJAYLAXMI KAUSHIK   SAG   DIRECT    5-Oct-65    6-Mar-89   CSTE/P/East     28-Jun-11    ,1991   9717647300
                                       (on lTrg)

10 MS           SAG   DIRECT   17-Feb-66    6-Mar-89     CCE      28-Jun-11   Dec., 10  9717630825
  S.BANDOPADHYAY                              (on Leave)

11 A.K.TRIPATHI      SG   DIRECT    05-Jul-62   11-Jul-88  Dy.CSTE/FOIS    12-May-09    Jul-04   9717630824


12 A.K.SAGAR        SG   DIRECT   05-Feb-62 16-May-88     Dy.CNM/FOIS     12-May-09    Apr-06   9717630815


13 MANOJ ARORA       SG   DIRECT    4-Jul-65    6-Mar-89  Dy.CSTE/P/SW     8-Nov-10    Jul-03   9717630816


14 SATISH KUMAR      SG   DIRECT   21-May-64 06-Mar-89     Dy.CSTE/C/HQ     4-Jul-11    Jul-04   9717630822


15 K.L.KATARIA       SG   DIRECT   15-Oct-64 02-Dec-91     Dy.CSTE/PRS     3-Feb-11    Sep-05   9717630819


16 ANURAG GOYAL      SG   DIRECT   06-Oct-68 27-Jan-93     Dy.CSTE/P-I/LKO   10-Jan-11    Mar-04   9760530805


17 RAJESH GUPTA      SG   DIRECT   15-Jun-70 22-Nov-93     Dy.CSTE/Sig. &    16-Jun-09    Jun-09   9717630814
                                     Sr.DSTE/C/DLI

18 AMIT MEHROTRA      SG   DIRECT   10-Oct-69 21-Feb-94     Sr. DSTE/Co/DLI   28-Jan-11   May-06   9717631800
                                       (On Trg)

19 N.K.VERMA        SG   DIRECT   09-May-67 21-Feb-94     Dy.CSTE/P/LDH    25-Apr-11    Apr-11   9779230805
SN   NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE   DIRECT/  DATE OF BIRTH   DOITS    DESIGNATION    DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                  PROMOTEE                          PRESENT    WHICH
                                                POSTING   WORKING AT
                                                      SAME PLACE
20 SANJEEV KUMAR      SG    DIRECT  26-Apr-73 28-Apr-97     Dy.CSTE/SPl/TKJ   25-Jan-11  Aug-06   9717630817


21 VIKAS SRIVASTAV     SG    DIRECT  03-Apr-71 27-Jan-98      Dy.CSTE/HQ    15-Feb-10   Feb-10   9717630811


22 AJAY VERMA        SG    DIRECT  28-Jan-73 27-Jan-98      Sr.DSTE/LKO    24-Nov-10   Apr-03   9794833800


23 V.B.MATHUR        SG    DIRECT  08-Sep-72    Feb-98   Dy.CSTE/C/PS    4-Jul-11   Oct-07   9717630828


24 HARSH DEEP       JAG    DIRECT   6-Dec-74 20-Sep-99     Sr. DSTE/UMB    15-Jun-09   Jun-09   9729539800
  SRIVASTAVA

25 J.C.GUPTA        JAG    DIRECT  19-Mar-75 29-Sep-99     Dy.CSTE/Tele/HQ   25-Nov-10  Nov-10   9717630812


26 ANIL KUMAR GUPTA    JAG    DIRECT   7-Mar-73    20-Sep-99  Dy.CSTE/C/TKJ    4-Jul-11   Oct-04   9717630818


27 HARITIMA JAIPURIAR   JAG    DIRECT   2-Oct-73    1-Oct-99   Dy.CSTE/Plg    1-Oct-09   Jan-05   9717630813
                                       (on leave)

28 YASHWANT SINGH     JAG    DIRECT   22-Jul-74 20-Sep-99     Sr. DSTE/Co/MB   21-Jan-11   Feb-07   9760534800


29 ATUL KUMAR SINGH    JAG    DIRECT  23-Dec-70    3-Sep-00   Sr.DSTE/FZR    25-Apr-11   Apr-11   9779232800


30 BHUPENDER PRATAP    JAG    DIRECT  15-Jun-75    3-Sep-00  Sr.DSTE/Tele/MB   21-Jan-11   Jan-11   9760534801
  SINGH

31 RAJNEESH GUPTA     JAG    DIRECT   6-Nov-76    4-Sep-00   Dy.CSTE/Cont   5-Feb-08   Feb-08   9717630829


32 ANIL KUMAR SINGH     JAG   DIRECT   20-Jul-72   1-Feb.02   Sr.DSTE/T/LKO   5-Feb-08   Jun-06   9794833801
             (adhoc)

33 NIRALA KATIYAR      JAG   DIRECT   10-Jul-75   2-Sep-02   Dy.CSTE/P/HQ    3-May-10   May-05   9717630830
             (adhoc)

34 S.K.JAIN         JAG   PROMOTEE  10-Sep-55 22-Jul-03     Dy.CSTE/C/D&D    4-Jul-11  Aug-91   9717630842
             (adhoc)

35 V.K.SHARMA        JAG   PROMOTEE  19-Nov-53 22-Jul-03     Dy.CSTE/P/SW/T   22-Jan-11  Nov-09   9717630840
             (adhoc)

36 U.P SINGH        JAG   DIRECT   1-Jan-76    19-Mar-01  Dy.CSTE/FOIS    11-Sep-09  Dec-08   9717630879
             (adhoc)

37 K.K.SHARMA        JAG   PROMOTEE  15-Dec-52 22-Jul-03     Dy.CSTE/C-II/D&D   4-Jul-11   Oct-05   9717630845
             (adhoc)

38 R.B.PRASAD        JAG   PROMOTEE  01-Jul-56   22-Jul-03  Sr.DSTE/T/MIS/DLI  25-Jan-11  Nov-95   9717631801
             (adhoc)

39 R.V.SINGH        JAG   PROMOTEE  13-Sep-52 22-Jul-03      Sr DSO/FZR    29-Oct-09   Oct-09   9779232901
             (adhoc)

40 A.K.SINHA        JAG   PROMOTEE  06-Dec-51 29-May-04     Dy.CSTE/W/HQ    11-Feb-11   Jun-94   9717630836
             (adhoc)
SN   NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE   DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS   DESIGNATION   DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                  PROMOTEE                       PRESENT    WHICH
                                             POSTING   WORKING AT
                                                   SAME PLACE
41 S.K.AGRAWAL       JAG   PROMOTEE  02-Jan-55 29-May-04    Dy.CSO/Safety  11-Feb-11   Jan-01   9717630846
             (adhoc)

42 H.P.AGGARWAL       JAG   PROMOTEE  02-Aug-54 29-May-04 Dy CSTE/D&D/HQ     4-Jul-11   Oct-95   9717630844
             (adhoc)

43 P.K.SRIVASTAVA      SS   PROMOTEE  01-Jul-54 29-May-04    ESTE/C/TKJ   16-Jan-06  Aug-05   9717630866


44 D.N.S.YADAV       SS   PROMOTEE  20-Jul-53 29-May-04    ESTE/C/MB   28-Feb-07  Nov-04   9717630881


45 H.K.SHARMA        SS   PROMOTEE  07-Jul-54 29-May-04 Principal/S&T/STTC/  1-Aug-08   Feb-99   9717630827
                                       GZB

46 RAJNEESH JHA       SS   PROMOTEE  15-Jul-58 29-May-04    ESTE/Rly Bd  28-Feb-07   Feb-99   9971691946


47 RAJ DEO         SS   PROMOTEE  09-Apr-52 29-May-04    ESTE/P/BSB.   22-May-07  Dec-99   9760530808


48 SAPAN RAI        SS    DIRECT  25-Dec-78    7-Sep-04  DSTE/W/DLI   30-Nov-09  Nov-09   9717631812


49 B.M.TRIPATHI       SS    DIRECT  20-Oct-78 21-Nov-05    DSTE/W/LKO   31-Dec-08  Dec-08   9794833802


50 VIKAS KUMAR       SS    DIRECT  28-Feb-81 11-Dec-06    DSTE/T/W/LKO  26-Apr-10   Jun-08   9794833838


51 KULDEEP SINGH      SS   PROMOTEE  05-Jan-61     -     DSTE/MB    28-Jan-11  May-06   9760534810


52 M.SHAKIL SIDDIQUI    SS   PROMOTEE  01-Jul-53     -    ESTE/P/LKO   11-Jun-07   Jun-07   9760530809


53 V.K.PANDEY        SS   PROMOTEE  30-Mar-67     -    ESTE/P/LKO   27-Oct-09  Dec-08   9760530807


54 O.P.GREWAL        SS   PROMOTEE  10-Mar-63     -    DSTE/Tele/DLI  1-Dec-09   Dec-09   9717631810


55 S.S.BAGHEL        SS   PROMOTEE  24-Aug-62     -    DSTE/Sig/DLI  29-Sep-08  Sep-01   9717631811


56 RAVINDER KUMAR      SS   PROMOTEE  1-Dec-51     -    ESTE/SW/GZB   19-Dec-08  May-06   9717630848


57 S.K.SAXENA        SS   PROMOTEE  29-Aug-58     -    ESTE/C/DLI   31-Dec-08  May-06   9717630855


58 A.K.NIGAM        SS   PROMOTEE  31-Mar-56     -    ESTE/Spl/MB   19-Dec-08  May-06   9760534813


59 AVNEESH KR SAXENA    SS   PROMOTEE  26-Jul-60     -    ESTE/C/DLI   31-Dec,08   Oct-05   9717630854


60 V.K.ARORA        SS   PROMOTEE  17-Aug-62     -    ESTE/PLG/HQ   19-Dec-08   Oct-05   9717630851


61 IQBAL JIT SINGH     SS   PROMOTEE  30-Jul-58     -    DSTE/FZR    23-Dec-08  May-06   9779232810
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                      PRESENT    WHICH
                                          POSTING   WORKING AT
                                                SAME PLACE
62 SUNDER LAL       SS   PROMOTEE  1-May-56     -   ESTE/UTS/HQ   30-Dec-08   Oct-05   9717630837


63 B.K.SHAH        SS   PROMOTEE  18-Dec-62     -   DSTE/RRI/DLI  21-Jan-09   Jul-06   9717631822


64 Y.K.DUBEY       SS   PROMOTEE  3-Dec-63     -   ESTE/C/D&D   04-Jul-11   Oct-05   9717630857


65 ISHUB KHAN       SS   PROMOTEE  20-Nov-62     -   DSTE-II/FZR  24-Oct-09   Oct-05   9779232811


66 VINEET SINHA      SS   PROMOTEE  1-Jun-62        ESTE/C/Rly Bd  01-Oct-09   Oct-05   9971691930


67 V.K.PATHAK       SS   PROMOTEE  15-Feb-54     -   ESTE/D&D/HQ   21-Oct-09   Jan-09   9717630838


68 AVADHESH        SS   PROMOTEE  8-Apr-52     -   ESTE/C/DLI   08-Jun-10   Oct-05   9717630856
  SRIVASTAVA

69 SURINDER KUMAR     SS   PROMOTEE  21-Jun-67     -   ESTE/P/SW/DLI  22-Oct-09   Jun-07   9717630858


70 M.P SAILOR       SS   PROMOTEE  5-Apr-65     -   ESTE/Const   29-Apr-10   Apr-10   9717630882


71 NAGENDER KUMAR     SS   PROMOTEE  1-Jan-64     -   DSTE/ROK    21-Feb-11   Jul-06   9729531820


72 A.P.SINGH       SS   PROMOTEE  12-Aug-66     -    DSTE/LDH   25-Mar-11   Jul-06   9779232822


73 NARESH KR ARORA    SS   PROMOTEE  24-Sep-63     -   SSTE/Tele/HQ  18-Feb-11   Oct-05   9717630850


74 JIWAN RAM       SS   PROMOTEE  10-Oct-68     -   DSTE/W/UMB   18-Feb-11  May-07   9729539810


75 VED BANU RANA     SS   PROMOTEE  26-Jul-65    -   ESTE/Const   1-Dec-09   Dec-09   9717630887


76 SANJAY GOEL      JS   PROMOTEE  20-Feb-66     -    ASTE/NZM   21-Mar-11   Jan-09   9717630824


77 SANJAY GUPTA      JS   PROMOTEE  5-Jun-63     -   ASTE/Meerut  28-Feb-07   Feb-07   9760531820


78 V.K.SHARMA       JS   PROMOTEE  6-Oct-52     -   ASTE/MWM    28-Feb-07   Feb-07   9717630862


79 HARI OM SHARMA     JS   PROMOTEE  1-Jul-59     -   ASTE/D&D/HQ   22-Mar-11  May-10   9717631849


80 MANOJ KUMAR      JS   PROMOTEE  15-May-75     -   ASTE/Rly Bd  28-Nov-07  Nov-07   9717630853


81 SHYAM LAL       JS   PROMOTEE  20-Mar-70     -    ASTE/I/MB   27-Dec-07  Dec-07   9760534820


82 NS CHAUHAN       JS   PROMOTEE  09-Jun-61     -    ASTE/JAT   14-Jun-10   Jun-10   9797532820
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS   DESIGNATION   DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                       PRESENT    WHICH
                                            POSTING   WORKING AT
                                                  SAME PLACE
83 HS RAWAT        JS   PROMOTEE  30-Jun-65     -   ADSTE/Cont/TKJ  21-May-10  Aug-08   9717630884


84 BIRENDER PRASAD    JS   PROMOTEE  24-Jun-64     -    ASTE/Const   30-Nov-09  Nov-09   9717630885


85 SATISH KUMAR      JS   PROMOTEE  27-May-51     -   ASTE/Const./DLI  18-Aug-08  Aug-08   9717630871
  SHARMA

86 LB SINGH        JS   PROMOTEE  5-Apr-52     -     ADSO/MB    01-May-10  May-10   9760534860


87 KK MUKHERJEE      JS   PROMOTEE  12-Mar-53     -    ASTE/W/LKO    19-Nov-08  Nov-08   9794833803


88 NN SINGHAL       JS   PROMOTEE  04-Jan-62     -    ADSTE/W/DLI   5-Nov-08   Aug-08   9717631821


89 DS PATEL        JS   PROMOTEE  14-Apr-55     -    ASTE/Spl/TKJ   21-Aug-08  Aug-08   9717630870


90 SHIV KUMAR SHARMA   JS   PROMOTEE  1-Dec-51     -      VICE     20-Jan-09  Aug-08   9717630876
                                  PRINCIPAL/STTC/G
                                      ZB
91 PK JAITLEY       JS   PROMOTEE  10-May-58     -    ASTE/P/LKO    19-Aug-08  Aug-08   9794830816


92 DC TEWARI       JS   PROMOTEE  9-Mar-60     -    ASTE/T/MB    26-Mar-11   Mar-11   9779230808


93 KUSHAL PAL       JS   PROMOTEE  25-Jun-59     -    ASTE-I/PS    02-Sep-08  Sep-08   9717630873


94 RANESH KUMAR      JS   PROMOTEE  11-Nov-64     -    ASTE/PRS    17-Feb-09  Aug-08   9717630861
  SHARMA

95 FEROZ AHMED      JS   PROMOTEE  1-Apr-72     -    ASTE/P/LKO    14-Aug-08  Aug-08   9794830814


96 KAMTA PRASAD      JS   PROMOTEE  8-Jul-67     -    ASTE/W/LDH    14-Aug-08  Aug-08   9779230826


97 JASBIR SINGH      JS   PROMOTEE  16-May-67     -    ASTE/P/LDH    16-Mar-11  Aug-08   9779230825


98 S.K.KAUSHIK      JS   PROMOTEE  1-Apr-56     -   ASTE/P/SW/DLI   20-Jan-09  Nov-08   9717630868


99 ITWARI SINGH      JS   PROMOTEE  10-Mar-64     -    ADSTE-I/UMB   14-Aug-08  Aug-08   9729539820


100 BASANTOO       JS   PROMOTEE  5-Feb-55     -   ASTE/Const/DLI.  21-Aug-08  Aug-08   9794830817


101 DHARAM SINGH     JS   PROMOTEE  10-Jan-61     -    ASTE/Spl/TKJ   19-Aug-08  Aug-08   9717630865


102 RL MEENA       JS   PROMOTEE  1-Sep-68     -   ASTE/Const./DLI  27-Aug-08  Aug-08   9717630872


103 SUDHIR KUMAR     JS   PROMOTEE  10-Jun-64     -    ASTE/Sig/HQ   12-Jul-11   Jul-11   9717630875
SN   NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS   DESIGNATION   DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                       PRESENT    WHICH
                                            POSTING   WORKING AT
                                                  SAME PLACE
104 PARAMJEET       JS   PROMOTEE  15-Apr-55     -   ASTE/NMO/JUC   18-Jul-11   Jan-11   9779230808


105 ANIL KUMAR GOD     JS   PROMOTEE  1-Aug-64     -   ADSTE/PS/DLI   1-May-10   May-10   9717631823


106 AVINISH KUMAR     JS   PROMOTEE  28-Feb-74     -    ADSTE/P/SW   25-Nov-10   Jan-09   9717630860


107 UMA SHANKAR      JS   PROMOTEE  16-Jun-61     -    ADSTE/BSB    22-Jan-09   Jan-09   9794833805


108 RAKESH KUMAR      JS   PROMOTEE  12-Oct-64     -    ADSTE/HQ    31-May-10  May-10   9717630859


109 KP SHARMA       JS   PROMOTEE  2-Feb-53     -    ASTE/SPN    30-Nov-09  Nov-09   9760534822


110 SN GUPTA        JS   PROMOTEE  9-Sep-52     -   ASTE/Cont/NDWCS  8-Dec-09   Dec-09   9717630835


111 SEVAK RAM       JS   PROMOTEE  10-Nov-54     -    ASTE/Const   23-Nov-09  Nov-09   9717630883


112 KB RAM         JS   PROMOTEE  10-Oct-65     -    ASTE/P/SW    6-Aprl-11   Apr-11   9717630847


113 KK DIXIT        JS   PROMOTEE  1-Mar-59     -    ASTE/FD    23-Nov-09  Nov-09   9794833806


114 SC SHARMA       JS   PROMOTEE  8-Jul-53     -    ASTE/Rly Bd   10-Nov-09  Nov-09   9871899900


115 NAVAL HANDA      JS   PROMOTEE  11-Feb-53     -    ASTE/T/DLI   26-Nov-10  Nov-09   9717631820


116 RK SHARMA       JS   PROMOTEE  20-Mar-57     -    ASTE/MB    13-Jan-11   Jan-11   9760534821


117 JASWINDER SINGH    JS   PROMOTEE  21-Nov-55     -    ASTE/W/LDH   6-Nov-09   Nov-09   9779230810


118 AK GUPTA        JS   PROMOTEE  8-Jul-57     -    ASTE/P/LKO   6-Nov-09   Nov-09   9760530810


119 RK SHUKLA       JS   PROMOTEE  8-Feb-58     -    ASTE/Const   21-May-10  May-10      -


120 PN NIRANJAN      JS   PROMOTEE  2-Jul-55     -    ASTE/Const   18-Dec-09  Dec-09   9717630886


121 VP SINGH        JS   PROMOTEE  21-Nov-53     -   ASTE/SW/ASR   13-Jul-11   Jul-11   9779230807


122 MENUKA AGGARWAL    JS   PROMOTEE  21-Oct-67     -    ASTE/W/DLI   16-Nov-09  Nov-09   9717631825


123 SN PATHAK       JS   PROMOTEE  5-Jan-56     -    ASTE/LKO    1-May-10   May-10   9794833856


124 BHARAT SINGH      JS   PROMOTEE  10-Jul-63    -   ASTE/D&D/HQ   17-Nov-09  Nov-09   9717630867
SN   NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                     PRESENT    WHICH
                                          POSTING   WORKING AT
                                                SAME PLACE
125 OM PRAKASH       JS   PROMOTEE  7-Jul-54     -   ASTE/PNP   1-May-10   May-10
                                                       9729531820

126 ARUN KUMAR ARORA    JS   PROMOTEE  5-Jan-67     -   ASTE/RBL   1-May-10   May-10
                                                       9794833804

127 HARISH KAPUR      JS   PROMOTEE  31-Mar-67     -   ASTE-III/UMB  1-May-10   May-10
                                                       9795239822

128 SUSHIL KUMAR      JS   PROMOTEE  20-Jul-65    -   ASTE/Railnet  30-Apr-10   Apr-10
                                                       9717631826

129 SHIV KUMAR SHARMA   JS   PROMOTEE  10-Jul-56    -   ASTE/P/HQ/RB  30-Apr-10   Apr-10   9717630852


130 SURINDER DUTT     JS   PROMOTEE  15-Apr-56     -   ASTE/Const  29-Apr-10   Apr-10
                                                       9717630843

131 ANURAG SRIVASTAV    JS   PROMOTEE  20-Dec-71     -    ASTE/BTI   1-May-10   May-10
                                                       9779239820

132 ANIL KUMAR SHASTRI   JS   PROMOTEE  5-Sep-67     -   ASTE/Budgam  1-May-10   May-10
                                                       9596757094

133 A.K.MODI        JS   PROMOTEE  15-Aug-57     -   ASTE/P/LKO   1-Oct-10   Oct-10
                                                       9760530815

134 KULDEEP KUMAR     JS   PROMOTEE  20-Oct-62     -   ASTE/ASR   8-Jul-11   Jul-11   9779232823
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF  DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                     PRESENT   WHICH
                                         POSTING  WORKING AT
                                              SAME PLACE
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF  DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                     PRESENT   WHICH
                                         POSTING  WORKING AT
                                              SAME PLACE
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF  DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                     PRESENT   WHICH
                                         POSTING  WORKING AT
                                              SAME PLACE
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF  DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                     PRESENT   WHICH
                                         POSTING  WORKING AT
                                              SAME PLACE
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF  DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                     PRESENT   WHICH
                                         POSTING  WORKING AT
                                              SAME PLACE
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF  DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                     PRESENT   WHICH
                                         POSTING  WORKING AT
                                              SAME PLACE
SN  NAME(S/ Sh./Smt)  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF  DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                     PRESENT   WHICH
                                         POSTING  WORKING AT
                                              SAME PLACE
                                              Annexure 9.2


                      CADRE POSITION (01.07..2011)


SN      NAME    GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH   DOITS   DESIGNATION     DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                           PRESENT    WHICH
                                               POSTING   WORKING AT
                                                      SAME PLACE
1 PYARE LAL       SAG   DIRECT   15-Mar-54 27-Mar-82        CSTE     06-May-11    Dec-08   9717630800
                                     (lookinag after)  06-July -10         9717630804
                                     CSTE/P/West
2 DEEPAK BANSAL     SAG   DIRECT   31-Jan-59 19-Apr-83      CSTE/P/HQ     28-Feb-11    Jun-04   9717630807


3 S.P.UPADHYAY     SAG   DIRECT   08-Jan-59 12-Aug-83        CSE      4-Sep-09    Oct-07   9717630802


4 R.K.JAIN       SAG   DIRECT   23-Apr-60 14-Mar-84        CCE       9-Apr-11    Oct-09   9717630801
                                      ( on leave)

5 PRASANT CHAUHAN    SAG   DIRECT   01-Oct-57 28-May-84     CSTE/P/East     28-Feb-11   Sep-07   9717630805
                                     (on leav e)

6 SUNIL GUPTA      SAG   DIRECT   13-Sep-59 31-Mar-83      CSTE/PLG     3-Nov-08    Jun-07   9717630803


7 SHAMINDER SINGH    SAG   DIRECT   20-May-63 25-May-87       CSTE/C      2-Jun-08    Dec-06   9717630806


8 D.D.SINGH       SAG   DIRECT   25-Dec-60 10-Aug-87      CWM/GZB      3-Sep-10    Nov-07   9717630808
                                      (on leave)

9 ANIL KOHLI      SAG   DIRECT   9-Jun-59    19-Jun-84   CSTE/P/HQ     31-May-11    Jan-09     -
                                      (on trg)

10 VIJAYLAXMI KAUSHIK  SAG   DIRECT   5-Oct-65    6-Mar-89   CSTE/P/East     28-Jun-11    ,1991   9717647300


11 MS          SAG   DIRECT   17-Feb-66    6-Mar-89     CCE      28-Jun-11   Dec., 10  9717630825
  S.BANDOPADHYAY

12 R.C.GULATI      SAG   PROMOTEE  04-Aug-51 07-Oct-89      CWM/GZB      1-Jul-11    Mar-02   9717630823


13 ARUN KUMAR      SG   DIRECT   16-Jan-63 15-Mar-88     Dy.CSTE/C/HQ     7-Jul-07   Aug-05   9717630820


14 A.K.TRIPATHI     SG   DIRECT   05-Jul-62   11-Jul-88  Dy.CSTE/FOIS    12-May-09    Jul-04   9717630824


15 A.K.SAGAR       SG   DIRECT   05-Feb-62 16-May-88     Dy.CNM/FOIS     12-May-09    Apr-06   9717630815


16 MANOJ ARORA      SG   DIRECT   4-Jul-65    6-Mar-89  Dy.CSTE/P/SW     8-Nov-10    Jul-03   9717630816


17 SATISH KUMAR     SG   DIRECT   21-May-64 06-Mar-89     Dy.CSTE/C/PS    17-Aug-10    Jul-04   9717630822


18 K.L.KATARIA      SG   DIRECT   15-Oct-64 02-Dec-91     Dy.CSTE/PRS     3-Feb-11    Sep-05   9717630819


19 ANURAG GOYAL     SG   DIRECT   06-Oct-68 27-Jan-93     Dy.CSTE/P-I/LKO   10-Jan-11    Mar-04   9760530805
SN      NAME   GRADE   DIRECT/  DATE OF BIRTH   DOITS   DESIGNATION   DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                         PRESENT    WHICH
                                              POSTING   WORKING AT
                                                    SAME PLACE
20 RAJESH GUPTA      SG    DIRECT  15-Jun-70 22-Nov-93     Dy.CSTE/Sig.   16-Jun-09   Jun-09   9717630814


21 AMIT MEHROTRA     SG    DIRECT  10-Oct-69 21-Feb-94     Sr. DSTE/Co/DLI  28-Jan-11  May-06   9717631800


22 N.K.VERMA       SG    DIRECT  09-May-67 21-Feb-94     Dy.CSTE/P/LDH   25-Apr-11   Apr-11   9779230805


23 SHEKHAR        SG   PROMOTEE  16-Jul-51 29-Nov-95    Dy.CSTE/C/J&K   20-Oct-08   Jan-00   9717630821
  SRIVASTAVA                                 Proj

24 SANJEEV KUMAR     SG    DIRECT  26-Apr-73 28-Apr-97     Dy.CSTE/SPl/TKJ  25-Jan-11  Aug-06   9717630817


25 VIKAS SRIVASTAV    SG    DIRECT  03-Apr-71 27-Jan-98      Dy.CSTE/HQ   15-Feb-10   Feb-10   9717630811


26 AJAY VERMA       SG    DIRECT  28-Jan-73 27-Jan-98     Sr.DSTE/LKO   24-Nov-10   Apr-03   9794833800


27 V.B.MATHUR       SG    DIRECT  08-Sep-72    Feb-98   Dy.CSTE/C/DLI  22-Oct-07   Oct-07   9717630828


28 HARSH DEEP      JAG    DIRECT   6-Dec-74 20-Sep-99     Sr. DSTE/UMB   15-Jun-09   Jun-09   9729539800
  SRIVASTAVA

29 J.C.GUPTA       JAG    DIRECT  19-Mar-75 29-Sep-99     Dy.CSTE/Tele/HQ  25-Nov-10  Nov-10   9717630812


30 ANIL KUMAR GUPTA   JAG    DIRECT   7-Mar-73    20-Sep-99  Dy.CSTE/D&D/HQ  8-Dec-08   Oct-04   9717630818


31 HARITIMA JAIPURIAR  JAG    DIRECT   2-Oct-73    1-Oct-99   Dy.CSTE/Plg   1-Oct-09   Jan-05   9717630813
                                      (on leave)

32 YASHWANT SINGH    JAG    DIRECT   22-Jul-74 20-Sep-99    Sr. DSTE/Co/MB  21-Jan-11   Feb-07   9760534800


33 ATUL KUMAR SINGH   JAG    DIRECT  23-Dec-70    3-Sep-00   Sr.DSTE/FZR   25-Apr-11   Apr-11   9779232800


34 BHUPENDER PRATAP   JAG    DIRECT  15-Jun-75    3-Sep-00  Sr.DSTE/Tele/MB  21-Jan-11   Jan-11   9760534801
  SINGH

35 RAJNEESH GUPTA    JAG    DIRECT   6-Nov-76    4-Sep-00   Dy.CSTE/Cont   5-Feb-08   Feb-08   9717630829


36 ANIL KUMAR SINGH    JAG   DIRECT   20-Jul-72   1-Feb.02  Sr.DSTE/T/LKO   5-Feb-08   Jun-06   9794833801
            (adhoc)

37 NIRALA KATIYAR     JAG   DIRECT   10-Jul-75   2-Sep-02   Dy.CSTE/P/HQ   3-May-10   May-05   9717630830
            (adhoc)

38 S.K.JAIN        JAG   PROMOTEE  10-Sep-55 22-Jul-03     Dy.CSTE/Const  31-Mar-09  Aug-91   9717630842
            (adhoc)

39 R.N.S.DINKAR      JAG   PROMOTEE  15-Aug-51 22-Jul-03     Dy.CSTE/P-I/HQ  5-Apr-10   Sep-93   9717630841
            (adhoc)

40 V.K.SHARMA       JAG   PROMOTEE  19-Nov-53 22-Jul-03     Dy.CSTE/P/SW/T  22-Jan-11  Nov-09   9717630840
            (adhoc)
SN    NAME     GRADE   DIRECT/  DATE OF BIRTH   DOITS    DESIGNATION    DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                          PRESENT    WHICH
                                               POSTING   WORKING AT
                                                     SAME PLACE
41 U.P SINGH       JAG   DIRECT   1-Jan-76    19-Mar-01  Dy.CSTE/FOIS    11-Sep-09   Dec-08   9717630879
            (adhoc)

42 K.K.SHARMA      JAG   PROMOTEE  15-Dec-52 22-Jul-03     Sr. ESTE/C/PS   30-Sep-09   Oct-05   9717630845
            (adhoc)

43 R.B.PRASAD      JAG   PROMOTEE  01-Jul-56   22-Jul-03  Sr.DSTE/T/MIS/DLI  25-Jan-11   Nov-95   9717631801
            (adhoc)

44 R.V.SINGH       JAG   PROMOTEE  13-Sep-52 22-Jul-03      Sr DSO/FZR    29-Oct-09   Oct-09   9779232901
            (adhoc)

45 A.K.SINHA       JAG   PROMOTEE  06-Dec-51 29-May-04     Dy.CSTE/W/HQ    11-Feb-11   Jun-94   9717630836
            (adhoc)

46 S.K.AGRAWAL      JAG   PROMOTEE  02-Jan-55 29-May-04     Dy.CSO/Safety   11-Feb-11   Jan-01   9717630846
            (adhoc)

47 H.P.AGGARWAL     SS   PROMOTEE  02-Aug-54 29-May-04       ESTE/C     28-June,05   Oct-95   9717630844


48 P.K.SRIVASTAVA    SS   PROMOTEE  01-Jul-54 29-May-04     ESTE/C/TKJ    16-Jan-06   Aug-05   9717630866


49 U.K.ASTHANA      SS   PROMOTEE  15-Sep-54 29-May-04      ESTE/Spl/TKJ   29-Aug-08   Jan-08   9717630869


50 A.K.GUPTA       SS   PROMOTEE  20-Jul-54 29-May-04      ESTE/NMO     20-Jan-10   Jun-98   9717630839


51 D.N.S.YADAV      SS   PROMOTEE  20-Jul-53 29-May-04      ESTE/C/MB    28-Feb-07   Nov-04   9717630881


52 H.K.SHARMA      SS   PROMOTEE  07-Jul-54 29-May-04 Principal/S&T/STTC/    1-Aug-08    Feb-99   9717630827
                                       GZB

53 RAJNEESH JHA     SS   PROMOTEE  15-Jul-58 29-May-04     ESTE/Rly Bd    28-Feb-07   Feb-99   9971691946


54 RAJ DEO        SS   PROMOTEE  09-Apr-52 29-May-04      ESTE/P/BSB.    22-May-07   Dec-99   9760530808


55 SAPAN RAI       SS    DIRECT  25-Dec-78    7-Sep-04   DSTE/W/DLI    30-Nov-09   Nov-09   9717631812


56 B.M.TRIPATHI     SS    DIRECT  20-Oct-78 21-Nov-05      DSTE/W/LKO    31-Dec-08   Dec-08   9794833802


57 VIKAS KUMAR      SS    DIRECT  28-Feb-81 11-Dec-06     DSTE/T/W/LKO    26-Apr-10   Jun-08   9794833838


58 KULDEEP SINGH     SS   PROMOTEE  05-Jan-61      -      DSTE/MB     28-Jan-11   May-06   9760534810


59 M.SHAKIL SIDDIQUI   SS   PROMOTEE  01-Jul-53     -     ESTE/P/LKO    11-Jun-07   Jun-07   9760530809


60 V.K.PANDEY      SS   PROMOTEE  30-Mar-67      -     ESTE/P/LKO    27-Oct-09   Dec-08   9760530807


61 O.P.GREWAL      SS   PROMOTEE  10-Mar-63      -    DSTE/Tele/DLI   1-Dec-09   Dec-09   9717631810
SN     NAME    GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                      PRESENT    WHICH
                                         POSTING   WORKING AT
                                               SAME PLACE
62 S.S.BAGHEL      SS   PROMOTEE  24-Aug-62     -   DSTE/Sig/DLI  29-Sep-08  Sep-01   9717631811


63 RAVINDER KUMAR    SS   PROMOTEE  1-Dec-51     -   ESTE/SW/GZB   19-Dec-08  May-06   9717630848


64 S.K.SAXENA      SS   PROMOTEE  29-Aug-58     -   ESTE/C/DLI   31-Dec-08  May-06   9717630855


65 A.K.NIGAM      SS   PROMOTEE  31-Mar-56     -   ESTE/Spl/MB  19-Dec-08  May-06   9760534813


66 AVNEESH KR SAXENA  SS   PROMOTEE  26-Jul-60    -   ESTE/C/DLI   31-Dec,08   Oct-05   9717630854


67 V.K.ARORA      SS   PROMOTEE  17-Aug-62     -   ESTE/PLG/HQ   19-Dec-08   Oct-05   9717630851


68 IQBAL JIT SINGH   SS   PROMOTEE  30-Jul-58    -    DSTE/FZR   23-Dec-08  May-06   9779232810


69 SUNDER LAL      SS   PROMOTEE  1-May-56     -   ESTE/UTS/HQ   30-Dec-08   Oct-05   9717630837


70 B.K.SHAH       SS   PROMOTEE  18-Dec-62     -   DSTE/RRI/DLI  21-Jan-09   Jul-06   9717631822


71 Y.K.DUBEY      SS   PROMOTEE  3-Dec-63     -   ESTE/C/NDLS   21-Oct-09   Oct-05   9717630857


72 ISHUB KHAN      SS   PROMOTEE  20-Nov-62     -   DSTE-II/FZR  24-Oct-09   Oct-05   9779232811


73 VINEET SINHA     SS   PROMOTEE  1-Jun-62        ESTE/C/Rly Bd  01-Oct-09   Oct-05   9971691930


74 V.K.PATHAK      SS   PROMOTEE  15-Feb-54     -   ESTE/D&D/HQ   21-Oct-09   Jan-09   9717630838


75 AVADHESH       SS   PROMOTEE  8-Apr-51     -   ESTE/C/DLI   08-Jun-10   Oct-05   9717630856
  SRIVASTAVA

76 SURINDER KUMAR    SS   PROMOTEE  21-Jun-67     -   ESTE/P/SW/DLI  22-Oct-09   Jun-07   9717630858


77 M.P SAILOR      SS   PROMOTEE  5-Apr-65     -   ESTE/Const   29-Apr-10   Apr-10   9717630882


78 NAGENDER KUMAR    SS   PROMOTEE  1-Jan-64     -    DSTE/ROK   21-Feb-11   Jul-06   9729531820


79 A.P.SINGH      SS   PROMOTEE  12-Aug-66     -    DSTE/LDH   25-Mar-11   Jul-06   9779232822


80 NARESH KR ARORA   SS   PROMOTEE  24-Sep-63     -   SSTE/Tele/HQ  18-Feb-11   Oct-05   9717630850


81 JIWAN RAM      SS   PROMOTEE  10-Oct-68     -   DSTE/W/UMB   18-Feb-11  May-07   9729539810


82 VED BANU RANA    SS   PROMOTEE  26-Jul-65    -   ESTE/Const   1-Dec-09   Dec-09   9717630887
SN    NAME     GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS   DESIGNATION   DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                PROMOTEE                       PRESENT    WHICH
                                           POSTING   WORKING AT
                                                 SAME PLACE
83 SANJAY GOEL     JS   PROMOTEE  20-Feb-66     -    ASTE/NZM    21-Mar-11   Jan-09   9717630824


84 SANJAY GUPTA     JS   PROMOTEE  5-Jun-63     -    ASTE/Meerut   28-Feb-07   Feb-07   9760531820


85 V.K.SHARMA      JS   PROMOTEE  6-Oct-52     -    ASTE/MWM    28-Feb-07   Feb-07   9717630862


86 HARI OM SHARMA    JS   PROMOTEE  1-Jul-59     -    ASTE/D&D/HQ   22-Mar-11  May-10   9717631849


87 MANOJ KUMAR     JS   PROMOTEE  15-May-75     -    ASTE/Rly Bd   28-Nov-07  Nov-07   9717630853


88 SHYAM LAL      JS   PROMOTEE  20-Mar-70     -    ASTE/I/MB    27-Dec-07  Dec-07   9760534820


89 NS CHAUHAN      JS   PROMOTEE  09-Jun-61     -    ASTE/JAT    14-Jun-10   Jun-10   9797532820


90 HS RAWAT       JS   PROMOTEE  30-Jun-65     -   ADSTE/Cont/TKJ  21-May-10  Aug-08   9717630884


91 BIRENDER PRASAD   JS   PROMOTEE  24-Jun-64     -    ASTE/Const   30-Nov-09  Nov-09   9717630885


92 SATISH KUMAR     JS   PROMOTEE  27-May-51     -   ASTE/Const./DLI  18-Aug-08  Aug-08   9717630871
  SHARMA

93 LB SINGH       JS   PROMOTEE  5-Apr-52     -     ADSO/MB    01-May-10  May-10   9760534860


94 KK MUKHERJEE     JS   PROMOTEE  12-Mar-53     -    ASTE/W/LKO    19-Nov-08  Nov-08   9794833803


95 NN SINGHAL      JS   PROMOTEE  04-Jan-62     -    ADSTE/W/DLI   5-Nov-08   Aug-08   9717631821


96 DS PATEL       JS   PROMOTEE  14-Apr-55     -    ASTE/Spl/TKJ   21-Aug-08  Aug-08   9717630870


97 SHIV KUMAR SHARMA  JS   PROMOTEE  1-Dec-51     -      VICE     20-Jan-09  Aug-08   9717630876
                                 PRINCIPAL/STTC/G
                                     ZB
98 PK JAITLEY      JS   PROMOTEE  10-May-58     -    ASTE/P/LKO    19-Aug-08  Aug-08   9794830816


99 DC TEWARI      JS   PROMOTEE  9-Mar-60     -    ASTE/T/MB    26-Mar-11   Mar-11   9779230808


100 KUSHAL PAL     JS   PROMOTEE  25-Jun-59     -    ASTE-I/PS    02-Sep-08  Sep-08   9717630873


101 RANESH KUMAR    JS   PROMOTEE  11-Nov-64     -    ASTE/PRS    17-Feb-09  Aug-08   9717630861
  SHARMA

102 FEROZ AHMED     JS   PROMOTEE  1-Apr-72     -    ASTE/P/LKO    14-Aug-08  Aug-08   9794830814


103 KAMTA PRASAD    JS   PROMOTEE  8-Jul-67     -    ASTE/W/LDH    14-Aug-08  Aug-08   9779230826
SN       NAME  GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS   DESIGNATION   DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
               PROMOTEE                       PRESENT    WHICH
                                          POSTING   WORKING AT
                                                SAME PLACE
104 JASBIR SINGH    JS   PROMOTEE  16-May-67     -    ASTE/P/LDH   16-Mar-11  Aug-08   9779230825


105 S.K.KAUSHIK    JS   PROMOTEE  1-Apr-56     -   ASTE/P/SW/DLI  20-Jan-09  Nov-08   9717630868


106 ITWARI SINGH    JS   PROMOTEE  10-Mar-64     -   ADSTE-I/UMB   14-Aug-08  Aug-08   9729539820


107 BASANTOO      JS   PROMOTEE  5-Feb-55     -   ASTE/Const/DLI.  21-Aug-08  Aug-08   9794830817


108 DHARAM SINGH    JS   PROMOTEE  10-Jan-61     -   ASTE/Spl/TKJ   19-Aug-08  Aug-08   9717630865


109 RL MEENA      JS   PROMOTEE  1-Sep-68     -   ASTE/Const./DLI  27-Aug-08  Aug-08   9717630872


110 SUDHIR KUMAR    JS   PROMOTEE  10-Jun-64     -    ASTE/ASR    24-Mar-11   Mar-11   9779232823


111 PARAMJEET     JS   PROMOTEE  15-Apr-55     -   ASTE/SW/JUC   14-Jan-11   Jan-11   9779230808


112 ANIL KUMAR GOD   JS   PROMOTEE  1-Aug-64     -   ADSTE/PS/DLI   1-May-10   May-10   9717631823


113 AVINISH KUMAR   JS   PROMOTEE  28-Feb-74     -    ADSTE/P/SW   25-Nov-10   Jan-09   9717630860


114 UMA SHANKAR    JS   PROMOTEE  16-Jun-61     -    ADSTE/BSB    22-Jan-09   Jan-09   9794833805


115 RAKESH KUMAR    JS   PROMOTEE  12-Oct-64     -    ADSTE/HQ    31-May-10  May-10   9717630859


116 KP SHARMA     JS   PROMOTEE  2-Feb-53     -    ASTE/SPN    30-Nov-09  Nov-09   9760534822


117 SN GUPTA      JS   PROMOTEE  9-Sep-52     -   ASTE/Cont/NDWCS  8-Dec-09   Dec-09   9717630835


118 SEVAK RAM     JS   PROMOTEE  10-Nov-54     -    ASTE/Const   23-Nov-09  Nov-09   9717630883


119 KB RAM       JS   PROMOTEE  10-Oct-65     -    ASTE/P/SW    6-Aprl-11   Apr-11   9717630847


120 KK DIXIT      JS   PROMOTEE  1-Mar-59     -    ASTE/FD    23-Nov-09  Nov-09   9794833806


121 SC SHARMA     JS   PROMOTEE  8-Jul-53     -    ASTE/Rly Bd   10-Nov-09  Nov-09   9871899900


122 NAVAL HANDA    JS   PROMOTEE  11-Feb-53     -    ASTE/T/DLI   26-Nov-10  Nov-09   9717631820


123 RK SHARMA     JS   PROMOTEE  20-Mar-57     -    ASTE/MB    13-Jan-11   Jan-11   9760534821


124 JASWINDER SINGH  JS   PROMOTEE  21-Nov-55     -    ASTE/W/LDH   6-Nov-09   Nov-09   9779230810
SN     NAME     GRADE  DIRECT/  DATE OF BIRTH  DOITS  DESIGNATION  DATE OF   DATE FROM  MOBILE NO.
                 PROMOTEE                     PRESENT    WHICH
                                          POSTING   WORKING AT
                                                SAME PLACE
125 AK GUPTA       JS   PROMOTEE  8-Jul-57     -   ASTE/P/LKO   6-Nov-09   Nov-09   9760530810


126 RK SHUKLA       JS   PROMOTEE  8-Feb-58     -   ASTE/Const  21-May-10  May-10      -


127 PN NIRANJAN      JS   PROMOTEE  2-Jul-55     -   ASTE/Const  18-Dec-09  Dec-09   9717630886


128 VP SINGH       JS   PROMOTEE  21-Nov-53     -   ASTE/Sig/HQ  31-Mar-11   Feb-11   9717630875


129 MENUKA AGGARWAL    JS   PROMOTEE  21-Oct-67     -   ASTE/W/DLI  16-Nov-09  Nov-09   9717631825


130 SN PATHAK       JS   PROMOTEE  5-Jan-56     -   ASTE/LKO   1-May-10   May-10   9794833856


131 BHARAT SINGH     JS   PROMOTEE  10-Jul-63    -   ASTE/D&D/HQ  17-Nov-09  Nov-09   9717630867


132 OM PRAKASH      JS   PROMOTEE  7-Jul-54     -   ASTE/PNP   1-May-10   May-10
                                                      9729531820

133 ARUN KUMAR ARORA   JS   PROMOTEE  5-Jan-67     -   ASTE/RBL   1-May-10   May-10
                                                      9794833804

134 HARISH KAPUR     JS   PROMOTEE  31-Mar-67     -   ASTE-III/UMB  1-May-10   May-10
                                                      9795239822

135 SUSHIL KUMAR     JS   PROMOTEE  20-Jul-65    -   ASTE/Railnet  30-Apr-10   Apr-10
                                                      9717631826

136 SHIV KUMAR SHARMA   JS   PROMOTEE  10-Jul-56    -   ASTE/P/HQ/RB  30-Apr-10   Apr-10   9717630852


137 SURINDER DUTT     JS   PROMOTEE  15-Apr-56     -   ASTE/Const  29-Apr-10   Apr-10
                                                      9717630843

138 ANURAG SRIVASTAV   JS   PROMOTEE  20-Dec-71     -    ASTE/BTI   1-May-10   May-10
                                                      9779239820

139 ANIL KUMAR SHASTRI  JS   PROMOTEE  5-Sep-67     -   ASTE/Budgam  1-May-10   May-10
                                                      9596757094

140 A.K.MODI       JS   PROMOTEE  15-Aug-57     -   ASTE/P/LKO   1-Oct-10   Oct-10
                                                      9760530815
SN     Name                   Date
1   Anil Kumar Singh    Sr.DSTE/T/LKO    Feb-08
2     Ajay Verma      Sr.DSTE/FZR     Aug-05
3     J.C.Gupta      Dy.CSTE/Tele/HQ    Oct-07
4     B.P.Singh      Sr.DSTE/T/MB     Oct-07
5    Vikas Srivastav     Dy.CSTE/HQ     Aug-05
6    Rajesh Gupta     Dy.CSTE/Sig/HQ    Sep-03
7     N.K.Verma       Sr.DSTE/FZR     May-04
8     Anil Kumar      Dy.CSTE/D&D     Jan-07
9    Satish Kumar     Dy.CSTE/C/PS     Nov-99
10    V.K.Sharma      Dy.CSTE/P/SW/T    Mar-09
11   R.N.S. Dinker     Dy.CSTE/P/HQ     Mar-09
12   Rajneesh Gupta     Dy.CSTE/Const    Feb-08
13  Shekar Srivastava   Dy.CSTE/C/J&K Project  Jul-04
14    Arun Kumar      Dy.CSTE/C/HQ      -
15   Haritima Jaipuriar    Dy.CSTE/Plg      -
16    V.B.Mathur      Dy.CSTE/C/DLI    Apr-05
17     S.K.Jain       Dy.CSTE/C     Apr-09
18    R.C.Gulati      Dy.CSTE/C/D&D    Jun-01
19    K.L.Kataria      Dy.CSTE/PRS     Apr-04
20    Nirala Katiyar    Dy.CSTE/P/HQ     Sep-07
21   Amit Mehrotra      Sr.DSTE/DLI     Feb-03
22   Atul Kumar Singh    Sr.DSTE/W/LDH    May-07
23   Gautam Arora       DFCCIL      Nov-99
24   Sanjeev Kumar     Dy.CSTE/SPl/TKJ    Aug-05
     R.B.Prasad     Sr.DSTE/Tele/DLI   Sep-09
   Harshdeep Srivastava    Sr.DSTE/UMB     Jan-07
    Yaswant Singh     Sr.DSTE/Cord/MB    Feb-07
SN NAME          GRADE  DESIGNATION    ACR 2008-09
1  Y.K.DUBEY       JS     ASTE/C     With CAO/C

2  SUSHIL KUMAR      JS   ASTE/RE/UMB    Available

3  JAGDISH KUMAR     JS    ASTE/ASR     Available

4  VIJAY MAHESHWARI    JS   ASTE/PS/DLI    Available

5  ISHUB KHAN       JS    ASTE/FZR     Available

6  VINEET SINHA      JS    ASTE/T/RB    With AM/Tele

7  V.K.PATHAK       JS   AESTE/D&D/HQ    Available

8  AVADHESH SRIVASTAVA  JS    ASTE/C/HQ    With CAO/C

9  NAGENDER KUMAR     JS    ASTE/ROK     Available

10  A.P.SINGH       JS    ASTE/LDH     Available

11  S.P.SINGH       JS    ASTE/SD/RB    With AM/Sig

12  NARESH KR ARORA    JS   ASTE/P-II/SW/HQ   Available

13  R.K. SHARMA      JS   ASTE/IRPMU     Available

14  JIWAN RAM       JS    ASTE/UMB     Available

15  VED BANU RANA     JS    ASTE/BSB     Available

16  SANJAY GOEL      JS   ASTE/D&D/HQ    Available

17  SURINDER KUMAR     JS   ASTE/P/SW/DLI    Available
                            Annexure 9.2
             CADRE POSITION ( 02.03.2010)
SN        NAME        DESIGNATION     Date of    Date from  Duration ( On 15.03.10)  Duration ( On 15.03.10)
                             Present    which
                             Posting   working at
                                    same place1  ARUN KUMAR           Dy.CSTE/C/HQ     7-Jul-07    Aug-05     2      8      4      7

2  R.C.GULATI           Dy.CSTE/PS/DLI    3-Jan-03    Mar-02     7      1      3      8

3  SATISH KUMAR          Dy.CSTE/C/D&D    1-Aug-06    Jul-04     3      7      8      0

3  AMIT MEHROTRA         Dy.CSTE/Spl/TKJ-II  5-May-06    May-06     3      10      0      8

4  SANJEEV KUMAR         Sr.DSTE/T/MIS/DLI   29-Aug-06    Aug-06     3      6      19      2

4  AJAY VERMA           Dy.CSTE/P/LKO-II   8-Aug-05    Apr-03     4      7      5      5

5  V.B.MATHUR           Dy.CSTE/C/DLI    22-Oct-07    Oct-07     2      5      6      11

5  ANIL KUMAR GUPTA        Dy.CSTE/D&D/HQ    8-Dec-08    Oct-04     1      2      0      8

6  YASHWANT SINGH         Sr. DSTE/Tele/MB   26-Feb-07    Feb-07     3      1      5      2

6  H.P.AGGARWAL            ESTE/C     28-June,05    Oct-95     4      8      9      1

7  P.K.SRIVASTAVA          ESTE/C/LKO     16-Jan-06    Aug-05     4      1      14      5

7  RAJNEESH JHA           ESTE/Rly Bd    28-Feb-07    Feb-99     3      0      5      4

8  AVADHESH SRIVASTAVA       ESTE/C/DLI     21-Oct-09    Oct-05     3      9      4      5

8  NAGENDER KUMAR          ASTE/ROK     19-Jul-06    Jul-06     3      8      2      8

9  A.P.SINGH             ASTE/LDH     18-Jul-06    Jul-06     3      8      1      8

9  S.P.SINGH            ASTE/SD/RB     1-Aug-06    Aug-06     3      8      3      8

10 NARESH KR ARORA         ASTE/P-II/SW/HQ    7-Oct-05    Oct-05     4      5      3      8

10 SANJAY GUPTA            ASTE/Meerut    28-Feb-07    Feb-07     3      0      1      1

11 V.K.SHARMA             ASTE/MWM      28-Feb-07    Feb-07     3      0      3      0
            POSITION OF GAZETTED OFFICERS

S.N.  Name         Grade   Designation     Date of Present
                                 Posting


Officers completing 4 years or more by 31.03.11


a). SG/JAG
  1  SANJEEV KUMAR      SG    Sr.DSTE/T/MIS/DLI   29-Aug-06

  2  AMIT MEHROTRA      SG   Dy.CSTE/Spl/TKJ-II   5-May-06

  3  YASHWANT SINGH      JAG   Sr. DSTE/Tele/MB   26-Feb-07

b). Senior scale
  1  H.P.AGGARWAL       SS        ESTE/C    28-June,05
  2  P.K.SRIVASTAVA      SS     ESTE/C/TKJ     16-Jan-06
  3  D.N.S.YADAV       SS     ESTE/C/MB     28-Feb-07

Officers completing 4 years or more by 31.06.11

  1  RAJ DEO         SS     ESTE/P/BSB.     22-May-07
  2  KULDEEP SINGH      SS     ESTE/P/MB      7-Jun-07
  3  M.SHAKIL SIDDIQUI    SS     ESTE/P/LKO     11-Jun-07
               CADRE POSITION OF JA GRADE

S.N    Detail of Post    No of sanctioned  S.N.    Posts being utilised
                Post
   1                            Dy.CSTE/P/SW
                             1
  2                           2  Dy.CSTE/MTRC
  3                           3  Dy.CSTE/P-I/LKO
  4     Project (Work                4  Dy.CSTE/Spl/TKJ-II
                    9
  5      Charged)                 5  Dy.CSTE/P/SW(T)
  6                           6  Dy.CSTE/W/lLDH
  7                           7  Dy.CSTE/P/HQ
  8                           8  Dy.CSTE/P-I/HQ
  9                           9  Dy.CSTE/W/HQ
 10                           1  Dy.CSTE/C/HQ
 11                           2  Dy.CSTE/C/D&D
 12                           3  Dy.CSTE/C/PS
 13     Construction                   Dy.CSTE/C/J&K Proj
                             4
                    8
 14     (Work Charged)                5  Dy.CSTE/C/DLI
 15                           6  Dy.CSTE/Cont
 16                           7  Dy.CSTE/Const
 17                           8  Sr. ESTE/C/PS
 18                           1  Dy.CSTE/FOIS
 19                           2  Dy.CNM/FOIS
         FOIS         3
 20                           3  Dy.CSTE/FOIS
 21                           4  Dy.CNM/FOIS (On leave)
 22                           1  Sr.DSTE/Coord/DLI
 23                           2  Dy.CSTE/Sig.
 24                           3  SR.DSTE/FZR
 25                           4  Sr. DSTE/MB
 26                           5  Sr.DSTE/T/MIS/DLI
 27                           6  Dy.CSTE/HQ
 28                           7  Sr.DSTE/LKO
     Open Line (Revenue)     13
 29                              Sr. DSTE/UMB
                             8
 30                            9  Dy.CSTE/Plg
 31                           10  Sr. DSTE/Tele/MB
 32                           11  Sr.DSTE/T/LKO
 33                           12  Dy.CSTE/PRS
 34                           13  R.V.SINGH
 35      Open Line        2         1  Dy.CSTE/D&D/HQ
       (Work Charged)
 36                           2  Dy.CSTE/Tele/HQ


     TOTAL            35

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/14/2013
language:Unknown
pages:50