Trung Quoc Phong Kien by pcstar

VIEWS: 9,771 PAGES: 8

									TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC TỔ: SỬ-ĐỊA-GDCD

Bài giảng:

Bài 5 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN.
(Tiết 1)

Chương III: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN.
BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN.
1.Trung Quốc thời Tần-Hán. 2.Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường.
3.Trung Quốc thời Minh-Thanh. 4.Văn hoá Trung Quốc thời phong kiến.

BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
Các triều đại trong lịch sử chế độ phong kiến Trung Quốc:

Thời gian 221-206 TCN 206TCN - 220 220-280
265-316 317-420

Triều đại TẦN HÁN TAM QUỐC
TÂY TẤN

Thời gian 618-907 907-960 960-1279

Triều đại ĐƯỜNG NGŨ ĐẠI TỐNG
MINH

1271-1368 NGUYÊN

ĐÔNG TẤN 1368-1644

420-589 581-618

N-B TRIỀU TUỲ

1644-1911

THANH

BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
1.Trung Quốc thời Tần-Hán: 1.1Sự hình thành nhà Tần-Hán:

Nhà Tần-Hán được hình thành như thế nào?
?
Quan lại Địa chủ

-Năm 221TCN, nước Tần thống nhất được T.Quốc. -Năm 206 TCN, Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Sự hình thành xã hội phong kiến T.Quốc: Quý tộc

Nông dân giàu

Nông dân công xã

N.Dân tự canh

Nông dân lĩnh canh

 Chế độ phong kiến T.Quốc đã được xác lập.

N.Dân nghèo
(Từ thế kỷ V TCN đến đầu công nguyên).

BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
1.Trung Quốc thời Tần-Hán: 1.1Sự hình thành nhà Tần-Hán: Tổ chức bộ máy nhà nước:
Hoàng đế

1.2Tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần-Hán: Trung Thái uý ương Thừa tướng -Trung ương: Hoàng đế có quyền tuyệt đối; bên dưới có Thừa tướng, Thái uý cùng Các quan văn võ các quan văn võ. -Địa phương: Chia thành các quận, huyện. Đứng đầu là Thái thú, Huyện lệnh. Quận Địa Quận phương 1.3 Đối ngoại: Mở rộng chiến tranh xâm Huyện Huyện lược các vùng xung quanh.

BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
1.Trung Quốc thời Tần-Hán: 2.Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường:

Lý Uyên lập ra triều Đường (618-907)

2.1 Về kinh tế:

-N.Nghiệp: Chính sách quân điền, chính sách thuế, áp dụng kỹ thuật canh tác mới…  Năng suất tăng. -Thủ công nghiệp: Có các xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền.
-Thương nghiệp: “Con đường

tơ lụa”.

Kinh tế phát triển toàn diện và cao hơn so với các triều đại trước.

BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
1.Trung Quốc thời Tần-Hán: 2.Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường:

Lý Uyên lập ra triều Đường (618-907)

2.1 Về kinh tế: 2.2 Về chính trị: -Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chính quyền từ trung ương đến địa phương. Đặt ra chức Tiết độ sứ. -Thông qua khoa cử để tuyển lựa quan lại… 2.3 Đối ngoại: Tiếp tục c/s xâm lược mở rộng lãnh thổ.

Cuối triều Đường: Mâu thuẫn xã hội gay gắt Khởi nghĩa nông dân, khiến cho triều Đường sụp đổ.


								
To top