VERONA by buinguyenminhphuong

VIEWS: 21 PAGES: 6

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
# DAVE 32 ch
32

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 100% polyesterMAØU VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INKKEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

1.34000 m

1.46544 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
34 32 32 32 MAÕ HAØNG-Style:

cutting table 1

size -34/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 16 set2 2.66 1.48 2.68

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 32 32 32
42.88 42.88

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESER MAØU VAÛi-Fabric color: 142-COLD KHAKI KEÁ HOAÏCH-Plan:
ñm bình quaân:

# DAVE 32 ch
32

0.41000 m

THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.44838 yd

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
34 32 32 32

cutting table 1

size -34/4

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 8 set4 1.62 1.34 1.64

32 32 32

13.12 13.12

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAØU -Color: DÖÏNG FX 204

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.17635 yd

# DAVE 64 ch
64

0.16125 m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
34 64 64 64

cutting table 1

size -34/8

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 8 8 1.27 1.50 1.29

qty semi consume M ped pcs/set

64 64 64

10.32 10.32

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 1

Trang 2

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
# VERONA 32 ch
32

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 089-WHITE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

ñm bình quaân(Average production cons):

1.16000 m

1.26859 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
29 32 32 32

cutting table 1

size -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 16 set2 2.30 1.48 2.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 32 32 32
37.12 37.12

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESER MAØU VAÛi-Fabric color: 01Z SILVER
ñm bình quaân:

0.24500 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.26794 yd

# VERONA 64 ch
64

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
29 64 64 64

cutting table 1

size -29/4

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 16 set4 0.96 1.34 0.98

64 64 64

15.68 15.68

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FX 204

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.12850 yd

# VERONA 64 ch
64

0.11750 m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
29 64 64 64

cutting table 1

size -29/8

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 8 8 0.92 1.50 0.94

qty semi consume M ped pcs/set

64 64 64

7.52 7.52

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 100% polyester

MAØU VAÛi-Fabric color: 52V CORAL

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

# VERONA 32 ch
32

Trang 3

Trang 4

ñm bình quaân(Average production cons):

1.16000 m

1.26859 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
29 32 32 32

cutting table 1

size -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 16 set2 2.30 1.48 2.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 32 32 32
37.12 37.12

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 5

Trang 6


								
To top