todd

Document Sample
todd Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::100% COTTON yarn check MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE

WIN
LT204753 160 ch
160

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.40259 yd

PO:NL602R
ñm bình quaân(Average production cons):

0.36813

baøn cutting table 1 2 3

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of one 3.10 3.10

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 53 48 5 53 3T 59 56 3 59 48 MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16514 yd 4T 48 48

size 2T/4-4T/4 -3T/8 2T/5-3T/3

layer 12 7 1

boä m m qly width pcs length M set8 3.08 1.44 8 3.08 8 1.44 1.44

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 160 96 37.20 56 21.70 8 160
58.90

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

LT204753 160 ch
160

0.15100

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutting table 1

côû voùc
size size -4T/20

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 3.02

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 3T 4T 160 160 160

layer 8

boä m m qly width pcs length M 20 3.00 1.42

160 160 160

24.16 24.16

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 1

Trang 2

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::100% COTTON yarn check MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-chacolate

WIN
LT204753 2000 ch
2000 +6MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.42251 yd

PO:NL602
ñm bình quaân(Average production cons):

0.38634

baøn cutting table 1 2 3 4

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 3.10 3.10 3.10

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 3T 4T

size 2T/4-4T/4 2T/4-4T/4 -3T/8 2T/2-3T/2-4T/2

layer 80 85 85 1

boä m m qly width pcs length M 8 3.08 1.44 8 3.08 8 3.08 6 1.44 1.44 1.44

660 680 660 320 320 340 340 680 2 2 2 662 2 682 2 662 2 MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16514 yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 2000 640 248.00 680 263.50 680 263.50 6 2006 775.00 6 LT204753 2000 ch
2000 +20MAÃU

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

0.15100

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutting table 1

côû voùc
size size -4T/20

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 3.02

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 3T 4T 2000 2020 2020 20 Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

layer 101

boä m m qly width pcs length M 20 3.00 1.42

2000 2020 2020 20
Year

305.02 305.02

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.04848 yd

LT204753 6960 ch
6960 +30MAÃU

0.04433

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutting table 1 2

côû voùc
size size -4T/30 -4T/30

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of one 1.33 1.33

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 3T 4T 6960 3600 3390 6990 30 MAÕ HAØNG-Style:

layer 120 113

boä m m qly width pcs length M set 1.31 0.90 30 30 1.31 0.90

6960 3600 3390 6990 30

159.60 150.29 309.89

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: OLV-gastro

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.42378 yd

LT204753 1800 ch
1800 +8MAÃU

PO:NL602
ñm bình quaân:

0.38750

m

meùt soá BTP
T/HAO

SOÁ

s/p

daøi roäng daøi 1

tæ leä BTP theo sô ñoà

Trang 3

Trang 4

baøn

côû voùc

LÔÙP ch

lôùp vaûi

semi product ratio of paper pattern

ch/boä

meùt

size

cutting table 5 6 7

size 2T/4-4T/4 2T/4-4T/4 -3T/8

layer 80 69 77

boä m m qly width pcs length M set 8 3.08 1.44 8 3.08 8 3.08 1.44 1.44

m lengt h of one 3.10 3.10 3.10

2T

3T

4T

qty semi consume ped M pcs/set

594 612 594 320 320 276 276 616 596 2 616 4 596 2

1800 640 552 616 1808 8

248.00 213.90 238.70 700.60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16514 yd

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE
ñm bình quaân:

LT204753 1800 ch
1800

0.15100

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of one layer 1.42 3.02

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 3T 4T

cutting table 3

size -4T/20

layer 90

boä m m qly width pcs M set length 20 3.00

1800 1800 1800

1800 1800 1800

271.80 271.80

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: TAN-TAN

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.42272 yd

LT204753 2400 ch
2400 +6MAÃU

PO:NL602
ñm bình quaân:

0.38653

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 3T 4T

cutting table 9 10 11 12 13 14

size 2T/4-4T/4 2T/4-4T/4 2T/4-4T/4 -3T/8 -3T/8 2T/2-3T/2-4T/2

layer 80 80 38 80 22 1

boä m m m lengt qly width h of pcs M one set length layer 8 3.08 1.44 3.10 8 3.08 8 3.08 8 3.08 8 3.08 6 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 3.10 3.10 3.10 3.10

792 816 792 320 320 320 320 152 152 640 176 2 2 2 794 2 818 2 794 2

2400 640 640 304 640 176 6 2406 6

248.00 248.00 117.80 248.00 68.20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

930.00

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16514 yd

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE
ñm bình quaân:

LT204753 2400 ch
2400

0.15100

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

Trang 5

Trang 6

size

boä

m

cutting table 5

size -4T/20

layer 120

qly width pcs M set length 20 3.00

m lengt h of one layer 1.42 3.02

m

2T

3T

4T

qty semi consume ped M pcs/set

2400 2400 2400

2400 2400 2400

362.40 362.40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.41958 yd

LT204753 600 ch
600 +6MAÃU

PO:NL602
ñm bình quaân:

0.38366

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
2T 3T 4T

cutting table 14 15 16

size 2T/4-4T/4 -3T/8 -3T/3

layer 50 25 2

boä m m qly width pcs length M set 8 3.08 1.44 8 3.08 3 1.44 1.44

m lengt h of one 3.10 3.10

198 204 198 200 200 200 6 200 2 206 2 200 2

600 400 200 6 606 6

155.00 77.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

232.50

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16514 yd

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

LT204753 600 ch
600 +20MAÃU

0.15100

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutting table 9

size -4T/20

layer 31

boä m m qly width pcs M set length 20 3.00 1.42

m lengt h of one 3.02

2T

3T

4T 600 620 620 20 Hcmc,Date Month FACTORY

qty semi consume ped M pcs/set

600 620 620 20
Year

93.62 93.62

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 7

Trang 8


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:38
posted:9/22/2008
language:English
pages:8