KID

Document Sample
KID Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::100% COTTON yarn check MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-chacolate

WIN
LK204753 2400 ch
2400 +8MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.53450 yd

PO:NL599
ñm bình quaân(Average production cons):

0.48875

baøn cutting table 1 2 3 4

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

size S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2

layer 80 80 80 61

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 8 3.89 1.44 3.91 8 3.89 8 3.89 8 3.89 1.44 1.44 1.44 3.91 3.91 3.91

600 600 600 600 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 122 122 122 122 602 2 602 2 602 2 602 2 MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.22419 yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 2400 640 312.80 640 312.80 640 312.80 488 238.51 2408 1176.91 8 LK204753 2400 ch
2400 +16MAÃU

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

0.20500

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutting table 1 2

côû voùc
size size S/4-M/4-L/4-XL/4 S/4-M/4-L/4-XL/4

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

layer 100 51

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 16 3.26 1.42 3.28 16 3.26 1.42 3.28

600 600 600 600 400 400 400 400 204 204 204 204 604 4 604 4 604 4 604 4 Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

2400 1600 816 2416 16
Year

328.00 167.28 495.28

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06015 yd

LK204753 8960 ch
8960 +32MAÃU

0.05500

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutting table 1 2 3 4

côû voùc
size size S/4-M/4-L/4-XL/4 S/4-M/4-L/4-XL/4 S/4-M/4-L/4-XL/4 S/4-M/4-L/4-XL/4

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

layer 150 150 150 112

boä m m m S M L XL qly width lengt pcs length M h of 2240 2240 2240 2240 set 0.86 0.90 0.88 one 16 600 600 600 600 16 0.86 16 0.86 16 0.86 0.90 0.90 0.90 0.88 0.88 0.88

600 600 448

600 600 448

600 600 448

600 600 448

8960 2400 2400 2400 1792 8992 32
MAÕ HAØNG-Style:

132.00 132.00 132.00 98.56 494.56

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 2248 2248 2248 2248 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 8 8 8 8

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: OLV-gastro Trang 1

KEÁ HOAÏCH-Plan:

LK204753 2400 ch

Trang 2

ñm bình quaân:

0.48875

m

THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.53450 yd

2400 +8MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutting table 5 6 7 8

size S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2

layer 80 80 80 61

boä m m m qly lengt width pcs h of length M set one 8 3.89 1.44 3.91 8 3.89 8 3.89 8 3.89 1.44 1.44 1.44 3.91 3.91 3.91

S

M

L

XL

qty semi consume ped M pcs/set

600 600 600 600 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 122 122 122 122 602 2 602 2 602 2 602 2

2400 640 640 640 488

312.80 312.80 312.80 238.51

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

2408 1176.91 8

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.22419 yd

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE
ñm bình quaân:

LK204753 2400 ch
2400 +16MAÃU

0.20500

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

cutting table 3 4

size S/4-M/4-L/4-XL/4 S/4-M/4-L/4-XL/4

layer 100 51

boä m m m lengt qly width h of pcs M one set length 16 3.26 1.42 layer 3.28 16 3.26 1.42 3.28

600 600 600 600 400 400 400 400 204 204 204 204 604 4 604 4 604 4 604 4 Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

2400 1600 816 2416 16
Year

328.00 167.28 495.28

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: TAN-TAN
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.53450 yd

LK204753 3000 ch
3000 +8MAÃU

0.48875

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

cutting table 9 10 11 12 13

size S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2

layer 80 80 80 80 56

m m m lengt qly width h of pcs M one set length layer 8 3.89 1.44 3.91 8 3.89 8 3.89 8 3.89 8 3.89 1.44 1.44 1.44 1.44 3.91 3.91 3.91 3.91

750 750 750 750 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 112 112 112 112 752 2 752 2 752 2 752 2

3000 640 640 640 640 448

312.80 312.80 312.80 312.80 218.96

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

3008 1470.16 8

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE Trang 3

LK204753 3000 ch

Trang 4

ñm bình quaân:

0.20500

m

THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.22419 yd

3000 +8MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

cutting table 5 6

size S/4-M/4-L/4-XL/4 S/4-M/4-L/4-XL/4

layer 100 88

m m m lengt qly width h of pcs M one set length layer 16 3.26 1.42 3.28 16 3.26 1.42 3.28

750 750 750 750 400 400 400 400 352 352 352 352 752 2 752 2 752 2 752 2 Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

3000 1600 1408 3008 8
Year

328.00 288.64 616.64

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.53450 yd

LK204753 1000 ch
1000 +8MAÃU

0.48875

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

cutting table 14 15

size S/2-M/2-L/2-XL/2 S/2-M/2-L/2-XL/2

layer 65 61

boä m m m qly width lengt pcs h of length M set one 8 3.89 1.44 3.91 8 3.89 1.44 3.91

250 250 250 250 130 130 130 130 122 122 122 122 252 2 252 2 252 2 252 2

1000 520 488 1008 8

254.15 238.51 492.66

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.22419 yd

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

LK204753 1000 ch
1000 +8MAÃU

0.20500

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutting table 9

size S/4-M/4-L/4-XL/4

layer 63

boä m m m qly lengt width pcs h of M length set one 16 3.26 1.42 3.28

S

M

L

XL

qty semi consume ped M pcs/set

250 250 250 250 252 252 252 252 252 2 252 2 252 2 252 2 Hcmc,Date Month FACTORY

1000 1008 1008 8
Year

206.64 206.64

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 5

Trang 6

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::100% COTTON yarn check MAØU VAÛi-Fabric color: WHT-white

WIN
LK204753 160 ch
160

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.53450 yd

PO:NL599R
ñm bình quaân(Average production cons):

0.48875

baøn cutting table 1

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S 40 40 40 M 40 40 40 L 40 40 40 XL 40 40 40 MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.22419 yd

size S/2-M/2-L/2-XL/2

layer 20

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 8 3.89 1.44 3.91

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 160 160 78.20 160
78.20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cottonMAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

LK204753 160 ch
160

0.20500

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutting table 1

côû voùc
size size S/4-M/4-L/4-XL/4

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S 40 40 40 M 40 40 40 L 40 40 40 XL 40 40 40

layer 10

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 16 3.26 1.42 3.28

160 160 160

32.80 32.80

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

LK204753
ch

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#DIV/0!

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutting table 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

layer

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set 3.33 0.89 3.35 one 3.33 0.89 0.89 0.89 1.41 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 3.35

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

Trang 7

Trang 8


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:9/22/2008
language:English
pages:8