Docstoc

247861 buy 06

Document Sample
247861 buy  06 Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NIKE-BUY 06.07
MAÕ HAØNG-Style:
MAØU VAÛI CHÍNH -Color::100% POLYESTER

MAØU VAÛi-Fabric color: 010 -00A BLACK KEÁ HOAÏCH-Plan: PO: 4500945629 THÖÏC CAÉT-Cutting:
0.81623 m 0.89264

247861 360
360

ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
XS S 40 M 120 L 120 120 120 36 4 40 120 120 81 1 XL 80 81

cutting table 1 2 3 4 5

size -XL/3 -L/6 -M/6 -S/6 -S/1

layer 27 20 20 6 4

boä m m m qly width length pcs length of M set 3 2.68 1.43 one 2.70 6 5.00 6 4.70 6 4.44 1 1.43 1.43 1.43 1.43 5.03 4.72 4.46

soá BTP ch/boä qty semi ped 360 81 120 120 36 4 361 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 1

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

247861
ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

72.90 100.60 94.40 26.76

294.66

Trang 2

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NIKE-BUY 06.07
MAÕ HAØNG-Style: MAØU VAÛI CHÍNH -Color::100% POLYESTER

MAØU VAÛi-Fabric color: 010 -00A BLACK KEÁ HOAÏCH-Plan: PO: 4500944764 THÖÏC CAÉT-Cutting:
0.75155 m 0.82191

247861 512 ch
512 +4MAÃU

ñm bình quaân(Average production cons):

baøn cutting table 1 2 3 4 5

côû voùc

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
XS 86 S 170 M 170 168 168 84 2 86 4 172 2 4 172 2 2 86 L 86 84 XL

size -L/6 -M/6 -S/6 XS/6 XS/1-S/2-M/2-L/1

1 1 1 1 1 1

layer 14 28 28 14 2

boä m m m qly width length pcs length of M set 6 5.00 1.43 one 5.03 6 4.70 6 4.44 6 4.29 6 1.43 1.43 1.43 1.43 4.72 4.46 4.31

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 512 84 168 168 84 12 516 4
70.42 132.16 124.88 60.34

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

387.80

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESTER SÖÛ DUÏNG CHO 2 MAØU baøn

MAØU VAÛi-Fabric color: white
ñm bình quaân:

0.16279

m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.17803

247861 1180 ch
1180 +12MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay 1 1 1 1 1 layer 41 44 66 52 23

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
XS 138 S 312 M 392 L 258 264 396 312 138 138 312 396 4 264 6 82 2 XL 80 82

cutting table 1 2 3 4 5

size -XL/2 -L/6 -M/6 -S/6 XS/6

boä m m m qly width length pcs length of M set 2 0.40 1.67 one 0.42 6 1.04 6 0.97 6 0.86 6 0.81 1.67 1.67 1.67 1.67 1.06 0.99 0.88 0.83

1180 82 264 396 312 138 1192 12

17.22 46.64 65.34 45.76 19.09 194.05

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::DÖÏNG 2071c SÖÛ DUÏNG CHUNG baøn

MAØU VAÛi-Fabric color: white
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.02291

247861 1180 ch
1180 +38MAÃU

0.02095

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay layer 29

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
XS S M L XL 1180 1218 1218 38 MAÕ HAØNG-Style:

cutting table 1

size -XL/42

1

boä m m m qly width length pcs length of M set one 42 0.86 1.51 0.88

1180 1218 1218 38

25.52 25.52

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU VAÛI CHÍNH -Color::100% POLYESTER

MAØU VAÛi-Fabric color: 493-49R VRSRYL KEÁ HOAÏCH-Plan: PO: 4500944908 THÖÏC CAÉT-Cutting: Trang 3

138366 308 ch
308 +2MAÃU

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

Trang 4

ñm bình quaân(Average production cons):

0.74445

m

0.81414

baøn

côû voùc

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
XS 52 S 102 M 102 102 102 48 4 52 102 2 104 2 4 52 L 52 48 XL

cutting table 8 9 10 11 12

size -L/6 -M/6 -S/6 XS/6 XS/2-M/1-L/2

1 1 1 1 1 1

layer 8 17 17 8 2

boä m m m qly width length pcs of M length set one 6 5.00 1.43 5.03 6 4.70 6 4.44 6 4.29 5 1.43 1.43 1.43 1.43 4.72 4.46 4.31

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 308 48 102 102 48 10 310 2

40.24 80.24 75.82 34.48

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

230.78

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 5

Trang 6


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/22/2008
language:
pages:6