642501 SAN LUONG 5440 by buinguyenminhphuong

VIEWS: 31 PAGES: 12

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 58-NAVY MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#642501 1000 ch
1000 +4MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.82231 m 1.99290 yd

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
44 40 46 80 48 50 52 54 56 20 20 58 60

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8

size -56/2 -54/4 -52/4 -50/4 -48/4 -46/4 44/2 -48/1-50/1-52/1-54/1

boä m m m qly width length of layer pcs length M 10 set2 3.97 1.47 one 3.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 62 semi 1000 20 160 200 280 220 80 40 4 1004 4
39.90 309.20 376.00 510.30 389.40 138.00 66.80

220 280 200 160 160 200 280 220

40 50 70 55 20 20 1

4 7.70 4 7.49 4 7.26 4 7.05 4 6.87 2 3.32 4

1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

7.73 7.52 7.29 7.08 6.90 3.34

80 40 1 40 1 1 1 20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

80 221 281 201 161 1 1 1 1

1829.60

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU

SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 44->62 ñm bình quaân: 0.00852 m SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m qly width length of layer pcs length M 76 set 0.44 1.51 one 54 0.46

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.00932 yd

#642501 4060 ch
4060 +44MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
62 4060 4104 4104 44 T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

44

46

48

50

52

54

56

58

60

cutting table 1

size -62/54

4060 4104 4104 44

34.96 34.96

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 99-BLACK MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.84499 m 2.01770 yd

#642501 2000 ch
2000 +5MAÃU

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
44 46 48 50 52 54 56 60

cutting table 1 2 3 4 5

size -60/2 -58/2 -56/2 -54/4 -52/4

boä m m m qly width length of layer pcs length M 20 set2 4.14 1.47 one 4.16

160 400 520 460 320

20 30 80 50

2 4.05 2 3.97 4 7.70 4 7.49

1.47 1.47 1.47 1.47

4.07 3.99 7.73 7.52

60 320 200

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M semi 58 60 62 ped 40 40 2000 40 40 83.20 40 40 81.40 60 119.70 320 618.40 200 376.00

Trang 1

Trang 2

6 -52/4 65 7 -50/4 70 8 -50/4 60 9 -48/4 50 10 -48/4 50 11 -46/4 40 12 -46/1-48/1-50/1-52/1-54/1 1

4 7.49 4 7.26 4 7.26 4 7.05 4 7.05 4 6.87 5

1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

7.52 7.29 7.29 7.08 7.08 6.90

260 280 240 200 200 160 1 1 1 1 1 60 40 40

260 280 240 200 200 160 5 2005 5

488.80 510.30 437.40 354.00 354.00 276.00

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

161 401 521 461 321 1 1 1 1 1

3699.20

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 83-STONE GREYKEÁ HOAÏCH-Plan: MAØU

#642501 1060 ch
1060 +4MAÃU

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.85587 m 2.02961 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
44 60 46 80 48 50 52 54 56 80 58 20 20 80 180 240 200 140 80 60 1 60 1 1 1 80 20 60 60 60 60

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -60/2 -58/2 -56/2 -54/4 -52/4 -50/4 -48/4 -46/4 44/2 -48/1-50/1-52/1-54/1

boä m m m qly width length pcs of layer set length M one 30 2 4.14 1.47 4.16

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M 62 ped 1060 60 20 80 180 240 200 140 80 60 4 1064 4

140 200 240 180

10 40 45 60 50 35 20 30 1

2 4.05 2 3.97 4 7.70 4 7.49 4 7.26 4 7.05 4 6.87 2 3.32 4

1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

4.07 3.99 7.73 7.52 7.29 7.08 6.90 3.34

124.80 40.70 159.60 347.85 451.20 364.50 247.80 138.00 100.20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

80 141 201 241 181 1 1 1 1

1974.65

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 58-Navy MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#642501 240 ch
240

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.98417 m 1.07630 yd

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
148 150 152 154 156 80 140 140 80 80 140 20 20 20

cutting table 1 2 3

size -152/4 -150/4 -148/4

boä m m m 146 qly width length of layer pcs length M 5 set4 7.66 1.47 one 7.69

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M semi 240 20 140 80 240
38.45 52.15 145.60 236.20

35 20

4 1.47 4 7.25

1.47 1.47

1.49 7.28

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU

SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 146->156 bình quaân: 0.00969 m ñm SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m 146 qly width length of layer pcs length M set 0.91 1.50 one 8 96 0.93 1.50

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.01059 yd

#642501 720 ch
720 +48MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

148 150 152 154 156 720 768

cutting table 1 2

size -156/96

720 768

7.44

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

768 48 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

768 48

7.44

MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 99-Black MAØU

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#642501 260 ch
260 +2MAÃU

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

1.90363 m

2.08183 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -154/4 -152/4 -150/4 -148/4 146/2 -152/1-154/1

m 146 length qly width of pcs M one set length layer 20 layer 25 4 7.85 1.47 7.88 boä m m

148 150 152 154 156

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped pcs/set 260 100 100 20 20 20 2

20

20

25 5 5 10 1

4 7.66 4 7.47 4 7.25 2 3.54 2

1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

7.69 7.50 7.28 3.56

100 100 100 100

20 20 20 1 1

197.00 192.25 37.50 36.40 35.60

Trang 5

Trang 6

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

20

20

20 101 101 1 1

262 2

498.75

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 83-stone MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.85950 m 2.03358 yd

#642501 260 ch
220 +1MAÃU

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

cutting table 1 2 3 4

size -152/4 -150/4 -148/4 -150/1

boä m m m 146 length qly width of pcs M one layer set length layer 15 4 7.66 1.47 7.69

148 150 152 154 156

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 220 60 80 80 1 221 1

80

80 80

60 60

20 20 1

4 7.47 4 7.25 1

1.47 1.47 1.47

7.50 7.28

80 1 80 81 1 60

115.35 150.00 145.60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

410.95

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 7

Trang 8

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 58-Navy MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#642501 240 ch
240 +1MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.84813 m 2.02114 yd

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
84 88 92 96 40 100 104 108 60 80 80 60 40 1 40 60 81 1 60 60 60 112

cutting table 1 2 3 4 5

size -108/2 -104/2 -100/2 -96/2 -104/1

boä m m m qly width length of layer pcs length M 30 set2 3.82 1.47 one 3.84

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 116 120 semi 240 60 80 60 40 1 241 1
115.20 149.20 109.80 71.20

40 30 20 1

2 3.71 2 3.64 2 3.54 1

1.47 1.47 1.47 1.47

3.73 3.66 3.56

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

445.40

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU

SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 84->120m bình quaân: 0.01000 m ñ SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m qly width length of layer pcs length M 28 set 0.22 1.50 one 24 0.24

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.01094 yd

#642501 660 ch
660 +12MAÃU

meùt
meùt qty semi consume M ped 120 pcs/set 660 660 672 672 6.72 672 12

soá BTP ch/boä

T/HAO

84

88

92

96

100 104 108

112

116

cutting table 1

size -120/24

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 99-Black MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.88612 m 2.06269 yd

672 12

6.72

#642501 280 ch
280 +1MAÃU

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
84 88 92 96 20 100 104 108 60 80 60 112 20

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8

size -120/2 -116/2 -112/2 -108/2 -104/2 -100/2 -96/2 -104/1

boä m m m qly length width pcs of layer set length M one 10 2 4.14 1.47 4.16

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 116 120 semi ped
20 20 20 20

10 10 30 40 30 10 1

2 4.00 2 3.82 2 3.82 2 3.71 2 3.64 2 3.54 1

1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

4.02 3.84 3.84 3.73 3.66 3.56

20 60 80 60 20 1

280 20 20 20 60 80 60 20 1

41.60 40.20 38.40 115.20 149.20 109.80 35.60

Trang 9

Trang 10

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

20

60

81 1

60

20

20

20

281 1

530.00

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 83-Stone MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.85071 m 2.02397 yd

#642501 140 ch
140

C195299
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
84 88 92 96 100 104 108 112

cutting table 1 2 3 4

size -108/2 -104/2 -100/2 -96/2

boä m m m length qly width of pcs M one layer set length 10 2 3.82 1.47 layer 3.84

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M 116 120 ped 140 20 60 40 20 140

20

40

60 60

20 20

30 20 10

2 3.71 2 3.64 2 3.54

1.47 1.47 1.47

3.73 3.66 3.56

40 20 20 40 60 20

38.40 111.90 73.20 35.60 259.10

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 11

Trang 12


								
To top