BAUER

Document Sample
BAUER Powered By Docstoc
					COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill
Nhoùm Tall

EDDIE BAUER
237 ch
237 THÖÏC CAÉT: 1.80737 yd 12T 20 14T 16T 20 100 100 20

MAØU VAÛI: BLACK
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.65266 m 8T 10T 61

meùt

baøn 1 2 3 4 5 6

côû voùc
-16T/4 -14T/4 -12T/4 -10T/4 6T/4 -10T/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6T m

tæ leä BTP theo sô ñoà
36

25 5 5 15 9 c.tay 1

4 6.95 1.17 6.98 4 6.80 1.17 6.83 4 6.60 1.17 6.63 4 6.32 1.17 6.35 4 6.04 1.17 6.07 1 1.17

20 60 36 1 36 61 20 20 100

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 237 100 174.50 20 34.15 20 33.15 60 95.25 36 54.63 1 237 391.68

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill

MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.71185 m 8T 10T 12T 31 THÖÏC CAÉT: 1.87210 yd 14T 16T 126 140 140 124 2

297 ch
297 +1MAÃU

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
-16T/4 -14T/4 -12T/4 -14T/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6T m

tæ leä BTP theo sô ñoà

35 31 8 C.tay 2

4 6.94 1.17 6.97 4 6.83 1.17 6.86 4 6.66 1.17 6.69 1 1.17 1.17

32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 297 140 243.95 124 212.66 32 53.52 2

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

32 126 140 1

298 510.13 1

MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill

MAØU VAÛI: KHAKI
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.68111 m 8T 10T 21 12T 25 THÖÏC CAÉT: 1.83849 yd 14T 16T 15 10 12 16

71 ch
71 +1MAÃU

baøn 1 2 3 4

côû voùc
-16T/4 -14T/4 -12T/4 -10T/4

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6T m

tæ leä BTP theo sô ñoà

3 4 6 5

4 6.94 1.17 6.97 4 6.83 1.17 6.86 4 6.66 1.17 6.69 4 6.48 1.17 6.51

24 20 20 -1 24 -1 16 1 12 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 71 12 20.91 16 27.44 24 40.14 20 32.55 72 121.04 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:Haï

size 16T cho size 12T,10T =2 ch
THÖÏC CAÉT: yd

MAØUVAÛI LOÙT 65%poly 35% Cotton ,K60" Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: OFF WHITE MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 3522 ch 8
ñm bình quaân:

#DIV/0!

m

#DIV/0!

côû voùc

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.46 1.46 1.46 1.46

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Trang 1

Löu yù:Haï

size 16 cho size 12,14 =2 ch

MAØUDÖÏNG KF 100N 100% Cotton Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 15 16 17 18

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 1121 8 #DIV/0! 8T m 10T 12T #DIV/0! 14T 16T THÖÏC CAÉT: yd

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6T m 1.93 1.50 1.95

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

c.tay
Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:Haï

size 14 cho size 6 =3 ch

MAØUDÖÏNG KF 100N Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 25 26 27 28

MAØU VAÛI: Black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 2401 8 0.09134 m THÖÏC CAÉT: 0.09989 yd 2401 +23MAÃU

côû voùc
6T/2-8T/3-10T/3-12T/2-14T/3-16T/2-/3-/2 -10T/1-12T/8-14T/1-16T/3-/2 -12T/1-14T/2-16T/1-/2-/1 -12T/4

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6T m

tæ leä BTP theo sô ñoà
8T 10T 12T 14T 16T 157 227 278 613 301 310 350 165 156 234 234 156 234 156 234 156 45 360 45 135 90 15 30 15 30 15 84 615 309 306 2 8 -4 354 171 4 6

78 45 15 21

20 1.93 1.50 1.95 15 1.52 1.50 1.54 7 4 1.50 1.50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2401 1560 152.10 675 69.30 105 84 2424 221.40 23

Toång coäng thöïc caét: 156 234 279 ñaõ caét maãu: -1 7 1 Löu yù:Haï

size 18 cho size 14 =4 ch Haï size 12 cho size 4 =1 ch

Trang 2

Trang 3

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏT 8 Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
ñm bình quaân:

0.08333 m

baøn 32 33

côû voùc
-8T/3-10T/3-12T/6-14T/6-16T/9-/6-/3

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6T m 2.98 1.51 3.00

THÖÏC CAÉT: 3924 +36MAÃU Thöïc caét 0.09113 yd meùt tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP T/HAO

110

36 2.98 1.51 3.00

8T 10T 12T 14T 16T 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 330.00 36

Trang 4

Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+1MAÃU

+1MAÃU

Trang 5

+23MAÃU

Trang 6

Trang 7

+36MAÃU

Trang 8

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: BLACK 97% Cotton 3%spandex strech Twill
Nhoùm PEPTIT ñm bình quaân:

EDDIE BAUER
909 ch
909 +3MAÃU THÖÏC CAÉT: 1.57520 yd 10P 181 12P 14P 16P 18P 80 110 30 90 92 28 112 80

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.44036 m 6P 8P 131 101 186

meùt

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8

côû voùc
-18P/4 -16P/4 -14P/4 -12P/4 -10P/4 -8P/4 -6P/4 4P/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4P m

tæ leä BTP theo sô ñoà

23 7 28 20 45 47 25 33

4 6.56 1.17 6.59 4 6.42 1.17 6.45 4 6.12 1.17 6.15 4 5.95 1.17 5.98 4 5.74 1.17 5.77 4 5.43 1.17 5.46 4 5.34 1.17 5.37 4 5.26 1.17 5.29

180 188 100 132 180 -1 80 112 2 28 -2 92 2

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 909 92 151.57 28 45.15 112 172.20 80 119.60 180 259.65 188 256.62 100 134.25 132 174.57 912 ###### 3

Toång coäng thöïc caét: 132 100 188 ñaõ caét maãu: 1 -1 2 Löu yù:Haï

size 18P cho size 16P=2 ch Haï size 14P cho size 10P= 1ch , 6P=1 ch
MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.60720 m 6P 8P 10P THÖÏC CAÉT: 1.75766 yd 12P 14P 16P 18P 15 121 110 112 120 16

MAØUVAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: STONE 97% Cotton 3%spandex strech Twill
ñm bình quaân:

267 ch
267 +1MAÃU

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
-18P/4 -16P/4 -14P/4 4P/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4P m

tæ leä BTP theo sô ñoà
21

28 30 4 5

4 6.62 1.17 6.65 4 6.40 1.17 6.43 4 6.19 1.17 6.22 4 5.32 1.17 5.35 1.17

20

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 267 112 186.20 120 192.90 16 24.88 20 26.75

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

20 -1

16 1

120 112 -1 2

268 430.73 1 257 ch
257 +3MAÃU

Ha co 18p 16p=1 ch , 4p= 1ch
MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.39919 m 6P 20 8P 36 10P 45 THÖÏC CAÉT: 1.53018 yd 12P 14P 16P 18P 40 30 15 16 32 40

MAØUVAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: KHAKI 97% Cotton 3%spandex strech Twill
ñm bình quaân:

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8

côû voùc
-16P/4 -14P/4 -12P/4 -10P/4 -8P/4 -6P/4 4P/4 -10P/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4P m

tæ leä BTP theo sô ñoà
71

4 8 10 11 9 5 18

4 6.40 1.17 6.43 4 6.19 1.17 6.22 4 5.00 1.17 5.03 4 5.76 1.17 5.79 4 5.60 1.17 5.63 4 5.44 1.17 5.47 4 5.32 1.17 5.35 1 1.17

44 36 20 72

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 257 16 25.72 32 49.76 40 50.30 44 63.69 36 50.67 20 27.35 72 96.30

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

72 1

20

36

44 -1

40

32 2

16 1

260 363.79 3

Löu yù:Ha

co 14P cho 10P=1CH

MAØUVAÛI LOÙT 65%poly 35% Cotton ,K60" Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn

MAØU VAÛI: OFF WHITE MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 3522 ch 8
ñm bình quaân:

#DIV/0!

m

#DIV/0!

THÖÏC CAÉT: yd

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Trang 9

1 2 3 4

1.46 1.46 1.46 1.46

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:Haï

size 16 cho size 12,14 =2 ch

MAØUDÖÏNG KF 100N 100% Cotton Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 15 16 17 18

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 1121 8 #DIV/0! 6P m 8P 10P #DIV/0! THÖÏC CAÉT: yd

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4P m 1.93 1.50 1.95

tæ leä BTP theo sô ñoà
12P 14P 16P 18P

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:Haï

size 14 cho size 6 =3 ch

MAØUDÖÏNG KF 100N Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn

MAØU VAÛI: Black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 2401 8 0.09134 m THÖÏC CAÉT: 0.09989 yd 2401 +23MAÃU

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4P m

tæ leä BTP theo sô ñoà
6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 157 227 278 613 301 310 350 165 156 234 234 156 234 156 234 156 45 360 45 135 90 15 30 15 30 15 84 615 309 306 2 8 -4 354 171 4 6

254P/2-6P/3-8P/3-10P/2-12P/3-14P/2-16P/3-18P/278 26 -8P/1-10P/8-12P/1-14P/3-16P/2 45 27 -10P/1-12P/2-14P/1-16P/2-18P/1 15 28 -10P/4 21

20 1.93 1.50 1.95 15 1.52 1.50 1.54 7 4 1.50 1.50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2401 1560 152.10 675 69.30 105 84 2424 221.40 23

Toång coäng thöïc caét: 156 234 279 ñaõ caét maãu: -1 7 1 Löu yù:Haï

size 18 cho size 14 =4 ch Haï size 12 cho size 4 =1 ch

Trang 10

Trang 11

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏT 8 Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
ñm bình quaân:

0.08333 m

baøn 32 33

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4P m 2.98 1.51 3.00

THÖÏC CAÉT: 3924 +36MAÃU Thöïc caét 0.09113 yd meùt tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP T/HAO

-6P/3-8P/3-10P/6-12P/6-14P/9-16P/6-18P/3 110

36 2.98 1.51 3.00

6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 330.00 36

Trang 12

Trang 13

Trang 14

Trang 15

Trang 16

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill
Nhoùm RED

EDDIE BAUER
THÖÏC CAÉT: 1.70624 yd 10 371 12 14 201 180 16 220 220 180 204 372 92 18 75 76 1255 +9MAÃU

MAØU VAÛI: BLACK
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 1255 ch 8 1.56019 m 6 90 8 92

meùt

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8

côû voùc
-18/4 -16/4 -14/4 -12/4 -10/4 -8/4 -6/4 4/4

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
26

19 55 45 51 93 23 23 7

4 6.92 1.17 6.95 4 6.71 1.17 6.74 4 6.40 1.17 6.43 4 6.25 1.17 6.28 4 5.95 1.17 5.98 4 5.76 1.17 5.79 4 5.68 1.17 5.71 4 5.55 1.17 5.58

92 28 28 2 92 2 92 372 204 180 1 3 220 76 1

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1255 76 132.05 220 370.70 180 289.35 204 320.28 372 556.14 92 133.17 92 131.33 28 39.06 1264 ###### 9 102 ch
102 +2MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill

MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.46981 m 6 51 52 32 8 10 THÖÏC CAÉT: 1.60740 yd 12 14 16 20 20 18

baøn 9 10 11 12

côû voùc
-16/4 -6/4 4/4

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
31

5 13 8

4 6.70 1.17 6.73 4 5.70 1.17 5.73 4 5.56 1.17 5.59 1.17

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 102 20 33.65 52 74.49 32 44.72

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

32 1

52 1

20

104 152.86 2

MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill

MAØU VAÛI: KHAKI
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 8 1.43876 m 6 31 32 16 1 16 1 32 1 81 8 81 80 10 THÖÏC CAÉT: 1.57345 yd 12 14 16 18

127 ch
127 +2MAÃU

baøn 12 13 14 15

côû voùc
-8/4 -6/4 4/4 -8/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
15

20 8 4 C.tay 1

4 5.84 1.17 5.87 4 5.70 1.17 5.73 4 5.56 1.17 5.59 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 127 80 117.40 32 45.84 16 22.36 1 129 185.60 2

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI LOÙT 65%poly 35% Cotton ,K60" Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: OFF WHITE MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 3522 ch 8
ñm bình quaân:

0.25028 m 6 8 295 329 395 220 330 330 55 55 22 11

THÖÏC CAÉT: 0.27371 yd 10 12 14 16 18 679 397 496 656 275 220 330 220 330 220 440 55 275 330 55 22 11

3522 +9MAÃU

côû voùc
4/2-6/3-8/3-10/2-12/3-14/2-16/3-18/2 4/1-8/1-10/8-12/1-14/5-16/6-18/1 4/2-8/1-10/2-12/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

110 55 11

20 4.98 1.46 5.00 23 5.73 1.46 5.76 6 1.52 1.46 1.54 1.46

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 3522 2200 550.00 1265 316.80 66 16.94

Toång coäng thöïc caét: 297 330 396

682 396 495

660 275

3531 883.74

Trang 17

ñaõ caét maãu:

2

1

1

3

-1

-1

4

9

Löu yù:Haï

côõ dö cho thieáu

MAØUDÖÏNG KF 100N 100% Cotton Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 1121 8 0.05775 m 6 8 138 102 117 68 102 102 42 32 16 THÖÏC CAÉT: 0.06316 yd 10 12 14 16 18 66 96 186 306 110 68 102 68 102 68 126 210 42 1121 +27MAÃU

côû voùc
4/2-6/3-8/3-10/2-12/3-14/2-16/3-18/2 4/1-14/3-16/5-18/1 4/2-8/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

34 42 16

20 1.93 1.50 1.95 10 3

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1121 680 66.30 420 48

Toång coäng thöïc caét: 142 102 118 ñaõ caét maãu: 4 1 Löu yù:

68 102 194 2 6 8

312 110 6

1148 27

66.30

MAØUDÖÏNG KF 100N Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 4 5 6 7

MAØU VAÛI: Black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 2401 8 0.09175 m 6 8 157 227 278 156 234 234 45 THÖÏC CAÉT: 0.10034 yd 10 12 14 16 18 613 301 310 350 165 156 234 156 234 156 360 45 135 90 14 28 14 28 14 80 610 307 305 -3 6 -5 352 170 2 5 2401 +12MAÃU

côû voùc
4/2-6/3-8/3-10/2-12/3-14/2-16/3-18/2 -8/1-10/8-12/1-14/3-16/2 -10/1-12/2-14/1-16/2-18/1 -10/4

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

78 45 14 20

20 1.93 1.50 1.95 15 1.52 1.50 1.54 7 4 1.50 1.50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2401 1560 152.10 675 69.30 98 80 2413 221.40 12

Toång coäng thöïc caét: 156 234 279 ñaõ caét maãu: -1 7 1 Löu yù:Haï

côõ dö cho thieáu

MAØUDÖÏNG KF 100N

(ÑEÄM TUÙI)

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏTKEÁ HOAÏCH: 3522 8 0.01721 m 6 8 10 THÖÏC CAÉT: 0.01882 yd 12 14 1121 1161 16 18 2401 2408 3522 +47MAÃU

Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 8 9 10

côû voùc
-18/43 -12/43

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

56 27

43 0.72 1.50 0.74 43 0.72 1.50 0.74 1.50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 3522 2408 41.44 1161 19.98

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

1161 40

2408 7

3569 47

61.42

Trang 18

Trang 19

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: D3561725 ÑÔÏT 8 Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
ñm bình quaân:

0.08333 m

baøn 32 33

côû voùc
-6/3-8/3-10/6-12/6-14/9-16/6-18/3

Caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 2.98 1.51 3.00

THÖÏC CAÉT: 3924 +36MAÃU Thöïc caét 0.09113 yd meùt tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP T/HAO 10 12 14 16 18 654 654 981 654 327 660 660 990 660 330

110

36 2.98 1.51 3.00

6 8 327 327 330 330

ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 330.00 36

Trang 20

Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+9MAÃU

+2MAÃU

+2MAÃU

+9MAÃU

Trang 21

+27MAÃU

+12MAÃU

+47MAÃU

Trang 22

Trang 23

+36MAÃU

Trang 24

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 98% Cotton 2%lycra , k51/52"

MELCHER
606 ch
606 THÖÏC CAÉT: 1.31727 yd

MAØU VAÛI: Navy (#1) MAÕ HAØNG: # 117 (Jean Ladies)/2 HOAÏCH: KEÁ
ñm bình quaân:

1.20451 m 19 20 21 101 122 101 81 80 100 80

meùt
25 20

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8

côû voùc
18/2-22/2 -20/4 -21/4 -23/2-25/2 -24/2 -19/4 -23/2 18/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 18 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
22 81 80 23 60 24 40

40 25 20 10 20 31 20 21

4 4.59 1.33 4.61 4 4.59 1.33 4.61 4 4.78 1.33 4.80 4 5.48 1.33 5.51 2 2.84 1.33 2.86 4 4.54 1.33 4.56 2 2.67 1.33 2.69 1 1.20 1.33 1.22

20 40 124 40 21 80 -1 80 -1 60 40

20

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 606 160 184.40 100 115.25 80 96.00 40 55.10 40 57.20 124 141.36 40 53.80 21 25.62 605 728.73 -1

Toång coäng thöïc caét: 101 124 100 ñaõ caét maãu: 2 -1 Löu yù:

20

Caét tay moåi côõ thieáu 1 ch,

MAØUVAÛI LOÙT 100% Cotton

MAØU VAÛI: Navy (# 1) MAÕ HAØNG: # 117 (Jean Ladies)/2 HOAÏCH: 606 ch KEÁ
THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

606 +4MAÃU

0.17669 m 19 20 21

0.19323 yd

baøn 15 16 17 18 Töø 18->22 chung Töø 23->25 chung

côû voùc
-22/10 -24/10

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 18 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
22 486 490 23 24 120 120 25

49 12

10 1.68 1.43 1.70 10 2.02 1.43 2.04 1.43 1.43

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 606 490 83.30 120 24.48

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

490 4

120

610 107.78 4

MAØUDöïng TP4013

MAØU VAÛI: Grey
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: # 117 (Jean Ladies)/2 HOAÏCH: 606 ch KEÁ THÖÏC CAÉT: 0.06852 m 19 20 21 101 122 101 81 60 80 60 60 42 42 42 21 0.07494 yd 606 +4MAÃU

baøn 25 26 27

côû voùc
18/3-19/4-20/3-21/3-22/3-23/2-24/1-25/1 18/2-19/2-20/2-21/1-22/1-23/1-24/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 18 m 1.00 1.21 1.00 1.23

tæ leä BTP theo sô ñoà
22 81 60 21 23 60 40 21 24 25 40 20 20 20 21

20 21

20 2.07 1.00 2.09 10

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 606 400 41.80 210

Toång coäng thöïc caét: 102 122 102 ñaõ caét maãu: 1 1 Löu yù:

81

81

61 1

41 1

20

610 4

41.80

Trang 25

Trang 26

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG:# 117 (Jean Ladies)/2 HOAÏCH: 3924 ch KEÁ Hoaïch Keá
THÖÏC CAÉT: Thöïc caét
ñm bình quaân:

3924 +36MAÃU

0.08333 m

0.09113 yd

baøn 32 33

côû voùc
-19/3-20/3-21/6-22/6-23/9-24/6-25/3

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 18 m 2.98 1.51 3.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
19 20 21 22 23 24 25 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

110

36 2.98 1.51 3.00

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 660 660 990 3 3 6 6 9

660 330 6 3

3960 330.00 36

Trang 27

Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+4MAÃU

+4MAÃU

Trang 28

Trang 29

+36MAÃU

Trang 30

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

#########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :

MELCHERS
KEÁ HOAÏCH: 2249 ch THÖÏC CAÉT: 2249 +1MAÃU

MAØU VAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: (1 # ) Navy MAÕ HAØNG: 217 (Jeans Men) /4 98% Cotton 2% Lycra , 51/52" Nhoùm 42 ñm bình quaân: 1.37568 m 1.50447 yd baøn 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

meùt soá BTP T/HAO
56 60 58 80 81 60 60 ch/boä 40 2249 39 39 meùt 64.09 128.25 92.55 559.68 564.00 996.96 589.95 49.60 23.75 26.46

côû voùc
-60/3 -58/3 -56/4 -54/4 -52/4 -50/4 -48/4 -46/4 -44/4 42/1 -60/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 42 m 4.93 4.75 6.17 5.83 5.64 5.36 5.13 4.96 4.75 1.26

tæ leä BTP theo sô ñoà
21 44 20 46 40 48 462 50 742 52 402 54 382

13 27 15 96 100 186 115 10 5 21 1

3 4.91 1.34 3 4.73 1.34 4 6.14 1.34 4 5.80 1.34 4 5.61 1.34 4 5.33 1.34 4 5.10 1.34 4 4.94 1.34 4 4.73 1.34 1 1.24 1.34 1 1.34

384 400 744 460 40 20 21 1

81 60 384 400 744 460 40 20 21 1 1

Toång coäng thöïc caét: 21 20 40 460 744 400 384 60 81 ñaõ caét maãu: -2 2 -2 2 1 Löu yù:Haï côõ 50 cho côõ 48= 2ch, vaø côõ 54 cho 52=2ch

40 2250

3095.29

MAØU VAÛI LOÙT

MAØU VAÛI: (1 # ) Navy MAÕ HAØNG: 217 (Jeans Men) /4
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 1135 ch THÖÏC CAÉT: 2249

5100K 35%Cotton 65% Polyester, k58/59"
0.16746 m 44 41 46 48 0.18313 50 52 yd 54

baøn 1 1 1 1

côû voùc
-60/10 -56/21 -44/7

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 42 m 1.89 3.49 1.18

tæ leä BTP theo sô ñoà
56 2088 2079 42 58

12 99 6

10 1.87 1.46 21 3.47 1.46 7 1.16 1.46

meùt soá BTP T/HAO 60 ch/boä meùt 120 2249 120 120 22.68 2079 345.51 42 7.08
120 2241

Töø 42->44 sd chung Töø 46->56 sd chung Töø 58->62 sd chung

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

42 1

2079 -9

375.27

-8

MAØU Döïng :TP4013 , k36"

MAØU VAÛI: Grey MAÕ HAØNG: 217 (Jeans Men) /4
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

393 ch
2249 +63MAÃU

0.01249 m 44 46 48

0.01366 50 52

yd 54 56 2129 2176 58

baøn 1 1 1

côû voùc
-56/68 -60/17

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 42 m 0.84 0.25

tæ leä BTP theo sô ñoà

32 8

68 0.82 0.90 17 0.23 0.90 0.90

meùt soá BTP T/HAO 60 ch/boä meùt 120 2249 2176 26.88 136 136 2.00
136 2312 16 63 28.88

Töø 42->56 sd chung Töø 58->62 sd chung

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:Haï côõ dö cho thieáu

2176 47

Trang 31

Trang 32

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUAÛI CHÍNH V 98% Cotton 2%lycra , k51/52" PO: 651-05 (nhoùm 13) baøn 1 2 3 4 MAØU VAÛI: Black Navy
ñm bình quaân:

MELCHER
80 ch
80 THÖÏC CAÉT: m 1.32601 yd

MAÕ HAØNG: Jean Ladies # 013/2KEÁ HOAÏCH: 1.21250

meùt soá BTPT/HAO ch/boä meùt 80 80 97.00

côû voùc
1316/1-1317/1-1318/1-1319/1

soá SOÁ baøn LÔÙP 20

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi1316 1317 m 1.35 1.35 1.35

tæ leä BTP theo sô ñoà
20 20 1318 1319 20 20 20 20 20 20

4 4.83 1.35 4.85

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

20

20

20

20

80 97.00

MAØU VAÛI LOÙT 100% Cotton ( Sd chung )

MAØU VAÛI: Dark navy
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: Jean Ladies # 013/2KEÁ HOAÏCH: 363 ch THÖÏC CAÉT: 0.14667 m 1318 1319 61 60 63 63 0.16040 yd 363 +15MAÃU

baøn

côû voùc

soá SOÁ baøn LÔÙP

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi1316 1317 m 1.47 1.47 1.47

tæ leä BTP theo sô ñoà
21 21 41 42 60 60 20 63 63 21 40 42

151316/1-1317/2-1318/3-1319/3-/3-/3-/1-/2 21 16 17 25

18 2.62 1.47 2.64

meùt soá BTPT/HAO ch/boä meùt 363 378 55.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

21

42 1

63 2

63 3

63 3

63 21 3 1

42 2

378 55.44 15

MAØU Döïng TP4013 Sd chung cho caùc nhoùm

MAØU VAÛI: Grey
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: Jean Ladies # 013/2KEÁ HOAÏCH: 142 ch THÖÏC CAÉT: 0.08556 m 1318 1319 61 60 63 63 0.09356 yd 363 +15MAÃU

baøn

côû voùc

soá SOÁ baøn LÔÙP

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi1316 1317 m 1.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
21 21 41 42 60 60 20 63 63 21 40 42

251316/1-1317/2-1318/3-1319/3-/3-/3-/1-/2 21 26

18 1.52 1.00 1.54

meùt soá BTPT/HAO ch/boä meùt 363 378 32.34

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

21

42 1

63 2

63 3

63 3

63 21 3 1

42 2

378 32.34 15

Trang 33

Trang 34

MAØU öïng :NX916 , K60" D

MAØU VAÛI: White MAÕ HAØNG: Jean Ladies # 013/2 Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
Thöïc caét THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

3924 +36MAÃU

0.08333

m

0.09113

yd

baøn 32 33

côû voùc

soá SOÁ baøn LÔÙP 110

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi1316 1317 m 2.98 1.51 3.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
327 330 1318 1319 327 654 654 981 ## 327 330 660 660 990 ## 330

-1317/3-1318/3-1319/6-/6-/9-/6-/3

36 2.98 1.51 3.00

meùt soá BTPT/HAO ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 3

330 3

660 6

660 990 ## 330 6 9 6 3

3960 330.00 36

Trang 35

Trang 36

Trang 37

Trang 38

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :

B
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØUVAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: Black Navy MAÕ HAØNG: Jean Men # 014/3 98% Cotton 2%lycra , k51/52" PO: 651-05 ( nhoùm 27) ñm bình quaân: 1.34750 m 1.47364 yd baøn 1 2 3

40 ch
40

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 40 20 26.40 20 27.50

côû voùc
2718/2 -2720/2

SOÁ daøi roäng daøi 1 LÔÙP m m lôùp vaûi2718 2720
m

tæ leä BTP theo sô ñoà

10 10

2.62 1.34 2.73 1.34 1.34

2.64 2.75

20 20

20 20

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

20

20

40

53.90

MAØUVAÛI LOÙT 100% Cotton

MAØU VAÛI: Dark navy MAÕ HAØNG: Jean Men # 014/3
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 40 ch THÖÏC CAÉT: 40 +8MAÃU

0.16813

m

0.18386 yd

baøn 15 16 17 23

côû voùc
2718/8 -2720/8

SOÁ daøi roäng daøi 1 LÔÙP m m lôùp vaûi2718 2720
m

tæ leä BTP theo sô ñoà

3 3

1.21 1.47 1.44 1.47 1.21 1.47 1.44 1.47

1.23 1.46 1.23 1.46

20 24

20 24

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 40 24 3.69 24 4.38

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

24 4

24 4 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

48 8 ch
40

8.07

MAØUDöïng TP4013 Sd chung cho nhoùm

MAØU VAÛI: Grey
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: Jean Men # 014/3 #DIV/0! m #DIV/0! yd

baøn 25 26

côû voùc

SOÁ daøi roäng daøi 1 LÔÙP m m lôùp vaûi2718 2720
m 0.42 1.00 0.46 1.00 0.44 0.48

tæ leä BTP theo sô ñoà

20

20

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 40

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

-20

-20

-40

Löu yù: Döïng

töï caét tay

Trang 39

Trang 40

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: White MAÕ HAØNG: Jean Men # 014/3 Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
Thöïc caét THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

3924 +36MAÃU

0.08333

m

0.09113 yd

baøn 32 33

côû voùc
-2720/3-/3-/6-/6-/9-/6-/3

SOÁ daøi roäng daøi 1 LÔÙP m m lôùp vaûi2718 2720
m

tæ leä BTP theo sô ñoà

110

2.98 1.51 2.98 1.51

3.00 3.00

327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 3

330 660 660 990 660 330 3 6 6 9 6 3

3960 36

330.00

Trang 41

Trang 42

Trang 43

Trang 44

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :

MELCHER
KEÁ HOAÏCH: 7018 ch THÖÏC CAÉT: 7018 +4MAÃU 1.46378 yd

MAØUVAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: Med Blue MAÕ HAØNG: S/S #222 (Cotton) 100% Cotton poplin construcion 58/59"
ñm bình quaân:

1.33848 m

meùt soá BTP T/HAO
50 61 52 20 20 60 54 ch/boä 20 7018 20 20 meùt 34.70 33.60 95.10 243.20 672.80 504.90 504.90 504.90 510.51 612.95 612.95 612.95 612.95 618.28 605.34 605.34 605.34 600.21 343.00 347.90 117.00

baøn 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

côû voùc
-54/2 -52/2 -50/4 -48/4 -46/4 -44/4 -44/4 -44/4 -44/4 -42/4 -42/4 -42/4 -42/4 -42/4 -40/4 -40/4 -40/4 -40/4 -38/4 -38/4 36/4 -48/1-50/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
38 40 42 44 46 102 562 1883 2304 1443 462 48 161

10 10 15 40 116 90 90 90 91 115 115 115 115 116 118 118 118 117 70 71 25 ctay 1

2 3.45 1.47 3.47 2 3.34 1.47 3.36 4 6.31 1.47 6.34 4 6.05 1.47 6.08 4 5.77 1.47 5.80 4 5.58 1.47 5.61 4 5.58 1.47 5.61 4 5.58 1.47 5.61 4 5.58 1.47 5.61 4 5.30 1.47 5.33 4 5.30 1.47 5.33 4 5.30 1.47 5.33 4 5.30 1.47 5.33 4 5.30 1.47 5.33 4 5.10 1.47 5.13 4 5.10 1.47 5.13 4 5.10 1.47 5.13 4 5.10 1.47 5.13 4 4.88 1.47 4.90 4 4.88 1.47 4.90 4 4.66 1.47 4.68 2 1.47

160 464 360 360 360 364 460 460 460 460 464 472 472 472 468 280 284 100 1 161 1 61 20

20 60 160 464 360 360 360 364 460 460 460 460 464 472 472 472 468 280 284 100 2

Toång coäng thöïc caét: 100 564 1884 2304 1444 464 ñaõ caét maãu: -2 2 1 1 2

20 7022 9398.82

4
ch

Löu yù:Haï côõ 46 cho 36=2ch MAØUDöïng 1060 S LAÙ COÅ + CHAÂN COÅ MAØU VAÛI: White MAÕ HAØNG: 5- Pocket JeanMen Keá Hoaïch :3924 KEÁ HOAÏCH: Thöïc caét THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

7018 +28MAÃU

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

côû voùc
-54/16 -52/16 -50/16 -48/16 -46/16 -44/16 -42/16 -40/16 -38/16 36/17

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m

2 2 4 10 29 90 144 118 35 6

16 1.76 16 1.71 16 1.65 16 1.66 16 1.55 16 1.51 16 1.45 16 1.39 16 1.34 17 1.27

meùt soá BTP T/HAO m lôùp vaûi 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 ch/boä meùt m 102 562 1883 2304 1443 462 161 61 20 20 7018 1.10 1.78 32 32 3.56 1.10 1.73 32 32 3.46 1.10 1.67 64 64 6.68 1.10 1.68 160 160 16.80 1.10 1.57 464 464 45.53 1.10 1.53 1440 1440 137.70 1.10 1.47 2304 2304 211.68 1.10 1.41 1888 1888 166.38 1.10 1.36 560 560 47.60 1.10 1.29 102 102 7.74
0.09184 m 0.10044 yd

tæ leä BTP theo sô ñoà

1.10

Toång coäng thöïc caét: 102 560 1888 2304 1440 464 ñaõ caét maãu: -2 5 -3 2 Löu yù:Haï côû dö cho thieáu

160 -1

64 3

32 12

32 7046 12 28

647.13

MAØUDöïng 1605 S Neïp tuùi

MAØU VAÛI: White
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: S/S #222 (Cotton) 0.01167 m 38 40 42 0.01276 yd

KEÁ HOAÏCH: 7018 ch THÖÏC CAÉT: 7018 +2MAÃU

baøn

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
44 46 48 50

meùt soá BTP T/HAO 52 54 ch/boä meùt 7018 7018

Trang 45

25 26 27

-54/54

130

54 0.61 1.10 0.63 1.10 1.21 1.10 1.23

7020 7020

81.90

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

7020 7020 2 2

81.90

Trang 46

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: S/S #222 (Cotton) Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
Thöïc caét THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

3924 +36MAÃU

0.08333 m

0.09113 yd

baøn 32 33

côû voùc

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m 2.98 1.51 3.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
38 40 42 44 46 48 50 52 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

-38/3-40/3-42/6-44/6-46/9-48/6-50/3

110

36 2.98 1.51 3.00

meùt soá BTP T/HAO 54 ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 660 660 990 3 3 6 6 9

660 330 6 3

3960 36

330.00

Trang 47

+28MAÃU

Trang 48

Trang 49

+36MAÃU

Trang 50

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :

MELCHER
KEÁ HOAÏCH: 1203 ch THÖÏC CAÉT: 160

MAØUVAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: 002 -Yellow MAÕ HAØNG: L/S# 026 (Blouse) ART8006-100% Cotton poplin 58/59" Nhoùm 12 ñm bình quaân: 1.42875 m 1.56250 yd baøn 1 2 3 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 160 40 53.90 40 56.10 80 118.60

côû voùc
1222/4 -1223/4 -1225/2-1226/2

soá s/p SOÁ baøn ch LÔÙP
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi ### m

tæ leä BTP theo sô ñoà
40 40 ### 1225 1226 40 40 40 40 40 40

10 10 20

4 5.36 1.47 5.39 4 5.58 1.47 5.61 4 5.90 1.47 5.93 4.54 1.47 4.56

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

40

40

40

40

160

228.60

MAØUVAÛI CHÍNH ART8006-100% Cotton poplin 58/59"

MAØU VAÛI: 003 - whiteMAÕ HAØNG: L/S# 026 (Blouse)
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 1003 ch THÖÏC CAÉT: 160

1.42875 m ### 1225 1226 40 40 40 40 40 40 40 40

1.56250 yd

baøn 15 16 17 25

côû voùc
1222/4 -1223/4 -1225/2-1226/2

soá s/p SOÁ baøn ch LÔÙP
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi ### m

tæ leä BTP theo sô ñoà

10 10 20

4 5.36 1.47 5.39 4 5.58 1.47 5.61 4 5.90 1.47 5.93 1.47

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 160 40 53.90 40 56.10 80 118.60

Toång coäng thöïc caét: 40 ñaõ caét maãu: Löu yù:

40

40

40

160

228.60

Döïng 1605S ( sd cho laù coå + chaân coã caét tyû leä nhö sau) 12/4- 13/4 -14/5 -15/6 -16/6 -17/6 -18/5 -19/5 -20/4 -21/2 -22/2 -23/2 -25/2 -26/2 ( daøi sd 5.33 ) ( Traûi 41 lôùp)

Trang 51

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: L/S# 026 (Blouse) Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
Thöïc caét THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

3924 +36MAÃU

0.08333 m

0.09113 yd

baøn 32 33

côû voùc
-1223/3-1225/3-1226/6-/6-/9-/6-/3

soá s/p SOÁ baøn ch LÔÙP
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi ### m 2.98 1.51 3.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
### 1225 1226 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

##

36 2.98 1.51 3.00

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 660 660 990 3 3 6 6 9

660 330 6 3

3960 36

330.00

Trang 52

Trang 53

+36MAÃU

Trang 54


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:9/22/2008
language:German
pages:54